Show simple item record

dc.contributor.authorKołdrzak, Elżbieta
dc.date.accessioned2016-01-18T09:24:59Z
dc.date.available2016-01-18T09:24:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0023-5172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16629
dc.description.abstractZrealizowana przez Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów, już ponad 50 lat temu, Śakuntala Kalidasy przeszła do historii nie tylko jako kolejna z zachodnich scenicznych wersji tego słynnego dramatu indyjskiego, ale przede wszystkim jako wyznacznik poszukiwań teatralnych oraz poszukiwań nowego paradygmatu techniki aktorskiej prowadzonych przez zespół Grotowskiego. Zarówno sposób opracowania oryginalnego tekstu Kalidasy (Prolog zawierający mantry śiwaickie, redukcja akcji do wątku miłosnego, dwuczęściowy – odnoszący się do doświadczenia zmysłowego i metafizycznego – układ akcji, trójdzielny układ każdej z tych części, włączenie do tekstu scenicznego fragmentów Manusmryti i Kamasutry oraz pieśni i recytacji skierowanych do Śiwy), jak i sposób realizacji scenicznej (organizacja przestrzeni wokół Śiwa lingam, układ enviromentowy) oraz technika gry aktorskiej wskazują na świadome odwołania Grotowskiego do indyjskiej tradycji śiwaickiej, do tantrycznej koncepcji tańca Śiwy i Parwati. W wizji Grotowskiego dominuje, jak się wydaje, zamysł wyrażenia i doświadczenia poprzez teatr transformacji subiektywności (postaci, aktora i widza) – z czasowej w transcendentalną, z psychologicznej w ekstatyczną. Wydaje się również, że właśnie tak rozumiana dynamika transformacji stała się osią koncepcji „rytuału laickiego” oraz późniejszych realizacji teatralnych Grotowskiego, które z punktu widzenia historii wyznaczyły model nowej konwencji teatralnej.pl_PL
dc.description.abstractKalidas’s Sakuntala, which was presented by Jerzy Grotowki in the Theatre of 13 Rows nearly fifty years ago, has entered history not only as one of successiveWestern stage versions of this famous Indian drama, but primarily as a benchmark of Grotowski’s troupe’s theatrical exploration and examination of a new paradigm of acting technique. Both the manner of developing Kalidas’s original text (the prologue containing the Shiva mantra, the reduction of the action to the love story, the bipartite structure of the action — reflecting sensual and metaphysical experience — the tripartite structure of each of these parts, the addition to the play’s script of fragments from the Manusmriti and Kamasutra and songs and a recitation addressed to Shiva), as well as the manner of staging (the spatial organisation around a Shiva lingam, the environmental space) and the acting technique indicate Grotowski’s conscious reference to Indian tradition related to Shiva, and to the tantric conception of the dance of Shiva and Parwati. It would seem that in Grotowski’s vision the intention of expressing and experiencing a transformation, through theatre, of subjectivity (the character, the actor and the spectator) from temporal to transcendental, psychological to ecstatic, is dominant. It would also seem that the dynamic of such a transformation was central to the concept of ‘secular ritual’ and to Grotowski’s later theatre productions, which from the viewpoint of history designated a new theatrical convention.pl_PL
dc.publisherKomitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PANpl_PL
dc.relation.ispartofseriesKultura i Społeczeństwo;2
dc.subjectJerzy Grotowskipl_PL
dc.subjectNatya Shastrapl_PL
dc.subjectNatya Shastrapl_PL
dc.subjectŚakuntalapl_PL
dc.subjectSakuntalapl_PL
dc.subjecttheatre anthropologypl_PL
dc.subjectantropologia teatrupl_PL
dc.subjectphilosophy of the theatrepl_PL
dc.subjectfilozofia teatrupl_PL
dc.subjecttheatre conventionpl_PL
dc.subjectkonwencja teatralnapl_PL
dc.subjectrhythmpl_PL
dc.subjectrytmpl_PL
dc.subjectscorepl_PL
dc.subjectpartyturapl_PL
dc.subjectscriptpl_PL
dc.subjectscenopispl_PL
dc.titleKontemplacja i ekspresja – Śakuntala Kalidasy według Jerzego Grotowskiegopl_PL
dc.title.alternativeContemplation and Expression – Kalidas’s Sakuntala by Jerzy Grotowskipl_PL
dc.rights.holder© 2012 Instytut Studiów Politycznych PANpl_PL
dc.page.number21-52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2300-195X
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Elżbieta Kołdrzak, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizacja: indyjski dramat i teatr klasyczny, estetyka klasycznego teatru indyjskiego, dramat jako medium dialogu międzykulturowego; badania w Indiach (Kerala Kalamandalam) dotyczące rytualnych i performatywnych aspektów teatru klasycznego oraz konwencji i gatunków teatralnych; publikacje w zakresie tej problematyki; przewodnicząca TANDAVA Warsztatu Badań Teatrów Orientu (UŁ), członek kilku międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.pl_PL
dc.referencesBarba Eugenio, 2001, Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, tłum. Monika Gurgul, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBraun Kazimierz, 1984, Wielka Reforma Teatru w Europie, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBurzyński Tadeusz, Osiński Zbigniew, 1978, Laboratorium Grotowskiego, Interpress, Warszawa.pl_PL
dc.referencesByrski Maria Krzysztof, 1969, Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog”, nr 8.pl_PL
dc.referencesByrski Maria Krzysztof, 1997, Methodology of the Analysis of Sanskrit Drama, Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi.pl_PL
dc.referencesCampo Guiliano, Molik Zygmunt, 2010, Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesChristoffersen Erik Exe, 1993, The Actor’s Way, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesCiechowicz Jan, 1982, Teatr polski wobec tradycji indyjskiej, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesCoomaraswami Ananda K., 1994, The Transformation of Nature in Art, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi.pl_PL
dc.referencesDegler Janusz, Ziółkowski Grzegorz (red.), 2006, Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFlaszen Ludwik, 1983, Teatr skazany na magię, Wydawnictwo Literackie, Krakówpl_PL
dc.referencesFlaszen Ludwik, 2003, Teatr — sztuka antraktu. Marzyciele, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocławpl_PL
dc.referencesGawroński Andrzej, 1946, Początki dramatu indyjskiego a sprawa wpływów greckich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.pl_PL
dc.referencesGrotowski Jerzy, 1980, O praktykowaniu romantyzmu, „Dialog”, nr 3.pl_PL
dc.referencesGrotowski Jerzy, 1990, Teksty z lat 1965–1969, Wydawnictwo Centralnego Programu Badań Podstawowych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGrotowski Jerzy, 2007, Ku teatrowi ubogiemu, oprac. Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGrotowski Jerzy, b.d., „Siakuntala wg Kalidasy”, maszynopis (ze zbiorów Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu).pl_PL
dc.referencesKalidasa, 1957, Siakuntala, tłum. [z sanskrytu] Stanisław Schayer, oprac. Eugeniusz Słuszkiewicz, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKamasutra iManusmryti, 1985, SwajambhuwaManu, Manusmryti,Watsjajana Mallanga, Kamasutra, czyli traktat o miłowaniu, przekład z oryginału sanskryckiego, wstępem, przedmową, przypisami i słowniczkiem opatrzył Maria Krzysztof Byrski, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKelera Józef, 1999, Grotowski wielokrotnie, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKołdrzak Elżbieta, 2005, Structural Hierarchy of the Body Movements in Kathakali, w: The Human Body — a Universal Sign, Wiesna Mond-Kozłowska (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesKoenig Jerzy1964, Tairow i jego życie, w: Aleksander Tairow, Notatki reżysera, tłum. Janina Ludawska, WAiF, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLimanowski Mieczysław, 1994, Był kiedyś teatr Dionizosa, IS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLopez Donald S. (red.), 2001, Praktyki religijne w Indiach, Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMały słownik…, 1992, Mały słownik klasycznej myśli indyjskiej, Semper, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMeyerhold Wsiewołod, 1988, Przed rewolucją (1905–1917), tłum. Andrzej Drawicz, Jerzy Koenig, WAiF, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMolik Zygmunt, 2002, „O Śakuntali”, fragment rozmowy przeprowadzonej z artystą przez autorkę, Wrocław, sala Teatru na Grobli, 25 lutego 2002 (nagranie w zbiorach autorki).pl_PL
dc.referencesMookerjee Ajit, Khanna, Madhu, 1993, The Tantric Way, Thames and Hudson, London.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 1972a, Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 1972b, Teatr Laboratorium, „Teksty”, z. 3.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 1980, Grotowski i jego Laboratorium, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 1993, Grotowski wytycza trasy, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 1998, Jerzy Grotowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 2005, Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 2008, Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku, cz. 1: Kronika, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, 2009, Jerzy Grotowski: źródła, inspiracje, konteksty, 2: Prace z lat 1999–2009, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOsiński Zbigniew, Burzyński Tadeusz, 1978, Laboratorium Grotowskiego, Interpress, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsterwa Juliusz, 2004, Przez Teatr — Poza Teatr, wyb. i oprac. Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński, Societas Vistulana, Kraków.pl_PL
dc.referencesOuaknine Serge, 2011, „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, tłum. Juliusz Tyszka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRaszewski Zbigniew, 1993, Z raptularza Grotowskiego, „Dialog”, nr 7.pl_PL
dc.referencesSavarese Nicola, 2010, Eurasian Theatre: Drama and Performance between East and West from Classical Antiquity to the Present, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław–Holstebro.pl_PL
dc.referencesSchayer Stanisław, 1988, O filozofowaniu Hindusów, wyb. Marek Mejor, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchechner Richard, 2003, Environmental Theatre, w: Dennis Kennedy (red.), The Oxford Encyclopedia. Theatre and Preformance, t. 1, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesSinha Biswajit, 2002, Kalidasa, Raj Publications, Delhi.pl_PL
dc.referencesSivaramamurti C., 1974, Nataraja in Art Thought and Literature, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Delhi.pl_PL
dc.referencesSlowiak James, Cuesta Jairo, 2010, Jerzy Grotowski, tłum. Koryna Dylewska, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSrivastava Ranjana, 2004, Tantra, Mantra, Yantra in Dance, D.K. Printworld, New Delhi.pl_PL
dc.referencesSzymańska Justyna, 2000, Polscy wydawcy przekładów z literatur orientalnych w XX wieku, Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNatyaśastra, 1950 i 1961, The Natyaśastra: A Treatise on Hindu Dramaturgy and Histrionics ascribed to Bharata-Muni, tłum. Manomohan M. Ghosh, Asiatic Royal Society, Calcutta, t. 1 i t. 2.pl_PL
dc.referencesUpaniszady, 1998, tłum. Marta Kudelska, Oficyna Literacka, Kraków.pl_PL
dc.referencesWachtangow Jewgienij, 1967, Poszukiwania, tłum. Henryk Bieniewski, WAiF, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiółkowski Grzegorz, 2007, Guślarz i eremita, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.pl_PL
dc.references„Notatnik Teatralny”1995, nr 10 (wiosna/lato), poświęcony Ryszardowi Cieślakowi.pl_PL
dc.references„Notatnik Teatralny” 1992, nr 4 (zima), poświęcony Jerzemu Grotowskiemu.pl_PL
dc.contributor.authorEmailelakol@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.2478/v10276-012-0015-3
dc.relation.volume56pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record