Show simple item record

dc.contributor.authorMałecka, Monika
dc.contributor.editorKaczmarek, Tomasz
dc.contributor.editorKobylska, Dominika
dc.contributor.editorKowalik, Katarzyna
dc.contributor.editorCavallo, Stefano
dc.date.accessioned2021-07-14T06:34:26Z
dc.date.available2021-07-14T06:34:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMałecka M., Włoskie pasaże w Bibliotece Kórnickiej, [w:] Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali. Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe, Kaczmarek T., Kobylska D., Kowalik K., Cavallo S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 215-230, DOI: 10.18778/8220-478-0.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-478-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38002
dc.description.abstractWłaściciele dóbr kórnickich, Działyńscy i Zamoyscy, jako zagorzali polscy patrioci założyli w XIX wieku wspaniałą kolekcję biblioteczną i muzealną, koncentrując się na zbiorach polskich. Do tego należałoby dołożyć angielski anturaż przebudowanego zamku i ogrodu, w których były one eksponowane oraz szczyptę francuskiego stylu bycia w związku z ich częstymi pobytami wśród paryskiej Polonii. Włoskie klimaty były, ogólnie rzecz biorąc, dalekie od tego, na czy m skupiano uwagę w Kórniku. W zbiorach odnajdujemy jednak kilka świadectw tego, iż kultura włoska była uniwersalna i atrakcyjna bez względu na epokę i zainteresowania. Były to przejścia między kulturą włoską, zbudowaną na kulturze łacińskiej, a kulturą europejską, a więc i polską. Zrodziły się w wyniku podążania za trendami, nabywania włoskich przedmiotów i podróżowania na Półwysep Apeniński. W artykule przytoczonych zostanie kilka przykładów na poparcie tezy. Najwcześniejszy motyw włoski dostrzeżemy w XVIIII wieku, kiedy właścicielką Kórnika była Teofila Szołdrska-Potulicka z Działyńskich. Miała ona najprawdopodobniej włoski ogród, który istniał do połowy XIX wieku. Z całą pewnością nie możemy jednak tego stwierdzić, ponieważ źródła sugerują również założenie francuskie. Pozostałe pasaże związane są z XIX wiekiem. W salonach rozbrzmiewała muzyka włoskich kompozytorów oper. Na półkach bibliotecznych pojawiły się liczne stare druki i rękopisy włoskich autorów i wydawców, napisane w języku włoskim. Podróże do Włoch nie były ani częste, ani entuzjastyczne. Głównie stwarzały okazję do politycznej aktywności i spotkań z papieżem, a tylko przy okazji były turystyczną atrakcją. Jan Działyński prowadził na Półwyspie Apenińskim archeologiczne wykopaliska i nabywał przedmioty sztuki starożytnej. Włochy poznajemy oczami rodzin z Kórnika dzięki listom, książkom, kartom pocztowym, obrazom, przedmiotom.pl_PL
dc.description.abstractThe Działyńskis and Zamoyskis from Kórnik were mainly associated with the Polish collection, the rebuilt English-style castle and frequent journeys to France. Italian motifs were unnoticeable at first glance which is shown to us by few, preserved sources. The universality and the attractiveness of the Italian culture made that it reached Kórnik but these were just transitions between the Italian culture built on the Latin culture and European thus Polish. They were the result of following trends, buying Italian items and travelling to the Apennine Peninsula. The paper presents several examples to support this thesis. The earliest proof comes from the 18th century when Kórnik was owned by Teofila Szołdrska-Potulicka née Działyńska. She probably had an Italian garden which existed until the middle of the 19th century, but we are not entirely sure because of the historical source materials that also show us the French one. The discussion continues to this day. Other examples are related to the 19th century. For example, the music of Italian opera composers resounded in salons. The most significant exemplification are numerous old prints and manuscripts of Italian authors and publishers, and in Italian. Travels to Italy were neither frequent nor enthusiastic. They mainly provided an opportunity for political activities and conversations with the Pope. Only by the way they were a tourist attraction. Jan Działyński conducted archaeological excavations there and acquired objects of ancient art. We get to know Italy through their eyes thanks to letters, books, postcards, paintings, objects.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali. Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzbiory Biblioteki Kórnickiejpl_PL
dc.subjectwłoskie rękopisypl_PL
dc.subjectwłoska muzykapl_PL
dc.subjectogród włoskipl_PL
dc.subjectpodróże do Włochpl_PL
dc.subjectcollections of the Kórnik Librarypl_PL
dc.subjectItalian manuscriptspl_PL
dc.subjectItalian musicpl_PL
dc.subjectItalian gardenpl_PL
dc.subjecttravels to Italypl_PL
dc.titleWłoskie pasaże w Bibliotece Kórnickiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź–Kraków 2021 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź–Kraków 2021 © Copyright for this edition by AGENT PR, Łódź–Kraków 2021pl_PL
dc.page.number215-230pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPAN Biblioteka Kórnickapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-479-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteMonika Małecka — graduated from the Faculty of Historical Studies at Adam Mickiewicz University. She works as a librarian in the Department of Old Prints and Manuscripts in the Kórnik Library (part of the Polish Academy of Sciences). Exactly she creates databases of manuscripts (mainly from the 19th and 20th centuries), musical notations and cartography. She took part in a European project related to the description and digitization of part of the collection from the Kórnik Library. Especially she popularizes knowledge about the collections from Kórnik. She is the author of numerous exhibitions, workshops and lectures.pl_PL
dc.referencesPAN Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 593, BK 625, BK 626, BK 629, BK 780, BK 4424, BK 6432, BK 7327/2, BK 7342, BK 7444, BK 7460, BK 7462, BK 7471, BK 7551, BK 7598/2, BK 7612, Inc.F.201, M I 129, M III 529, MK 2922, MK 3261, MK 3262, MK 3810, MK 4055, N 14, N 18, N 152, N 156, N 157, N 173, N 261, N 2211, N 2236, N 2252, N 2289, N 2409pl_PL
dc.referencesAjewski K., Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775–1856, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBątkiewicz‑Szymanowska E., Marcinkowska M., Księgozbiór Ksawerego Działyńskiego. Charakterystyka inwentarza, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2018, nr 35, s. 131–200.pl_PL
dc.referencesBerkovits I., Corviniana. Iluminowane rękopisy biblioteki Króla Macieja Korwina, Wrocław–Budapest 1964.pl_PL
dc.referencesCeramika Rafaela. Majolika istoriato ze zbiorów polskich, E. K. Świetlicka (red.), Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCiołek G., Ogrody polskie, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesCsapodi C., Historia biblioteki króla Macieja Korwina, [w:] P. Tafiłowski (red.), Bibliotheca Corviniana. Z dziejów kultury węgierskiej w późnym średniowieczu, Warszawa 2006, s. 34–73.pl_PL
dc.referencesCzachowska K., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). Życie i dzieło, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesDobrowolski K., Rękopis Bibljoteki Macieja Korwina przechowywany w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1926.pl_PL
dc.referencesFerris I., Cave canem. Animals and roman society, Stroud 2018.pl_PL
dc.referencesFogel J., Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Tytusa i Jana Działyńskich, „Fontes Archeologici Posnanienses” 1970, vol. XX (1969), s. 247–267.pl_PL
dc.referencesGłuszek I., Jan i Izabela Działyńscy – kolekcjonerzy sztuki antycznej, [w:] Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, Poznań 2018, s. 62–71.pl_PL
dc.referencesGorzelany D., Europejska moda kolekcjonerska a idea polskiego „zakładu naukowego”. Zbiór sztuki starożytnej księcia Władysława Czartoryskiego, [w:] K. Kłudkiewicz, M. Mencfel (red.), Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2014, s. 240–261.pl_PL
dc.referencesJakimowicz T., Od kolekcji „Curiosités artistiques” ku muzeum. Zbieractwo artystyczne Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej w latach 1852–1899, „Studia Muzealne” 1982, z. 13, s. 24–28.pl_PL
dc.referencesJakuboszczak A., Kobiecą ręką. Osiemnastowieczne zespoły ogrodowo‑parkowe na przykładzie majątku kórnickiego Teofili z Działyńskich Szołdrskiej‑Potulickiej, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” 2014, nr 13, s. 139–164.pl_PL
dc.referencesKąsinowska R., Zamek w Kórniku, Kórnik 2019.pl_PL
dc.referencesKłudkiewicz K., Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 2017.pl_PL
dc.referencesKobylański J. W., Zwierzyńce w Kórniku, Poznań 1937.pl_PL
dc.referencesKovács E., Uniwersytet krakowski a kultura węgierska. Przyczynki do historii węgiersko‑polskich stosunków kulturalnych wieków XV i XVI, Budapest 1965.pl_PL
dc.referencesŁukaszewicz J., Zamek w Kórniku, „Przyjaciel Ludu” 1835, r. II nr 20, s. 153–155.pl_PL
dc.referencesMężyński A., Jan Działyński 1829–1880, Wrocław i in. 1987.pl_PL
dc.referencesMiko Á. Dalsze dzieje biblioteki Macieja Korwina, [w:] P. Tafiłowski (red.), Bibliotheca Corviniana. Z dziejów kultury węgierskiej w późnym średniowieczu, Warszawa 2006, s. 146–180.pl_PL
dc.referencesNowak J., Władysław Zamoyski. O sprawę polską w Europie (1848–1868), Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesSemkowicz A., Introligatorstwo z krótkim zarysem historii zdobnictwa opraw i 89 rycinami w tekście, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesTafiłowski P., Wstęp, [w:] P. Tafiłowski (red.), Bibliotheca Corviniana. Z dziejów kultury węgierskiej w późnym średniowieczu, Warszawa 2006, s. 5–29.pl_PL
dc.referencesZamoyska M., Wspomnienia, Kórnik 2017.pl_PL
dc.referencesZamoyski W., Jenerał Zamoyski 1803–1868, 1803–1830 t. 1, Poznań 1910.pl_PL
dc.referencesZamoyski W., Jenerał Zamoyski 1803–1868, 1832–1837 t. 3, Poznań 1914.pl_PL
dc.referencesZamoyski W., Jenerał Zamoyski 1803–1868, 1837–1847 t. 4, Poznań 1918.pl_PL
dc.referencesZamoyski W., Jenerał Zamoyski 1803–1868, 1847–1852 t. 5, Poznań 1922.pl_PL
dc.referencesZamoyski W., Jenerał Zamoyski 1803–1868, 1853–1868 t. 6, Poznań 1930.pl_PL
dc.referencesZathey J., Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wrocław i in. 1963.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-478-0.17
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki o sztucepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe