Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepanik, Renata
dc.contributor.editorKuźma, Inga B.
dc.date.accessioned2019-06-10T07:04:57Z
dc.date.available2019-06-10T07:04:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzczepanik R., Prowadzenie badań naukowych w warunkach izolacji więziennej, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Kuźma I. B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 173-196, doi: 10.18778/7525-963-6.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-963-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28791
dc.description.abstractDifficulties in implementing research projects in the correctional facility consists of many of factors. They connected with the organization penitentiary unit, sequentially with the persons studied, and with the person of the researcher. All this causes certain problems and limitations of methodological nature. In a negative way may affect the reliability and value of the cognitive test results obtained in particular survey. The purpose of this article is to investigate some difficulties in conducting research in prison conditions and methodology.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźma I. B. (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprisonpl_PL
dc.subjectresearch in prisonspl_PL
dc.subjectsurvey methodspl_PL
dc.subjectanalysis of qualitative datapl_PL
dc.subjectthe reliability of research resultspl_PL
dc.subjectthe adequacy of research methodspl_PL
dc.subjectstudy of total institutionspl_PL
dc.subjectwięzieniepl_PL
dc.subjectbadania w więzieniupl_PL
dc.subjectmetody badawczepl_PL
dc.subjectanaliza danych jakościowychpl_PL
dc.subjectniezawodność wyników badańpl_PL
dc.subjectadekwatność metod badawczychpl_PL
dc.subjectstudia nad instytucjami totalnymipl_PL
dc.titleProwadzenie badań naukowych w warunkach izolacji więziennejpl_PL
dc.title.alternativeConducting Research in the Conditions of Prisonpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number173-196pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.referencesBedyński Krystian (1988), Wybrane problemy historii SW w Polsce Ludowej, Centralny Zarząd Zakładów Karnych, Wydział Polityczny i Szkolenia, Kalisz.pl_PL
dc.referencesBulicki Józef (1981), Liceum Penitencjarne – szkoła dla ambitnych, „Gazeta Penitencjarna”, nr 4, s. I–VI.pl_PL
dc.referencesChomczyński Paweł (2006), Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Qualitative Sociology Review”, Vol. 2, No. 1, s. 68‒87.pl_PL
dc.referencesCox Verne C., Paulus Paul B., McCain Garvin (1984), Prison Crowding Research. The Relevance of Prison Housing Standards and a General Approach Regarding Crowding Phenomena, „American Psychologist”, No. 39, s. 1148–1160.pl_PL
dc.referencesFalkowska Wanda (1981), Krajobraz po bitwie, „Przekrój”, nr 1913, s. 4–5.pl_PL
dc.referencesGórny Jerzy (1996), Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, WSPS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHare Robert D. (2006), Psychopaci są wśród nas, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.pl_PL
dc.referencesJaniszewska-Talago Elżbieta (1971), Powrotność skazanych po odbyciu długoterminowych kar pozbawienia wolności, „Przegląd penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 2, s. 59–65.pl_PL
dc.referencesJaniszewska-Talago Elżbieta (1980), Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności, Instytut Badania Prawa Sądowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarzębowska-Baziak Barbara (1972), Praca wychowawcza w zakładzie karnym dla młodocianych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarzębowska-Baziak Barbara (1973), Obrona pracy doktorskiej pracownika Ośrodka Badań Przestępczości, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 1, s. 91‒92.pl_PL
dc.referencesJarzębowska-Baziak Barbara, Morawski Janusz (1972), Poglądy na resocjalizację recydywistów w praktyce penitencjarnej. Raport z badań, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 1, s. 40–55.pl_PL
dc.referencesKamiński Marek M. (2006), Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKmiecik-Baran Krystyna (1992), Osamotnienie a zdrowie psychiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego”, Psychologia, nr 10.pl_PL
dc.referencesKolenda Krzysztof (1995), Klawisze i złodzieje, Polski Dom Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKontakty z prawem ocena instytucji prawnych i poczucie bezpieczeństwa Polaków (2008), CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopka Bogusław, Madej Krzysztof (2004), NIK za kratami, „Biuletyn IPN”, nr 3, s. 78–83.pl_PL
dc.referencesKosewski Marek (1985), Agresywni przestępcy, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalska Barbara (1966), Problem więźniów – byłych wychowanków zakładów poprawczych, „Przegląd Penitencjarny”, nr 2, s. 41–55.pl_PL
dc.referencesLasocik Zdzisław (2003), Organizacja i zasady działania więziennictwa, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, T. Bulenda (red.), ISP, Warszawa, s. 191–223.pl_PL
dc.referencesLewandowski Michał (1975), Pęknięcie ziemi, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesList ze Smutnej [b.d.w.], Dział Informacji Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesMachel Henryk (1997), Personel więzienny – zagadnienie kompetencji resocjalizacyjnej, [w:] Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej, H. Machel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 145–155.pl_PL
dc.referencesMachel Henryk (2007), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesMacias Zbigniew (1983), Przedsiębiorstwa i zakłady pracy więziennictwa w dobie reformy gospodarczej, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 4, s. 43–52.pl_PL
dc.referencesMandulewicz Marek (1969), W Kamiennej Górze – młodociani, „Gazeta Penitencjarna”, nr 86, s. II.pl_PL
dc.referencesMerton Robert K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichalski Zbigniew (1981), Po strzałach w Bydgoszczy, „Gazeta Penitencjarna”, nr 21, s. 3.pl_PL
dc.referencesMiszewski Kamil (2005), Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań, „Przegląd Socjologiczny”, nr 3, s. 65–92.pl_PL
dc.referencesMiszewski Kamil (2007), Kiedy badacz jest tajnym agentem. O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związku ze wszystkim tym, o czym przed chwilą, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 3, nr 2, s. 33‒62, http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php, 21.06.2011.pl_PL
dc.referencesMoczydłowski Paweł (1988), Drugie życie w instytucji totalnej, IPSiR UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMoczydłowski Paweł (1989), O sposobach wglądu w sekrety stosunków międzyludzkich. Przypadek instytucji totalnych, [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka (red.), Instytut Socjologii UW, PTS, Warszawa, s. 31‒59.pl_PL
dc.referencesMoczydłowski Paweł (1994), Więziennictwo od systemu totalitarnego do demokratycznego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 8, s. 31‒54.pl_PL
dc.referencesMoczydłowski Paweł (2003), Więziennictwo w okresie transformacji ustrojowej w Polsce: 1989‒2003, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, T. Bulenda, R. Musiadłowski (red.), ISP, Warszawa, s. 77‒127.pl_PL
dc.referencesMorawski Jacek (1969), Z badań skuteczności resocjalizacji młodocianych w rygorze obostrzonym, „Przegląd Penitencjarny”, nr 4, s. 25–41.pl_PL
dc.referencesNasierowski Jerzy (1988), Zbrodnia i…, Wydawnictwo Korporacja Ha!Art, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNaumowicz Henryk (1967), O niektórych metodach badań psychologicznych w kryminologii, „Przegląd Penitencjarny”, nr 4, s. 23–35.pl_PL
dc.referencesNazarewicz Czesław (2008), Poskramiacze, „Polityka”, nr 47, s. 18–20.pl_PL
dc.referencesNazarewicz Katarzyna (1990), Czarne dni senatorów, „Życie Warszawy”, nr 5, s. 4.pl_PL
dc.referencesNiewiadomska Iwona (2007), Osobowościowe uwarunkowania skuteczności pozbawienia wolności, KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesNowak Bogdan (2008), Zapomniany eksperyment, [w:] Szczypiorno penitencjarne (Dodatek penitencjarny), Urząd Miasta w Kaliszu, Kalisz, http://www.kalisz.pl/files/118950095246e65818ed840/broszura_kalisia.pdf, 21.07.2011.pl_PL
dc.referencesOstrihanska Zofia (1971), Samoagresja wielokrotnych recydywistów, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 2, s. 20–34.pl_PL
dc.referencesOwsiany Emil (1989), Głosy zza murów, „Przegląd Tygodniowy”, nr 39, s. 6.pl_PL
dc.referencesPatton Michael Q. (1997), Obserwacja – metoda badań terenowych, [w:] Ewaluacja w edukacji, L. Korporowicz (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 163–200.pl_PL
dc.referencesPawlak Krzysztof (1999), Za kratami więzień i obozów, Wydawnictwo COSSW, Kalisz.pl_PL
dc.referencesPelc Jerzy (1981), Karmić sikorki, „Tygodnik Solidarność”, nr 8, s. 8.pl_PL
dc.referencesPodemski Stanisław (1987), Ciskanie platerów, „Polityka”, nr 25, s. 5.pl_PL
dc.referencesPolityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego (2005), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRudnik Mieczysław (1970), Warunki reedukacji młodocianych skazanych na krótkie kary pozbawienia wolności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, vol. CCXL.pl_PL
dc.referencesSanocki Władysław (1970), Postawa wobec badania a wyniki inwentarza osobowości, „Przegląd Penitencjarny”, nr 3, s. 49–72.pl_PL
dc.referencesSchmidt Dariusz (1994), Badanie instytucji totalnej. Ograniczenia i perspektywy, „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 1, s. 21–29.pl_PL
dc.referencesSchütz Alfred (1944), The Stranger: An Essay in Social Psychology, „American Journal of Sociology”, Vol. 49, No. 6, s. 499–507.pl_PL
dc.referencesSeidler Barbara (1968), Recydywa, „Życie Literackie”, nr 15, s. 13.pl_PL
dc.referencesSikora Jadwiga (1963), Zagadnienie recydywy w świetle badań psychologicznych, „Przegląd Penitencjarny”, nr 1, s. 58–69.pl_PL
dc.referencesSikora Jadwiga (1967), Doniesienie wstępne z badań nad wpływem kary pozbawienia wolności na procesy resocjalizacji, „Przegląd Penitencjarny, nr 1, s. 54–60.pl_PL
dc.referencesSikora Jadwiga (1971), Środowisko więzienne a problemy resocjalizacji, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 3, s. 18‒35.pl_PL
dc.referencesSikora Jadwiga (1978), Resocjalizacja więźniów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimmel Georg (1975), Obcy, [w:] Georg Simmel, Socjologia, PWN, Warszawa, s. 504‒512.pl_PL
dc.referencesSkotnicki Witold (1969), Formy wykorzystywania wolnego czasu w opinii więźniów, „Gazeta Penitencjarna”, nr 69, s. 2.pl_PL
dc.referencesSoboński Krzysztof (2009), Przemiany polskiego więziennictwa w minionym pięćdziesięcioleciu na przykładzie historii Aresztu Śledczego w Łodzi, AHE w Łodzi, Łódź, (niepublikowana praca magisterska).pl_PL
dc.referencesSojak Radosław, Wincenty Daniel (2005), Zagubiona rzeczywistość: o społecznym konstruowaniu niewiedzy, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSolska Hanna (1973), Leczenie choroby alkoholowej w zakładach karnych, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 1, s. 46–51.pl_PL
dc.referencesSpołeczno-polityczne determinanty postępowania z osobami pozbawionymi wolności w Polsce okresu minionego półwiecza. Implikacje dla praktyki resocjalizacji penitencjarnej (2009), „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 9, s. 29–41.pl_PL
dc.referencesStępniak Klemens (1993), Słownik tajemnych gwar przestępczych, Puls, Londyn.pl_PL
dc.referencesSykes George M. (1958), Society of Captives, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesSzczepanik Renata (2007), „Kobiecość” i „męskość” kobiet–sprawczyń rozbojów, [w:] Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź, s. 57–70.pl_PL
dc.referencesSzczepanik Renata (2009), Społeczno-polityczne determinanty postępowania z osobami pozbawionymi wolności w Polsce okresu minionego półwiecza. Implikacje dla praktyki resocjalizacji penitencjarnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 9, s. 29‒41.pl_PL
dc.referencesSzczepanik Renata (2012), Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach więźniów, „Resocjalizacja Polska”, nr 3, s. 89‒105.pl_PL
dc.referencesSzpakowski Jerzy (1936), Z psychologii przeżyć więziennych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, z. 2, (Kasa Wzajemnej Pomocy Funkcjonariuszy Straży Więziennej), s. 17–39.pl_PL
dc.referencesSzymanowska Aleksandra (2003), Więzienie i co dalej, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymanowski Teodor (1986), Podstawowe kierunki rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce, „Archiwum Kryminologii”, vol. 13, s. 173‒221.pl_PL
dc.referencesŚwida Hanna, Świda Wacław (1961), Młodociani przestępcy w więzieniu, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTaraszkiewicz Witold, Wodnicki Bogdan (1957), Organizacja więziennictwa, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”, nr 2, s. 3–9.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając Danuta, Piekarski Jacek (red.) (2001), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWaligóra Bogusław (1974), Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesWantuła Hanna (1997), Abolicjonizm więzień – podejście racjonalne i humanitarne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWierzbicki Piotr (1988), Rozwój penitencjarystyki w PRL, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZmarzlik Joanna (1981), Życie codzienne skazanego, „Tygodnik Solidarność”, nr 8, s. 8.pl_PL
dc.contributor.authorEmailszczepanik@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-963-6.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe