Show simple item record

dc.contributor.authorKołodziejczyk, Artur
dc.contributor.editorLipowicz, Markus
dc.date.accessioned2020-10-01T05:25:25Z
dc.date.available2020-10-01T05:25:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-83-7614-375-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32283
dc.description.abstractWydaje się, że nic tak bardzo nie nurtuje człowieka, jak odnalezienie odpowiedzi na pytanie C z y m, k i m j e s t e m? Pytanie to wybrzmiewa – choć z różną dynamiką – na przestrzeni całości ludzkiego życia i wpędza osobę w poczucie egzystencjalnej niepewności, skłaniającej do poważnego potraktowania tej wątpliwości i odnalezienia satysfakcjonującej odpowiedzi. Świadczy to o tym, że poszukiwanie sensu jest istotowo wpisane w strukturę człowieka. Inną ważną kwestią jest przekonanie głoszące, że spotkanie konkretnego Ja z konkretnym Ty nosi rangę wydarzenia. Dzieje się tak wówczas, gdy podmiot napotykający I n n e g o w strumieniu spotkania uświadamia sobie wzajemne podobieństwo, ale także istotną niewspółmierność. W opracowaniu zostało również ukazane w jaki sposób wyraża się kryzys człowieczeństwa w sytuacji atrofii wydarzenia spotkania z i n n y m. Autor wspomina, że tezą eseju jest założenie, wedle którego atrofia uwagi człowieka względem samego siebie, wobec własnego człowieczeństwa, a także zapaść wydarzenia spotkania z i n n y m jest wyrazem niebezpiecznego kryzysu człowieczeństwa. Chodzi zatem o ukazanie na czym miałaby polegać uwaga względem własnego człowieczeństwa oraz dlaczego erozja tejże uwagi oraz zapaść świadomości doniosłości wydarzenia spotkania z i n n y m stanowią wyraz kryzysu człowieczeństwa.pl_PL
dc.description.abstractIt seems that nothing bothers human being so much as finding the answer to the question What-Who am I? This question arises – but with different dynamics – over the whole of human life and intro- duces the person into a sense of existential uncertainty. It leads human being to serious treatment of this doubt and finding a satisfying answer. This also shows that the search for meaning is essentially inscribed in the structure of a person. Another important issue is that the encounter of a specific “I” with a specific “You” has the rank of an event. This happens when the subject encountering t h e O t h e r during the event of the encounter realizes the mutual similarity, but also the significant incommensurability. The study also shows how the crisis of humani- ty is expressed in the situation of atrophy of the encounter with t h e O t h e r. The author mentions that the thesis of the essay is the assump- tion that the atrophy of attention to its own subjectivity, as well as the collapse of an encounter with the Other, is an expression of a dangerous crisis of humanity. It is, therefore, about showing what the attention to its own subjectivity is supposed to be, and why the erosion of this attention and the collapse of awareness of the importance of the event of the encounter with the Other is the expression of the crisis of humanity.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowiepl_PL
dc.relation.ispartofMarkus Lipowicz (red.) Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018pl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectphilosophypl_PL
dc.subjectphilosophical anthropologypl_PL
dc.subjecthuman beingpl_PL
dc.subjecthumanitypl_PL
dc.subjectcrisispl_PL
dc.subjectotherpl_PL
dc.subjectencounterpl_PL
dc.titleKryzys człowieczeństwa jako erozja uwagi wobec własnej podmiotowości oraz wydarzenia spotkania z innympl_PL
dc.title.alternativeThe Crisis of Humanity as the erosion of Attention to its Own Subjectivity and the encounter with the Otherpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderArtur Kołodziejczykpl_PL
dc.page.number147-163pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii Collegium Invisibilepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnote(born 1991) philosopher, theologian; PhD candidate at the Department of Contemporary Philosophy of the Institute of Philosophy of the University of Lodz, where preparing a doctoral dissertation on the impact of the Holocaust on the post-war philosophy of God and man as perceived by Hannah Arendt and Hans Jonas. Member of Collegium Invisibile since 2013. He worked as a researcher at the Philosophy Department of the Tel Aviv University, where he conducted research related to his dissertation and didactic classes in contemporary Polish philosophy. In 2019, he received a grant "Prom" of the Polish National Agency for Academic Exchange for a research internship at The New School in New York.pl_PL
dc.contributor.authorEmailartur.kolodziejczyk@unilodz.eupl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe