Show simple item record

dc.contributor.authorCurkan-Dróżka, Ełona
dc.contributor.editorKuca, Zoja
dc.date.accessioned2021-08-11T11:50:43Z
dc.date.available2021-08-11T11:50:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationCurkan-Dróżka E., Роль невербальной коммуникации в развитии межкультурной компетентности студентов-филологов и будущих переводчиков, [в:] Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс, (ред.) Z. Kuca, WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-520-6.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-520-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38671
dc.description.abstractThe article presents the importance of shaping intercultural competence in teaching a foreign language in philological studies also in translation specialization. The author focuses on one aspect of this complex concept, namely non-verbal communication. She also considers it necessary to familiarize students with the specificity and cultural dependence of non-verbal means, which constitute an important part of the professional preparation of students. The article presents selected methods of introducing non-verbal means of communication during classes.pl_PL
dc.description.abstractW artykule zostało zaprezentowane znaczenie kształtowania kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języka obcego na studiach filologicznych oraz na specjalizacji translatorskiej. Autorka koncentruje swoją uwagę na jednym z aspektów tego złożonego pojęcia – komunikacji niewerbalnej. Uważa także za niezbędne zapoznanie studentów ze specyfiką i zależnością kulturową środków niewerbalnych, które stanowią ważną część przygotowania zawodowego studentów. W artykule są zaprezentowane wybrane sposoby wprowadzenia środków komunikacji niewerbalnej na zajęciach.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofВопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikacja niewerbalnapl_PL
dc.subjectnon-verbal communicationpl_PL
dc.subjectnauczanie języka obcegopl_PL
dc.subjectteaching a foreign languagepl_PL
dc.subjectintercultural competencepl_PL
dc.titleРоль невербальной коммуникации в развитии межкультурной компетентности студентов-филологов и будущих переводчиковpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number203-210pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-521-3
dc.referencesВерещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. (1990). Язык и культура. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Русский язык.pl_PL
dc.referencesКулинич, М.А., Котсрова, О.А. (2018). Теория и практика межкультурной коммуникации. Москва: Флинта.pl_PL
dc.referencesСадохин, А.П. (2007). Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути формирования. Журнал социологии и социальной антропологии, № 1. Т. X. 125–137.pl_PL
dc.referencesФормановская, Н.И. (2005). Культура общения и речевой этикет. 2-ое. изд. Москва: Икар.pl_PL
dc.referencesZałazińska, A. (2006). Niewerbalna struktura dialogu, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.contributor.authorEmailelona.curkan@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-520-6.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe