Show simple item record

dc.contributor.authorWodnicka, Monika
dc.date.accessioned2021-09-01T10:38:04Z
dc.date.available2021-09-01T10:38:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationWodnicka M. (2019). Technologie blockchain przyszłością logistyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 41(1), 43-54. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.4354pl_PL
dc.identifier.issn1506-2635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38976
dc.description.abstractNowe technologie w coraz większym wymiarze w sposób bezpośredni i pośredni oddziałują na logistykę w ramach procesów logistycznych, implikując tym samym ciągłą jej ewolucję i kolejne wyzwania. Do zjawisk wpływających na transformację logistyki można zaliczyć te związane z rozwojem gospodarczym w skali świata oraz erą cyfryzacji łączoną z czwartą rewolucją technologiczną, które niosą ze sobą przeobrażenia w zakresie kooperacji przedsiębiorstw i sterowania procesami w łańcuchu dostaw zarówno w skali branż, jak i sektorów. Wśród listy dziesięciu technologii, które mają największy potencjał, aby zmienić oblicze biznesu, styl pracy, hierarchię wartości, znalazł się blockchain. Celem artykułu jest przedstawienie technologii blockchain w obszarze logistyki ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla usprawnienia procesów logistycznych oraz wskazanie ograniczeń w jej zastosowaniu. Technologia ta może przyśpieszyć i ułatwić wiele procesów logistycznych, wyposażając je we wspólne, niezaprzeczalne źródło informacji, zapewniając tym samym nowy poziom transparentności i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Daje ona podstawy do tworzenia logistyki opartej na Internecie Rzeczy (IoT), chmurze technologicznej (cloud computing) i sztucznej inteligencji (AI) w tym Inteligentnych Kontraktów (smart contracts). W artykule wskazano zjawiska generujące wyzwania dla logistyki. Opisano, czym jest blockchain i dlaczego warto z niego skorzystać, odnosząc się do jego cech, zalet i ograniczeń w jego zastosowaniu. Podane praktyczne przykłady dotyczą zastosowania omawianej technologii w logistyce. Metodą badawczą była analiza literatury i studium przypadków wykorzystania technologii blockchain w praktyce.pl_PL
dc.description.abstractNew technologies have an increasing, direct and indirect, impact on logistics within the framework of logistic processes, implying by this the constant evolution of logistics and future challenges. To phenomena that influence the transformation of logistics, can be classified the ones connected with the economic development in the world and Era of Digitalization, combined with the Fourth Technological Revolution, which cause transformations in the extent of cooperation between enterprises and controlling the processes in the supply chain, both on enterprises’ and sectors’ scale. The blockchain is placed on the list of ten technologies, that have the biggest potential to change the face of business, work style, values hierarchy. The aim of this article is to present the blockchain technology, that may have a revolutionary importance in logistics. It can fasten and ease many logistic processes providing them with the common, undeniable source of information, ensuring the new level of transparency and safety in the supply chain. It lays the foundation for creating logistics based on the Internet of Things (IoT), cloud computing and artificial intelligence (AI), including smart contracts. The article points out phenomena that generate challenges for the logistics, and describes what the blockchain is and why is it worth to benefit from it referring to its features, pros and cons. Given practical examples concerns the usage of discussed technology in logistics.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMałopolska Wyższa Szkoła Ekonomicznapl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie;41
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnowe technologiepl_PL
dc.subjectłańcuch dostawpl_PL
dc.subjectprocesy logistycznepl_PL
dc.subjectrewolucja 4.0pl_PL
dc.subjectnew technologiespl_PL
dc.subjectsupply chainpl_PL
dc.subjectprocessespl_PL
dc.subjectRevolution 4.0pl_PL
dc.titleTechnologie blockchain przyszłością logistykipl_PL
dc.title.alternativeBlockchain technologies the future of logisticspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number43-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.identifier.eissn2658-1817
dc.referencesCann, O. (2016). These are the top 10 emerging technologies of 2016 [online, dostęp: 2018-03-15]. World Economic Forum. Dostępny w Internecie: https://www.weforum.org/agenda/2016/06/top-10-emerging-technologies-2016/.pl_PL
dc.referencesCoyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, C.J. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818642.pl_PL
dc.referencesDeloitte. (2017). Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach [online, dostęp: 2018-04-14]. Warszawa: Deloitte Polska. Dostępny w Internecie: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-PL.PDF.pl_PL
dc.referencesDörner, K., Edelman, D. (2015). What ‘digital’ really means [online, dostęp: 2018-02-15]. McKinsey Digital. Dostępny w Internecie: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/what-digital-really-means.pl_PL
dc.referencesEmst, P. van. (2017). Please tell me, what is blockchain and how does it work? [online, dostęp: 2018-03-15]. LinkedIn. Dostępny w Internecie: https://www.linkedin.com/pulse/please-tell-me-what-blockchain-howdoes-work-peter-van-emst.pl_PL
dc.referencesForbes Insights. (2016). Doing Business In-the-Moment: Transforming Transaction Processing for Digital Economy. Briefing Report [online, dostęp: 2017-11-20]. Dostępny w Internecie: https://www.sap.com/documents/2017/01/e443cf0b-a37c-0010-82c7-eda71af511fa.html.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk, M., Marzantowicz, K. (2016). Blockchain jest fundamentem cyfrowej gospodarki opierającej się na współpracy: rozmowa z Maciejem Jędrzejczykiem i Karoliną Marzantowicz z IBM [online, dostęp: 2018-02-15]. Rozmawiał J. Czarnecki. W: Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO (s. 26–29). Warszawa: Wardyński i Wspólnicy. Dostępny w Internecie: http://www.codozasady.pl/wp-content/uploads/2016/10/Wardynski-i-Wspolnicy_-Blockchain-inteligentne-kontrakty-i-DAO.pdf.pl_PL
dc.referencesJurczak, M. (2018). Blockchain „czarnym koniem” logistyki? [online, dostęp: 2018-04-20]. Trans.info Polska. Dostępny w Internecie: https://trans.info/blockchain-czarnym-koniem-logistyki-83455.pl_PL
dc.referencesKlinger, B., Szczepański, J. (2017). Blochchain – historia, cechy i główne obszary zastosowań. Człowiek w Cyberprzestrzeni, 1, 11–27.pl_PL
dc.referencesKõlvart, M. (2016). Smart contracts. W: T. Kerikmäe, A. Rull (eds.). The Future of Law and eTechnologies (s. 133–147). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 9783319268941.pl_PL
dc.referencesKurpas, M. (2018). Samsung używa blockchainu, aby zmniejszyć koszty wysyłki o 20%. [online, dostęp: 2018-04-20]. Cryptodemy. Dostępny w Internecie: https://cryptodemy.pl/samsung-uzywa-blockchainu-abyzmniejszyc-koszty-wysylki-o-20/.pl_PL
dc.referencesManyika, J., Chui, M., Bughin, J., Dobbs, R., Bisson, P., Marrs, A. (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy [online, dostęp: 2018-03-15]. Raport McKinsey Global Institute. McKinsey & Company. Dostępny w Internecie: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%pl_PL
dc.referencesMarciniak, M. (2016). Istotne ograniczenia Blockchain w zastosowaniach komercyjnych [online, dostęp: 2018-04-20]. Magazyn iTWIZ, 9. Dostępny w Internecie: https://itwiz.pl/istotne-ograniczeniablockchain-zastosowaniach-komercyjnych/.pl_PL
dc.referencesMell, P., Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology [online, dostęp: 2017-12-07]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. Dostępny w Internecie: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf.pl_PL
dc.referencesMiller, M. (2016). Internet rzeczy: jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301185282.pl_PL
dc.referencesPaprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (s. 39–57). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Gdańska Akademia Bankowa. ISBN 9788388835285.pl_PL
dc.referencesPiech, K. (red.). (2016). Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut. Warszawa: Ministerstwo Cyfryzacji.pl_PL
dc.referencesPiech, K. (red.). (2017). Podstawy korzystania z walut cyfrowych. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji. ISBN 9788360653289.pl_PL
dc.referencesPluralsight. (2018). Technology in 2025: Prepare for the fourth industrial revolution [online, dostęp: 2018-03-28]. Pluralsigh. Dostępny w Internecie: https://www.pluralsight.com/blog/career/tech-in-2025.pl_PL
dc.referencesSchwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Cologny/Geneva: World Economic Forum. ISBN 9781944835002.pl_PL
dc.referencesSędziak, P. (2018). Supply chain i blockchain – czy warto myśleć o ich syntezie? [online, dostęp: 2018-04-20]. Logistyka a Jakość, 1, 46–50. Dostępny w Internecie: http://laj.pl/zarzadzanie/3973/supply-chain-iblockchain-czy-warto-myslec-o-ich-syntezie/.pl_PL
dc.referencesStill. (2018). Przemysł 4.0 – przyszłość czy mrzonka? [online, dostęp: 2018-04-04]. Still Polska. Dostępny w Internecie: http://www.still.pl/28657.0.0.html.pl_PL
dc.referencesSzukalski, S.M., Wodnicka, M. (2016). Outsourcing. Metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności. Warszawa: Difin. ISBN 9788380851481.pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum. (2016a). The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution [online, dostęp: 2018.03.15]. Cologny/Geneva: World Economic Forum. Dostępny w Internecie: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum. (2016b). Top 10 Emerging Technologies of 2016 [online, dostęp: 2018-03-15]. Cologny/Geneva: World Economic Forum. Dostępny w Internecie: http://www3.weforum.org/docs/GAC16_Top10_Emerging_Technologies_2016_report.pdf.pl_PL
dc.identifier.doi10.25944/znmwse.2019.01.4354
dc.relation.volume1pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe