Show simple item record

dc.contributor.authorBochan, Radosław
dc.date.accessioned2021-05-19T12:23:21Z
dc.date.available2021-05-19T12:23:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35528
dc.description.abstractW dysertacji analizowana jest skuteczność wykorzystania narzędzi polityki spójności UE przeznaczonych na innowacje w oparciu o minimalizację barier w ich absorpcji, która pozwala na zwiększenie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich oraz całej UE. Praca porusza również aspekt identyfikacji źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w kontekście zdiagnozowania i usystematyzowania wiedzy o barierach w wykorzystaniu środków z funduszy UE ukierunkowanych na innowacyjne technologie informatyczne. W rozprawie dokonano próby wykazania, że pomimo relatywnie dużych nakładów środków unijnych na rozwój innowacyjności w Polsce, jej efekty odnotowane m.in. w rankingach unijnych są niezadowalające. Na podstawie studiów literatury i badań empirycznych polskich przedsiębiorstw wyróżniono cel rozprawy. Jest nim udokumentowanie, iż pomoc finansowa ze środków polityki spójności jest elementem warunkującym efektywny rozwój nowoczesnych, innowacyjnych gospodarek w oparciu o świadome i celowe ograniczanie barier ich absorpcji. Minimalizowanie barier może następować wskutek analizy poprzednich okresów programowania w oparciu o różnorodne spektrum obszarów, takich jak zarządzanie funduszami unijnymi, pomoc instytucji otoczenia biznesu, czy też politykę antykorupcyjną. W pracy stwierdzono, że racjonalne wykorzystanie funduszy strukturalnych na innowacje i ICT jest szansą na szybki rozwój zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i gospodarki polskiej, dlatego tak ważna jest dbałość, nie tylko o ilość, ale także jakość wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych. Wykazano również że poprawa efektywności wykorzystania narzędzi polityki spójności UE przeznaczonych na innowacje w oparciu o minimalizację barier w ich absorpcji pozwala na zwiększenie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich i regionów oraz UE jako całości.pl_PL
dc.description.abstractThe doctoral thesis focuses on barriers and benefits of financing projects through european funds for innovative ICT for 2007-2020. The main objective of this dissertation describes identify and explain the critical difficulties in the absorption of economic policy financing for innovation and ICT by Poland, which is the largest beneficiary of the funds in question. The Achieving the main objective of the dissertation requires achieving specific objectives, which are: Cognitive goals: - identification of absorption barriers of EU funds allocated to ICT (in the context of the possibility of their minimization), - identification of the main problems arising as a result of the barriers identified in the research in the programming periods 2007-2013 and 2014-2020, - assessment of recommendations for reducing the impact of barriers to the use of EU funds allocated to innovation and ICT projects. Additional goals: - characteristics of goals, principles and instruments of the evolving EU regional/cohesion policy, - an attempt to identify Poland adapting to the assumptions and requirements of the regional / cohesion policy in the context of the 5th Enlargement (of the UE). - presentation of the main economic and social effects of Poland's adjustment to the requirements of the EU cohesion policy During the next stages of empirical research main hypothese was formulated and verified: The system of implementing and using the EU cohesion policy tools for innovation and ICT has an impact on the increase in the competitiveness of national economies and regions of the EU Member States, including Central and Eastern Europepl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolityka spójnościpl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectICTpl_PL
dc.subjectbariery wykorzystania funduszy europejskichpl_PL
dc.subjectkorupcjapl_PL
dc.titleCzynniki determinujące wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej/spójności UE przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) na przykładzie regionu łódzkiego w latach 2007-2018pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number253pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiejpl_PL
dc.dissertation.directorWysokińska, Zofia
dc.dissertation.directorBłaszczyk, Maria
dc.dissertation.reviewerJasiński, Leszek
dc.dissertation.reviewerKundera, Jarosław
dc.date.defence2021-06-14
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe