Show simple item record

dc.contributor.authorDZIUBA, RADOSŁAW
dc.date.accessioned2016-07-26T11:50:52Z
dc.date.available2016-07-26T11:50:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18999
dc.description.abstractPrezentowane w dysertacji wyniki badań obejmują głównie wybrane państwa Bałkanów Zachodnich tj. Czarnogórę, jako kraj kandydujący i Chorwację, jako pierwszy kraj, który uzyskał członkostwo w UE w ramach współpracy zreformowanego Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu CEFTA 2006. Badaniami objęto również Polskę przez pryzmat regionu łódzkiego – wybranego przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE do odegrania istotnej roli w procesie akcesji Czarnogóry do UE. Celem analizy jest ocena stanu przygotowania wybranych krajów Bałkanów Zachodnich do integracji z Unią Europejską i wynikające z niej szanse oraz zagrożenia dla realizacji przez nie strategii rozwoju UE „Europa 2020”. Konstrukcję pracy podporządkowano postawionemu celowi badawczemu, hipotezie głównej oraz hipotezom cząstkowym. Praca ma charakter teoretyczno - empiryczny, z czego dwa rozdziały dotyczą głównie aspektów teoretycznych integracji oraz kwestii związanych z polityką Unii Europejskiej w odniesieniu do krajów kandydujących, w tym głównie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA, jako szczególnego pakietu pomocy i wsparcia dla reform w krajach akcesyjnych. Pozostałe dwa rozdziały prezentują aspekty empiryczne, głównie efekty ekonomiczne rozszerzenia Unii Europejskiej na przykładzie Polski oraz analizę możliwości osiągnięcia przez Czarnogórę i Chorwację celów Strategii Europa 2020. W ostatnim rozdziale przedstawiono rekomendacje dla Czarnogóry wynikające z doświadczeń województwa łódzkiego, głównie w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki oraz absorpcji funduszy przedakcesyjnych, gdzie również wykorzystano w tym zakresie doświadczenia chorwackie. Ważnym elementem analizy była część poświęcona problemom poprawy konkurencyjności i innowacyjności, które to kwestie mają szczególnie istotne znaczenie dla integrujących się krajów europejskich.pl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectekonomiapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.titleIntegracja wybranych regionów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską – wykorzystanie doświadczeń Polski na przykładzie regionu łódzkiegopl_PL
dc.rights.holderRadosław Dziubapl_PL
dc.page.number266pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailradoslaw.dziuba@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorWysokińska, Zofia
dc.dissertation.reviewerMolendowski, Edward
dc.dissertation.reviewerNowak, Alojzy
dc.date.defence2016


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska