Show simple item record

dc.contributor.authorKałuża-Kopias, Dorota
dc.date.accessioned2018-10-08T06:34:41Z
dc.date.available2018-10-08T06:34:41Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.citationDorota, Kałuża-Kopias, Imigranci w systemie opieki nad osobami starszymi, "Rynek Pracy", 2018, nr 3 (166), 36-45pl_PL
dc.identifier.issn1233-4103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25923
dc.description.abstractPoland, like most developed countries, faces the problem of an aging population. The dynamic growth in the number of the oldest seniors will require eff ective formal and informal care over the elderly. The aim of this study is to estimate the potential demand for immigrant work as carers of the elderly. At the beginning, the scale of offi cial employment of foreigners on the Polish labour market will be shown, followed by a review of research from selected European countries and Poland regarding the employment estimates of immigrants as carers of the elderly. The second part of this article will present a projection of the number of households potentially employing immigrants as carers of the elderly.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawiepl_PL
dc.relation.ispartofseriesRynek Pracy;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectimigrancipl_PL
dc.subjectopieka nieformalnapl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectdemographypl_PL
dc.subjectimmigrantspl_PL
dc.subjectinformal carepl_PL
dc.subjectpopulation agingpl_PL
dc.titleImigranci w systemie opieki nad osobami starszymipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderDorota Kałuża-Kopiaspl_PL
dc.page.number36-45pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Demografi i i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary badawcze to migracje ludności, demografi czne uwarunkowania rynku pracy, związki małżeńskie. Uczestniczka krajowych projektów badawczych: „Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej,” „Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku”, „Problemy demografi czne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym”, „Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski – przyczyny, etapy, następstwa”, „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, „Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń – udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi”. Efektem prowadzonych analiz są liczne publikacje.pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska, B., 2004, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba badań, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrunarska, Z., Grotte, M., Lesińska, M., 2012, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, CRM Working Papers, 60/118.pl_PL
dc.referencesChmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J., 2016, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolinowska, S., 2004, Popyt na pracę cudzoziemców, w: Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGórny, A. (red.), 2010, Transformacja nieoczywista: Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabowska-Lusińska, I., Żylicz, A. (2008), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS, 2014a, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demografi czna – NSP 2011, <http://stat.gov.pl/spisypowszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/gospodarstwadomowe-i-rodziny-charakterystyka-demografi czna-nsp2011,5,1.html>.pl_PL
dc.referencesGUS, 2014b, Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.), <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html>.pl_PL
dc.referencesGUS, 2016, Prognoza gospodarstw domowych GUS z 2016 r., <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ prognoza-ludnosci/prognoza-gospodarstw-domowychna-lata-2016-2050,9,4.html>.pl_PL
dc.referencesHooren, van, F., 2010, When families need immigrants: The exceptional position of migrant domestic workers and care assistants in Italian immigration policy, Bulletin of Italian Politics, No. 2 (2).pl_PL
dc.referencesIglicka, K., 2000, Ethnic Division of Emerging Foreign Markets During the Transition Period in Poland, Europe-Asia Studies, No. 7.pl_PL
dc.referencesKabaj, M., 2008, Zatrudnienie w „szarej strefi e” w polskiej gospodarce, Polityka Społeczna, nr1.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk, P., 2008, Cudzoziemscy pracownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla polskiego rynku pracy, w: Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ośrodek Badań nad Migracjami, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk, P., Stefańska, R., Tyrowicz, J., 2008, Cudzoziemcy w Polsce, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, <http://fs.ngo.pl/fi les/1bezrobocie.org. pl/public/biuletyny_fi se/Biuletyn_FISE_kwiecien_2008_ cudzoziemcy.pdf>.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias, D., 2016, Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 258.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias, D., 2014, Demografi czne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Studia Ekonomiczne, nr 167.pl_PL
dc.referencesKępińska, E., Okólski, M., 2004, Zagraniczne migracje zarobkowe w Warszawie, w: Grzelak, J., Zarycki, T. (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKindler, M., 2008, „Niewidoczna praca” – ukraińskie migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce, w: Slany, K. (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKotowska, I. E., 2002, Zmiany modelu rodziny: Polska-kraje europejskie, Polityka Społeczna, nr 4.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski J., 2013, Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego, Przegląd Socjologiczny, nr 2.pl_PL
dc.referencesKrzyżowski, Ł., Mucha, J., 2012, Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych: polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, Kultura i Społeczeństwo, nr 1 (56).pl_PL
dc.referencesLeśniewski, J. (2018), Cudzoziemcy na polskim rynku pracy w świetle wyników kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, materiały z konferencji pt. „Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”, <http://poznan.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/ cudzoziemcy-na-krajowym-rynku-pracy/program#txt>.pl_PL
dc.referencesList, S. M., Ryl, L., Schelhase, T., 2009, Angebote der ambulanten und stationären Versorgung, w: Böhm, K., Tesch-Römer, C., Ziese, T. (red.), Gesundheit und Krankheit im Alter. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Robert -Koch-Institut, Berlin.pl_PL
dc.referencesMatkowska, M., 2012, Imigranci na polskim rynku pracy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 25.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,www.mpi ps.gov.pl/analizy-i-raporty/ cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce -statystyki/ (dostęp: 04.08.2018).pl_PL
dc.referencesMRCI 2014; Ireland is Home; an analysis of the current situation of undocumented migrants in Ireland, November 2014.pl_PL
dc.referencesNIK (2015), Informacja o wynikach kontroli „Warunki zatrudniania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego”, <https://www.google.pl/s earch?q=NIK+%282015%29%2C+Informacja+o+wynik ach+kontroli+Warunki+zatrudniania+i+wykonywania- +pracy+przez+cudzoziemc%C3%B3w+na+terenie+wojew%C3%B3dztwa+podkarpackiego&ie=utf-8&oe=utf8&client=fi refox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=O-yvWvG6CI7FZInlq_gC> (dostęp: 30.01.2018).pl_PL
dc.referencesOkólski, M., Fihel, A., (2012). Demografi a, Współczesne zjawiska i teorie, Wyd. Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoit, B., da, Le Bihan, B., Österle, A., 2007, Long-term care policies in Italy, Austria and France: Variations in cash-forcare schemes, Social Policy and Administration, No. 41 (6).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, Dz.U. z 2017 r., poz. 2348.pl_PL
dc.referencesSobiesiak-Penszko, P. (red.), 2015, Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi, Wyd. ISP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSamoraj, B., 2007, Raport: Przedsiębiorczość kobiet na polskim rynku pracy na przykładzie cudzoziemek zatrudnionych nielegalnie w sektorze usług domowych, <https://scholar. google.pl/scholar?q=Samoraj+B.%2C+%282007%29% 2C&btnG=&hl=pl&as_sdt=0%2C5> (dostęp: 30.04.2017).pl_PL
dc.referencesSamoraj-Charitonow, B., 2011, Migrantki pracujące w sektorze prac domowych, w: Klaus, W. (red.), Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSavioli, G., 2007, Gli anziani e le badanti. Old people and the minders, Gerontology, Vol. 55.pl_PL
dc.references<SCB; www.szwecjadzisiaj.pl>.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska, B., 2008, Strategia społeczna Warszawy 2009–2020. Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2005, Wielkość i struktura rodziny a przejście demografi czne, Roczniki Socjologii Rodziny XVI, Wyd. UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P., 2014, Ludzie bardzo starzy w Polsce – niewidoczna grupa docelowa polityki społecznej?, Studia Demografi czne, nr 2 (166), <http://dspace.uni.lodz.pl:8080/ xmlui/handle/11089/11159>.pl_PL
dc.referencesSzweda-Lewandowska, Z. (2014), Sieci rodzinne seniorów oczekujących na miejsca w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildorota.kaluza-kopias@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume166pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska