Show simple item record

dc.contributor.authorLemonnier, Mariola
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T12:56:22Z
dc.date.available2022-06-01T12:56:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLemonnier M., Odpowiedzialność spółki wobec akcjonariuszy mniejszościowych, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 113-129, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42045
dc.descriptionZa akcjonariuszy mniejszościowych uważa się akcjonariuszy, którzy ze względu na swój niewielki wkład do spółki nie mają większego wpływu na jej funkcjonowanie. W polskim prawie nie ma legalnej definicji mniejszości. Art. 418 Kodeksu spółek handlowych nie może być podstawą ogólnej definicji, ponieważ przymusowe przejęcie akcjonariuszy mniejszościowych nie jest jedynym atrybutem takich akcji. Akcjonariuszy można podzielić na akcjonariuszy większościowych, mniejszościowych i drobnych akcjonariuszy. Pojęcie wspólnika mniejszościowego jest szczególnie potrzebne, aby wiedzieć, kogo ustawodawca chroni jako słabszą stronę relacji. Według kryterium wpływu na akcjonariuszy spółki - można wyróżnić akcjonariat pełny ze względu na wiążący wpływ na spółkę, następnie akcjonariat większościowy, mniejszościowy i minimalny (mały). Inna klasyfikacja wskazuje na mniejszość udziałów blokujących, kwalifikowane udziały większościowe oraz udziały spółki dominującej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectodpowiedzialność przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectakcjonariusze mniejszościowipl_PL
dc.subjectspółka akcyjnapl_PL
dc.subjectspółka giełdowapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectodpowiedzialność korporacyjnapl_PL
dc.subjectryzyko inwestycyjnepl_PL
dc.titleOdpowiedzialność spółki wobec akcjonariuszy mniejszościowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number113-129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteMariola Lemonnier, Doktor hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wicedziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM, sekretarz generalny sekcji polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Visiting Profesor na Wydziale Prawa w Tuluzie.pl_PL
dc.referencesBielecki M., Uprawnienie informacyjno-kontrolne akcjonariuszy w spółce akcyjnej, „Prawo Spółek” 2004, nr 1.pl_PL
dc.referencesDąbrowa J., Odpowiedzialność deliktowa osoby prawnej za winę własną lub cudzą, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. XVI.pl_PL
dc.referencesJustyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKatner W., Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną naruszeniem tajemnicy przedsiębiorcy, zwłaszcza w razie uznania jej za informację publiczną, [w:] Odpowiedzialność cywilna, Księga pamiątkowa ku czci profesora Adama Szpunara, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKatner W., Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesKondracka A., Charakter prawny akcji, Białystok 1999.pl_PL
dc.referencesLewaszkiewicz-Petrykowska B., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesMichalski M., Kontrola kapitałowa nad spółką, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPopiołek W., Akcja – prawo podmiotowe, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSójka T., Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności spółki publicznej za naruszenie obowiązków informacyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzpunar A., Akcje jako papiery wartościowe, „Państwo i Prawo” 1993, z. 11–12.pl_PL
dc.referencesSzumański A. [w:] Prawo papierów wartościowych, „System Prawa Prywatnego” 2006, t. XIX.pl_PL
dc.referencesWajda D., Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWeiss I., Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 10.pl_PL
dc.referencesZacharzewski K., Umowa o pośrednictwo giełdowe, Toruń 2008.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.08
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe