Show simple item record

dc.contributor.authorHomolová, Kateřina
dc.contributor.editorAntczak, Mariola
dc.contributor.editorBrzuska-Kępa, Alina
dc.contributor.editorWalczak-Niewiadomska, Agata
dc.date.accessioned2019-04-29T14:07:33Z
dc.date.available2019-04-29T14:07:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationHomolová K., Young Reader in the View of the Mixed-Methods Research, [w:] Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży. Szkice bibliologiczne, Antczak M., Brzuska-Kępa A., Walczak-Niewiadomska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 27-39, doi: 10.18778/7969-027-5.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-027-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28062
dc.description.abstractThe paper deals with the application of mixed methodology applied on the research of children’s reading activities. Both statistical data and psychosocial approach are discussed. A reader is taken as a unit with its own social status which reading is classified as a behavior having an individual meaning and value. Psychosocial aspects of children’s reading can be measured by psychometry using semantic differential and Q-methodology. Using those methods the individual psychological meaning of reading, readership, reader and being a reader are shown. Q-types and their distribution can be used for description of a reading value. The author wants to apply a broad spectrum of research methods as a tool for the effective analysis of nowadays young readers.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł porusza zagadnienie metodologii mieszanej stosowanej w badaniach aktywności czytelniczych dzieci. Omawiane są zarówno dane statystyczne, jak i psychospołeczne podejście. Czytelnik jest traktowany jako jednostka z własnym statusem społecznym, której czytelnictwo jest klasyfikowane jako zachowanie mające indywidualny sens i wartość. Psychospołeczne aspekty czytania dzieci mogą być mierzone przez psychometrię przy użyciu różnic semantycznych i Q-metodologię. Korzystanie z tych metod ukazuje indywidualne psychologiczne znaczenie czytania, czytelnictwa i czytelnika. Q-rodzaje i ich dystrybucja mogą być stosowane do opisu wartości czytania. Autorka chce zastosować szerokie spektrum metod badawczych jako narzędzie skutecznej analizy dzisiejszych młodych czytelników.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAntczak M., Brzuska-Kępa A., Walczak-Niewiadomska A. (red.), Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży. Szkice bibliologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectchildren’s readingpl_PL
dc.subjectreader’s psychologypl_PL
dc.subjectmixed-methods researchpl_PL
dc.subjectreading conceptspl_PL
dc.titleYoung Reader in the View of the Mixed-Methods Researchpl_PL
dc.title.alternativeMłody czytelnik w świetle badań metodologii mieszanejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number27-39pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSilesian University in Opavapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKateřina Homolová pracuje jako adiunkt w Instytucie Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Zajmuje się teorią literatury dla dzieci i młodzieży, w szczególności jej wymiarem edukacyjnym. Główne zawodowe zainteresowania odnoszą się do pedagogicznych i psychologicznych badań nad czytelnictwem dzieci. Najważniejsze publikacje: „Pedagogicko-didakticke psychosocialni aspekty pubescentniho ctenarstvi” („Pedagogiczne, dydaktyczne i psychospołeczne aspekty dojrzewania czytelników”), Ostrava 2008; „Ctenarska propedeutika” („Czytelnik w propedeutyce”), Ostrawa 2009; „Uzivatelska propedeutika” („Propedeutyka użytkownika biblioteki”), Opava 2010.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKateřina Homolová, Ph.D. (1981) works as an assistant professor at the Institute of Czech Language and Librarian Science, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava. She deals with the theory of literature for children and youth, especially its educational dimensions, her main professional interest lies in educational and psychological research on children’s reading. Most important publications: „Pedagogicko-didakticke a psychosocialni aspekty pubescentniho ctenarstvi” („Pedagogical, didactical and psychosocial aspects of pubescent readers”), Ostrava 2008; „Ctenarska propedeutika” („The Reader’s Propaedeutics”), Ostrava 2009; „Uzivatelska propedeutika” („The Library User Propaedeutics”), Opava 2010.pl_PL
dc.referencesChráska M. (2007), Metody pedagogického výzkumu, Praha, Grada, ISBN 978-80-247-1369-4.pl_PL
dc.referencesHendl J. (2005), Kvalitativní výzkum, Praha, Portál, ISBN 8073670402.pl_PL
dc.referencesHomolová K. (2007a), Čtenářství pubescenta v jeho subjektivním pohledu [in:] Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu, České Budějovice, Jihočeská univerzita, p. 223–232.pl_PL
dc.referencesHomolová K. (2008a), Pedagogicko-didaktické a psychosociální aspekty pubescentního čtenářství, Ostrava, Ostravská Univerzita, ISBN 978-80-7368-641-3.pl_PL
dc.referencesHomolová K. (2008b), Pubescentní mládež a hodnota čtenářství [in:] Mládež a hodnoty 2007, Olomouc, CMTF UP, p. 57–64.pl_PL
dc.referencesKerlinger F. N. (1972), Základy výzkumu chování, Praha, Academia.pl_PL
dc.referencesLederbuchová L. (2004), Dítě a kniha, Plzeň, Aleš Čeněk, ISBN 80-86898-01-6.pl_PL
dc.referencesHomolová K. (2007b), Čtenářství v systému hodnot a norem pubescenta, „e-Pedagogium“ [online], nr 2, actualization: 10.10.2007, [accessed: 05.04.2012], p. 36–51, available on the Internet: <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/veda-vyzkumzahr/ E_pedagogium_II_2007.pdf>pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-027-5.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe