Show simple item record

dc.contributor.authorPetrukhin, Iaroslav
dc.date.accessioned2024-02-29T06:13:34Z
dc.date.available2024-02-29T06:13:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50486
dc.description.abstractCelem tej pracy jest zbadanie systemów dowodowych dla różnych logik modalnych, wielowartościowych i ich kombinacji. Rozważamy dwa rodzaje systemów dowodowych: rachunki sekwentowe (i ich uogólnienia: rachunki hipersekwentowe oraz zagnieżdżone) i systemy dedukcji naturalnej. Rachunki sekwentowe są znane jako dobre narzędzie teoretyczne do badań nad dowodami; wyraźnie reprezentują strukturę dowodów i pozwalają na rozróżnienie między regułami logicznymi i strukturalnymi w celu odróżnienia właściwości spójników logicznych i właściwości relacji konsekwencji. Zaletą systemów dedukcji naturalnej jest ich podobieństwo do procesu naturalnego ludzkiego rozumowania. Do głównych twierdzeń teorii dowodu należą: twierdzenie dopuszczalności cięcia oraz twierdzenie o normalizacji dowodu i ich konsekwencja: własność podformuły. Logiki modalne i wielowartościowe należą do najpopularniejszych i najwybitniejszych przedstawicieli logik nieklasycznych, a modalne logiki wielowartościowe, w tym ich algebraiczne uogólnienia, modalne logiki wielokratowe, są mostem między tymi dwoma klasami logic. W obrębie rozprawy staramy się zapewnić dla dowolnej rozważanej logiki zarówno rachunek sekwentowy (lub raczej, hypersekwentowy lub zagnieżdżony) i system dedukcji naturalnej. Udowadniamy, że twierdzenie o dopuszczalności cięcia zachodzi dla wszystkich rozważanych rachunków sekwentowych, stosując dwie metody: semantyczną (jako konsekwencję twierdzenia o pełności udowodnionego z pomocą argumentu w stylu Hintikki) i konstruktywną syntaktyczną. Twierdzenie o normalizacji dowodu zostanie udowodnione metodą konstrukcyjną. W konsekwencji ustalamy właściwość podformuł. W wielu przypadkach opracowanie tych teoretyczno-dowodowych rezultatów wymaga to wprowadzenia znaczących zmian do standardowych metod.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to explore proof systems for various modal, many-valued, and modal many-valued logics. We consider two kinds of proof systems: sequent calculi (and their generalisations: hypersequent and nested sequent calculi) and natural deduction systems. Sequent calculi are known to be a good theoretical tool for the investigation of proofs; they visually and clearly represent the structure of the proofs and allow the distinction between logical and structural rules to distinguish the properties of the logical connectives and the properties of the consequence relation. The advantage of natural deduction systems is their similarity to the process of natural human reasoning. Among the central theorems of proof theory are the cut admissibility and the normalisation theorems and their consequence: the subformula property. Modal and many-valued logics are among the most popular and remarkable representatives of non-classical logics and modal many-valued logics, including their algebraic generalisation, modal multilattice logics, are the bridge between these two fields. During our investigation, we provide for any logic in question both a sequent calculus and a natural deduction system. We prove the cut admissibility theorem for all the sequent calculi in question by two methods: a semantic one (as a consequence of a completeness theorem proven by a Hintikka-style argument) and a syntactic constructive one. The normalisation theorem is proved by the syntactic constructive method. Finally, we establish the subformula property. In many cases, the development of these proof-theoretic results requires significant changes in the standard methods.pl_PL
dc.description.sponsorshipSome of the results of the dissertation were obtained thanks to the financial support funded by National Science Centre, grant no 2017/25/B/HS1/01268, led by Prof. Andrzej Indrzejczakpl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPhilosophypl_PL
dc.subjectLogicpl_PL
dc.subjectModal logicpl_PL
dc.subjectMany-valued logicpl_PL
dc.subjectProof theorypl_PL
dc.subjectNatural deductionpl_PL
dc.subjectSequent calculipl_PL
dc.subjectFilozofiapl_PL
dc.subjectLogikapl_PL
dc.subjectLogika modalnapl_PL
dc.subjectLogika wielowartościowapl_PL
dc.subjectDedukcja naturalnapl_PL
dc.subjectRachunki sekwentowepl_PL
dc.subjectTeoria dowodupl_PL
dc.titleProof systems for some many-valued and modal logicspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Logiki i Metodologii Naukpl_PL
dc.contributor.authorEmailyaroslav.petrukhin@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorIndrzejczak, Andrzej
dc.dissertation.reviewerMalinowski, Jacek
dc.dissertation.reviewerŁukowski, Piotr
dc.dissertation.reviewerKulicki, Piotr
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe