Now showing items 21-40 of 63

  • Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995 

   Nowosad, Marek; Filipiuk, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Termiczne pory roku wyznaczono na podstawie średnich dobowych wartości temperatury powietrza z Obserwatorium Meteorologicznegow Lublinie (1951-1995).Czas trwania termicznych pór roku jest mocno uzależniony od stosowanych ...
  • Wieloletnie zróżnicowanie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie i Pradze 

   Piotrowicz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Opracowanie zawiera próbę oceny zmienności dni mroźnych (t,.,,,,<O°C) i dni bardzo mroźnych (t,.,,,,< -10°C) w Krakowie i Pradze w okresie 1845/46-1995/96 w zależności od czynników cyrkulacji atmosferycznej. Współczynnik ...
  • Zmienność temperatury i opadów w Lublinie w okresie 1951-1996 

   Warakomski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Roczną i sezonową zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Lublinie w okresie 1951-1996 określono poprzez oznaczenie trendu liniowego. Istotność statystyczną zmian oceniono za pomocą testu wariancji różnicy ...
  • Wpływ ośrodka miejskiego na meteorologiczne warunki lotów w rejonie lotniska 

   Wilczek, Zygmunt; Ziarko, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Badania przeprowadzono na podstawie wyników cogodzinnych obserwacji pogody na dwóch stacjach lotniskowych: w Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Mieście n. Pilicą z lat 1974-1986, 1990-1992. Wykonano analizę porównawczą dla ...
  • Częstość miejskiej wyspy ciepła w Warszawie 

   Wawer, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W pracy wzięto pod uwagę różnice temperatury powietrza między stacjami miejskimi a peryferyjną stacją Okęcie. Analizowano częstości różnic temperatury powietrza ~t (o godz. 7.00, 13.00, 21.00 i temperatury minimalnej). ...
  • Problems and methods of modern applied climatology 

   Kobysheva, Nina V.; Kleva, Marina V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   In this paper the object of the researches, problems of modern applied climatology and new methods of its dissolution are discussed. Some methods of identification, elaboration and using of meteorological information in ...
  • Densification and urban environment of the city of Porto Alegre 

   Mascarò, Lúcia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   This paper studies the natural insolation, illumination and ventilation conditions of urban precincts in Porto Alegre. Analysis of the insolation conditions of the urban precincts was done through computer simulations ...
  • BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast 

   Błażejczyk, Krzysztof; Błażejczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Badania bioklimatyczne stają się coraz bardziej popularne w badaniach klimatologii stosowanej, zwłaszcza obszarów zurbanizowanych. Jednak metody stosowane w tej dziedzinie badań są rozproszone w licznych podręcznikach. ...
  • Wpływ sytuacji synoptycznych na występowanie letnich opadów atmosferycznych w warunkach miejskich (Katowice) i na przedpolu Beskidu Śląskiego (Aleksandrowice) 

   Łupikasza, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Dokonano analizy wpływu sytuacji synoptycznych na pojawianie się letnich opadów atmosferycznych. Średni dobowy opad w całym wieloleciu 1966-1996 i w poszczególnych sezonach tego wielolecia nie jest doskonałą charakterystyką ...
  • Wieloletnia zmienność występowania burz w Szczecinie, Łodzi, Krakowie i na Kasprowym Wierchu w latach 1954—1993 

   Bielec, Zuzanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ustalenia stopnia wpływu miasta na występowanie .dni z burzą. Wykorzystano dane z trzech miejskich stacji meteorologicznych i jednej górskiej z okresu 1954-1993. Dokonano analizy ...
  • Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy 

   Adamczyk, Anna B.; Błażejczyk, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy są efektem pierwszego etapu badań mającego na celu stworzenie bazy danych o środowisku fizyczno-geograficznym tej aglomeracji. Przy tworzeniu bazy danych zastosowano metody GIS. Wykonano ...
  • Optimal selection of the stations describing the global sea level pressure field 

   Makra, László; Stachò, László (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Przedmiotem badań jest ustalenie na podstawie danych, ile stacji pomiarowych określa średni rozkład pola ciśnienia na poziomie morza dla stycznia z żądaną dokładnością, jakimi danymi dysponują oraz jak wygląda ich przestrzenny ...
  • Automatyczne stacje meteorologiczne w badaniach klimatu miasta 

   Chudzia, Dariusz; Ropuszyński, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W artykule zawarto informacje na temat systemu monitoringu klimatu aglomeracji miejskiej Wrocławia. Głównym celem badań jest określenie struktury i intensywności miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu.
  • On the assessment of urban climate factors in the light of human biometeorological aspects 

   Kuttler, Wilhelm (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   This paper considers the possibilities available for evaluating the effects of urban climate factors on city-dwellers. Examples of criteria for assessing the effects of the actinic, thermal and atmospheric hygiene complex ...
  • Wpływ sytuacji synoptycznych na zachmurzenie w Krakowie 

   Matuszko, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł zawiera wyniki badań wpływu sytuacji synoptycznych na zachmurzenie. źr~em danych były dobowe obserwacje wykonywane na stacji naukowej zakładu Klimatologii IG UJ w Krakowie w latach 1971-1995 oraz Kalendarz sytuacji ...
  • Wpływ warunków meteorologicznych na wielkość średniodobowych stężeń SO₂ w uzdrowisku Inowrocław 

   Sziwa, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł prezentuje zależności średniodobowych stężeń S02 w uzdrowisku Inowrocław od wybranych elementów meteorologicznych: temperatury, kierunku i prędkości wiatru w okresie 1991-1993.
  • Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie na tle zmian w obszarach podmiejskich 

   Falarz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Analiza pokrywy śnieżnej w Krakowie w okresie 1921/22-1996/97 wykazała istnienie ujemnego trendu liczby dni z pokrywą śnieŻllą i brak wyrażnych tendencji w przypadku maksymalnych grubości i sum grubości pokrywy śnieżnej w ...
  • Wieloletnia zmienność liczby dni z opadem w Krakowie 

   Twardosz, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W pracy dokonano analizy wieloletniejzmienności rocznej i miesięcznejliczby dni z opadem w Krakowie w latach 1814-1995. Przedstawiono średnie maksymalne, minimalne, odchylenia standardowe i współczynniki zmienności. ...
  • Warunki anemometryczne w niektórych formach zabudowy miejskiej (na przykładzie Warszawy) 

   Ożga, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W opracowaniu wyróżniono formy zabudowy, które charakteryzują się niższą średnią prędkością wiatru (zabudowa socrealistyczna i XIX-wieczna) oraz formy wyróżniające się wyższą prędkością wiatru niż teren otwarty (nowe osiedla ...
  • Human bioclimatological features of Cluj 

   Géczi, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   This paper investigates some bioclimatical indicators (pulmonary, thermal comfort, thermohygrometrical, relative stress indices, number of beergarden days) given by a hundred year and shorter data series which are measured ...