Show simple item record

dc.contributor.authorSzulc-Ciesielska, Marta
dc.date.accessioned2023-09-12T10:16:11Z
dc.date.available2023-09-12T10:16:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47885
dc.description.abstractPolska służba cywilna potrzebuje nowych rozwiązań prawnych zapewniających realizację jej podstawowych cech, jakimi są profesjonalizm, rzetelność oraz bezstronność i neutralność polityczna. Główną tezą rozprawy doktorskiej jest przekonanie o konieczności zmiany kształtu służby cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań państwa przy zachowaniu jego cech konstytucyjnych. Istnieje zatem potrzeba przeprowadzenia badań rozwiązań prawnych z punktu widzenia optymalnego modelu służby cywilnej. Rozprawa doktorska zawiera pomysły rozwiązań, które będą służyć ochronie konstytucyjnie określonych cech tej formacji, zamiast powodować ich stopniowy upadek. Rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwszy dotyczy zagadnień ogólnych, a pozostałe opisują poszczególne główne cechy oraz instytucje prawne służby cywilnej je realizujące. Systematyka omawiania poszczególnych cech jest zgodna z kolejnością, w jakiej są one wymienione w art. 153 Konstytucji RP. Przygotowując rozprawę doktorską, przez wiele lat analizowano jej struktury i akty prawne stanowiące służbę cywilną. Trzon działalności państwa stanowi dobrze funkcjonująca służba cywilna. Bez urzędników aparat państwowy nie byłby w stanie realizować swoich założeń projektowych, poprawiając w ten sposób jakość życia obywateli. Państwo jest jak jeden organizm, którego narządy współpracują ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają. Niewydolność jednego narządu wpływa na dysfunkcję całego organizmu. Sprawna służba cywilna, posiadająca cechy konstytucyjne, ma zatem ogromny wpływ na satysfakcję z życia obywatela w danym kraju. Z tego powodu niezwykle istotne jest kompleksowe podejście do problemów polskiej służby cywilnej.pl_PL
dc.description.abstractThe polish civil service requires new legal solutions ensuring the implementation of its basic features of professionalism, reliability and impartiality and political neutrality. The main thesis of the doctoral dissertation is the conviction of the need to change the shape of the civil service in the Republic of Poland in such a way as to ensure the implementation of the state's tasks while maintaining its constitutional features. Therefore, there is a need to carry out the research on legal solutions from the point of view of the optimal model of civil service. The doctoral dissertation contains ideas for solutions that will serve to protect the constitutionally defined features of this formation. The doctoral dissertation consists of five chapters, the first of which deals with general issues, and the others describe individual main features and the legal institutions of the civil service that implement them. While developing the doctoral dissertation, it took many years analyzing its structures and legal acts constituting the civil service. A well-functioning civil service is the hard core of the state's activities. Without civil servants, the state apparatus would not be able to carry out its design briefs, thereby improving the quality of life of citizens. The state is like one organism whose organs work together and influence each other. The failure of one organ affects the dysfunction of the whole organism. An efficient civil service, embodying constitutional features, therefore has a huge impact on the satisfaction of a citizen's life in a given country. For this reason, comprehensive attention to problems in the polish civil service is crucial.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsłużba cywilnapl_PL
dc.subjectnaczelne cechy służy cywilnejpl_PL
dc.subjectmodel służby cywilnejpl_PL
dc.titleW poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej służby cywilnejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMarta Szulc-Ciesielskapl_PL
dc.page.number200pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracjipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarta Szulc-Ciesielska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku zarówno prawa jak i administracji. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczęła studia doktoranckie w dyscyplinie nauki prawne. Od początku swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu polskiej służby cywilnej, w tym także służby zagranicznej.pl_PL
dc.dissertation.directorJaworska-Dębska, Barbara
dc.dissertation.reviewerDobkowski, Jarosław
dc.dissertation.reviewerBarczewska-Dziobek, Agata
dc.date.defence2023-12-01
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe