Show simple item record

dc.contributor.authorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2017-10-11T14:28:29Z
dc.date.available2017-10-11T14:28:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGałkowski A., Litoralonimy i pelagialonimy w strefie Jeziora Szczutowskiego i Urszulewskiego, [w:] Gałkowski A., Gliwa R., (red.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [107]-121, doi: 10.18778/8088-241-6.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-241-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22912
dc.description.abstractThe paper presents the results of research on microtoponymy expressed by litoralonyms and pelaghialonyms of two neighboring lakes in the Dobrzyńskie Lake District (Eastern extremity of Dobrzyń nad Wisłą Land): Lakes Szczutowskie and Urszulewskie. Litoralonyms (L) are defined as names of inhabited or uninhabited points and area of the waterfront; pelaghialonyms (P) instead are names of lake fishing depths or areas on the surface of the water, recognized and used by local communities. The names of the L- and P-type meet in many cases, features interchangeable or joint in their function. They are motivated by topography, forms of the surrounding landscape and the natural state of the lake, but especially by a large extent of the human factor, i.e. anthroponyms associated with building plots along the shoreline, and the names of the components of rural infrastructure.pl_PL
dc.description.sponsorshipWydane z udziałem środków dziekana Wydziału Filologicznego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R., (red.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectlitoralonimypl_PL
dc.subjectpelagialonimypl_PL
dc.subjectmikrotoponimiapl_PL
dc.subjectJezioro Szczutowskiepl_PL
dc.subjectJezioro Urszulewskiepl_PL
dc.subjectlitoralonymspl_PL
dc.subjectpelaghialonymspl_PL
dc.subjectmicrotoponymypl_PL
dc.subjectLake Szczutowskiepl_PL
dc.subjectLake Urszulewskiepl_PL
dc.titleLitoralonimy i pelagialonimy w strefie Jeziora Szczutowskiego i Urszulewskiegopl_PL
dc.title.alternativeLitoralonyms and pelagialonyms in the area of Lakes Szczutowskie and Urszulewskiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[107]-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-242-3
dc.referencesBaraniuk Tadeusz, 2001, Legendy, podania i opowieści jeszcze pamiętane: z prac młodzieżowych obozów etnograficznych, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego” 17, 69–83, http://mazowsze. hist.pl/38/Hacked_By_Ali_ShadowDz/818/2001/ 27477/pl_PL
dc.referencesChojnacki Józef, 1991/1992, Nazwy toni rybackich kilku jezior w północnozachodniej części województwa konińskiego, „Slavia Occidentalis” 48/49, 27–46.pl_PL
dc.referencesChojnacki Józef, 2013, Nazwy toni rybackich na Pojezierzu Gnieźnieńskim, „Onomastica” LVII, 229–238.pl_PL
dc.referencesDuma Jerzy (red.), 2006, Onomastyka regionalna, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesGałkowski Artur, w druku, O limnonimach Jezioro Szczutowskie i Urszulewskie oraz innych toponimach na Pojezierzu Dobrzyńskim.pl_PL
dc.referencesGloger Zygmunt et al., 1905, Opis ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym, t. II, Królestwo Polskie, nakładem „Gazety Polskiej”, Warszawa, http://kpbc.umk.pl/ dlibra/publication?id=72582&tab=3pl_PL
dc.referencesGórnowicz Hubert, 1971, Nazewnictwo jezior borzechowskich na Kociewiu : przyczynek do problematyki celowości kompleksowych badań toponomastyczno-historyczno-archeologicznych, „Onomastica” XVI, 113–117.pl_PL
dc.referencesJacewicz Małgorzata, 2006, Wybrane nazwy toni rybackich Wielkich Jezior Mazurskich, [w:] Jerzy Duma (red.), Onomastyka regionalna, Olsztyn, 107–114.pl_PL
dc.referencesKornaszewski Marek, 1965, Nazewnictwo Jeziora Powidzkiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesPerczyńska Nina, 1975, Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPerthées (de) Karol, 1784, Mappa szczegulna Woiewodztwa Płockiego i Ziemi Dobrzynskiey: zrządzona z innych wielu map meeyscowych tak dawniey iak i swiezo odrysowanych tudziez goscincowych i niewatpliwych wiadomosci wszystko wedłuc regul geograficznych i obserwacyi astronomicznych, ante 1802, Paryż, Gravé par A. F. Tardieu, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/ docmetadata?id=406&from=publicationpl_PL
dc.referencesSGKP = Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880–1914, t. I– XV, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, http://dir.icm.edu.pl/ Slownik_geograficzny/pl_PL
dc.referencesSHGZP = Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, redakcja ogólna Tomasz Jurek, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=25686&q= szczutowo&d=0&t=0 [dostęp 14.10.2014].pl_PL
dc.referencesSobierajski Zenon, 1979, Nazwy toni rybackich jeziora Gopło, „Studia Polonistyczne” VII, 159–170.pl_PL
dc.referencesSzewczyk Łucja Maria, 1984, Wyrażenia przyimkowe jako struktura nazewnicza dobrzyńskich części wsi, przysiółków i pojedynczych osad, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XXV – Nauki Humanistyczno-Społeczne” 150, 93–103.pl_PL
dc.referencesSzewczyk Łucja Maria, 1987, Struktura słowotwórcza dobrzyńskich części wsi, przysiółków i pojedynczych osad, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XXV – Nauki Humanistyczno- Społeczne” 174, 89–113.pl_PL
dc.referencesTKKP – Topograficzna karta Królestwa Polskiego [ Topografičeskaja Karta Cartsva Pol’skogo], 1839, Warszawa, Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, https://polona.pl/ item/3742198/1/ [dostęp 20.10.2014].pl_PL
dc.referencesTort-Donada Joan, 2014, ‘Microtoponymy’ as a key for geographical descripton. A case study in Catalonia, Spain, [w:] Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Łódź, 89–103.pl_PL
dc.referencesTurowski Kazimierz Józef, 1858, Herbarz rycerstwa polskiego. Przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesTyburski Marek Stanisław, 2011, Jeziora i rzeki powiatu rypińskiego, Toruń.pl_PL
dc.referencesZagórski Zygmunt, 1965, Nazwy kilku jezior oraz ich części w powiecie złotowskim, „Slavia Occidentalis” 5, 193–201.pl_PL
dc.referencesZwoliński Przemysław, 1954, Nazwy toni rybackich jeziora Śniardwy, „Język Polski” XXXIV, 282–311.pl_PL
dc.referencesBiliński Antoni, 1932, Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów. Studjum historyczno-heraldyczne, przejrzał i do druku przygotował Zygmunt Wdowiszewski, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-241-6.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska