Show simple item record

dc.contributor.authorSzurgacz, Herbert
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2021-02-26T09:48:22Z
dc.date.available2021-02-26T09:48:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSzurgacz H., Ewolucja urządzeń zabezpieczenia socjalnego w Polsce oraz ich prawne kwalifikacje (szkic rozwoju), [w:] Przyszłość prawa pracy. W 50-lecie pracy naukowej Prof. M. Seweryńskiego, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 707-728, doi: 10.18778/7969-749-6.47pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-749-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33905
dc.description.abstractThe development of social security services in Poland proceeded in such a way that older benefits were not replaced by better new services, but instead were built in a manner that never services complement the existing ones (benefits systems). In this way, they became richer, to meet the needs created by the developments in society. Their historical development was evolutionary, while maintaining the essential characteristics of the original services. In the legal literature various types of services were initially treated separately, belonging to different law branches. Since the 1930’s they have started being grouped together under the branches of social security law. In Poland, the concept of social security law was discussed theoretically from the 1970s, and became implemented in practice from the beginning of this century. Appearance of new benefit systems, as well as changes taking place in the framework of classical benefit systems have underpinned the coherence of this concept and became a source of social law concept as a separate law branch.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Przyszłość prawa pracy. W 50-lecie pracy naukowej Prof. M. Seweryńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleEwolucja urządzeń zabezpieczenia socjalnego w Polsce oraz ich prawne kwalifikacje (szkic rozwoju)pl_PL
dc.title.alternativeThe Evolution of Social Security Services in Poland and their Legal Qualifications (an Outline of Development)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number707-728pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationProf. zw. dr hab., Zakład Prawa Pracy, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-750-2
dc.referencesBabińska-Górecka R., Funkcja pomocy społecznej, [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBabińska-Górecka R., Stopka K., Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych, [w:] Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesDuch K., Ubezpieczenie społeczne, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesJackowiak Cz., Jaśkiewicz W., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Poznań 1970 [także wyd. z 1980 r.].pl_PL
dc.referencesJończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Zakamycze, Kraków 2001 [zob. też wydania z 2003 i 2006 r.].pl_PL
dc.referencesJończyk J., Przedmiot prawa ubezpieczenia społecznego, [w:] Problemy ubezpieczenia społecznego, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesJończyk J., Przyczynek do koncepcji prawa ubezpieczenia społecznego, [w:] Studia z prawa pracy. 50-lecie działalności naukowej Prof. Dra Wacława Szuberta, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesKaczyński L., Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryteria rozróżnienia jego technik, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1986, z. 5–6.pl_PL
dc.referencesKrzeczkowski K., O trzech etapach opieki społecznej, [w:] idem, Polityka społeczna. Wybór pism z życiorysem i charakterystyką twórczości, Łódź 1947.pl_PL
dc.referencesLach D., Pojęcie zabezpieczenia społecznego a przedmiot prawa socjalnego, [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga Jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesMachnikowska M., Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesOkolski A., Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskiem, Warszawa 1882, t. II.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesPohorille M., Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesStopka K., Charakter prawny zaopatrzenia z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach, „Państwo i Prawo” 2011, nr 9.pl_PL
dc.referencesStopka K., Uwagi na temat państwowej kompensaty dla ofiar przestępstw, „Państwo i Prawo” 2014, nr 7.pl_PL
dc.referencesStopka K., Zasada subsydiarności w pomocy społecznej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSzubert W., O charakterze prawnym ubezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1972, z. 3.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesSzurgacz H., Ubezpieczenia społeczne w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, [w:] idem, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1993pl_PL
dc.referencesSzurgacz H., Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesSzurgacz H., Zakładowa działalność socjalna. Zagadnienia prawne, [w:] Zakład pracy, red. J. Jończyk, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesZawadzki J., Zasady Opieki społecznej, Warszawa 1935.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-749-6.47


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe