Show simple item record

dc.contributor.authorWorsowicz, Monika
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T12:25:41Z
dc.date.available2021-06-14T12:25:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationWorsowicz M., (Neoklasyczna) analiza retoryczna George’a A. Kennedy’ego w perspektywie medioznawczej, [w:] Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna, A. Barańska-Szmitko (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-429-2.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-429-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36203
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMetody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGeorge A. Kennedypl_PL
dc.subjectBibliapl_PL
dc.title(Neoklasyczna) analiza retoryczna George’a A. Kennedy’ego w perspektywie medioznawczejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number15-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-430-8
dc.referencesBaczyński Jerzy, Janicki Mariusz (2010), Jak chleb z ekstraktem, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Znak, Kraków, s. 599–611.pl_PL
dc.referencesBartnicki Roman (2012), Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, wyd. 4 uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBendrat Anna (2015), Herbert A. Wichelns o krytyce retorycznej w XX wieku, „Res Rhetorica”, nr 3, s. 49–52.pl_PL
dc.referencesBetz Hans D. (1979), Galatians. A Commentary on Paul’s Letter to the Churches in Galatia, Fortress Press, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesBrylska Karolina (2012), Retoryka oskarżeń. Konflikt ideowy na łamach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” w okresie żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej, [w:] Retoryka mediów, retoryka w mediach, red. M. Marcjanik, Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, Warszawa, s. 45–66.pl_PL
dc.referencesChaciński Michał (2010), Recenzja filmowa, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Znak, Kraków, s. 536–545.pl_PL
dc.referencesCornelius Elma M. (2000), Rhetorical criticism and the hermeneutics of the New Testament, „In die Skriflig”, nr 34 (2), s. 253–274.pl_PL
dc.referencesCzerski Janusz (2012), Metodologia Nowego Testamentu, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesFoss Sonja K. (2009), Rhetorical Criticism: Exploration and Practice, 4th ed., Waveland, Illinois.pl_PL
dc.referencesFras Janina (2013), O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGorzkowski Albert (2004), Bene atque ornate. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.pl_PL
dc.referencesInterpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (1999), przeł. i red. R. Rubinkiewicz, Vocatio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwowska Anna (2015), Retoryka w dyskursie mody, [w:] Retoryka w komunikacji specjalistycznej, red. nauk. M. Załęska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa, s. 241–261.pl_PL
dc.referencesKennedy George A. (1984), New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism, The University of North Carolina Press, Chanel Hill–London.pl_PL
dc.referencesKorolko Mirosław (1998), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2 rozszerz., Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski Marcin (2016), Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 1: Retoryka i nowe podejście do tradycji ustnej, „The Biblical Annals”, nr 6 (4), s. 611–654.pl_PL
dc.referencesLausberg Heinrich (2002), Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Homini, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLewiński Piotr H. (2008), Retoryka reklamy, wyd. 2 zm. i uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLichański Jakub Z. (2010), Retoryka a/i media: próba określenia pól wspólnych, [w:] Styl – dyskurs – media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 283–395.pl_PL
dc.referencesLorek Piotr (2009), Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I, „Scripta Biblica Et Orientalia”, nr 1, s. 245–258.pl_PL
dc.referencesMeynet Roland (1989), L’analyse rhetorique. Une nouvelle methode pour comprendre la Bible. Textes fondateurs systematique et expose systematique. Initiations, Cerf, Paris.pl_PL
dc.referencesMeynet Roland (2001), Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, przekł. T. Kot, WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesModrzejewska Ewa (2012), Lógos, éthos, pathos w praktyce medialno-politycznej. Środki przekonywania w cytowanych wypowiedziach opozycji, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 2, s. 55–78.pl_PL
dc.referencesMorrison Michael (b.r.), Rhetorical Criticism: History, Purpose, and Method, http://www.angelfire.com/md/mdmorrison/nt/rhetorical.htm [dostęp: 30.08.2019].pl_PL
dc.referencesMuilenburg James (1969), Form criticism and beyond, „Journal of Biblical Literature”, nr 88, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesNadolska-Mętel Ewa (2005), Metoda retoryczna w badaniach nad dramatem, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 5–6, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesPindel Roman (2003), Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 36 (2), s. 414–436.pl_PL
dc.referencesPindel Roman (2012), Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich. Analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesRafiński Grzegorz (1993), Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, r. 46, z. 3–4, s. 135–148.pl_PL
dc.referencesRakocy Waldemar (1996), Nowe metody analizy literackiej w egzegezie Nowego Testamentu, [w:] Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Pallotinum, Poznań, s. 539–557.pl_PL
dc.referencesRetoryka w praktyce medialnej (2017), red. A. Kwiatkowska, M. Sztyber, Koło Naukowe Analiz Medioznawczych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRobbins Vernon K. (1996a), Exploring the Texture of Texts. A Guide to Socio-Rhetorical Interpretation, Bloomsbury, London.pl_PL
dc.referencesRobbins Vernon K. (1996b), The Tapestry of Early Christian Discourse. Rhetoric, Society and Ideology, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesRobbins Vernon K. (2009), The Invention of Christian Discourse 1, Eisenbrauns, Winona Lake.pl_PL
dc.referencesRubinkiewicz Ryszard (1996), Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele, „Collectanea Theologica”, t. 66 (1), s. 9–24.pl_PL
dc.referencesRyczek Wojciech (2010), Justusa Lispjusza Epistola erudita, „Terminus”, R. 12, z. 2 (23), s. 79–93.pl_PL
dc.referencesSchüssler Fiorenza Elizabeth (1987), Rhetorical situation and historical reconstruction in 1 Corinthians, „New Testament Studies”, nr 33, s. 386–403.pl_PL
dc.referencesSkulska Joanna K. (2018), Akt retoryczny jako forma komunikacji publicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 376, s. 195–210.pl_PL
dc.referencesSmoleń-Wawrzusiszyn Magdalena (2012), Metodologie językoznawcze a tekst retoryczny. Z doświadczeń analiz historycznej prozy użytkowej, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 12, s. 225–238.pl_PL
dc.referencesSnyman Andreas H. (1988), Style and the rhetorical situation of Romans 8, 31–39, „New Testament Studies”, nr 34, s. 218–231.pl_PL
dc.referencesSzymik Stefan (2013), Współczesne modele egzegezy biblijnej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesThurén Lauri (1990), Rhetorical Strategy of 1 Peter with Special Regard to Ambiguous Expressions, Åbo Academy, Åbo.pl_PL
dc.referencesTorbus Sławomir (2006), Listy św. Pawła w retorycznej kulturze antyku, „Theologica Wratislaviensia”, t. 1, s. 11–18.pl_PL
dc.referencesUrbanek Adam (2007), Telewizja z kieszeni, „NetWorld”, nr 7–8, https://www.computerworld.pl/news/Telewizja-z-kieszeni,321483.html [dostęp: 16.07.2020].pl_PL
dc.referencesWatson Duane F. (1988), Invention, Arrangement, and Style: Rhetorical Criticism of Jude and 2 Peter, Scholars Press, Atlanta.pl_PL
dc.referencesWilder Amos N. (1964), The Language of the Gospel. Early Christian Rhetoric, New York.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2004), Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2019), Wprowadzenie do genologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWuellner Wilhelm (1987), Where is rhetorical criticism taking us?, „Catholic Biblical Quarterly”, Vol. 49, No. 3, s. 448–463.pl_PL
dc.referencesŻółtaszek Kamil (2016), Krytyka retoryczna mowy świętego Pawła przed królem Agryppą II (Dz 26), [w:] Wokół oddziaływania tekstu biblijnego, red. R. Pindel, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, s. 121–138.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-429-2.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe