Show simple item record

dc.contributor.authorSzweda-Lewandowska, Zofia
dc.date.accessioned2015-07-23T12:00:17Z
dc.date.available2015-07-23T12:00:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZofia Szweda-Lewandowska, STATUS RODZINNY I NIEFORMALNE NIERODZINNE SIECI WSPARCIA A ZAMIESZKIWANIE W INSTYTUCJACH OPIEKUŃCZYCH, „Studia Demograficzne”, 2014, nr 2(166), 79-95pl_PL
dc.identifier.issn0039-3134
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11161
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKND PANpl_PL
dc.relation.ispartofseries"Studia Demograficzne";2014, nr 2(166)
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectpodwójne starzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectsandwich generationpl_PL
dc.subjectopieka długoterminowapl_PL
dc.subjectopieka instytucjonalnapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectludzie bardzo starzypl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.titleStatus rodzinny i nieformalne nierodzinne sieci wsparcia a zamieszkiwanie w instytucjach opiekuńczychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number79-95pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBaker B., 2007, Old age in a New Age. The Promise of transformative nursing homes, Vanderbilt Uni. Press, Nashville, 7–9.pl_PL
dc.referencesBlackbury J.A, Dulmus C.N. (red), 2007, Handbook of Gerontology. Evidence-based Approaches to Theory, Practice, and Policy, John Wiley & Sons, Inc., Hobokenpl_PL
dc.referencesBojanowska E., 2008, Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badania, ZUS, Warszawa, 88–92pl_PL
dc.referencesCarstensen L.L, Social and Emotional Patterns in Adulthood: Support for Socioemotional Selectivity Theory, „Psychology and Ageing” 1992 (7), 331–338pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder J., 2006, Osoby w wieku sędziwym a materialne wsparcie rodzinne (na przykładzie podopiecznych łódzkiej pomocy społecznej), [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenia jednostek i zbiorowości ludzkich (s. 159), Zakład Demografii UŁ Łódźpl_PL
dc.referencesGUS, 2009, Prognoza ludności na lata 2008–2035, zasób internetowy http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf (data dostępu 16.02.2014).pl_PL
dc.referencesGUS, 2013, Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 r., Kraków, 103.pl_PL
dc.referencesGUS, 2013, Prognozy ludności Polski do 2035 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ prognoza_ludnosci_ogolem.xls, dane dostępne (data dostępu18.02.2013).pl_PL
dc.referencesGUS, 2014, Ludność według grup wieku i płci, baza danych, zasób internetowy www.stat.gov.pl, (data dostępu 16.02.2014).pl_PL
dc.referencesJurek Ł, 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa, 113.pl_PL
dc.referencesKotowska I. E., 2002, Zmiana modelu rodziny. Polska – kraje europejskie, „Polityka Społeczna”, nr 4, 2–7.pl_PL
dc.referencesKrzyżowski Ł., 2013, Polscy migranci i ich starzejących się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Scholar, Warszawa, 111.pl_PL
dc.referencesLloyd L., 2012, Health and Care in Agieng Societies. A new interational approach, The Policy Press University of Bristol, Bristol, 86.pl_PL
dc.referencesMoody H., 2006, Aging. Concepts and controversies, Pine Forge Press, Londyn, s. 331.pl_PL
dc.referencesONZ 2013, World Population Ageing 1950–2050, Annex I.pl_PL
dc.referencesRosenmayr L., Rosenmayr H., Der alte Mensch in der Gesellschaft, Rowohlt, Reinbek, 1978, 179.pl_PL
dc.referencesSęk H., Cieślak R., 2004, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 20), PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSusułowska M., 1989, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa, s. 199.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B., 1999, Życie rodzinne ludzi starych w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 9, 17–19.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B., 2008, Strategia społeczna Warszawy 2009–2020. Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2000, Ewolucja wielkości i struktury rodziny, „Polityka Społeczna”, nr 4, s. 21–27.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2002, Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wyd. UŁ, Łódź, s. 46–47, 234, 236pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2007, Przemiany rodziny – wyzwania dla polityki społecznej. Artykuł dyskusyjny, „Polityka Społeczna”, nr 8, s. 50–53.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Grant Prezydenta Miasta Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódźpl_PL
dc.referencesUrząd Statystyczny w Łodzi, Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984–2006, zasób internetowy http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-lodzi-i-innych-wielkichmiast- w-polsce-w-latach-1984–2006,10,1.html (data dostępu 16.02.2014).pl_PL
dc.referencesUstawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., Dz. U., nr 64. poz. 593, z późn. zm., rozdział 2. „Domy Pomocy Społecznej”.pl_PL
dc.referencesUstawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1548.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548).pl_PL
dc.referencesWizner B., Skalska A., Klich-Rączka A., Piotrowicz K., Grodzicki T., 2012, Stan zdrowia i sprawność osób starszych, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 82–83), terMedia, Poznańpl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13).pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska