Show simple item record

dc.contributor.authorGajak-Toczek, Małgorzata
dc.contributor.editorKaczmarek, Tomasz
dc.contributor.editorKobylska, Dominika
dc.contributor.editorKowalik, Katarzyna
dc.contributor.editorCavallo, Stefano
dc.date.accessioned2021-07-13T10:53:06Z
dc.date.available2021-07-13T10:53:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationGajak-Toczek M., Doświadczanie włoskości w filmie „Ostatnie prosecco hrabiego Ancillotto” w reżyserii Antonia Padovana, [w:] Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali. Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe, Kaczmarek T., Kobylska D., Kowalik K., Cavallo S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 145-158, DOI: 10.18778/8220-478-0.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-478-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37995
dc.description.abstractAutorka artykułu, posługując się często stosowaną w badaniach literaturoznawczych kategorią doświadczenia, przedstawia sposoby obrazowania i doświadczania włoskości w filmie Ostatnie prosecco hrabiego Ancillotto Antonia Padovana. Zalicza do nich typowe dla Włochów przywiązanie do stron rodzinnych (natura Wenecji Euganejskiej jest niezbędnym tłem dla interesującej widzów fabuły), współtworzące jakość relacji ze światem i drugim człowiekiem oraz sposoby definiowania własnego Ja (campanilismo). Za znaczący dla wyrażania tego, co składa się na pojęcie włoskości, autorka uznaje również dialog z dziedzictwem kulturowym (renesansowe płótna Cimy da Conegliano, film Pietra Germiego Panie i panowie oraz konwencja giallo, popularnych we Włoszech powieści kryminalnych, posiadających żółte okładki). Analiza życia głównego bohatera, wielkich i małych spraw jego codzienności pozwala z kolei na podkreślenie zarówno tych elementów, które potwierdzają realizację cech właściwych dla Włochów jako zbiorowości (m.in. idea dolce far niente, rodzinna atmosfera, docenianie jej znaczenia dla kształtowania osobowości człowieka, jego więzi ze światem przeszłości i teraźniejszości), jak też wyeksponowanie tego, co w wizji reżysera stanowi polemikę z powielanymi powszechnie stereotypami, (m.in. życiowa zaradność, posiadanie ustosunkowanych znajomych, ułatwiające rozwiazywanie życiowych problemów).pl_PL
dc.description.abstractThe authoress of the article, using the category of experience often used in literary studies, introduces the ways of depicting and experiencing Italianity in the film The last prosecco of Count Ancillotto by Antonio Padovan. They include the typical Italians’ attachment to their homelands (the nature of Veneto is an indispensable background for an interesting storyline), co-creating the quality of relations with the world and other people, and ways of defining one’s self (campanilismo). The authoress also considers a dialogue with cultural heritage to be significant for expressing what constitutes Italianness (Renaissance canvases by Cima da Conegliano, Pietro Germi’s film Ladies and Gentlemen, and giallo convention, the popular crime novels in Italy with yellow covers). The analysis of the main character’s life, the great and small matters of his everyday life, allows to emphasize both those elements that confirm the implementation of the characteristics typical of Italians as a community (including the idea of dolce far niente, family atmosphere, appreciating its importance for shaping the human personality, his ties with the world of the past and present), as well as exposing what in the director’s vision is a polemic with commonly repeated stereotypes (e.g. resourcefulness in life, having related friends, making it easier to solve life problems).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali. Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwłoskośćpl_PL
dc.subjectdoświadczeniepl_PL
dc.subjectAntonio Padovanpl_PL
dc.subjectgiallopl_PL
dc.subjectItalianitypl_PL
dc.subjectexperiencepl_PL
dc.titleDoświadczanie włoskości w filmie „Ostatnie prosecco hrabiego Ancillotto” w reżyserii Antonia Padovanapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź–Kraków 2021 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Kraków 2021 © Copyright for this edition by AGENT PR, Łódź–Kraków 2021pl_PL
dc.page.number145-158pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-479-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteMałgorzata Gajak-Toczek — the Department of Didactics of Polish Language and Literature, University of Lodz. She is interested in contemporary literature, its relationships with other arts and the application of various methodological assumptions on the ground of school reality. She conducts research on school forms and methods of literary and cultural education in primary and secondary schools. She focuses her scientific interests on the tradition of Polish didactics in the second half of the nineteenth century and on the textbook as a learning tool (selection of readings, methods of their structuring, text-forming mechanisms of reading from anthology for primary and high schools). He also conducts research on contemporary culture in Polish language education and the presence of writers in ancient and modern humanities education. The author of the monograph: Franciszek Próchnicki, teacher — editor — literature researcher, Lodz 2010; Tadeusz Czapczyński (1884–1958). Educator — literary scholar – writer, Lodz 2017.pl_PL
dc.referencesAugé M., Nie‑miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman Chymkowski, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBerman M., Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBolecki W. i Nawrocka E., (red.), Literackie reprezentacje doświadczenia, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBrzozowski M. A., Włosi. Życie to teatr, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesClarke D. B., (red.), The Cinematic City, London 1997.pl_PL
dc.referencesDavis M., City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, London 1992.pl_PL
dc.referencesDonald J., Imagining the Modern City, London 1999.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGruppo Mondadori, mondadori.it/chi-siamo/la-nostra-storia [dostęp: 14.11.2019].pl_PL
dc.referencesHooper J., Włosi, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesJameson F., Postmodernism Or, the Cultural Logic of Late Capitalism, London 1991.pl_PL
dc.referencesJay M., Pieśni doświadczenia. Nowoczesne i amerykańskie wariacje na uniwersalny temat, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesLefebvre H., The Production of Space, przeł. fr. Donald Nicholson‑Smith, Oxford 1999.pl_PL
dc.referencesMandel E., Late Capitalism, London 1978,pl_PL
dc.referencesMiller‑Klejsa A., „Giallo politico”: śledztwo w sprawie gatunku poza wszelkim podejrzeniem, „Studia Filmoznawcze” 2010, t. 31, s. 141–156.pl_PL
dc.referencesNycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesNycz R. i Zeidler‑Janiszewska A., (red.), Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesNycz R. i Zeidler‑Janiszewska A., (red.), Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny, paradygmaty, dyskursy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPenz F. i Thomas M., (red.), Cinema and Architecture, London 1997.pl_PL
dc.referencesSławek T., Genius loci jako doświadczenie. Prolegomena, [w:] Zbigniew Kadłubek (red.), Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesSławek T., Miasto zapomniane przez Boga i ludzi. Fragment z Horacego, [w:] Zbigniew Kadłubek, (red.), Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesSoja E. W., Postmodern geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London – New York 1989.pl_PL
dc.referencesSolly M., Poradnik ksenofoba. Włosi, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSzlendak K., Strach zaprowadzi cię w dziwne miejsca, czyli włoskie kino giallo, film.wp.pl/strach-zaprowadzi-cie-w-dziwne-miejsca-czyli-wloskie-kino-giallo-6023818200015489a [dostęp: 30.11.2019].pl_PL
dc.referencesWłoska gospodarka wyszła z recesji, (30.04.2019), www.tvp.info/42427042/wloska-gospodarka-wyszla-z-recesji [dostęp: 11.11.2019].pl_PL
dc.referencesWolska D., Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesZeidler‑Janiszewska A. i in., (red.), Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŻurowicz A., W czepku urodzony. Wywiad z Antonim Padovanem, reżyserem „Ostatniego prosecco hrabiego Ancillotto”, Italofilia, italofilia.pl/w-czepku-urodzony-wywiad-z-antoniem-padovanem-rezyserem-ostatniego-prosecco-hrabiego-ancillotto/ [dostęp: 15.11.2019].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-478-0.12
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinesztuki filmowe i teatralnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe