Show simple item record

dc.contributor.authorBanasiak, Jakub Lubomir
dc.contributor.authorPetkova, Ekaterina
dc.contributor.editorBanasiak, Jakub Lubomir
dc.contributor.editorKiklewicz, Aleksander
dc.contributor.editorMazurkiewicz-Sułkowska, Julia
dc.date.accessioned2021-10-19T12:54:09Z
dc.date.available2021-10-19T12:54:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBanasiak J. L., Petkova E., Kauzatywne „być albo nie być” w świetle modelu predykatowo-argumentowego, [w:] Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów, J. L., Banasiak, A. Kiklewicz, J. Mazurkiewicz-Sułkowska (red.), WUŁ–IS PAN, Łódź–Warszawa 2021, „Prace Slawistyczne. Slavica”, t. 150, s. 43–61.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-634-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39450
dc.description.abstractW artykule omówiono zdania wyrażające relację przyczynowo-skutkową i kombinatorykę sensów w ich obrębie. Zastosowano teorię typów pozycji predykatowo-argumentowych Małgorzaty Korytkowskiej, którą odniesiono do dwóch typów pozycji nieprzedmiotowych: przyczyny i skutku. Szczególną uwagę poświęcono złożonym zagadnieniom w rodzaju consecutio temporum i warunków prawdziwości zdania. Analiza aspektualna zdań wyrażających relację przyczynowo-skutkową podaje w wątpliwość ontologiczny status tej korelacji jako takiej.pl_PL
dc.description.abstractThis article discuses sentences expressing the causal relation and the combinatorics of meanings within them. The analysis draws on Małgorzata Korytkowska’s theory of types of predicate-argument positions, which is applied to two types of non-object argument positions: cause and effect. The study focuses on complex phenomena, such as consecutio temporum and the truth conditions of sentences, which serve for the semantic differentiation of semantic-syntactic positions. The aspectual analysis of sentences expressing the causal relation calls into question the ontological status of the correlation itself.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJęzyki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsemantykapl_PL
dc.subjectskładniapl_PL
dc.subjectrelacja interpropozycjonalnapl_PL
dc.subjectinterpropositional relationpl_PL
dc.subjectsyntaxpl_PL
dc.subjectsemanticspl_PL
dc.titleKauzatywne „być albo nie być” w świetle modelu predykatowo-argumentowegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number43-61pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofiapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-635-7
dc.referencesBanasiak, J. (2018). Kilka uwag o formalizacji argumentu propozycjonalnego pCaus w zdaniach z przyimkowymi kauzatywnymi wyrażeniami predykatywnymi w języku bułgarskim. Slavia Meridionalis, 18, Article 1699. https://doi.org/10.11649/sm.1699pl_PL
dc.referencesBOOLEAN data type. (b.d.). https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGU8G_12.1.0 /com.ibm.sqlr.doc/ids_sqr_099.htmpl_PL
dc.referencesKarolak, S. (2002). Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesKarolak, S. (2008). Semantyczna kategoria aspektu. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesKiklewicz, A., & Korytkowska, M. (Red.). (2010). Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: Białoruski, bułgarski, polski. Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.pl_PL
dc.referencesKiklewicz, A. (2017). Znaczenie a prawda: Fantomy semantyczne. Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. https://www.academia.edu/35529764/Znaczenie_a_prawda_Meaning_and_truthpl_PL
dc.referencesKiklewicz, A., Korytkowska, M., Mazurkiewicz-Sułkowska, J., & Zatorska, A. (2019). Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich: Verba cogitandi i verba sentiendi. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1087pl_PL
dc.referencesKorytkowska, M. (1992). Typy pozycji predykatowo-argumentowych. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesKorytkowska, M., & Maldžieva, V. (2002). Od zdania złożonego do zdania pojedynczego: Nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesKoseska-Toszewa, V., Korytkowska, M., & Roszko, R. (2007). Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. Wydawnictwo Akademickie Dialog.pl_PL
dc.referencesLipkind, D. (2013). Russell on the notion of cause. Canadian Journal of Philosophy, 9(4), 701–720. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00455091.1979.10716276pl_PL
dc.referencesŁuczków, I. (2006). O badaniach nad wyrażaniem uprzedniości/następstwa zdarzeń w czasie w pracach polonistycznych i rusycystycznych: Na przykładzie zdań złożonych czasowych. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia, 2006(139), 99–112.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz, J., Smolka, F., & Leśniewski, S. (1994). U źródeł logiki trójwartościowej. Filozofia Nauki, 2(3–4), 227–240.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz-Sułkowska, J. (2008). Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim. Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”.pl_PL
dc.referencesPolański, K. (1967). Składnia zdania złożonego w języku górnołużyckim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesPolański, K. (1972). Notes on functional properties of deep structure categories. Studia Anglica Posnaniensia, 4, 3–13. http://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/10481pl_PL
dc.referencesSangaku, S. L. (2020). Variations with repetition. https://www.sangakoo.com/en/unit/variations-with-repetitionpl_PL
dc.referencesSequence of tenses – grammar rules. (2017, marzec 28). Sequence of tenses – grammar rules / Grammarly. https://www.grammarly.com/blog/sequence-of-tenses/pl_PL
dc.referencesStančeva, R. (2004). За двувидовите глаголи в българския език. Slavia Meridionalis, 4, 97–137.pl_PL
dc.referencesSatoła-Staśkowiak, J. (2010). Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesTopolińska, Z. (2001). Zdanie w zdaniu: Rečenica vo rečenica. Makedonska akademija na naukite i umetnostite.pl_PL
dc.referencesTopolińska, Z. (2003). Polski – makedonski: Gramatička konfrontacija: 6, Sintaksička derivacija. Makedonska akademija na naukite i umetnostite.pl_PL
dc.referencesTopolińska, Z. (2015). O szczególnej pozycji spójnikowych predykatów asocjatywnych. LingVaria, 10(Special), 151–155. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.13pl_PL
dc.referencesWierzbicka, A. (2004). Polish and universal grammar. Studies in Polish Linguistics, 2004(1), 9–28.pl_PL
dc.referencesZatorska, A. (2015). Selected issues of nominalizations as propositional arguments in Polish and Slovene sentences with psych-verbs. Białostockie Archiwum Językowe, 2015(15), 477–490. https://doi.org/10.15290/baj.2015.15.32pl_PL
dc.referencesКоритковска, М. (2011). Българско-полска съпоставителна граматика: Т. 5. Типове предикатно аргументни позиции. Академично издателство Проф. Марин Дринов.pl_PL
dc.referencesBanasiak, J. (2018). Kilka uwag o formalizacji argumentu propozycjonalnego pCaus w zdaniach z przyimkowymi kauzatywnymi wyrażeniami predykatywnymi w języku bułgarskim. Slavia Meridionalis, 18, Article 1699. https://doi.org/10.11649/sm.1699pl_PL
dc.referencesBOOLEAN data type. (n.d.). https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGU8G_12.1.0/ com.ibm.sqlr.doc/ids_sqr_099.htmpl_PL
dc.referencesKarolak, S. (2002). Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesKarolak, S. (2008). Semantyczna kategoria aspektu. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesKiklewicz, A. (2017). Znaczenie a prawda: Fantomy semantyczne. Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. https://www. academia.edu/35529764/Znaczenie_a_prawda_Meaning_and_truthpl_PL
dc.referencesKiklewicz, A., & Korytkowska, M. (Eds.). (2010). Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: Białoruski, bułgarski, polski. Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.pl_PL
dc.referencesKiklewicz, A., Korytkowska, M., Mazurkiewicz-Sułkowska, J., & Zatorska, A. (2019). Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich: Verba cogitandi i verba sentiendi. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesKoritkovska, M. (2011). Bŭlgarsko-polska sŭpostavitelna gramatika: Vol. 5. Tipove predikatno argumentni pozitsii. Akademichno izdatelstvo Prof. Marin Drinov.pl_PL
dc.referencesKorytkowska, M. (1992). Typy pozycji predykatowo-argumentowych. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesKorytkowska, M., & Maldžieva, V. (2002). Od zdania złożonego do zdania pojedynczego: Nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesKoseska-Toszewa, V., Korytkowska, M., & Roszko, R. (2007). Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. Wydawnictwo Akademickie Dialog.pl_PL
dc.referencesLipkind, D. (2013). Russell on the notion of cause. Canadian Journal of Philosophy, 9(4), 701–720. https://doi.org/10.1080/00455091.1979.10716276pl_PL
dc.referencesŁuczków, I. (2006). O badaniach nad wyrażaniem uprzedniości/następstwa zdarzeń w czasie w pracach polonistycznych i rusycystycznych: Na przykładzie zdań złożonych czasowych. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia, 2006(139), 99–112.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz, J., Smolka, F., & Leśniewski, S. (1994). U źródeł logiki trójwartościowej. Filozofia Nauki, 2(3–4), 227–240.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz-Sułkowska, J. (2008). Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim. Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo “Piktor”.pl_PL
dc.referencesPolański, K. (1967). Składnia zdania złożonego w języku górnołużyckim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesPolański, K. (1972). Notes on functional properties of deep structure categories. Studia Anglica Posnaniensia, 4, 3–13. http://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/10481pl_PL
dc.referencesSangaku, S. L. (2020). Variations with repetition. https://www.sangakoo.com/en/unit/variations-with-repetitionpl_PL
dc.referencesSatoła-Staśkowiak, J. (2010). Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesSequence of tenses – grammar rules. (2017, marzec 28). Sequence of tenses – grammar rules / Grammarly. https://www.grammarly.com/blog/sequence-of-tenses/pl_PL
dc.referencesStančeva, R. (2004). Za dvuvidovite glagoli v bŭlgarskiia ezik. Slavia Meridionalis, 4, 97–137.pl_PL
dc.referencesTopolińska, Z. (2001). Zdanie w zdaniu: Rečenica vo rečenica. Makedonska akademija na naukite i umetnostite.pl_PL
dc.referencesTopolińska, Z. (2003). Polski – makedonski: Gramatička konfrontacija: 6, Sintaksička derivacija. Makedonska akademija na naukite i umetnostite.pl_PL
dc.referencesTopolińska, Z. (2015). O szczególnej pozycji spójnikowych predykatów asocjatywnych. LingVaria, 10(Special), 151–155. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.13pl_PL
dc.referencesWierzbicka, A. (2004). Polish and universal grammar. Studies in Polish Linguistics, 2004(1), 9–28.pl_PL
dc.referencesZatorska, A. (2015). Selected issues of nominalizations as propositional arguments in Polish and Slovene sentences with psych-verbs. Białostockie Archiwum Językowe, 2015(15), 477–490. https://doi.org/10.15290/baj.2015.15.32pl_PL
dc.contributor.authorEmailjakub.banasiak@ispan.waw.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailkatia.p.petkova@googlemail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe