Show simple item record

dc.contributor.authorPiszczek, Anna
dc.date.accessioned2022-06-21T11:00:05Z
dc.date.available2022-06-21T11:00:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPiszczek A., Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-069-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-069-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42189
dc.descriptionW książce przedstawiono problematykę podporządkowania pracownika, co stanowi podstawową cechę stosunku pracy. Cecha ta ewoluuje i coraz bardziej oddala się od tradycyjnie rozumianej podległości pracownika podmiotowi zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy obserwuje się w nietypowych formach zatrudnienia. Autorka analizuje problematykę podporządkowania pracowników tymczasowych, telepracowników, kadry kierowniczej najwyższego szczebla, pracowników wykonujących wolne zawody oraz pracowników twórców. Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone tej tematyce. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, w tym nowelizację kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 r. dotyczącą terminowych umów o pracę, która weszła w życie 22 lutego 2016 r. Książka adresowana jest do teoretyków prawa, stanowi użyteczną pozycję dla wszystkich, którzy w praktyce zawodowej zajmują się stosowaniem przepisów prawa pracy, może być również przydatna w procesie dydaktycznym.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja została sfinansowana w ramach dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów przyznanej Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectstosunek pracypl_PL
dc.subjectpodporządkowanie pracownikapl_PL
dc.subjectpodległość pracownikapl_PL
dc.subjectnietypowe umowne stosunki pracypl_PL
dc.subjecttelepracownikpl_PL
dc.subjectwolny zawódpl_PL
dc.subjectpracownik–twórcapl_PL
dc.titleOdrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Anna Piszczek, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number328pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy, 90-232 Łódź, ul. S. Kopcińskiego 8/12pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-070-2
dc.referencesAsłanowicz M., Charakter prawny spółki partnerskiej, PiP 7/1998pl_PL
dc.referencesBaran K.W., O ustawie jako źródle prawa pracy uwag kilka, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Umowa o pracę na czas określony w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, MPP 9/2009pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Zatrudnienie tymczasowe a zbiorowe prawo pracy, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesBarta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesBarta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesBarta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, r. Markiewicz, LEX 2011pl_PL
dc.referencesBartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, LEX 2013pl_PL
dc.referencesBąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesBąk E., Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesBielenski H., Betriebliche Erfahrungen mit atypischen Arbeitsformen, „Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung” 3/1993pl_PL
dc.referencesBieluk J., Pawlak K., Zasady wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w spółkach kapitałowych, „Prawo Spółek” 2/2001pl_PL
dc.referencesBińczycka-Majewska T., Zmiana treści umownego stosunku pracy, Łódź 1981pl_PL
dc.referencesBlanke T., Schüren P., Wank R., Wedde P., Neue Beschäftigungsformen, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesBlanpain R., Matey M., Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesBłeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesBorowicz J., Konstrukcje prawnopracownicze w nowym prawie autorskim, „Prawo Spółek” 5/1995pl_PL
dc.referencesBoruta I., W sprawie przyszłości prawa pracy, PiZS 4/2005pl_PL
dc.referencesBrol J., Stosowanie prawa pracy w spółkach handlowych (wybrane zagadnienia), PiZS 5–6/1991pl_PL
dc.referencesBulik A., Sobczyk A., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – wady i zalety, MPP 1/2006pl_PL
dc.referencesBury B., Podporządkowanie pracownika pracodawcy, PiP 9/2006pl_PL
dc.referencesBury B., Uprawnienia kierownicze pracodawcy a polecenie pracy w godzinach nadliczbowych – artykuł dyskusyjny, PiZS 7/2005pl_PL
dc.referencesChaciński J., Uchwały rad nadzorczych niektórych osób prawnych prowadzące do zatrudnienia członków zarządu, PiZS 4/2008pl_PL
dc.referencesChlebny J., Pojęcie wynalazku pracowniczego na tle ustawy – Prawo własności przemysłowej, PPH 8/2009pl_PL
dc.referencesChobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesChobot A., Podporządkowanie pracownika nauki w wykonywaniu obowiązków twórczej pracy badawczej, RPEiS 4/1971pl_PL
dc.referencesChobot A., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu a ograniczenia zasady wolności pracy, Poznań 1983pl_PL
dc.referencesChobot A., Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w stosunku pracy, Warszawa 1975pl_PL
dc.referencesChobot A., Twórczość wynalazcza a umowa o pracę nad wynalazkami, Poznań 1976pl_PL
dc.referencesChobot A., Pachciarek K., Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego, PiZS 1/2005pl_PL
dc.referencesChudzik M., Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.06.217.1588), LEX 2007pl_PL
dc.referencesCichocka D., Umowa o pracę na czas określony zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 16/2005pl_PL
dc.referencesCiupa S.W., Nowoczesna umowa o pracę, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesCiupa S.W., Umowa o telepracę, MPP 3/2005pl_PL
dc.referencesCiupa S.W., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Część 1, MPP 11/2007pl_PL
dc.referencesCiupa S.W., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Część 2, MPP 12/2007pl_PL
dc.referencesCudowski B., Podstawowe problemy zbiorowych stosunków pracy z udziałem pracowników tymczasowych, MPP 4/2005pl_PL
dc.referencesCudowski B., Wielość zatrudnienia pracowniczego u jednego pracodawcy, PiP 3/2005pl_PL
dc.referencesCzachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesCzerniak-Swędzioł J., Zasady zatrudnienia pracownika twórcy i nabycia przez pracodawcę prawa do utworu pracowniczego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2006pl_PL
dc.referencesDaszyńska A., Zasady etyki radcy prawnego a obowiązki pracownicze, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2010pl_PL
dc.referencesDavies P.L., Zatrudnienie pracownicze i samo zatrudnienie w świetle common law. Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesDäubler W., Die offenen Flanken des Arbeitsrechts, „Arbeit und Recht” 4/2010pl_PL
dc.referencesDäubler W., Die Zukunft des Arbeitsrecht, „Arbeit und Recht” 1/2005pl_PL
dc.referencesDercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, LEX 2012pl_PL
dc.referencesDespax M., Rojot J., Laborde J.P., Labour Law in France, Alphen aan den Rijn 2011pl_PL
dc.referencesDörre-Nowak D., Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, PiZS 9/2004pl_PL
dc.referencesDörre-Nowak D., Koczur S., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – czy zmiany są konieczne?, MPP 1/2005pl_PL
dc.referencesDral A., Podstawowe kryteria rozróżnienia statusu prawnego pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, MPP 3/2014pl_PL
dc.referencesDrozd A., Przemiany pojęcia „stosunek pracy” – wpływ orzecznictwa czy prawa sędziowskiego?, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesDrozdowska T., Stosunek pracy a prawa autorskie, „Prawo Spółek” 1/1998pl_PL
dc.referencesDrzewiecka E., Agencje pracy tymczasowej – trójstronny charakter zatrudnienia, MPP 2/2004pl_PL
dc.referencesDubowik A., Funkcjonalna elastyczność zatrudnienia a ustalanie rodzaju pracy w umowie o pracę, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesDudzińska-Pytel M., Zatrudnianie i ubezpieczenie członków zarządu spółek kapitałowych, „Prawo Pracy” 3/1998pl_PL
dc.referencesDuraj T., Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem – członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. – część I, PiZS 11/2000pl_PL
dc.referencesDuraj T., Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem – członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. – część II, PiZS 12/2000pl_PL
dc.referencesDuraj T., Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie miejsca świadczenia pracy – wybrane problemy, MPP 12/2012pl_PL
dc.referencesDuraj T., Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesDuraj T., Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesDuraj T., Pojęcie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy, PiZS 6/2005pl_PL
dc.referencesDuraj T., Praca na własny rachunek a prawo pracy, PiZS 11/2009pl_PL
dc.referencesDuraj T., Wybrane problemy pracowniczego podporządkowania jako konstytutywnej cechy stosunku pracy, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesDuraj T., Zatrudnianie członków zarządu organizacji spółdzielczych [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana prof. W. Muszalskiemu, red. K. Walczak, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesDüll H., Ellguth P., Atypische Beschäftigung: Arbeit ohne betriebliche Interessenvertretung?, „WSI-Mitteilungen” 3/1999pl_PL
dc.referencesFitzenberger B., Hübler O., Kraft K., Flexibilisierungspotenziale bei heterogenen Arbeitsmärkten und deren wirtschaftspolitische Implikationen, „Zeitschrift für Arbeitsmarkt Forschung” 44/2011pl_PL
dc.referencesFlorek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesFlorek L., Zgodność polskiego prawa pracy z prawem europejskim, [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesFlorek L., Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł., Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesFlorek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesFrączek M., Umowa o pracę na czas określony cz. 1, „Służba Pracownicza” 1/2003pl_PL
dc.referencesFrączek M., Łajeczko M., Praca tymczasowa, pytania i odpowiedzi, „Służba Pracownicza” 2/2005pl_PL
dc.referencesGarbacik A., Zatrudnienie pracowników tymczasowych, „Polityka Społeczna” 1/2004pl_PL
dc.referencesGardulska O., Specyfika stosunku prawnego łączącego pracownika – twórcę z pracodawcą, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2003/2004pl_PL
dc.referencesGardulska O., Zakres podmiotowy stosunku pracy twórczej, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2005pl_PL
dc.referencesGąsiorowski A., Pracownik twórcą. Zagadnienia prawno-autorskie, „Radca Prawny” 5/2007pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 10/2002pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Dzielenie się etatem jako jedna z elastycznych form zatrudnienia (job-sharing), PiZS 1/2009pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Kilka uwag praktycznych na temat art. 251 k.p., PiZS 4/1998pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Wybrane aspekty organizacji czasu pracy mobile worker, PiZS 8/2004pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, PiZS 5/2008pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Związki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PPH 7/1999pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Raczkowski M., Wyziński R., Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesGiaro M., Członek zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia, PiZS 9/2010pl_PL
dc.referencesGolat R., Osoby zarządzające w świetle kodeksu pracy, „Służba Pracownicza” 6/2012pl_PL
dc.referencesGóral Z., Kontrola pracownika a zasada ochrony jego godności i innych dóbr osobistych – zagadnienia wybrane, [w:] Kontrola pracownika: możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesGóral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesGóral Z., Pracownicza odpowiedzialność porządkowa, „Acta Universitatis Lodziensis” 1987, Folia Iuridica 29pl_PL
dc.referencesGóral Z., Lewandowski H., Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, PiZS 12/1996pl_PL
dc.referencesGrzebyk P., Prasołek Ł., Podporządkowanie jako kryterium ustalania stosunku pracy w prawie polskim i brytyjskim na przykładzie członków zarządu spółek i pracowników tymczasowych, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesGrzybowski S., Wstęp do nauki prawa, Kraków 1947pl_PL
dc.referencesGwarek A., Telepraca – nowa forma zatrudnienia, „Służba Pracownicza” 10/2007pl_PL
dc.referencesHajn Z., Aspekty prawne relacji: pracownik – pracodawca w procesie przemian społeczno-gospodarczych i integracji europejskiej, [w:] Pracodawca – pracownik w procesie przemian gospodarki polskiej i integracji z Unią Europejską, red. H. Lewandowski, J. Sokołowski, Łódź 2000pl_PL
dc.referencesHajn Z., Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesHajn Z., Glosa do wyroku SN z 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSP 2000, nr 12, poz. 177pl_PL
dc.referencesHajn Z., Nietypowe umowy o pracę, [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesHajn Z., Ochrona pracowników niepełnoetatowych w Dyrektywie 97/81 Wspólnoty Europejskiej a prawo polskie, „Studia Prawno-Europejskie” III/1998pl_PL
dc.referencesHajn Z., Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy – cz. 1, PiZS 5/1997pl_PL
dc.referencesHajn Z., Regulacja prawna funkcjonowania prywatnych agencji zatrudnienia w prawie międzynarodowym i europejskim, „Studia Prawno-Europejskie” V/2001pl_PL
dc.referencesHajn Z., Zatrudnianie się we własnym zakładzie pracy w świetle ustrojowych podstaw prawa pracy, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesHardy S., Labour Law in Great Britain, Alphen aan den Rijn 2012pl_PL
dc.referencesIwulski J., Stosunki pracy w spółkach kapitałowych prawa handlowego – cz. 2, „Prawo Pracy” 9/1995pl_PL
dc.referencesJackowiak U., Terminowe umowy o pracę a ochronna funkcja prawa pracy, MPP 4/2004pl_PL
dc.referencesJackowiak U., Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem, Fun.Gosp., LEX 2004pl_PL
dc.referencesJacyszyn J., Pojęcie wolnego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny, PPH 10/2000pl_PL
dc.referencesJacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesJankowiak J., Pracodawcze prawo do wydania polecenia (wydawania poleceń) na tle koncepcji prywatnoprawnej czynności trwałej, PiP 4/2001pl_PL
dc.referencesJanowski M., Znaczenie kodeksów etycznych w procesie gospodarowania, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, red. U. Zagóra-Jonszta, K. Nagel, „Studia Ekonomiczne” 129/2013pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Funkcje zwyczaju w prawie pracy, PiZS 1/2008pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Nowa umowa o pracę na czas określony, PiZS 11/2015pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Tom I. Komentarz, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Tom I. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, LEX 2014pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, LEX 2012pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Komentarz bieżący do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, LEX 2011pl_PL
dc.referencesJaworski L., Twórczość pracownicza, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesJedliński A., Kaczyński L., Statut jako źródło prawa pracy, PiP 4/1999pl_PL
dc.referencesJończyk J., Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym, „Przegląd Sądowy” 9/2003pl_PL
dc.referencesJończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesKaczyński L., Zasada swobody umów w prawie pracy po nowelizacji kodeksu pracy, PiP 3/1997pl_PL
dc.referencesKarkowska D., Samodzielność położnej w zakresie obowiązku wykonania zlecenia lekarskiego. Zarys problemu, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesKarkowska D., Status zawodowy położnej. Zarys problemu, Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKarkowska D., Zawody medyczne, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesKasprzak M., Elastyczne formy zatrudnienia, „Rachunkowość Budżetowa” 24/2008pl_PL
dc.referencesKaźmierczak K., Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, „Prawo Spółek” 3/1997pl_PL
dc.referencesKidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1–300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX 2012pl_PL
dc.referencesKijowski A., Czas pracy oraz dodatkowe zatrudnienie radców prawnych, PiZS 5–6/1987pl_PL
dc.referencesKijowski A., Oddanie pracownika do dyspozycji innego pracodawcy, „Przegląd Sądowy” 6/1996pl_PL
dc.referencesKijowski A., Prawne problemy czasu pracy lekarzy, PiZS 1/1989pl_PL
dc.referencesKijowski A., Przedmiot pracowniczego świadczenia ze stosunku pracy, RPEiS 1/1977pl_PL
dc.referencesKijowski A., Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesKlatka Z., Aktualne problemy etyki radców prawnych a struktura wolnych zawodów prawniczych, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesKlatka Z., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesKlimaszewski G., Zmiany w kodeksie pracy – stosunek pracy, „Buchalter” 39/2002pl_PL
dc.referencesKlimczuk A., Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych, „Palimpsest” 6/2014pl_PL
dc.referencesKlimowicz E., Etyka zawodowa, [w:] Mały słownik etyczny, red. S. Jedynak, Bydgoszcz 1999pl_PL
dc.referencesKlucz D., Kompetencje dyscyplinujące pracodawcy a ochrona jego interesów, MPP 8/2005pl_PL
dc.referencesKoczur S., Specyfika podporządkowania członków organów spółki kapitałowej, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2005pl_PL
dc.referencesKodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX 2012pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesKodeks pracy 2011. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2011pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, Legalis 2015pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996pl_PL
dc.referencesKodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesKorytowska A., Ewolucja treści pojęcia pracowniczego podporządkowania w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Z. Niedbała, Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesKorytowska A., Problem podporządkowania lekarza w stosunku pracy, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, red. Z. Niedbała, M. Skąpski, Poznań 2009pl_PL
dc.referencesKorytowska A., Problem zgodności Kodeksu Etyki Lekarskiej z Konstytucją RP, RPEiS 1/2009pl_PL
dc.referencesKrajowy Urząd Pracy, Informator. Telepraca – rynek pracy bez barier, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesKrąkowski L., Z problematyki nadużycia prawa w stosunkach pracy, PiP 12/1967pl_PL
dc.referencesKruczalak-Jankowska J., Umowy menedżerskie, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKryńska E., Elastyczność popytu na pracę w Polsce – synteza, diagnozy i wnioski, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKryńska E., Wprowadzenie, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKryńska E., Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, [w:] Dylematy polskiego rynku pracy, red. E. Kryńska, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesKryńska E., Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, [w:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku, red. R. Horodeński i C. Sadowska-Snarska, Białystok–Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKrzyśków B., Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy (1), „Bezpieczeństwo Pracy” 5/2009pl_PL
dc.referencesKsiążek D., Telepraca, PiZS 7/2004pl_PL
dc.referencesKuba M., Dopuszczalność e-kontroli pracownika, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2011pl_PL
dc.referencesKuba M., Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesKubiak Sz.M., Kontrowersje wokół atypowego zatrudnienia w krajach UE, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2003/2004pl_PL
dc.referencesKubot Z., Formy zatrudnienia lekarzy w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna” 5/2000pl_PL
dc.referencesKubot Z., Kierownictwo pracodawcy wobec pracowników wypożyczonych, PiZS 4/2002pl_PL
dc.referencesKubot Z., Kierownictwo zlecającego jako pojęcie prawne, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesKubot Z., Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Wrocław 1999pl_PL
dc.referencesKubot Z., Podporządkowanie lekarza w państwowym zakładzie leczniczym, RPEiS 4/1979pl_PL
dc.referencesKubot Z., Pojęcie dyżuru medycznego, PiZS 4/2000pl_PL
dc.referencesKubot Z., Pojęcie i rodzaje kontraktów menedżerskich, [w:] Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998pl_PL
dc.referencesKubot Z., Pojęcie kierownictwa pracodawcy, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesKubot Z., Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, Wrocław 1978pl_PL
dc.referencesKubot Z., Praca rotacyjna w stosunku pracy, PiZS 9/2004pl_PL
dc.referencesKubot Z., Status kierownika działu personalnego, PiZS 7/2006pl_PL
dc.referencesKubot Z., Status pracowniczy członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 3/1993pl_PL
dc.referencesKubot Z., Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000pl_PL
dc.referencesKubot Z., Umowa o pracę na zastępstwo, PiZS 2/2003pl_PL
dc.referencesKubot Z., Umowy o pracę z członkami zarządu spółek kapitałowych, PiZS 1/1995pl_PL
dc.referencesKubot Z., Umowy o świadczenie pracy różnego rodzaju, PiP 10/1999pl_PL
dc.referencesKubot Z., Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa–Zielona Góra 1998pl_PL
dc.referencesKubot Z., Znaczenie zakresu czynności pracownika, PiZS 12/1998pl_PL
dc.referencesKuczyński T., Pracownicze projekty wynalazcze, PiZS 4/2002pl_PL
dc.referencesKuczyński T., Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 Prawa autorskiego, PPG 3/1996pl_PL
dc.referencesKuczyński T., Twórczość autorska i wynalazcza jako kategoria prawa pracy. Wybrane zagadnienia, PiZS 3/1998pl_PL
dc.referencesKwapisz K., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesLach A., Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, MPP 10/2004pl_PL
dc.referencesLach D.E., Nowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne w zakresie ochrony zdrowia, PiZS 5/2006pl_PL
dc.referencesLammeyer T., Telearbeit, Saarbrücken 2007pl_PL
dc.referencesLatos-Miłkowska M., Telepraca jako sposób upowszechnienia zatrudnienia, [w:] Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Konkretyzacja obowiązków pracownika przez podmiot zatrudniający, „Studia Prawnicze” 36/1973pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy – zagadnienia ogólne, [w:] Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Nawiązanie i zmiana stosunku pracy (zarys problematyki), [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey, T. Zieliński, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Nowe formy zatrudnienia, „Studia Prawnicze – Rozprawy i Materiały” 4/2006pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Uprawnienia podmiotu zatrudniającego w zakresie kształtowania czasu pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 8/1972pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Uwagi o „nietypowych stosunkach pracy” według polskiego kodeksu pracy, [w:] Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, red. J. Wratny, M.B. Rycak, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Uwagi o roli umowy we współczesnym prawie pracy, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Uwagi w sprawie podziału umowy o pracę na rodzaje, [w:] Studia z prawa pracy (Dla uczczenia 50-lecia działalności Profesora Doktora Wacława Szuberta), red. H. Lewandowski, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na polskie prawo pracy, [w:] Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski, red. H. Lewandowski, D. Makowski, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Zmiana miejsca świadczenia pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 6/1971pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego – jego status prawny, PiZS 4/1982pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Nietypowe stosunki pracy w Projekcie kodeksu pracy, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, red. Z. Niedbała, M. Skąpski, Poznań 2009pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy – relacja pojęć, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Status kadr kierowniczych w zakładach pracy gospodarki uspołecznionej, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 6/1983pl_PL
dc.referencesLiszcz T., W sprawie podporządkowania pracownika, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesLitwiński P., Monitorowanie pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych pracownika, MPP 2/2008pl_PL
dc.referencesŁabieniec P., Dokąd zmierza etyka prawnicza?, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesŁajeczko M., Umowa o pracę i jej warunki, „Prawo Pracy” 11/1999pl_PL
dc.referencesŁajeczko M., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, „Służba Pracownicza” 12/2003pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2007 r. (I PK 213/06) dotyczącego umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej, PiZS 4/2010pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym, „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesŁoziński J., Klatka Z., Status prawny radcy prawnego jako pracownika, MPP 3/2005pl_PL
dc.referencesMachol-Zajda L., Telepraca – nowa forma zatrudnienia, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.T. Frieske, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesMadej M., Kontrola przestrzegania i ewidencjonowania czasu pracy, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesMajewska R., Nowe lub zmienione przepisy kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy po zmianach, „Vademecum Rzeczpospolitej” 25/2002pl_PL
dc.referencesMakowski D., Agencje (przedsiębiorstwa) pracy czasowej – miejsce i rola w prawie pracy państw Wspólnoty Europejskiej, PiZS 3/1999pl_PL
dc.referencesMakowski D., Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie europejskiej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 61/2000pl_PL
dc.referencesMakowski D., Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMakowski D., Prawne aspekty zatrudnienia tymczasowego, [w:] Być albo nie być czasownikiem, red. M. Dobrowolska, Katowice 2007pl_PL
dc.referencesMakowski D., Rozwój nietypowych form zatrudnienia w prawie państw Unii Europejskiej, [w:] Pracodawca – pracownik w procesie przemian gospodarki polskiej i integracji z Unią Europejską, red. H. Lewandowski i J. Sokołowski, Łódź 2000pl_PL
dc.referencesMakowski D., Zatrudnianie pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej w świetle prawa wspólnotowego, PiZS 7/2003pl_PL
dc.referencesMakowski D., Zatrudnianie pracowników przez agencje pracy tymczasowej w świetle międzynarodowego prawa pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 68/2003pl_PL
dc.referencesMakowski D., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, PiZS 12/2003pl_PL
dc.referencesMalanowski A., Nadużycie prawa w pracowniczym stosunku pracy, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesMałysz F., Agencje pracy tymczasowej, „Prawo Pracy” 6/2007pl_PL
dc.referencesMałysz F., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, „Prawo Pracy” 5/2007pl_PL
dc.referencesMarek A., Miejsce wykonywania pracy – ważny składnik umowy, „Służba Pracownicza” 3/2004pl_PL
dc.referencesMarek A., Reglamentacja umów o pracę na czas określony, „Służba Pracownicza” 9/2004pl_PL
dc.referencesMasewicz W., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1983 r. I PRN 35/83, OSPiKA 1984, nr 3, poz. 44vpl_PL
dc.referencesMatey-Tyrowicz M., Nietypowe formy zatrudnienia – dyrektywy i praktyka UE, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.T. Frieske, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesMędrala M., Specyfika polecenia służbowego w przypadku pracowniczego zatrudnienia radcy prawnego, „Radca Prawny” 11/2011, dodatek naukowypl_PL
dc.referencesMichalski L., Arbeitsrecht, Heidelberg, München, Landsberg, Berlin 2008pl_PL
dc.referencesMitrus L., Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesMitrus L., Ochrona pracowników tymczasowych w świetle prawa unijnego a prawo polskie, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesMitrus L., Podporządkowanie pracownicze jako zmieniająca się cecha stosunku pracy, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesMitrus L., Podporządkowanie pracownika zatrudnionego w formie telepracy, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesMitrus L., Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych, MPP 6/2015pl_PL
dc.referencesMitrus L., Telepraca jako nowa forma zatrudnienia, „Transformacje Prawa Prywatnego” 3/2001pl_PL
dc.referencesMitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesMoszyński M., Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Toruń 2004pl_PL
dc.referencesMroczkowski R., Instytucja podporządkowanie pracownika według polskiego kodeksu pracy. Zarys problematyki prawnej, Lublin 1976pl_PL
dc.referencesMrozowska M., Pracownicy tymczasowi – od zgłoszenia do zatrudnienia, „Prawo Pracy” 7–8/2004pl_PL
dc.referencesMucha A., Telepraca jako nowoczesna forma i organizacja zatrudnienia, „Radca Prawny” 5/2000pl_PL
dc.referencesMusiała A., Granice pomiędzy umową o pracę a umową o świadczenie usług, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2/2009pl_PL
dc.referencesMusiała A., Kilka uwag w zakresie zagadnienia stosunku pracy i jego przemian, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesMuszalski W., Charakter prawny pracy członka zarządu spółki handlowej, PiP 10/1992pl_PL
dc.referencesMuszalski W., Przyszłość prawa pracy, PiZS 7/2005pl_PL
dc.referencesNestorowicz M., Charakter prawny wykonywania zawodu pielęgniarki i odpowiedzialność cywilna za wyrządzone przez nią szkody, „Prawo i Medycyna” 13(5)/2003pl_PL
dc.referencesNiedbała Z., O kontrowersjach pracowniczego zatrudnienia członków zarządu spółdzielni, RPEiS 3/2004pl_PL
dc.referencesNowacki J., Rola umowy o pracę w kształtowaniu treści stosunku pracy, [w:] Studia z prawa pracy, księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Maciejowi Święcickiemu, red. K. Zbytniewska, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesNowak A., Ograniczenie możliwości zachowania lub odzyskania miejsca pracy przez członka zarządu spółki kapitałowej, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 16/2005pl_PL
dc.referencesNowak A., O niektórych składnikach umowy o pracę członków zarządu spółek kapitałowych, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesNowak A., Podstawy prawne zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 10/1992pl_PL
dc.referencesNowak A., Skutki prawne rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki kapitałowej w sferze stosunku pracy, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 1998pl_PL
dc.referencesNowak A., Statut spółki akcyjnej jako źródło prawa pracy, „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2002pl_PL
dc.referencesNowak A., Uwagi w sprawie odpowiedzialności materialnej członków zarządu spółek kapitałowych, [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, Gdańsk 2007pl_PL
dc.referencesNowy kodeks pracy, red. J. Wratny, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesOlea M.A., Rodríguez-Sañudo F., Labour Law in Spain, Alphen aan den Rijn 2010pl_PL
dc.referencesOleksyn M., Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, [w:] Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Układy zbiorowe pracy w zatrudnieniu tymczasowym, [w:] Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy. Konstrukcja i charakter prawny, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesPatulski A., Doktrynalne aspekty zatrudnienia tymczasowego (wybrane zagadnienia), [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesPatulski A., Koncepcja flexicurity, a nietypowe formy zatrudnienia, czyli jak ograniczyć segmentację polskiego rynku pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesPatulski A., Nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia – konsekwencje, korzyści, dylematy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2007pl_PL
dc.referencesPatulski A., Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja? Część 1, MPP 2/2008pl_PL
dc.referencesPatulski A., Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja? Część 2, MPP 3/2008pl_PL
dc.referencesPatulski A., Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, Gdańsk 2001pl_PL
dc.referencesPatulski A., Zwyczaj w prawie pracy (rozdział 9), [w:] Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesPatulski A., Winter M., Status prawno-organizacyjny głównego księgowego w dobie transformacji, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesPędziwiatr M., Uprawnienia kierownicze w stosunku pracy tymczasowej, PiZS 5/2008pl_PL
dc.referencesPiecko-Mazurek A., Job sharing – praca dla dwojga, MPP 12/2008pl_PL
dc.referencesPiekarski M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1985 r. I PR 19/85, OSPiKA 1986, nr 3, poz. 46pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Kształtowanie rozkładu czasu pracy, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Podstawy nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu spółki kapitałowej, PiZS 10/1998pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Praca tymczasowa a ryzyko pracodawcy, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych, PiZS 1/1999pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Terminowe umowy o pracę – szansa czy zagrożenie?, PiZS 8/2006pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – odpowiedź na potrzeby pracowników i kryzys przedsiębiorstwa, PiZS 6/2010pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Podmiot realizujący uprawnienia kierownicze w stosunku pracy, MPP 9/2014pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Podporządkowanie telepracownika – wybrane zagadnienia, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2011pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Podróż służbowa telepracownika, MPP 7/2011pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Stefański K., Dni wolne na poszukiwanie pracy – wybrane zagadnienia, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2012pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Stefański K., Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. 2, red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Szlawski W., Zatrudnienie pracownicze członka zarządu będącego jedynym bądź „niemal jedynym” wspólnikiem spółki kapitałowej, MP 17/2012pl_PL
dc.referencesPiwnik S., Jeszcze o pojęciu podporządkowania w świetle polskiego prawa pracy, NP 2/1980pl_PL
dc.referencesPiwnik S., Natura prawna poleceń wydawanych przez przełożonych w umownym stosunku pracy, „Palestra” 11– 12/1980pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, „Gospodarka Narodowa” 9/1994pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesPrasołek Ł., Rozkład, indywidualny rozkład i harmonogram czasu pracy oraz ich wzajemne korelacje, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesProjekt Kodeksu pracy oraz uzasadnienie projektu Kodeksu pracy http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/projekty-kodeksow-pracy (dostęp 20.12.2015)pl_PL
dc.referencesPrusinowski P., Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesRaczkowski M., O podporządkowaniu autonomicznym – krytycznie, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesRaczkowski M., Umowy na czas określony w ustawie antykryzysowej, PiZS 6/2010pl_PL
dc.referencesRaczyński A., Polskie prawo pracy, Warszawa 1930pl_PL
dc.referencesRadwański Z., Prawo zobowiązań, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesRafacz-Krzyżanowska M., Podporządkowanie pracownika, PiZS 8/1968pl_PL
dc.referencesRączka K., Kodeks pracy po nowelizacji z 2 lutego 1996 r. z komentarzem, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesRączka K., Kodeks pracy po zmianach, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych” 9/2002pl_PL
dc.referencesRączka K., Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, PiZS 7/1996pl_PL
dc.referencesRączka K., Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o świadczenie pracy, PiZS 11/1996pl_PL
dc.referencesReda A., Dyrektywa 2008/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pracy tymczasowej, MPP 7/2009pl_PL
dc.referencesRomer M.T., Praca w godzinach nadliczbowych, „Prawo Pracy” 11/1998pl_PL
dc.referencesRomer M.T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesRomer M.T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesRomer M.T., Umowa na czas określony i na czas wykonania określonej pracy, „Prawo Pracy” 3/2005pl_PL
dc.referencesRoszewska K., Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesRotkiewicz M., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesRycak M.B., Wymiar i rozkład czasu pracy, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesSadlik R., Kiedy wymagane jest wypowiedzenie zmieniające, MPP 10/2006pl_PL
dc.referencesSadlik R., Umowa na zastępstwo jako rodzaj umowy o pracę na czas określony, „Prawo Pracy” 2/2003pl_PL
dc.referencesSadlik R., Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych, „Prawo Pracy” 8/1999pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Kodeks pracy. Komentarz, Bydgoszcz–Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Kodeks pracy po nowelizacji. Komentarz, Bydgoszcz 1996pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę, Bydgoszcz 2000pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Niektóre problemy umowy na czas określony, [w:] Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Niektóre problemy umowy o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 12/1996pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Prawo pracy PRL w zarysie, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Rola umowy o pracę w kształtowaniu stosunku pracy, PiP 11/1977pl_PL
dc.referencesSanetra W., Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego – ogólne uwarunkowania i dylematy, [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesSanetra W., Praca tymczasowa – zatrudnienie czy pośrednictwo pracy?, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesSanetra W., Praca wynalazcza jako kategoria prawa pracy, [w:] Prawo pracy wynalazczej. Materiały XV Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, marzec 1988, red. W. Sanetra, Wrocław 1988pl_PL
dc.referencesSanetra W., Prawo pracy. Zarys wykładu. Tom I, Białystok 1994pl_PL
dc.referencesSanetra W., Stosunek pracy i jego przemiany, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSanetra W., Źródła europejskiego prawa pracy po zmianach traktatowych, PiZS 3/2010pl_PL
dc.referencesSarnowski W., Opinie prawne, „Radca Prawny” 5/1998pl_PL
dc.referencesSchäfer H., Atypische Beschäftigung, Entwiklungstrends und Bedeutung für den Arbeitsmarkt, „IW-Trends” 4/2000pl_PL
dc.referencesSchmechta R., Transaktionskostenorientierte Analyse alternativ strukturierter Telearbeit, Frankfurt (Main), München, Miami, New York 2002pl_PL
dc.referencesSeifert H., Keller B., Atypische Beschäftigung verbieten oder gestalten?, Köln 1995pl_PL
dc.referencesSerwińska K., Narkiewicz-Tarłowska J., PIT. Komentarz praktyczny, Legalis 2014pl_PL
dc.referencesSissle E., O istocie umowy o pracę, Warszawa 1930pl_PL
dc.referencesSkąpski M., Problemy związane z dyżurami pracowników służby zdrowia, PiZS 4/1997pl_PL
dc.referencesSkąpski M., Zagadnienia stosunku pracy między członkami rodziny, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesSobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, Poznań 2000pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Interesy pracodawcy i pracownika w zatrudnieniu tymczasowym, MPP 11/2005pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Konstytucyjne dylematy zatrudnienia tymczasowego, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Niepracownicze zatrudnienie podporządkowane, [w:] Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, red. J. Wratny, M.B. Rycak, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSobczyk A., O czasie trwania umowy zawartej na czas określony, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Zakamycze 2005pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, PiZS 4/2004pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1–150. Tom I, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesSpytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M., Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesStanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 29 maja 2007 r., GNP- 152/302-4560-274/07/PE, LexPolonica nr 2258807pl_PL
dc.referencesStanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatrudniania handlowców w formie telepracy z dnia 13 listopada 2007 r., „Rzeczpospolita DF” 2007/268/5, Lex nr 14332pl_PL
dc.referencesStefaniak A., Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, LEX 2014pl_PL
dc.referencesStefański K., Czas pracy, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesStefański K., Okresy odpoczynku w kodeksie pracy, PiZS 1/2006pl_PL
dc.referencesStelina J., Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, PiP 11/2015pl_PL
dc.referencesStelina J., Nowe instytucje w prawie pracy, PiZS 11/2002pl_PL
dc.referencesStelina J., Odwołanie z zarządu spółki handlowej a ochrona trwałości stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana prof. W. Muszalskiemu, red. K. Walczak, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesStelina J., Refleksje na temat kondycji układów zbiorowych pracy w Polsce, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesStelina J., Tradycyjna koncepcja stosunku pracy a stosunek pracy tymczasowej, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesStelina J., Zieleniecki M., Regulacje antykryzysowe z zakresu prawa pracy, PiZS 11/2009pl_PL
dc.referencesStrugała J., Realizacja uprawnień kierowniczych podmiotu zatrudniającego, [w:] Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1975pl_PL
dc.referencesStrugała J., Uprawnienia kierownicze podmiotu zatrudniającego, [w:] Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1975pl_PL
dc.referencesStrusińska-Żukowska J., Pracownicy tymczasowi – zasady zatrudniania, „Prawo Pracy” 12/2003pl_PL
dc.referencesStrzałkowski P., Wybrane zagadnienia dotyczące utworów pracowniczych, MPP 4/2014pl_PL
dc.referencesSułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesSupiot A., Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne, [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesSzewc A., Wynalazczość pracownicza i racjonalizatorska, „Studia Prawa Prywatnego” 3–4/2009pl_PL
dc.referencesSzewczyk H., Charakter prawny umowy na czas wykonania określonej pracy, MPP 8/2004pl_PL
dc.referencesSzmit J., Powierzenie innej pracy, MPP 7/2009pl_PL
dc.referencesSzubert W., O charakterze prawnym stosunku pracy, PiP 7/1964pl_PL
dc.referencesSzubert W., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesSzubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesSzurgacz H., Stosunki pracy z użyczeniem (przekazaniem) pracownika w prawie europejskim a prawo polskie, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000pl_PL
dc.referencesSystem prawa handlowego. Prawo spółek handlowych. Tom 2a, red. S. Włodyka, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Międzynarodowy pierwowzór telepracy, MPP 5/2008pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., MOP-owskie standardy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, red. Z. Niedbała, M. Skąpski, Poznań 2009pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Nietypowe formy zatrudnienia, [w:] Europejskie prawo socjalne. Tom II, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege ferenda, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Stosowanie konwencji MOP i traktatów Rady Europy przez krajowe sądy pracy, MPP 6/2008pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Telepraca – specyfika zatrudnienia na odległość, MPP 7/2006pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski, A.M., Wujczyk M., Między elastycznością zatrudnienia a stabilnością socjalną. Idea flexsecurity na początku XXI w., PiZS 5/2011pl_PL
dc.referencesŚwięcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1969pl_PL
dc.referencesTaniewska M., Przestrzenne granice wykonywania pracy, PiZS 3/1980pl_PL
dc.referencesTorbus U., Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 26–29 maja 2011 r., red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesUrbaniak B., Elastyczne formy zatrudnienia w sektorze prywatnym na terenie Łodzi, PiZS 5–6/1992pl_PL
dc.referencesUstawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. L. Ogiegło, Legalis 2010pl_PL
dc.referencesUstawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, LEX 2014pl_PL
dc.referencesVieira Gomes J.M., de Oliveira Carvalho C., Labour Law in Portugal, Alphen aan den Rijn 2011pl_PL
dc.referencesWagner B., Jednolitość, wielopostaciowość czy ewolucja funkcji ochronnej prawa pracy – zatrudnienie typowe versus tymczasowe, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesWagner B., Konsekwencje upływu czasu w prawie stosunku pracy, PiZS 2/2003pl_PL
dc.referencesWagner B., O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesWagner B., Praca jako przedmiot ochrony prawnej. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Strus, t. II, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesWalas A ., Problem wypowiedzenia zmieniającego, „Studia Prawnicze” 19/1968pl_PL
dc.referencesWalczak K., Porozumienia ramowe partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej i problem z ich wdrażaniem do polskiego porządku prawnego, MPP 10/2007pl_PL
dc.referencesWalczak K., Umowa na zastępstwo – czy można ją kwestionować ze względu na niezgodność z prawem europejskim?, MPP 3/2005pl_PL
dc.referencesWalczak K., Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów spółek kapitałowych. Teoria i praktyka polska na tle europejskim, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWank R., Grundlagen: Der Arbeitnehmerbegriff, [w:] T. Blanke, P. Schüren, R. Wank, P. Wedde, Neue Beschäftigungsformen, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesWank R., Das Grünbuch Arbeitsrecht, „Arbeit und Recht” 7–8/2007pl_PL
dc.referencesWank R., Telearbeit, Heilderberg 1997pl_PL
dc.referencesWąż P., Nadużycie prawa podmiotowego w stosunkach pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 11/2008pl_PL
dc.referencesWedde P., Telearbeit, [w:] T. Blanke, P. Schüren, R. Wank, P. Wedde, Handbuch neue Beschäftigungsformen, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesWierzbińska H., Właściwości stosunku pracy radcy prawnego cz. I, „Radca Prawny” 4–5/2002pl_PL
dc.referencesWierzbińska H., Właściwości stosunku pracy radcy prawnego cz. II, „Radca Prawny” 1/2003pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, Toruń 2007pl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., Swoiste źródła prawa pracy (rozdział 7 pkt 7.4), [w:] Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., „Swoiste” źródła prawa pracy – kilka refleksji na temat ich genezy i funkcji, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWojtczak K., Pojęcie wolnego zawodu w świetle prawa, „Studia Prawnicze” 3–4/1997pl_PL
dc.referencesWójcik S., Odgraniczenie umowy o dzieło od umowy o pracę i umowy zlecenia, ZN UJ 10/1963pl_PL
dc.referencesWratny J., Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, [w:] Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, Białystok 2008pl_PL
dc.referencesWratny J., Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesWratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, PiZS 7/2007pl_PL
dc.referencesWujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesWyka T., Powstrzymanie się od wykonywania pracy niebezpiecznej, cz. 1, PiZS 4/1998pl_PL
dc.referencesWyka T., Powstrzymanie się od wykonywania pracy niebezpiecznej, cz. 2, PiZS 5/1998pl_PL
dc.referencesWypych-Żywicka A., Prawa podmiotowe i roszczenia w prawie pracy (rozdział 11), [w:] Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Szczepańska K., Praca w domu. Telepraca w Unii i w Polsce, „Służba Pracownicza” 4/2006pl_PL
dc.referencesZieliński T., Klauzule generalne w demokratycznym państwie prawnym, „Studia Iuridica” XXIII/1992pl_PL
dc.referencesZieliński T., Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, PiP 11–12/1997pl_PL
dc.referencesZieliński T., Umowy o zatrudnienie w aspekcie rekodyfikacji prawa pracy, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000pl_PL
dc.referencesZieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, tom I, Katowice 1979pl_PL
dc.referencesZmiany w Kodeksie pracy. Komentarz wraz z ujednoliconym tekstem Kodeksu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesŻabski A., Sytuacja pracownicza członka zarządu organizacji spółdzielczej, PiZS 7/1987pl_PL
dc.referencesKonwencja nr 44 MOP z 1934 r. dotycząca zapewnienia bezrobotnym nie z własnej winy odszkodowań lub zasiłków, nieratyfikowana przez RPpl_PL
dc.referencesKonwencja nr 96 MOP zrewidowana w 1949 r. dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy, Dz.U. 1955, nr 38, poz. 236pl_PL
dc.referencesKonwencja nr 158 MOP z 1982 r. dotycząca rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy, nieratyfikowana przez RPpl_PL
dc.referencesKonwencja MOP nr 175 z 1994 r., dotycząca pracy w niepełnym wymiarze czasu, nieratyfikowana przez RPpl_PL
dc.referencesKonwencja MOP nr 177 z 1996 r. dotycząca domowej pracy nakładczej, nieratyfikowana przez RPpl_PL
dc.referencesKonwencja MOP nr 181 z 1997 r. dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, nieratyfikowana przez RPpl_PL
dc.referencesKonwencja MOP nr 189 z 2011 r. dotycząca pracowników domowych, nieratyfikowana przez RPpl_PL
dc.referencesZalecenie nr 83 MOP z 1948 r. dotyczące organizacji służby zatrudnieniapl_PL
dc.referencesZalecenie nr 166 MOP z 1982 r. dotyczące rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcypl_PL
dc.referencesZalecenie nr 182 MOP z 1994 r. dotyczące pracy w niepełnym wymiarzepl_PL
dc.referencesZalecenie nr 184 MOP z 1996 r. dotyczące domowej pracy nakładczejpl_PL
dc.referencesZalecenie nr 188 MOP z 1997 r. dotyczące prywatnych biur pośrednictwa pracypl_PL
dc.referencesZalecenie nr 198 MOP z 2006 r. dotyczące stosunku pracypl_PL
dc.referencesZalecenie nr 201 MOP z 2011 r. dotyczące pracowników domowychpl_PL
dc.referencesDyrektywa nr 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz.U.UE.L.1989.183.1pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy, Dz.U.UE.L.1991.206.19pl_PL
dc.referencesDyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz.U.UE.L.1997.18.1pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), Dz.U.UE.L.1998.14.9pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), Dz.U.UE.L.1999.175.43pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej, Dz.U.UE.L.2008.327.9pl_PL
dc.referencesPorozumienie ramowe w sprawie telepracy z dnia 16 lipca 2002 r. zawarte przez partnerów społecznych na szczeblu Unii Europejskiej – ETUC, UNICE/UEAPME i CEEP, dostępne na stronie internetowej Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: https://www.etuc.org/framework-agreement-telework (stan na dzień 20.12.2015 r.).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Bruksela I), Dz.U.UE.L.2001.12.1pl_PL
dc.referencesRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.U.UE.L.2008.177.6pl_PL
dc.referencesTraktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U.UE.C.2007.306.1pl_PL
dc.referencesWersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii, Dz.U.UE.C.2012.326.1pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych, Dz.U., nr 35, poz. 323 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników, Dz.U., nr 35, poz. 324 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań, Dz.U., nr 82, poz. 598 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy, Dz.U., nr 57, poz. 502 ze zm.pl_PL
dc.referencesUkład Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. 1994, nr 11, poz. 38 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza, Dz.U., nr 50, poz. 458 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz.U., nr 34, poz. 234 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 101 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 1094 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 1502pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, t.j.: Dz.U. 2013, poz. 1384 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 1543pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 191 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, t.j.: Dz.U 2015, poz. 507 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j.: Dz.U. 2013, poz. 1443pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 1182pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 1429 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j.: Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j.: Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, t.j.: Dz.U. 1997, nr 35 poz. 128 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, t.j.: Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1217 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 464 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U., nr 88, poz. 553 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t.j.: Dz.U. 2011, nr 127, poz. 721 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U., nr 144, poz. 930 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j.: Dz.U. 2013, poz. 1410 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j.: Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz.U., nr 73, poz. 763 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j.: Dz.U. 2013, poz. 1422pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U., nr 200, poz. 1679 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 233 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 192pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 1118 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, t.j.: Dz.U. 2011, nr 43, poz. 225 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U., nr 166, poz. 1608 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 149 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j: Dz.U. 2015, poz. 584 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 1202pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, t.j.: Dz.U. 2014, poz. 1111 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U., nr 125, poz. 1035 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, Dz.U., nr 127, poz. 1052pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 651 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j.: Dz.U. 2015, poz. 618 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, Dz.U., nr 174, poz.1038 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. 2014, poz. 1435 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2013, poz. 403pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, Dz.U. 2013, poz. 1291pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz.U. 1976, nr 3, poz. 19 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U., nr 62, poz. 286 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, Dz.U., nr 114, poz. 545 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j.: Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, Dz.U., nr 16, poz. 74 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Dz.U., nr 139, poz. 1167 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, Dz.U., nr 210, poz. 1540pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. 2014, poz. 817pl_PL
dc.referencesZarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników, M.P., nr 32, poz. 256 ze zm.pl_PL
dc.referencesZarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, M.P., nr 39, poz. 388 ze zm.pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki Lekarskiej, przyjęty podczas Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Izb Lekarskich odbywającego się w 1991 r., znowelizowany w 1993 r. na III Krajowym Zjeździe Lekarzy oraz w 2003 r. na Nadzwyczajnym VII Krajowym Zjeździe Lekarzy, dostępny na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej: http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej (dostęp 20.12.2015)pl_PL
dc.referencesKodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty Uchwałą nr 9 Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 grudnia 2003 r., dostępny na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: http://www.nipip.pl/index.php/samorzad/informacje-o-samorzadzie/2135-kodeks-etyki-zawodowej-pielegniarki-i-poloznej-rzeczypospolitej-polskiej (dostęp20.12.2015)pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki Radcy Prawnego obowiązujący od 1 lipca 2015 r. stanowiący załącznik do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ (dostęp 20.12.2015)pl_PL
dc.referencesBürgerliches Gesetzbuch vom 18.08.1896, BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738, dostępny na stronie internetowej: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf (dostęp 20.12.2015)pl_PL
dc.referencesCódigo do Trabalho, Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro 2009, dostępny na stronie internetowej: https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf (dostęp 20.12.2015)pl_PL
dc.referencesHandelsgesetzbuch (HGB) vom 10.05. 1897, RGBl. S. 219, dostępny na stronie internetowej: http://www.gesetzeim-internet.de/bundesrecht/hgb/gesamt.pdf (dostęp 20.12.2015)pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie 26/62, NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Netherlands Inland Revenue Administration, ECR 1963/1pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 5 grudnia 1967 w sprawie 19/67, Bestuur der Sociale Verzekeringsbank przeciwko J.H. van der Vecht, ECR 1967/345pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 4 grudnia 1974 w sprawie 41/74, Yvonne van Duyn przeciwko Home Office, ECR 1974/8/1337pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 6 października 1982 r. w sprawie 283/81, CILFIT przeciwko Ministry of Health, ECR 1982/9/3415pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 10 kwietnia 1984 w sprawie, C-79/83, Dorit Harz przeciwko Deutsche Tradax GmbH, ECR 1984/01921pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 26 lutego 1986 r. w sprawie 152/84, H.M. Marshall przeciwko Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), ECR 1986/2/723pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 13 maja 1986 r. w sprawie 170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH przeciwko Karin Weber von Hartz, ECR 1986/5/1607pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C-106/89, Marleasing SA przeciwko La Comercial Internacional de Alimentación SA, ECR 1990/10/I-4135pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 19 listopada 1991 r. w połączonych sprawach C-6/90 i C-9/90, Andrea Francovich i Danila Bonifaci i inni przeciwko Republice Włoskiej, ECR 1991/9/I-5357pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 14 lipca 1994 w sprawie C-91/92, Paola Faccini Dori przeciwko Recreb Srl., ECR 1994/7/I-3325pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie C-219/95, Ferriere Nord SpA przeciwko Commission of the European Communities, ECR 1997/7/I-4411pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 4 grudnia 1997 w sprawach połączonych od C-253/96 do C-256/96, Helmut Kampelmann i inni przeciwko Landschaftsverband Westfalen-Lippe, C-257/96, Stadtwerke Witten GmbH przeciwko Andreas Schade oraz C-258/96, Klaus Haseley przeciwko Stadtwerke Altena GmbH, ECR 1997/12/I-6907pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 Konstantinos Adeneler i inni przeciwko Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), ECR 2006/7A-/I-60pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w połączonych sprawach C-378/07 do C-380/07, K. Angelidaki i inni przeciwko Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Retrymnis, ECR 2009/4A-/I-3071-3203pl_PL
dc.referencesPostanowienie TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK 1992, nr 2, poz. 38pl_PL
dc.referencesUchwała TK z dnia 17 marca 1993 r., W 16/92, OTK 1993, nr 1, poz. 16pl_PL
dc.referencesUchwała TK z dnia 11 stycznia 1995 r., W 17/94, OTK 1995, nr 1, poz. 18pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 19 października 1999 r., SK 4/99, OTK 1999, nr 6, poz.119pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008, nr 3, poz. 45pl_PL
dc.referencesPostanowienie SN z dnia 11 października 2007 r., III UK 70/07, OSNP 2008, nr 23–24, poz. 366pl_PL
dc.referencesPostanowienie SN z dnia 28 lutego 2008 r., III CSK 245/2007, OSNC 2009, nr 5, poz. 73pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 17 stycznia 1974 r., III PZP 34/73, OSN 1975, nr 1, poz. 23pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 17 lipca 1975 r., I PZP 9/75, OSNC 1976, nr 3, poz. 45pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 11 maja 1976 r., I PZP 18/76, OSNC 1976, nr 11, poz. 241pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNC 1985, nr 11, poz. 164pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 17 listopada 1993 r., I PZP 37/93, OSNCP 1994, nr 6, poz. 125pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 8 marca 1995 r., I PZP 7/95, OSNAPiUS 1995, nr 18, poz. 227pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 9 grudnia 2011 r., II PZP 3/2011, LexPolonica nr 2802645pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 9 sierpnia 2012 r., III PZP 5/2012, LexPolonica nr 3935867pl_PL
dc.referencesUchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 24 września 1981 r., V PZP 1/81, OSNC 1982, nr 2–3, poz. 21pl_PL
dc.referencesUchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 14 stycznia 1993 r., II UZP 21/92, OSNCP 1993, nr 5 poz. 69pl_PL
dc.referencesUchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 16 kwietnia 1998 r., III ZP 52/97, OSNP 1998, nr 19, poz. 558pl_PL
dc.referencesUchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 19 listopada 2008 r. II PZP 11/2008, OSNP 2009, nr 13–14, poz. 166pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 27 lutego 1953 r., I C 762/53, (niepublikowany)pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 18 maja 1964 r., I PR 189/64, OSNCP 1965, nr 3, poz. 44pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 13 kwietnia 1972 r., I PR 153/72, OSNC 1972, nr 10, poz. 184pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 listopada 1974 r., I PR 332/74, OSNC 1975, nr 6, poz. 103pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 30 stycznia 1976 r., I PRN 52/75, OSP 1977, z. 3, poz. 47pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 15 kwietnia 1977 r., I PZP 4/77, LexPolonica nr 317782pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 14 października 1977 r., I PRN 136/77, LEX nr 14431pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 października 1978 r., I PRN 91/78, LexPolonica nr 318121pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 27 lutego 1979 r., II URN 19/79, NP 6/1981, s. 14pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 11 marca 1980 r., I PR 7/80, LEX nr 14520pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 18 stycznia 1984, I CR 400/83, OSNCP 1984, nr 11, poz. 195pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 1 kwietnia 1985 r., I PR 19/85, OSPiKA 1986, z. 3, poz. 46pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 16 grudnia 1987 r., I PRN 68/87, OSNC 1989, nr 10, poz. 164pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 1 sierpnia 1990 r., I PRN 7/90, (niepublikowany)pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 15 marca 1994 r., II UR 2/94, OSNP 1994, nr 2, poz. 31pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 września 1994 r., I PR 1/94, OSNAPiUS 1995, nr 6, poz. 78pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 16 lutego 1995 r., I PRN 122/94, OSNAPiUS 1995, nr 15, poz. 189pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 17 maja 1995 r., I PRN 14/95, OSNP 1995, nr 21, poz. 263pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 października 1995 r., I CR 9/95, „Palestra” 11-12/1996pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 17 grudnia 1996 r., II UKN 37/96, OSNP 1997, nr 17, poz. 320pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 19 grudnia 1996 r., I PKN 23/96, OSNAPiUS 1997, nr 15, poz. 270pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r., II UKN 86/96, OSNP 1997, nr 20, poz. 404pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 13 marca 1997 r., I PKN 43/97, OSNP 1997, nr 24, poz. 494pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 11 kwietnia 1997 r., I PKN 89/97, OSNAPiUS 1998, nr 2, poz. 35pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 11 kwietnia 1997 r., I PKN 89/97, OSNAPiUS 1998, nr 2, poz. 35pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 11 czerwca 1997, I PKN 201/97, OSNP z 1998, nr 10, poz. 296pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 11 czerwca 1997, I PKN 201/97, OSNP z 1998, nr 10, poz. 296pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 17 listopada 1997 r., I PKN 370/97, OSNP 1998, nr 17, poz. 506pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 19 listopada 1997 r., I PKN 390/97, OSNP 1998, nr 17, poz. 510pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 394/97, OSNAPiUS 1998, nr 20, poz. 595pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 394/97, OSNAPiUS 1998, nr 20, poz. 595pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 394/97, OSNAPiUS 1998, nr 20, poz. 595pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 lutego 1998 r., I PKN 515/97, OSNAPiUS 1999, nr 2, poz. 46pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 26 marca 1998 r., I PKN 563/97, OSNP 1999, nr 7, poz. 232pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 maja 1998 r., I PKN 71/98, OSNP 1999, nr 8, poz. 282pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 122/98, OSNAPiUS 1999, nr 10, poz. 343pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., I PKN 191/98, OSNAPiUS 1999, nr 14, poz. 449pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 26 czerwca 1998 r., I PKN 196/98, OSNP 1999, nr 14, poz. 454pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 15 lipca 1998 r., II UKN 131/98, OSNP 1999, nr 14, poz. 465pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 2 września 1998 r., I PKN 293/98, OSNAPiUS 1999, nr 18, poz. 582pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 23 września 1998 r., II UKN 229/98, OSNAPiUS 1999, nr 19, poz. 627pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 6 października 1998 r., I PKN 389/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 718pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 28 października 1998 r. I PKN 416/98, OSNP 1999, nr 24, poz. 775pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 417/98, OSNP 1999, nr 24, poz. 781pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 grudnia 1998 r., II UKN 340/98, LexPolonica nr 333456pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 4 grudnia 1998 r., I PKN 484/98, OSNP 2000, nr 2, poz. 62pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSP 2000, nr 12, poz. 177pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 22 grudnia 1998 r., I PKN 517/98, OSNAPiUS 2000, nr 4, poz. 138pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 marca 1999 r., I PKN 617/98, OSNP 2000, nr 9, poz. 351pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 642/98, OSNP 2000, nr 11, poz. 417pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 czerwca 1999 r., I PKN 170/98, OSNP 1999, nr 11, poz. 369pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 14 lipca 1999 r., I PKN 151/99, OSNAPiUS 2000, nr 20, poz. 742pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 sierpnia 1999 r., II UKN 68/99, OSNP 2000, nr 19, poz. 726pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 września 1999 r., I PKN 277/99, OSNP 2001, nr 1, poz. 18pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., I PKN 337/99, OSNP 2001, nr 6, poz. 186pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 14 grudnia 1999 r., I PKN 451/99, OSNAPiUS 2001, nr 10, poz. 337pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 15 lutego 2000 r., I PKN 512/99, OSNP 2001, nr 13, poz. 439pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 26 maja 2000 r., I PKN 667/99, OSNP 2001, nr 22, poz. 662pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 6 czerwca 2000 r., I PKN 698/99, OSNP 2001, nr 24, poz. 710pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 709/99, OSNAPiUS 2001, nr 24, poz. 716pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 4 października 2000 r., I PKN 61/00, LEX nr 46823pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 14 grudnia 2000 r., I PKN 155/2000, LexPolonica nr 349983pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 25 marca 2001, IV CSK 504/10, LEX nr 818616pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 334/00, OSNP 2003, nr 1, poz. 13pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 lutego 2001 r., I PKN 229/2000, LexPolonica nr 351598pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 kwietnia 2001 r., I PKN 348/00, OSNP 2003, nr 1, poz. 16pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 12 lipca 2001 r., I PKN 541/00, OSNP 2003, nr 11, poz. 268pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 sierpnia 2001 r., I PKN 856/00, OSNAPiUS z 2003, nr 13, poz. 310pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 594/00, OSNP 2003, nr 16, poz. 375pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 listopada 2001 r., II UKN 567/00, OSNP 2003, nr 14, poz. 341pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 12 grudnia 2001 r., I PKN 733/00, OSNP 2003, nr 23, poz. 569pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r., V CKN 748/00, LexPolonica nr 372091pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 934/00, LEX nr 54371pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 4 kwietnia 2002 r., I PKN 776/00, OSNP 2004, nr 6, poz. 94pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 18 czerwca 2002 r., I PKN 171/01, OSNP 2004, nr 7. poz. 121pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 10 października 2002 r., I PKN 546/01, OSNP 2004, nr 10, poz. 169pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 9 września 2004 r., I PK 659/03, OSNP 2005, nr 10, poz. 139pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 10 września 2004 r., I PK 592/03, OSNP 2005, nr 14, poz. 202pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 6 października 2004 r., I PK 488/03, OSNP 2005, nr 10, poz. 145pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 14 października 2004 r., I PK 663/03, OSNP 2005, nr 19, poz. 298pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 25 listopada 2004 r., I PK 42/04, OSNP 2005, nr 4, poz. 209pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 15 czerwca 2005 r., II PK 276/04, OSNP 2006, nr 3–4, poz. 42pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 21 czerwca 2005 r., II PK 306/04, OSNP 2006, nr 3–4, poz. 46pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, OSP 2005, nr 11, poz. 137pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 września 2005 r., II PK 294/2004, OSNP 2006, nr 13–14, poz. 207pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 września 2005 r., II PK 292/04, OSNP 2006, nr 7–8, poz. 114pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., I UK 68/05, Wokanda 2006, nr 4, poz. 26pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 marca 2006 r., I PK 146/05, OSNP 2007, nr 5–6, poz. 67pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 9 czerwca 2006 r., III PK 30/06, OSNP 2007, nr 11–12 poz. 160pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 15 listopada 2006 r., I PK 128/06, OSNP 2007, nr 23–24, poz. 346pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 r., I PK 213/06, OSNP 2008, nr 5–6, poz. 63pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., I PK 221/06, Prawo Pracy 6/2007, s. 22pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 kwietnia 2007 r., II PK 247/06, OSNP 2008, nr 11–12, poz. 163pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 18 czerwca 2007 r., II PK 338/06, OSNP 2008, nr 15–16, poz. 219pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 2 sierpnia 2007 r., III PK 24/07, OSNAPiUS z 2008, nr 17–18, poz. 256pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 25 października 2007 r., II PK 49/07, OSNP 2008, nr 21–22, poz. 317pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 21 listopada 2007 r., I BP 26/07, LEX nr 621120pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 11 stycznia 2008 r., I PK 182/07, OSNP 2009, nr 5–6, poz. 60pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 21 lutego 2008 r., II PK 171/07, OSNP 2009, nr 9–10, poz. 118pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 19 marca 2008 r., I PK 210/2007, LexPolonica nr 2072053pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 kwietnia 2008 r., II PK 288/07, LexPolonica nr 1968821pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 4 czerwca 2008 r., II PK 323/07, OSNP 2009, nr 21–22, poz. 276pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 315/07, LEX nr 470956pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 12 września 2008 r., I PK 27/08, MPP 12/2009, s. 648–654pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08, OSNP 2010, nr 2–4, poz. 36pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 2 października 2008 r., I PK 64/08, LEX nr 553669pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 20 marca 2009 r., I PK 182/08, OSNP 2010, nr 21–22, poz. 258pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 kwietnia 2009 r., I PK 215/08, OSNP 2010, nr 23–24, poz. 283pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 11 maja 2009 r., I UK 15/09, LEX nr 512998pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 8 lipca 2009 r., I PK 46/09, LEX nr 529758pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 28 października 2009 r., II PK 123/09, OSNP 2011, nr 11–12, poz. 148pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 10 listopada 2009 r., II PK 51/09, OSNP 2011, nr 11–12, poz. 150pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 grudnia 2009 r., II PK 138/2009, LexPolonica nr 2377287pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 8 marca 2010 r., II PK 260/09, OSNP 2011, nr 17–18, poz. 226pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., II UK 177/09, OSP 2012, nr 1, poz. 8pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 2 czerwca 2010 r., II PK 364/09, MPP 12/2010, s. 648–653pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 9 czerwca 2010 r., II UK 33/10, LEX nr 598436pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 12 maja 2011 r., II UK 20/11, OSNP 2012, nr 11–12, poz. 145pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 7 czerwca 2011 r., II PK 313/10, LEX 1002342pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 3 sierpnia 2011 r., I UK 8/11, OSNP 2012, nr 17–18, poz. 225pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 27 stycznia 2012 r., II PK 113/11, MPP 7/2012pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 23 marca 2012 r., II PK 169/11, MPP 7/2012, s. 371pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 8 marca 2013 r., II PK 194/12, LEX nr 1331287pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 13 marca 2014 r., I PK 181/13, LEX nr 1446438pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 20 grudnia 2005 r., II FSK 114/05, LEX nr 196843pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Gdańsku z dnia 29 stycznia 1993 r., I AGCr 369/92, OSA 1993, nr 6, poz. 43pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Katowicach z dnia 27 maja 1993 r., III APr 30/93, OSA z 1994, nr 6, poz. 46pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97, LexPolonica nr 1115875pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Gdańsku z dnia 5 marca 2009 r., III AUa 1512/08, LEX nr 524900pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Katowicach z dnia 4 października 2011 r., V ACa 422/11, LEX nr 1120395pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Białymstoku z dnia 4 września 2012 r., III APa 7/12, LEX nr 1217657pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2009 r., III SA/Wa 3132/08, LEX nr 532673pl_PL
dc.referencesWyrok BAG z 15.03.1978 r., 5 AZR 819/76, BAGE 30, 163pl_PL
dc.referencesWyrok BAG z 13.01.1983 r., 5 AZR 149/82, BAGE 41, 247–265pl_PL
dc.referencesWyrok BAG z 13.01.1983 r., 5 AZR 156/82, BAGE 41, 265–275pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-069-6
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe