Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2017-04-27T06:26:31Z
dc.date.available2017-04-27T06:26:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationFeltynowski M., 2017: Urban spatial policy and its impact on open areas – Płock case study. In: Chodkowska-Miszczuk, J. and Szymańska, D. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 36, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 87–94.pl_PL
dc.identifier.issn1732 - 4254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21382
dc.description.abstractSpatial planning has to be carried out in accordance with the sustainable development principle. When compiling every document indicated in the Spatial Planning and Development Act, local authorities have to take into account the conditions that are valid in a gmina. They should rely on available materials which are a support for the decisions that are made. An element that constitutes support for local authorities is spatial data available in international sources, e.g. the European Environmental Agency or individual sources, e.g. vector versions of the documents in the scope of spatial planning. The purpose of the article is to present which materials used by local governments can allow for an appropriate assessment of the need for new areas of housing development and the limitation of decisions concerning the liquidation of open areas in cities. The article presents tools and data which constitute a basis for an evidence-based spatial planning policy and have to be used by local authorities. The procedure presented in the article can be a tool supporting the spatial policy and an element of evaluation whether the decisions made by local authorities are correct.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherNicolaus Copernicus Universitypl_PL
dc.relation.ispartofseriesBulletin of Geography. Socio-economic Series;36
dc.subjectstudy of conditionspl_PL
dc.subjectevidence based urban planningpl_PL
dc.subjectspatial datapl_PL
dc.subjectland usepl_PL
dc.subjectstudium uwarunkowańpl_PL
dc.subjectplanowanie przestrzenne oparte na dowodachpl_PL
dc.subjectdane przestrzennepl_PL
dc.subjectużytkowanie terenupl_PL
dc.titleUrban spatial policy and its impact on open areas – Płock case studypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© 2017 Nicolaus Copernicus Universitypl_PL
dc.page.number87-94pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Regional Economics and Environmentpl_PL
dc.referencesAgricultural and Forest Land Conservation Act of 3 February 1995 (JL. 1995 No 16 item 78 as amended)pl_PL
dc.referencesBrol, R., Maj, M. and Strahl, D., 1990: Metody typologii miast (Typology methods of cities - in Polish), Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiupl_PL
dc.referencesCiołkosz, A. and Poławski, Z.F., 2006: Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku (Land-use changes in Poland in the second half of the 20th century - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, T. 78, Z. 2, pp. 173-190pl_PL
dc.referencesDrzewiecki W., 2008: Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych (Land-Use/Land Cover Monitoring Based On Multitemporal Remote Sensing Images - in Polish). In: PTIP. Roczniki Geomatyki, T. 6., Z. 3, pp. 131-142pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) - in Polish), OJ L 108, 25.4.2007pl_PL
dc.referencesFRDL, IGiPZ PAN, 2013: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (Economic Losses and Social Costs of Uncontrolled Urbanization in Poland – Report - in Polish), Warszawapl_PL
dc.referencesHeffner, K., 2008: Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. (The functioning of the small towns in the Polish settlement system in perspective of year 2033- in Polish). In: Saganowski, K., Zagrzejewska-Fiedorowicz, M. and Żuber, P. editors, Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, Tom I, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 281-333pl_PL
dc.referencesKoomen, E., Rietveld, P. and deNijs, T., 2008: Modelling land-use change for spatial planning support. In: The Annals of Regional Science, Volume 42, Issue 1, pp. 1-10pl_PL
dc.referencesKowalewski, A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J. and Śleszyński, P., 2014: Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu (Economic Losses and Social Costs of Uncontrolled Urbanization in Poland - Extracts from the Report - in Polish). In: Samorząd Terytorialny, 25, 4(280), pp. 5-21pl_PL
dc.referencesKoziński, J., 2012: Doktryna swobody budowlanej aspekty ekonomiczne i urbanistyczne (Doctrine of Freedom of Building - Economic and Urban Aspects - in Polish), available at: http://www.kongresbudownictwa. pl/pliki/nowelizacja%20prawa%20budowlanego/doktryna%20swobody%20budowlanej-%20aspekty%20 ekonomiczne.pdf, DoA: 7 July 2015pl_PL
dc.referencesKudłacz, T., 2013: Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych (Financial Aspects of Spatial Policy of Local and Regional Self-Governments - in Polish). In: Nowakowska, A. editor, Zrozumieć terytorium. Teoria i praktyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 355-372pl_PL
dc.referencesLand Development Act of 7 July 1994 [JL. 1994 No 89 item 415 as amended]pl_PL
dc.referencesLorens, P., 2003: Zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej (Sustainable development in spatial planning - in Polish). In: Borys, T. editor, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, pp. 130-152pl_PL
dc.referencesMarston, G. and Watts, R., 2003: Tampering With the Evidence: A Critical Appraisal of Evidence-Based Policy-Making. In: The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs, Volume 3, Number 3, pp. 143-163pl_PL
dc.referencesMeirich, S., 2008: Mapping Guide for a European Urban Atlas. At: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/ data/urban-atlas/mapping-guide/itd_0421_mapping_ guide_urban_atlas_i1.02.pdf/download, DoA: 7 February 2016pl_PL
dc.referencesRegulski, J., 1980: Rozwój miast w Polsce (Urban Development in Poland - in Polish), Warszawa: PWNpl_PL
dc.referencesReis, S., Nisanci, R., Uzun, B., Yalcin, A., Inan, H. and Yomralioglu, T., 2003: Monitoring Land –Use Changes by GIS and Remote Sensing Techniques: Case Study of Trabzon. Urban-Rural Interrelationship for Sustainable Environment Proceedings. 2nd FIG Regional Conference, Marrakech, available at: https:// www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/ morocco/proceedings/TS18/TS18_6_reis_el_al.pdf, DoA: 14 July 2015pl_PL
dc.referencesRunge, A., 2011: Medium-sized towns in the context of size structural changes of towns in Poland. In: Runge, A. and Kuczabski, A. editors, Medium sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, Kharkiv: National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kharkiv Regional Institute of Public Administration, pp. 66–87pl_PL
dc.referencesSpatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003 [JL. 2003 No 80 item 717 as amended]pl_PL
dc.referencesSutkowska, E., 2006: Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta – przestrzeń dla kreacji (Contemporary Form and Significance of Town Green Areas as Green Public Space in Urban Structure – a Place for Creation - in Polish). In: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN Oddział Lublin, pp. 184-192pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.feltynowski@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record