Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2012-11-04T11:04:21Z
dc.date.available2012-11-04T11:04:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1732-5587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1043
dc.description.abstractArtykuł podejmuje tematykę dostępności gmin wiejskich w obszarach metropolitalnych. Badania obejmują analizę dostępności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. W odniesieniu do gmin wiejskich dostępność tych jednostek samorządowych pozwala na budowanie ich konkurencyjności. W artykule opisano również poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wskaźnik rozwoju opracowany został przy użyciu taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga. Podejście to pozwala na uszeregowanie jednostek terytorialnych w zależności od prezentowanego poziomu rozwoju, co daje możliwość stworzenia rankingów, które mogą podlegać wszechstronnej analizie. Zgodnie z założeniami programów unijnych obszary wiejskie powinny rozwijać się wieloaspektowo. Na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w obszarach metropolitalnych ma wpływ atrakcyjność pod względem infrastrukturalnym. Odnosi się to zarówno do dostępności gminy, jak również do zapewnienia jej mieszkańcom odpowiedniej jakości usług, co wiąże się z szeroko pojętą infrastrukturą techniczną i instytucjonalną. Próbę wszechstronnego ujęcia rozwoju stanowi prezentowana w artykule metoda, pozwalająca wskazać gminy wiejskie o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem aspektu dostępności gmin. W artykule podjęto również próbę porównania rankingów dostępności i rozwoju społeczno-gospodarczego. The article is discussing about the communication availability of rural gminas in metropolitan areas. The survey includes analysis of the communication availability in Łódź Metropolitan Area. The communication availability of these local governments lets them to build the their competitiveness. The article is also presenting the level of socio-economic development of rural gminas of Łódź Metropolitan Area. The growth indicator was created with the taxonomical measure of development proposed by Hellwig. This method allows for lining local units up using the presented level of development. The next step is creating rankings of this measure which can be subject of in-depth analysis. According to assumptions of UE programs rural areas should develop as a whole multifunctional area. The infrastructure and multifunctional development affect on attraction of rural areas particularly in metropolitan areas. It refers both the communication availability of the gmina and providing with the appropriate service quality for local community. It must be combined with the widely comprehended technical infrastructure and institutional infrastructure. The method presented in the article, show the rural gminas with highest socio-economic development using the communication availability as one of measures of this aspect. The article is also an attempt at comparing rankings of the communication availability and the socio-economic development.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherPOLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsipl_PL
dc.relation.ispartofseriesInfrastruktura i ekologia terenów wiejskich (Infrastructure and Ecology of Rural Areas); 6
dc.subjectdostępność komunikacyjnapl_PL
dc.subjectinfrastrukturapl_PL
dc.subjectobszary metropolitalnepl_PL
dc.subjectrozwój lokalnypl_PL
dc.subjectrozwój społeczno-gospodarczypl_PL
dc.subjectcommunication availabilitypl_PL
dc.subjectinfrastructurepl_PL
dc.subjectlocal developmentpl_PL
dc.subjectsocio-economic developmentpl_PL
dc.subjectmetropolitan areapl_PL
dc.titleDostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich łódzkiego obszaru metropolitalnegopl_PL
dc.title.alternativeThe Communications Availability as the Element of the Development of Rural Gminas of Łódź Metropolitan Areaen_GB
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record