Show simple item record

dc.contributor.authorTratkiewicz, Tomasz
dc.contributor.authorRogowska-Rajda, Beata
dc.date.accessioned2021-09-10T04:58:17Z
dc.date.available2021-09-10T04:58:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0081-6841
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39017
dc.description.abstractPrzedmiot badań: Przedmiotem badań była analiza przepisów i orzecznictwa unijnego w zakre­sie odliczania i korygowania w systemie VAT podatku naliczonego przy gospodarczym i pozago- spodarczym wykorzystywaniu towarów i usług. Zagadnienie to budziło w ostatnich latach wiele kontrowersji i było przedmiotem kilku rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości, obrad Komitetu ds. VAT, a także przedmiotem rozstrzygnięć krajowych sądów administracyjnych i interpretacyj­nych Ministra Finansów/Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W opracowaniu podjęto się analizy przedmiotowej, zwracając jednocześnie uwagę na istniejące nadal mimo ostatnio wyda­nych wyroków TSUE wątpliwości w jednolitym stosowaniu przepisów. Cel badawczy: Celem badań była nie tylko ocena samych regulacji prawnych czy interpretacji tych przepisów, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestie związane z brakiem regulacji na szczeblu unijnym w badanym obszarze, który prowadził i nadal może prowadzić wśród państw członkowskich UE do niejednolitego stosowania przepisów w zakresie VAT. Metoda badawcza: Przy pracy nad artykułem, co uzasadnia charakter badań historyczno-praw­nych, wykorzystano przede wszystkim metodę badawczą dogmatyczną oraz historyczną. Wyniki: Zidentyfikowano istotne zróżnicowanie wśród państw członkowskich w zakresie odli­czania i korekt przy wykorzystaniu mieszanym towarów i usług. Mimo ostatnio wydanych wy­roków TSUE nadal istnieje stosunkowo duży margines do interpretacji, który może powodować zróżnicowanie pozycji prawno-podatkowej podmiotów w poszczególnych państwach członkow­skich UE. Istnieje zatem potrzeba doprecyzowania regulacji w omawianym zakresie w ustawo­dawstwie unijnym.pl_PL
dc.description.abstractBackground: The aim of the study was to analyse EU legislation and case-law on the deduction and adjustment of input VAT regarding economic and non-economic use of goods and services. This issue has been the focus of much controversy in recent years and has been the subject of several rulings by the Court of Justice of the European Union, the VAT Committee discussions, as well as the rulings of administrative courts and the interpretations of the Minister of Finance/Director of National Revenue Information in Poland. The study conducted acomprehensive legal analysis of the issue, at the same time drawing attention to the doubts that still exist despite the CJEU judgments. Research purpose: The aim of the study was not only to assess the relevant legislation or its interpretation, but above all to draw attention to the need to fill the legislative gap in the area studied, which has led, and may continue to lead, to non-uniform application of VAT rules in the EU Member States.Methods: The study was carried out predominantly using the empirical-dogmatic method, backed by ahistorical method and comparative method.Conclusions: Significant differences between the Member States of the European Union in terms of the deduction and the adjustment of input VAT regarding goods and services used for mixed purpose were identified. Despite the recent CJEU judgments, there is still arelatively large margin for interpretation, which may result in different legal and tax positions of entities in the EU Member States. There is therefore aneed to adopt the EU legislation in this area.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Prawno-Ekonomiczne;CXVII
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdeduction and adjustment of input VATpl_PL
dc.subjectVATpl_PL
dc.subjecteconomic and non-economic activitypl_PL
dc.subjectneutrality principlepl_PL
dc.titleDeduction and Adjustment of Input VAT as Regards Economic and Non-Economic Use of Goods and Servicespl_PL
dc.title.alternativeOdliczanie i korygowanie podatku naliczonego w VAT przy gospodarczym i pozagospodarczym wykorzystywaniu towarów i usługpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number129-141pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Public Financepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Department of Banking, Finance and Accountingpl_PL
dc.identifier.eissn2450-8179
dc.referencesCouncil Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, Official Journal of the European Union, L 347/1 (2006).pl_PL
dc.referencesMinister of Finance Regulation of 17 December 2015 on the manner of determining the scope of using goods and services acquired for economic activities regarding certain taxable persons (Journal of Laws of 2015, item 2193).pl_PL
dc.referencesSixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment (77/388/EEC), Official Journal of the European Communities, No L 145/1 (1977).pl_PL
dc.referencesMaliński M.,Prewspółczynnik VAT – kontrowersje wokół proporcjonalnego odliczenia VAT na-liczonego wstanie prawnym przed 1.01.2016 r., Przegląd Podatkowy 2016/11, s. 31–40.pl_PL
dc.referencesOpinion of Advocate General of 20 January 2005 in case C-434/03, Charles and T.S. Charles-Tij-mens, EU:C:2005:48.pl_PL
dc.referencesOpinion of Advocate General of 22 December 2008 in case C-515/07, VNLTO, EU:C:2008:769.pl_PL
dc.referencesOpinion of Advocate General of 10 April 2014 in case C-92/13, Gemeente’s Hertogenbosch, EU:C:2014:267.pl_PL
dc.referencesOpinion of Advocate General of 26 March 2015 in joined cases C-108/14 and C-109/14, Larentia, EU:C:2015:212.pl_PL
dc.referencesOpinion of Advocate General of 25 November 2015 in case C-332/14, Wolfgang, EU:C:2015:777pl_PL
dc.referencesOpinion of Advocate General of 6 April 2017 in case C-132/16, Iberdrola, EU:C:2017:283pl_PL
dc.referencesRogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Generalne zasady wstępnego odliczania podatku naliczonego VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów unijnych i implementujących je polskich regulacji, Finanse Komunalne 2017/7–8, s. 59–73.pl_PL
dc.referencesRogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Europejski Przegląd Sądowy 2015/11, s. 35–43pl_PL
dc.referencesRogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego, Europejski Przegląd Sądowy 2017/4, s. 15–24.pl_PL
dc.identifier.doi10.26485/SPE/2020/117/8
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe