Show simple item record

dc.contributor.authorSieniuć, Magdalena
dc.date.accessioned2023-10-05T10:37:26Z
dc.date.available2023-10-05T10:37:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSieniuć M., Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-340-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-340-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48038
dc.description.abstractW monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne względy zdecydowały o tak szczególnym ukształtowaniu owej pozycji procesowej jednostki w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego. Ustawodawca, kształtując tę pozycję, posłużył się bowiem formułą odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w powyższych postępowaniach, dopuszczając tym samym możliwość obniżenia standardu pozycji procesowej jednostki w tych postępowaniach. Rozprawa jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem monograficznym na ten temat. Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w dotychczasowej ustawie o stopniach i tytule naukowym z 2003 r. oraz w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., nazywanej „Konstytucją dla Nauki" (ustawą 2.0). Jednocześnie krytyce zostały poddane rozwiązania skutkujące ograniczeniem uprawnień procesowych jednostki w przedmiotowych postępowaniach, przyjęte w przepisach przejściowych zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Publikacja jest adresowana do osób biorących udział w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego, zwłaszcza pracowników naukowych, a także do organów uczelni, sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz do studentów i doktorantów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstopnie naukowepl_PL
dc.subjecttytuły naukowepl_PL
dc.subjectprawo administracyjne procesowepl_PL
dc.subjectdoktoratpl_PL
dc.subjecthabilitacjapl_PL
dc.titleJednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number266pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Sądownictwa Administracyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-341-0
dc.referencesAdamiak B., Koncepcja postępowania administracyjnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, Warszawa 2010, s. 1-8.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Koncepcja postępowania administracyjnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 1-10.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 15-22.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, C/1, nr 3661, s. 165-176.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wrocław 1980.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Państwo prawa a koncepcja legitymacji procesowej strony w postępowaniu administracyjnym, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla Profesora Jana Jendrośki, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1999, CCLXVI, nr 2154, s. 9-21.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Pozycja obywatela w postępowaniu administracyjnym w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1981, XVI, nr 595, s. 37-63.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Prawo do procesu na drodze administracyjnej jako gwarancja realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła (red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2009, s. 29-43.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego, ZNSA 2015, z. 5, s. 9-25.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Regulacja prawna prawa do procesu, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 109-110.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Rozszerzenie regulacji podmiotowej postępowania administracyjnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 148-150.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J., Zakład administracyjny w postępowaniu administracyjnym, „Studia Iuridica” 1996, nr 32, s. 23-29.pl_PL
dc.referencesBanasiuk J., Sieńczyło-Chlabicz J., Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, PiP 2012, z. 3, s. 6-19.pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Michalska J., Artykuł 145a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP, ZNSA 2016, z. 4, s. 9-20.pl_PL
dc.referencesBazylko A., Uznawanie w Polsce zagranicznego wykształcenia, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 153-176.pl_PL
dc.referencesBąkowski T., O relacjach zachodzących pomiędzy administracyjnym prawem ustrojowym i postępowaniem administracyjnym na podstawie kilku przykładów, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 23-30.pl_PL
dc.referencesBigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie K.P.A., PiP 1960, z. 3, s. 459-470.pl_PL
dc.referencesBigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesBogusz M., Charakter prawny uchwał rady wydziału w przewodzie doktorskim, GSP 2015, t. XXXIII, s. 73-81.pl_PL
dc.referencesBojanowski E., Prawo strony do udziału w postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego” 1990, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 2, s. 9-17.pl_PL
dc.referencesBojanowski E., Lang J., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBorkowski G., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 1996 r., OPS 4/96, „Glosa” 1997, nr 5, s. 14-18.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1998.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 października 1993 r., I SA 1270/93, OSP 1994, z. 7-8, poz. 131, s. 343.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Podstawy prawne nadawania stopni i tytułu, naukowych i w zakresie sztuki, a kontrola sądu administracyjnego w tych sprawach, [w:] J. Góral, R. Hauser, J. Repel, M. Zirk-Sadowski (red.), Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 145-169.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Postępowanie administracyjne ogólne i szczególne, [w:] Księga Pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 61-77.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesBorkowski J./Krawczyk A., Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 9, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 153-187.pl_PL
dc.referencesBorkowski J./Krawczyk A., Zasada oficjalności i zasada skargowości, reguły wszczęcia postępowania, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 169-174.pl_PL
dc.referencesBorkowski J./Krawczyk A., Zasady ogólne wyznaczające treść rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 183-185.pl_PL
dc.referencesBorkowski J./Krawczyk A., Zasady szczególne wyznaczające przebieg postępowania zwykłego. Postępowanie wyjaśniające i jego forma, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 178-183.pl_PL
dc.referencesBrandt M., Jeszcze o habilitacji, „Pauza Akademicka” 2017, nr 402, s. 1.pl_PL
dc.referencesBrzezicki T., Sobotko P., Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawiedliwości proceduralnej, [w:] A. Jakubowski, A. Wiktorowska, Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis 2014, Lex Omega 2018, nr 233451.pl_PL
dc.referencesBrzozowski W., Konstytucyjna wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników, [w:] A. Jakubowski, A. Wiktorowska, Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis 2014, Lex Omega 2018, nr 233451.pl_PL
dc.referencesCelińska-Grzegorczyk K., Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 59-66.pl_PL
dc.referencesCelińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Piątek W., Sawczyn W., Skoczylas A., Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesChlebny J., Prawo do informacji i pomocy tłumacza w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. II, Wrocław 2014, s. 613-626.pl_PL
dc.referencesChlebny J., Udostępnianie stronie akt sprawy administracyjnej a prawo do sądu, ZNSA 2008, nr 3, s. 50-69.pl_PL
dc.referencesChlebny J., Zasady ogólne postępowania administracyjnego z perspektywy europejskiej, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 211-246.pl_PL
dc.referencesChróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesChróścielewski W., Czy niezbędna jest nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa prof. A. Kabata, Olsztyn 2004, s. 82-92.pl_PL
dc.referencesChróścielewski W., Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego, ZNSA 2016, z. 5, s. 23-35.pl_PL
dc.referencesChróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesChróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesChubin D., Hackett E, Peerless Science: Peer Review and U.S. Science Policy, Albany 1990.pl_PL
dc.referencesCoenen-Huther J., La sociologie des sciences entre positivisme et sociologisme, „Revue européenne des sciences sociales” 2002, vol. XL, no 124, s. 219-231.pl_PL
dc.referencesCyran K., Kurek O., Kariery naukowe w świetle dokumentów europejskich, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 83-106.pl_PL
dc.referencesCzarnik Z., Posłuszny J., Zakład publiczny, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Podmioty administrujące, t. 6, Warszawa 2011, s. 475-500.pl_PL
dc.referencesDańczak P., Charakter prawny komisji habilitacyjnej i podejmowanych przez nią czynności, [w:] A. Jakubowski, A. Wiktorowska (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis 2014, Lex Omega 2018, nr 233451.pl_PL
dc.referencesDańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesDauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesDawidowicz W., Instytucje układu stosunków „urząd – obywatel” w ramach ogólnego postępowania administracyjnego, „Studia Prawnicze” 1965, nr 7, s. 5-23.pl_PL
dc.referencesDawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesDawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesDolnicki B., Materialnoprawne i procesowe skutki wydania decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 161-172.pl_PL
dc.referencesDuniewska Z., Ignorantia iuris nocet, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesDuniewska Z., Prawo administracyjne – wprowadzenie, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa 2010, s. 161-192.pl_PL
dc.referencesDuniewska Z., Z refleksji nad pojęciem i charakterem zasad prawa, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 32-44.pl_PL
dc.referencesFilipek J., Sprawa odmowy wszczęcia i sprawa umorzenia postępowania administracyjnego, [w:] J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła (red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2009, s. 81-97.pl_PL
dc.referencesFilipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968.pl_PL
dc.referencesFrankiewicz E., Gwarancje procesowe strony w postępowaniu przed konsulem, Częstochowa 2003.pl_PL
dc.referencesFundowicz S., Poszukiwanie prawdy w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 173-181.pl_PL
dc.referencesFundowicz S., Parchomiuk J., Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego, [w:] J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016, s. 111-130.pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Uwagi do art. 2, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do Protokołów dodatkowych, Warszawa 2011, s. 550-551.pl_PL
dc.referencesGeburczyk F., Merytoryczne orzekanie i kształtowanie aktów organów administracji publicznej przez sądy administracyjne – uwagi prawnoporównawcze, ZNSA 2016, z. 1, s. 55-64.pl_PL
dc.referencesGill A., Sytuacja procesowa strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach wyjątkowych, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesGill A., Zasady postępowania administracyjnego jako antidotum na „inkwizycyjne” cechy tego postępowania, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 183-187.pl_PL
dc.referencesGraczyk B., Postępowanie administracyjne. Zarys sytemu z dodaniem tekstów podstawowych aktów prawnych, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesHabuda Z. A., Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym w świetle doktryny i orzecznictwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2000, XLIV, s. 173-183.pl_PL
dc.referencesHauser A., Prawo jednostki do sądu europejskiego, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesHauser M., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Uwagi porządkujące, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2005, nr LXV, s. 151-168.pl_PL
dc.referencesHauser R., Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 143-149.pl_PL
dc.referencesHauser R., Skoczylas A., Piątek W., Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, ZNSA 2015, z. 4, s. 9-21.pl_PL
dc.referencesHauser R., Skoczylas A., Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 225-232.pl_PL
dc.referencesHauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesHauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesHomplewicz J., Glosa o postanowienia NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II SA 983/83, OSPiKA 1984, z. 3, poz. 47, s. 130.pl_PL
dc.referencesIserzon E., [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesIserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968. Izdebski H., Ile jest nauki w nauce?, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Zieliński J. M., Komentarz do art. 115 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, System Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) 19/2016.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Zieliński J. M., Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJabłoński M., Wolności z art. 73 Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 562.pl_PL
dc.referencesJakimowicz W., Problem definiowania pojęcia decyzji administracyjnej, PS 2000, nr 100, s. 39-56.pl_PL
dc.referencesJakubowski A., Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 1, s. 107-125.pl_PL
dc.referencesJandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 3, Wrocław 1978, s. 131-196.pl_PL
dc.referencesJanowicz Z., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa–Poznań 1978.pl_PL
dc.referencesJanowicz Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa–Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesJaroszyński M., Prawo pracowników naukowych, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.pl_PL
dc.referencesJaroszyński M., Starościak J., Polskie prawo administracyjne, część szczegółowa, z. I, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesJaszczyk A., Kartagina i habilitacja nie powinny istnieć, „Pauza Akademicka” 2017, nr 400, s. 2.pl_PL
dc.referencesJaśkowska M., Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesJaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesJaworski J., Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, [w:] J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016, s. 149-163.pl_PL
dc.referencesJendrośka J., Sytuacja prawna strony w postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1984, XII, nr 19, s. 29-37.pl_PL
dc.referencesJendrośka J., Uczestnicy na prawach strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1985, CXLIII, nr 857, s. 103-108.pl_PL
dc.referencesKarpowicz E., Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej, Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja Nr 453, luty 2003.pl_PL
dc.referencesKasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947. Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKiebała A., Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Kariera naukowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 107-135.pl_PL
dc.referencesKiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKijowski D. R., Sądownictwo administracyjne według Jerzego S. Langroda, [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, s. 501-518.pl_PL
dc.referencesKledzik P., Kilka uwag w zakresie przesłanek wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, [w:] J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016, s. 131-147.pl_PL
dc.referencesKlonowiecki W., Strona postępowania administracyjnego, Lublin 1938.pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki), PiP 1994, nr 10, s. 55-63.pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Interes strony w postępowaniu administracyjnym, OMT 1989, nr 2, s. 21-26.pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1, s. 9-28.pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w k.p.a. (Odwołanie czy remonstracja?), PiP 2008, nr 3, s. 19-35.pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKmieciak Z., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesKmiecik Z. R., Proceduralny stosunek administracyjny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, s. 447-469.pl_PL
dc.referencesKmiecik Z. R., Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKmiecik Z. R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKmiecik Z. R., Zdolność procesowa w postępowaniu administracyjnym, PiP 2008, nr 8, s. 41-53.pl_PL
dc.referencesKnysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKorhoda K., Suplement do dyskusji o habilitacjach – kilka przypomnień, „Pauza Akademicka” 2018, nr 409, s. 2-3.pl_PL
dc.referencesKosmalska J., Konstytucja dla Nauki, „Forum Akademickie” 2018, nr 2, www.forumakademickie.pl [dostęp: 11.08.2018].pl_PL
dc.referencesKrzykowski P., Funkcje zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 439-447.pl_PL
dc.referencesKucharski P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II 983/83, PiP 1984, nr 4, s. 149-151.pl_PL
dc.referencesKurzynoga M., Wymagania stawiane wobec dorobku habilitanta i kryteria jego oceny, [w:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Lex 2015.pl_PL
dc.referencesLangrod J. S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesLangrod J. S., La codification de la procèdure admininistrative non contentieuse en Pologne, „La Revue administrative” 1960, no 77, s. 533-547.pl_PL
dc.referencesLongchamps F., O pojęciu stosunku procesowego między organem państwa a jednostką, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków 1964, s. 161-167.pl_PL
dc.referencesŁaszczyca G., Postanowienia administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŁaszczyca G., „Stan wyższej konieczności” w ogólnym postępowaniu administracyjnym, ST 2007, nr 4, s. 55-65.pl_PL
dc.referencesŁaszczyca G., Martysz Cz., Matan M., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesŁętowski J., Ambicje przed sądem. O orzecznictwie sądowym w sprawach stopni naukowych, [w:] H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka. Administracja. Samorząd. Księga Jubileuszowa prof. Teresy Rabskiej, Poznań 1997, s. 291-302.pl_PL
dc.referencesMatan A., Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesMikosz J., Prawo do nauki, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991, s. 979-1015.pl_PL
dc.referencesMincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.pl_PL
dc.referencesNiczyporuk J., Podmiotowość administracyjnoprawna, Lublin 2016.pl_PL
dc.referencesOchendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesOlszanowski J., Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 621-631.pl_PL
dc.referencesOsiecka-Chojnacka J., Spory o habilitację – próba analizy debaty, „Analizy BAS” 2009, nr 11(19) s. 1-13.pl_PL
dc.referencesPiątek W., Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r., ZNSA 2017, z. 5, s. 21-36.pl_PL
dc.referencesPiątek W., Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPiątek W., Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesPiątek W., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 621-628.pl_PL
dc.referencesPiątek W., Znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w wybranych ustawach z zakresu prawa administracyjnego, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 693-701.pl_PL
dc.referencesPiątek W., Skoczylas A., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2430/12, OSP 2014, nr 6, poz. 55.pl_PL
dc.referencesPiątek W., Skoczylas A., Model polskiej jurysdykcji administracyjnej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Sądowa kontrola administracji publicznej, t. 10, Warszawa 2016, s. 52-70.pl_PL
dc.referencesPruszyński J. P., Czy nadanie stopnia naukowego ma charakter decyzji administracyjnej? (Kilka uwag do projektu ustawy o stopniach i tytułach naukowych z 1983 r.), OMT 1984, nr 2, s. 20-24.pl_PL
dc.referencesPruszyński J. P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II 983/83, PiP 1984, nr 4, s. 151-152.pl_PL
dc.referencesPruszyński J., Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesRadzikowski K., Skutki procesowe wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej, „Glosa” 2004, nr 9, s. 36-41.pl_PL
dc.referencesRozmaryn S., O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, PIP 1961, z. 12, s. 887-905.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Wierzbowski M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSawczyn W., Milczące załatwienie sprawy, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 205-219.pl_PL
dc.referencesSawczyn W., Postępowanie uproszczone, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 221-236.pl_PL
dc.referencesSawuła R., Polskie sądy administracyjne w państwie prawa, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. II, Warszawa 2017, s. 23-33.pl_PL
dc.referencesSaykiewicz J. N., O habilitacji – ciąg dalszy, „Pauza Akademicka” 2017, nr 403, s. 1.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Charakter prawny decyzji rektora szkoły wyższej w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, ZNSA 2014, nr 2, s. 55-71.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Cofnięcie wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego a klauzula interesu społecznego w świetle ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ZNSA 2014, nr 6, s. 73-86.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Mediacja w postępowaniu administracyjnym, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 237-269.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Rozstrzyganie sprawy administracyjnej na korzyść strony a zaufanie jednostki do organów władzy publicznej, [w:] M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s. 447-457.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Sądownictwo administracyjne jako szczytowa gwarancja praworządności we współczesnym państwie – aktualność teorii prof. Jerzego Stefana Langroda, [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, s. 89-101.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Skarga na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażającą sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, ZNSA 2016, nr 4, s. 60-72.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Uzasadnienie decyzji administracyjnej w polskim orzecznictwie sądowym na tle założeń Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Wrocław 2017, s. 245-257.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Zasada czynnego udziału strony, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 379-400.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Zasada prawdy obiektywnej, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 288-306.pl_PL
dc.referencesSieniuć M., Zasada przekonywania, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 401-413.pl_PL
dc.referencesSkóra A., Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Wolność badań naukowych – standardy europejskie i rzeczywistość polska, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2007, nr 2, s. 53-74.pl_PL
dc.referencesStarościak J., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), System Prawa Administracyjnego, t. III, Wrocław 1978, s. 39-129.pl_PL
dc.referencesStarościak J., Wprowadzenie do prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesSzewczyk E., Weryfikacja ostatecznych decyzji ostatecznych decyzji w sprawie stopni naukowych, ZNSA 2011, nr 5, s. 55-66.pl_PL
dc.referencesSzewczyk E., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny. Między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSzubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne podatkowe, egzekucyjne i przed sądem administracyjnym, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesŚlebzak K., Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, PiP 2013, z. 7, s. 31-40.pl_PL
dc.referencesŚwiątkiewicz J., Zakres kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa sądowego), RPiES 1984, z. 1, s. 19-43.pl_PL
dc.referencesTarno J. P., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 1996 r., OPS 4/96, OSP 1997, nr 6, poz. 109, s. 281.pl_PL
dc.referencesTarno J. P., Kierunki orzecznictwa NSA w sprawach dotyczących uczelni państwowych i niepaństwowych. Wnioski de lege ferenda, „Studia Kupieckie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej” 2001, nr 1-2, s. 27-43.pl_PL
dc.referencesTarno J. P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładania prawa administracyjnego, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesTarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesTarno J. P., Rola odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia), ZNSA 2011, nr 6, s. 18-35.pl_PL
dc.referencesTarno J. P., Zasady ogólne k.p.a. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986, t. XXXVI, s. 49-69.pl_PL
dc.referencesTarno J. P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesTurek J., Strona w postępowaniu gabinetowym (na przykładzie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego) – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 19, s. 1038-1051.pl_PL
dc.referencesUle C. H., Laubinger H. W., Verwaltungsverfahrensrecht, Köln–Berlin–Bonn–München 1990.pl_PL
dc.referencesWiktorowska A., Teoretyczno-prawna koncepcja zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 2, s. 13-40.pl_PL
dc.referencesWilczyńska A., Wilczyński P., Stopnie i tytuł naukowy, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2014, s. 583-592.pl_PL
dc.referencesWojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej, cz. I, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 3, s. 31-66.pl_PL
dc.referencesWojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej, cz. II, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4, s. 11-32.pl_PL
dc.referencesWojtczak K., O ustroju szkół wyższych na przestrzeni lat 1920-1990, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 3, s. 43-79.pl_PL
dc.referencesWojtczak K., Prawne determinanty nadawania tytułu naukowego profesora w latach 2003-2017, [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018, s. 493-506.pl_PL
dc.referencesWojtczak K., Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920-1990, „Studia Prawa Publicznego”, 2013, nr 4, s. 55-79.pl_PL
dc.referencesWojtczak K., Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920-1990, cz. II, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 1, s. 46-87.pl_PL
dc.referencesWróbel A., Komentarz aktualizowany do art. 28 k.p.a., LEX/el 2011.pl_PL
dc.referencesZdyb M., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego jako fundament kształtowania współczesnego ładu konstytucyjnego, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 945-957.pl_PL
dc.referencesZiembiński Z., Syndrom dysfunkcyjności ustawodawstwa (na przykładzie przepisów o stopniach i tytułach naukowych), RPEiS 1995, z. 1, s. 143-151.pl_PL
dc.referencesZiemski K., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesZiemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka, Administracja. Samorząd. Księga Jubileuszowa prof. Teresy Rabskiej, Poznań 1997, s. 609-622.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesZimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kpa, [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967, s. 431-446.pl_PL
dc.referencesŻukowski L., Instytucje kontroli rozstrzygnięć w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 1985.pl_PL
dc.referencesŻukowski L., Sawuła R., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesŻurawik A., Klauzula generalna „dobrych obyczajów” – ujęcie teoretyczne, RPEiS 2009, z. 1, s. 35-51.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 12 kwietnia 2012 r., SK 30/10, Lex nr 1133363.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 22 września 1981 r., SA 791/81, II SA 848/81, CBOSA.pl_PL
dc.referencesPostanowienie NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II SA 983/83, OSPiKA 1984, z. 3, poz. 47.pl_PL
dc.referencesUchwała Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dnia 5 lutego 1988 r., III AZP 1/88, OSPiKA 1989, z. 3, poz. 59.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 6 października 1993 r., I SA 1270/93, OSP 1994, z. 7-8, poz. 131.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 19 stycznia 1995 r., I SA 1326/93, „Glosa” 1996, nr 1.pl_PL
dc.referencesUchwała SN z dnia 25 stycznia 1995 r., III AZP 12/94, OSNP 1995 nr 13, poz. 155.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 17 maja 1995 r., I SA 1163/94,CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 26 kwietnia 1996 r., III ARN 86/95, OSNP 1996, nr 21, poz. 315.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 18 czerwca 1996 r., I SA 1232/95 CBOSA.pl_PL
dc.referencesUchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 9 grudnia 1996 r., OPS 4/96, OSP 1997, nr 6, poz. 109.pl_PL
dc.referencesUchwała NSA z dnia 3 lutego 1997 r., OPS 9/96, ONSA 1997, nr 3, poz. 102.pl_PL
dc.referencesUchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 12 października 1998 r., OPS 6/98, ONSA 1999, z. 1.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 10 grudnia 1998 r., II SA 1261/98, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 10 czerwca 1999 r., II SA 655/99, Lex nr 46800.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 27 września 1999 r., IV SA 1285/98, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., II SA/Gd 2355/98, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., I SA 762/00, Lex nr 77604.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 6 lutego 2001 r., IV SA 2450/98, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 4 marca 2002 r., II SA 2546/00, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2005 r., II SA/Gd 3959/01, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., I OSK 1364/05, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 4 października 2006 r., I SA/Wa 908/06, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 27 października 2006 r., I OSK 192/06, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 16 maja 2007 r., I OSK 123/07, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 26 maja 2007 r., I OSK 145/07, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., I SA/Wa 350/07, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 2 sierpnia 2007 r., I OSK 1187/07, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2007 r., V SA/Wa 1284/07, Lex nr 420671.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 8 października 2007 r., I OSK 659/07, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 8 października 2007 r., sygn. akt I OSK 1101/07, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2008 r., I SA/Wa 1301/07, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 lutego 2008 r., II SA/Gl 16/08, Lex nr 565689.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 30 maja 2008 r., I OSK 212/08, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 12 września 2008 r., I SA/Wa 732/08, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 12 grudnia 2008 r., I OSK 539/08, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 5 maja 2009 r., I OSK 531/08, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2009 r., I SA/Wa 184/09, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 22 maja 2013 r., I OSK 312/13, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2009 r., I SA/Wa 301/09, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 27 stycznia 2010 r., I OSK 1261/09, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 16 lutego 2010 r., I OSK 1325/09, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 9 marca 2010 r., I OSK 1384/09, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2010 r., I OSK 1226/09, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 18 czerwca 2010 r., I OSK 420/10, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2010 r., I SA/Wa 780/10, LEX nr 673629.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 21 października 2010 r., I OSK 31/10, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 r., III SA/Po 499/10, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 2 grudnia 2010 r., I OSK 1614/10, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r., VIII SA/Wa 640/10, Lex nr 760393.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 12 stycznia 2011 r., I OSK 1833/10, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 6 lutego 2001 r., IV SA 2450/98, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r., II SA/Po 1028/11, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Lublinie z dnia 20 grudnia 2011 r., II SA/Lu 789/11, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2011 r., III SA/Gd 421/11, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 26 września 2012 r., I OSK 1094/11, Lex nr 1418157.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 23 października 2012 r., II SA/Wa 1146/12, Lex nr 1241544.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2430/12, OSP 2014, nr 6, poz. 55.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 28 maja 2013 r., I GSK 1615/11, CBOSA.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 7 października 2014 r., I OSK 1423/14, CBOSA.pl_PL
dc.referencesPostanowienie WSA w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r., II SA/Wa 1652/16, CBOSA.pl_PL
dc.referencesPostanowienie NSA z dnia 7 grudnia 2017 r., I OSK 857/17, CBOSA.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).pl_PL
dc.referencesKonwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych podpisany w Nowym Jorku w dniu 29 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).pl_PL
dc.referencesTraktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C z 2016 r. Nr 202).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz.U. Nr 72, poz. 494).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U. Nr 29, poz. 247; tekst jedn. Dz.U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6).pl_PL
dc.referencesDekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.U. Nr 66, poz. 415).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki (Dz.U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz.U. Nr 68, poz. 336, tekst jedn. Dz.U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach i tytułach naukowych (Dz.U. Nr 14, poz. 101).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz.U. Nr 46, poz. 335).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych (Dz.U. Nr 12, poz. 89).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz.U. Nr 36, poz. 168).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U. Nr 65, poz. 386 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2188).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. Nr 36, poz. 341).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-340-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe