Show simple item record

dc.contributor.authorTracz-Tryniecki, Marek
dc.date.accessioned2021-09-10T09:22:46Z
dc.date.available2021-09-10T09:22:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0458-4317
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39021
dc.description.abstractW artykule opisano kluczowy dla myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry podział ustrojowy zbudowany na zasadzie przeciwstawienia republiki i monarchii. W pierwszej części skupiono się na kwestii doktrynalnych źródeł omawianego podziału. Wskazano przede wszystkim na wpływ, jaki na Fredrę wywarły koncepcje Arystotelesa i Polibiusza. W drugiej części omówiono Fredrowską wizję republiki ze wskazaniem jej odniesienia do realiów Rzeczypospolitej. Podano tu również zasadnicze racje, które Fredro przedstawił na rzecz ustroju mieszanego. Następnie zaprezentowano Fredrowską wizję monarchii, wskazując na różnice w stosunku do ujęć klasycznych, jak również ustalono krytyczny punkt odróżniający ją od republiki, którym jest wolność. W kolejnej części poddano analizie sytuację i zadania króla w ustroju republikańskim, którą Fredro określił terminem rector. W konkluzjach wskazano, że Fredrowska konfrontacja republiki z monarchią stanowi dostosowanie klasycznej klasyfikacji ustrojów do doświadczenia siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej i zasadniczej preferencji wolności. Dzięki temu Fredrowskie uzasadnienie republiki zbliża się już do Monteskiuszowskiego.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the concept of Andrzej Maximilian Fredro’s division of political regimes which is based on the antonym of a republic and a monarchy. The first part is focused on the doctrinal sources of the concept. The influence of Aristotle and Polybius is especially stressed here. In the second part, there is the description of Fredro’s vision of the republic in the historic context of the Polish-Lithuanian Commonwealth. A special interest is given to point the main advantages which Fredro finds in this political regime. Another part presents Fredro’s vision of monarchy by pointing differences in relation to its classical concept. The attitude toward freedom is treated as the critical feature that distinguishes republic between monarchy. The next part deals with the position of the king in the mixed form of government by describing Fredro’s model of rector. The final conclusion points that Fredro’s antonym of a republic and a monarchy adjusts the classical model of the division of forms of governments to the experience of Polish- Lithuanian Commonwealth and expresses a strong preference for freedom. Due to Fredro’s defense of republican regime is close to Montesquieu’s explanation of the division of power.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales UMCS, sec. G (Ius);LXVI
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAndrzej Maksymilian Fredropl_PL
dc.subjectrepublikapl_PL
dc.subjectwolnośćpl_PL
dc.subjectmonarchia absolutnapl_PL
dc.subjectArystotelespl_PL
dc.subjectPolibiuszpl_PL
dc.subjectfreedompl_PL
dc.subjectrepublicpl_PL
dc.subjectabsolute monarchypl_PL
dc.subjectAristotlepl_PL
dc.subjectPolybiuspl_PL
dc.titleRepublika i monarchia jako podstawowy podział ustrojów w myśli polityczno-prawnej Andrzeja Maksymiliana Fredrypl_PL
dc.title.alternativeRepublic and Monarchy as the Main Line of the Division of the Forms of Government in the Political and Legal Thought of Andrzej Maximilian Fredropl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number427-437pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.referencesArystoteles, Polityka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBarycz H., Andrzej Maksymilian Fredro wobec zagadnień wychowawczych, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesCyceron, O państwie, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesDubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesFredro A.M., Gestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliae Rege. Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego, króla Polaków, potem zaś Francji, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesFredro A.M., Militarium, seu Axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo accessere minutiora quaedam, ejusdem authoris scripts. Kwestia wojskowa, czyli O prawidłach wojny i pokoju dwie księgi wraz z pewnymi pomniejszymi pismami tegoż autora, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesFredro A.M., Przysłowia mów potocznych, albo przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, na fawor polskiego języka, Kraków 1664pl_PL
dc.referencesFredro A.M., Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regum Symbolis expressa. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju. Zawierają dodatkowo królewskie kobierce symbolicznie odtworzone, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesFredro A.M., Vir Consilii monitis ethicorum necnon prudentiae civilis praeludente apparatus oratorii copia ad civiliter dicendum instructus, Lwów 1730.pl_PL
dc.referencesFredro A.M., Zwierzyniec Jednorożcow z przydatkiem Różnych mów Seymowych, Listow, Pism y Dyskursow tak Polskich jako y Łacińskich, przez Franciszka Glinke zebrany y ogłoszony, Lwów 1670.pl_PL
dc.referencesGrześkowiak-Krwawicz A., Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesOchmann-Staniszewska S., Sejmy lat 1661–1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesOgonowski Z., Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesOgonowski Z., Nad pismami Fredry. W obronie liberum veto. Cz. 2, „Człowiek i Światopogląd” 1975, nr 5.pl_PL
dc.referencesPattison M., Isaac Casaubon, 1559–1614, London 1875.pl_PL
dc.referencesPietrzyk-Reeves D., Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesPlaton, Państwo, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesPolibiusz, Dzieje, t. 1, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesPolybii Lycortae F. Megalopolitani, Historiarum libri qui supersunt, Paryż 1609.pl_PL
dc.referencesRau Z., Tracz-Tryniecki M., Żurawski vel Grajewski P., Why do we Central Europeans celebrate the anniversary of Magna Carta? Introductory remarks, [w:] Magna Carta. A Central European Perspective of Our Common Heritage of Freedom, eds. Z. Rau, M. Tracz-Tryniecki, P. Żurawski vel Grajewski, London 2016.pl_PL
dc.referencesŚw. Tomasz z Akwinu, O królowaniu – królowi Cypru, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesTacyt, Roczniki, [w:] idem, Dzieła, t. 1, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesTracz-Tryniecki M., Wstęp, [w:] A.M. Fredro, Gestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea verò Galliae Rege. Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego, króla Polaków, potem zaś Francji, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesTracz-Tryniecki M., Wstęp, [w:] A.M. Fredro, Militarium, seu Axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo accessere minutiora quaedam, ejusdem authoris scripts. Kwestia wojskowa, czyli O prawidłach wojny i pokoju dwie księgi wraz z pewnymi pomniejszymi pismami tegoż autora, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesWojciechowski W., Biblia o państwie, Kraków 2008.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmtracz@wpia.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.17951/g.2019.66.1.427-437
dc.relation.volume1pl_PL
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe