Show simple item record

dc.contributor.authorWierzbiński, Jarosław
dc.contributor.editorKuca, Zoja
dc.date.accessioned2021-08-11T09:58:34Z
dc.date.available2021-08-11T09:58:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationWierzbiński J., Трансформация стандартных моделей антонимизации слов в произведениях А.П. Чехова, [в:] Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс, (ред.) Z. Kuca, WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-520-6.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-520-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38658
dc.description.abstractThe article discusses the functioning of uncorrelated antonyms in the sphere of concepts in Anton Chekhov’s works. This type of lexical contrasts occurs when characterized objects or phenomena that refer to different concepts are not compatible. Traditional oppositions of polysemic units refer to the same objects, e.g. the term хороший – плохой when assessing someone (employee skills, the artistry of a writer), or something (a work, a script). When the semems of such polysemic units cross, they characterize different objects, e.g. “иногда в плохих стихах узнаешь хорошего автора-человека,” where the term плохой refers to a poem and хороший refers to its author. Such opposition differs from dictionary antonyms, which makes it more expressive and original given the shaping of statements in literary texts. The conducted analysis proves that in Chekhov’s literary works the field of antonymic contacts is expanded to include various innovations, which is primarily an artistic measure and largely testifies to the specificity of the writer’s idiolect.pl_PL
dc.description.abstractW artykule omawiam zagadnienie funkcjonowania antonimów nieskorelowanych w sferze pojęć w utworach Antoniego Czechowa. Taki typ kontrastów leksykalnych występuje w przypadku braku zgodności charakteryzowanych przedmiotów czy zjawisk, które odnoszą się do odmiennych pojęć. Tradycyjne opozycje jednostek polisemicznych dotyczą tych samych obiektów, np. określenia хороший – плохой przy ocenie kogoś (umiejętności pracownika, artyzm pisarza) lub czegoś (utwór, scenariusz). Kiedy sememy takich jednostek polisemicznych krzyżują się, to charakteryzują wówczas odmienne obiekty, por.: „иногда в плохих стихах узнаешь хорошего автора-человека”, gdzie określenie плохой odnosi się do wiersza, a хороший dotyczy autora. Opozycja taka odbiega od antonimów słownikowych przez co jest bardziej wyrazista i oryginalna z punktu widzenia kształtowania wypowiedzi w tekstach literackich. Przeprowadzona analiza dowodzi, że w utworach literackich Czechowa pole kontaktów antonimicznych poszerza się o różne innowacje, co jest przede wszystkim zabiegiem artystycznym i świadczy w dużej mierze o specyfice idiolektu pisarza.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofВопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAnton P. Chekhovpl_PL
dc.subjectidiolectpl_PL
dc.subjectpolysemypl_PL
dc.subjectAntoni Czechowpl_PL
dc.titleТрансформация стандартных моделей антонимизации слов в произведениях А.П. Чеховаpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number25-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-521-3
dc.referencesЧехов, А.П. (1974–1982). Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Москва: Наука.pl_PL
dc.referencesБАС – Чернышев, В.И. (ред.) (1950–1965). Словарь современного русского литера- турного языка в 17-ти т. Москва–Ленинград: Наука.pl_PL
dc.referencesСАВ – Введенская, Л.А. (1982). Словарь антонимов русского языка, изд. 2-е, испр. и доп. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.pl_PL
dc.referencesБаскакова, Л.В. (ред.) (1990). Языковое мастерство А.П. Чехова. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.pl_PL
dc.referencesВведенская, Л.А. (1981). Антонимы, несоотносительные в понятийном плане. В: Па- радигматические и синтагматические отношения в лексике и фразеологии (с. 39–46). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.pl_PL
dc.referencesВведенская, Л.А. (1982). Словарь антонимов русского языка, изд. 2-е, испр. и доп. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.pl_PL
dc.referencesВежбиньски Я. (1987). Функционирование антонимов в художественной речи А.П. Че- хова. Przegląd Rusycystyczny, Z. 3–4, 151–162.pl_PL
dc.referencesВежбиньски Я. (1989). Своеобразие парадигмы с доминантой «хороший-плохой» (на материале произведений А.П. Чехова и словарей русского языка). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, Z. 21, 57–67.pl_PL
dc.referencesВежбиньски Я. (1992). Семантическая организация чеховских юморесок «И то и се (Поэзия и проза)». Болгарская русистика, № 2, 28–34.pl_PL
dc.referencesВежбиньски, Я. (2009). Заметки о семантике метафорических контрастов (на материале юморесок А.П. Чехова). В: Problemy semantyki i stylistyki tekstu (315–321). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesМилых, М.К. (ред.) (1981). Язык прозы А.П. Чехова. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.pl_PL
dc.referencesМилых, М.К. (ред.) (1983). Проблемы языка и стиля А.П. Чехова. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.pl_PL
dc.referencesНовиков, Л.А. (1973). Антонимия в русском языке (Семантический анализ противоположности в лексике). Москва: Изд-во МГУ.pl_PL
dc.referencesУфимцева, А.А. (1968). Слово в лексико-семантической системе языка. Москва: Наука.pl_PL
dc.referencesWierzbiński, J. (2017). Językowe ukształtowanie krótkich form narracyjnych w utworach Antona Czechowa. W: Szkice ze stylistyki lingwistycznej (11–22). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslaw.wierzbinski@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-520-6.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe