[ENGLISH BELOW]

ORCID ID, czyli Open Researcher and Contributor ID, to unikalny 16-cyfrowy identyfikator chroniący tożsamość naukową badacza. Umożliwia powiązanie w jednym rekordzie wielu publikacji, wskazanie aktualnych i archiwalnych miejsc zatrudnienia oraz organizacji, do których należy dana osoba, przedstawienie ścieżki edukacji. Pozwala chronić naukowca przed wątpliwościami dotyczącymi autorstwa jego prac – zmiana nazwiska, błędy w nazwisku, różne formy zapisu (inicjały, drugie imię). Z takiego cyfrowego CV może korzystać sam naukowiec, jak z wizytówki, ale posługują się nim wydawnictwa oraz redakcje czasopism. Wiele instytucji, w tym Uniwersytet Łódzki, wymaga od zatrudnionych naukowców posiadania identyfikatora ORCID.

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego wprowadziło możliwość powiązania konta ORCID z publikacjami deponowanymi w Repozytorium. Po oznaczeniu ORCID ID przy nazwisku autora w archiwizowanym dokumencie możemy od razu – dzięki przekierowaniu przez Crossref – otrzymać informację o nowej publikacji na koncie ORCID i wyświetlić ją na liście swoich prac, bez konieczności ręcznego dodawania rekordu.

--------------------------------------------------------------------

ORCID ID, or Open Researcher and Contributor ID, is a unique 16-digit identifier that protects a researcher's scientific identity. It makes it possible to link multiple publications in a single record, indicate current and former places of employment and organizations to which a given person belongs, and present education path. It protects the scientist from doubts about the authorship of his/her works, e.g., a change of name, mistakes in the name, or different ways of writing the name (initials, middle name). Such a digital CV can be used by the scientist himself/herself as a business card, but it is also used by publishers and editors of journals. Many institutions, including the University of Lodz, require their researchers to have an ORCID identifier.

The University of Lodz Repository has introduced the possibility of associating an ORCID account with publications deposited in the Repository. After marking the ORCID ID next to the author's name in the archived document, you can immediately (Crossref authorization) receive information about the new publication in your ORCID account and display it in the list of your works without the need to manually add the record.

Recent Submissions

View more