Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.date.accessioned2018-02-09T12:54:07Z
dc.date.available2018-02-09T12:54:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2299-7806
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24061
dc.description.abstractCelem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyrazistej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany w sferze techniczno-cywilizacyjnej oraz ten, który zagraża użytkującemu ją człowiekowi, to zjawiska niehomogeniczne, a nawet dysjunktywne. Diagnozy obu kryzysów, dotyczące ich przyczyn, konsekwencji i środków zaradczych, stawiano z różnych filozoficznych stanowisk (m. in. szkoła frankfurcka, E. Husserl). Jednak okazuje się, że pełne uchwycenie problemu jest możliwe dopiero pod warunkiem osadzenia go w etycznej przestrzeni spotkania, o którym piszą filozofowie dialogu (M. Buber, A.J. Heschel, E. Lévinas). I o ile kryzysy cywilizacyjne są wyzwaniem do ich przezwyciężenia, o tyle „kryzys człowieczeństwa” jest cenną i wciąż aktualną wskazówką za nieredukowalnością człowieka do cywilizacyjnych ram jego życia.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to contest a tendency – one which is not recent but clearly evident in contemporary reflection on the human being – to perceive the problem of the crisis of humanity in terms of a function of a civilisational crisis. The crisis diagnosed in the technological-civilisational sphere and the crisis threatening the human being using this sphere are non-homogeneous and even disjunctive phenomena. Both crisis have been diagnosed as regards their causes, consequences and preventative measures from numerous philosophical positions (the Frankfurt school, E. Husserl, and others). It turns out, however, that the problem may only be fully captured if it is positioned in the ethical space of a meeting, described by philosophers of dialogue (M. Buber, A. J. Heschel, E. Lévinas). And if civilisational crises are challenges to overcome, the „crisis of humanity” is a vital and topical premise supporting the irreducibility of the human being to the civilisational framework of the human life.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.relation.ispartofseriesKultura i Wartości;13
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.subjectfilozofia dialogupl_PL
dc.subjectczłowiekpl_PL
dc.subjectcywilizacjapl_PL
dc.subjectE. Husserlpl_PL
dc.subjectcrisispl_PL
dc.subjectphilosophy of dialoguepl_PL
dc.subjectpersonpl_PL
dc.subjectcivilisationpl_PL
dc.titleKryzys człowieczeństwa - zagrożenie czy szansa?pl_PL
dc.title.alternativeDie Krise der Menschlichkeit - Bedrohung oder Chance?pl_PL
dc.title.alternativeThe crisis of humanity – a threat or an opportunity?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-38pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.referencesBuber M., Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, PAX, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesBuber M., Problem człowieka, tłum. J. Doktór, PWN, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesHeschel A. J., Bóg szukający człowieka, tłum. A. Gorzkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesHeschel A. J., Człowiek nie jest sam, tłum. K. Wojtkowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesHorkheimer M., Krytyka instrumentalnego rozumu, tłum. H. Walentowicz, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesHusserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesLévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesMrożek S., Ten, który spada, [w:] tenże, Wybór dramatów i opowiadań, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 408-416pl_PL
dc.referencesSzulakiewicz M., Zapiski z przełomu wieków, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record