Show simple item record

dc.contributor.authorSokołowicz, Mariusz
dc.date.accessioned2013-10-31T11:20:15Z
dc.date.available2013-10-31T11:20:15Z
dc.date.issued2013-10-24
dc.identifier.citationSokołowicz M. E., Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne, [w:] Nowakowska, A. (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 59-92pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-954-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2767
dc.descriptionGłówna teza niniejszego artykułu stanowi, że istotna rola terytorium w gospodarce globalnej jest pochodną przenikania się nim złożonych relacji między różnymi rodzajami bliskości (przestrzennej, społecznej, poznawczej itd.). Pochodną tak postawionej tezy jest założenie, że narzędziem ułatwiającym badanie relacji między bliskością a rozwojem terytorium może być ekonomia instytucjonalna. Opracowanie ma charakter teoretyczny i składa się z czterech części. Pierwsza z nich stanowi próbę zdefiniowania pojęcia „terytorium”, w szczególności w aspekcie poszukiwania jego wymiaru ekonomicznego. Część druga zawiera opis pojęcia bliskości i jej rodzajów w ujęciu reprezentowanym przez tzw. ekonomię bliskości, eksponującą ważną rolę terytorium w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. Kolejna część to próba poszukiwania znaczenia bliskości w bogatym i niezwykle zróżnicowanym wewnętrznie dorobku teoretycznym tzw. ekonomii instytucjonalnej jako dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy. W ostatniej części autor podejmuje próbę identyfikacji i wskazania możliwości wykorzystania różnych nurtów instytucjonalizmu, jako kierunków badawczych nad rozwojem lokalnym i regionalnym.pl_PL
dc.description.abstractDespite the growing role of the international scale of the economic development, also the local and regional level still remains its important factor. This conclusion has led to a re-definition of the meaning of proximity where, next to its pure geographical dimension, also a cognitive, social, organizational or intuitional one, should be taken into account. In this context, every place is being perceived more and more often as so called “territory”, having its own (and different from other) development trajectory The main thesis of this paper is that an important role of the territory within the global economy is derived from the merging of the complex relationships between different types of proximity (spatial, social, cognitive, etc.). A derivative of this thesis is the assumption, that what can contribute as a tool for studying the relations between proximity and territorial development, is an institutional economics. This paper has a theoretical character and consists of fours parts. The following part is an attempt to define “territory”, especially in the economic context. The second part contains a description of the concept of proximity and its various dimensions, in terms represented by the so-called economics of proximity. Next part is a tentative to identify the possibilities of interpreting the meaning of proximity in equally rich as internally diverse theoretical achievements of institutional economics – a rapidly developing field of knowledge. In the last part the author attempts to indicate the possibility of using different trends of institutionalism, as research methods and directions in the studies on the local and regional development.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectbliskośćpl_PL
dc.subjectterytoriumpl_PL
dc.subjectregionpl_PL
dc.subjectinstytucjonalizmpl_PL
dc.titleZagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalnepl_PL
dc.title.alternativeThe issue of proximity in research on territorial development. An institutional approachpl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record