Show simple item record

dc.contributor.authorHrynkiewicz, Józefina
dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2019-02-07T11:48:34Z
dc.date.available2019-02-07T11:48:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationJózefina Hrynkiewicz, Piotr Szukalski, Population Policy: Between shaping demographic processes and reacting to them, "Polityka Społeczna", nr 1 ENG (14), 2018, 20-24" AND REACTING TO THEMpl_PL
dc.identifier.issn0137–4729
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26750
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInstytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawiepl_PL
dc.relation.ispartofseriesPolityka Społecza;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolityka ludnościowapl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXX wiekpl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.subjectpopulation policypl_PL
dc.subjectpopulation changepl_PL
dc.subjectdemographypl_PL
dc.subjectdemographic changepl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subject20th cpl_PL
dc.subject21th cpl_PL
dc.titlePopulation Policy: Between Shaping Demographic Processes and Reacting to thempl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderJózefina Hrynkiewicz, Piotr Szukalskipl_PL
dc.page.number20-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBoni M., Editor (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [Developmental challenges], Chancellery of the Prime Minister, Warsaw.pl_PL
dc.referencesCiesielski S., Editor (1999), Przesiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947 [Resettlement of the Polish population from the Eastern Borderlands to Poland 1944–1947], Neriton Publishing House, Warsaw.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A. (1997), Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata 1896–1990) [Spatial mobility of the Polish population: A bibliography (1896–1990)], Institute of Geography and Spatial Organization of the Wroclaw Academy of Sciences, page 5 and further, http: //rcin.org.pl (January 26, 2018).pl_PL
dc.referencesHrynkiewicz J. (2010), Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego [Social issues in the works of Ludwik Krzywicki], University of Warsaw, Warsaw.pl_PL
dc.referencesInformacja o wielkości i kierunków emigracji z Polski w latach 2004–2016 [Information on the volume and directions of migration from Poland in the years 2004–2016] (2017), GUS, http://stat.gov.pl/obszary– tematyczne/ludnosc/migracje–zagraniczne–ludnosci/informacja–o– rozmiarach–i–kierunkach–emigracji–z–polski–w–latach– 20042016,2,10.html (February 13, 2018).pl_PL
dc.referencesKrajowa Polityka Miejska 2023 [National Urban Policy 2023] (2015), Ministry of Development, Warsaw, https://www.mr.gov.pl/media/10252/ Krajowa_Polityka_Miejska_20–10–2015.pdf (February 13, 2018).pl_PL
dc.referencesKruszyński K. (2015), Reprezentanci władz lokalnych wobec bezrobocia i biedy oraz sposobów ich przezwyciężania (na przykładzie gmin województwa łódzkiego) — raport z badań [Representatives of local authorities on unemployment and poverty and ways of overcoming them (using the boroughs of the Łódź Voivodeship as an example): Research report], Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje [Problems of Social Policy: Studies and discussion], issue 3 (30).pl_PL
dc.referencesLatuch M. (1993), Migracje zewnętrzne ludności [External migration of the population], in Rozwój demografii polskiej 1918–1993 [Development of Polish demography 1918–1993], scientific conference materials], Polish Demographic Society, GUS, Warsaw.pl_PL
dc.referencesLeszczyki S., Editor (1970), Narodowy Atlas Polski [National Atlas of Poland], Ossolinski National Publishing House, Wroclaw.pl_PL
dc.referencesŁodziński S. (2010), Obieżysasi, ‘wyrwidęby’ i ‘pańskie dziady’: Ludwik Krzywicki jako badacz migracji [Vagabonds, “drifters,” and “the lord’s beggars”: Ludwik Krzywicki as a migration scholar], in J. Hrynkiewicz (Editor), Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim [A visionary and a realist: Sketches about Ludwik Krzywicki], University of Warsaw Publishing House, Warsawpl_PL
dc.referencesNiemyska M. (1938), Wychodźcy po powrocie do kraju. Reemigranci w woj. białostockim w świetle ankiety w 1934 roku [Emigrants after returning home: Remigrants in the Białystok Voivodeship in light of a 1934 survey], Institute of Social Economy, Warsawpl_PL
dc.referencesPlan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020 [Depopulation prevention plan for Łódź Province 2020] (2015), Marshal’s Office of the Łódź Voivodeship, Łódź.pl_PL
dc.referencesProgram Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. [Special Demographic Zone Program for the Opolskie Voivodeship up to 2020] (2013; 2014), Opole, http://www.ois.rops–opole.pl/ index.php?id=46 (February 13, 2018).pl_PL
dc.referencesRakowski J. (1939), Polityka inwestycyjna i planowanie inwestycji [Investment policy and investment planning], Polska Gospodarcza [Economics Poland] weekly, Warsaw.pl_PL
dc.referencesRauziński R. and Szczygielski K. (2014), Związki polityki ludnościowej z polityką społeczną na przykładzie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim [Links between population policy and social policy using the concept of a Special Demographic Zone in the Opolskie Voivodeship as an example], Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje [Problems of Social Policy: Studies and discussion], issue 27(4).pl_PL
dc.referencesRekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej w zakresie polityki ludnościowej Polski [Recommendations of the Government Population Council in the field of population policy in Poland] (2014), Warsaw, bip.stat.gov.pl (November 23, 2017).pl_PL
dc.referencesStpiczyński T. (1993), Spisy powszechne, statystyka ruchu naturalnego i migracja ludności w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego [Censuses, natural movement statistics, and population migration in Central Statistical Office surveys], in Rozwój demografii polskiej 1918–1993 [Development of Polish demography 1918–1993], research conference materials, PTD–GUS, Warsaw.pl_PL
dc.referencesStrategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [Strategy for responsible development] (2017), Ministry of Development, Warsawpl_PL
dc.referencesSzczepaniak–Sienniak J. (2015), Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce [Family policy of the state in contemporary Poland], Społeczeństwo i Ekonomia [Society and Economy], issue 2(4).pl_PL
dc.referencesSzulc S. (1938), Polityka ludnościowa [Population policy], in W. Grabski and E. J. Reyman (Editors), Encyklopedia Nauk Politycznych [Encyclopedia of political science], “Biblioteka Polska” [Polish Library] Social Institute and Publishing House, vol. III, Warsaw.pl_PL
dc.referencesThomas W. I. and Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce [The Polish peasant in Europe and America], volumes 1–5, Warsaw.pl_PL
dc.referencesZałożenia polityki ludnościowej. Projekt [Assumptions of population policy: Draft] (2013), Government Population Council, Warsaw, http://bip.stat. gov.pl/organizacja–statystyki–publicznej/rzadowa–rada–ludnosciowa/ dokumenty–rzadowej–rady–ludnosciowej (February 13, 2018).pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe