„Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” is published at the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Basin and South-East Europe (Ceraneum), University of Łódź.
Studia Ceranea being designed as an international journal, contributions in the standard conference languages will be accepted (English, French, German, Russian and Italian). We have resolved to accept papers pertaining to the history of the Mediterranean and the Slavic area within the chronological limits from the 1st through the 17th century AD.
The task that the Editorial Council of Studia Ceranea has set before itself is the gradual creation of a scientific journal, interdisciplinary in character, which will offer specialist articles, reviews and notes on newly published monographs. Along these lines, we will attempt to cross the limits of the narrow specializations restricted to Byzantine or Slavic studies; the papers contributed would represent various aspects of the Late Ancient, Byzantine and Slavic culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, which – we claim – forms an integrity, for all its diversity. Consequently, the journal, based on previous models of other respectable journals devoted to similar subject matters, utilizes the methodology and achievements of disciplines used in the study of late antiquity, Middle Ages and Modern Era and is ready to face the new challenges posed by contemporary humanist thought.
The printed version of this journal is to be treated as the main one.

Rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” został powołany do istnienia jako organ wydawniczy Centrum Badan nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Z założenia periodyk ma charakter międzynarodowy, wiec przyjmowane doń są prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski), dotyczące basenu Morza Śródziemnego i Słowiańszczyzny, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie.
Celem, jaki wyznaczyło sobie Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea”, jest tworzenie naukowego pisma o charakterze interdyscyplinarnym, które oferuje studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii. W ten sposób próbujemy pokonać wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną; artykuły mają przedstawiać różne aspekty późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, która jest w swojej różnorodności integralna. W rezultacie „Studia Ceranea”, bazując na wcześniejszych wzorcach innych periodyków o podobnej tematyce, starają się używać metodologii i osiągnięć pokrewnych dyscyplin wykorzystywanych w studiach nad późnym antykiem, średniowieczem i czasami nowożytnymi i otwierają się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną.

“Studia Ceranea” is indexed in:
Web of Science™ Core Collection (Emerging Sources Citation Index): USA
EBSCOhost Research Databases: USA
Google Scholar Bibliographic Database: USA
Publishers International Linking Association Inc. (Crossref): USA
Network of Library Content and Services (WorldCat): USA
Slavic Humanities Index: Canada
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS): Norway
Central and Eastern European Online Library (CEEOL): Germany
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): Spain
Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): Poland
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH): Poland
Index Copernicus Journals Master List (IC): Poland
Polish Scientific and Professional Electronic Journals (ARIANTA): Poland
Scientific Communication Portal (INFONA): Poland
University of Łódź Repository: Poland

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 40 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: historia; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; prawo kanoniczne; nauki teologiczne

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 2084–140X (print)
ISSN 2449-8378 (online)
Adres Redakcji:
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 32/38, sala 209, PL – 90–237 Łódź
tel. (0–48–42) 635 64 88

www: "Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe"

e-mail: s.ceranea@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more