Show simple item record

dc.contributor.authorMazurkiewicz-Sułkowska, Julia
dc.contributor.editorBanasiak, Jakub Lubomir
dc.contributor.editorKiklewicz, Aleksander
dc.contributor.editorMazurkiewicz-Sułkowska, Julia
dc.date.accessioned2021-10-20T11:06:04Z
dc.date.available2021-10-20T11:06:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMazurkiewicz-Sułkowska J., Bułgarskie czasowniki dwuaspektowe w klasach verba cogitandi i verba sentiendi, [w:] Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów, J. L., Banasiak, A. Kiklewicz, J. Mazurkiewicz-Sułkowska (red.), WUŁ–IS PAN, Łódź–Warszawa 2021, „Prace Slawistyczne. Slavica”, t. 150, s. 257–269.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-634-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39484
dc.description.abstractW tekście przedstawiono analizę tzw. czasowników dwuaspektowych z klas verba cogitandi i verba sentiendi w języku bułgarskim. Do analizy wykorzystano teorię aspektu semantycznego, autorstwa Stanisława Karolaka. Z przeprowadzonych badań wynika, że czasowniki tradycyjnie uważane za dwuaspektowe zdecydowanie częściej występują w zbiorze czasowników mentalnych niż emotywnych. Zauważono również, że tendencję do dwuaspektowości mają głównie czasowniki trójargumentowe. Podejście semantyczne do aspektu słowiańskiego dało podstawę do stwierdzenia, że zamiast klasycznej dla języków słowiańskich aspektualności wyrażonej sufiksalnie lub prefiksalnie, w bułgarskich czasownikach dwuaspektowych jest ona wyrażona gramemem tematycznym, wartość którego jest uzależniona od planu temporalnego.pl_PL
dc.description.abstractThis article presents an analysis of the so-called biaspectual verbs of the verba cogitandi and verba sentiendi classes in the Bulgarian language. The study draws on Stanisław Karolak’s theory of semantic aspect. The analysis indicates that verbs traditionally considered biaspectual are by far more frequent in the category of mental verbs. A tendency towards biaspectuality is observed mainly in three-argument verbs. In terms of semantic approach to Slavic aspect, it can be concluded that the aspect of Bulgarian biaspectual verbs is expressed by a thematic morpheme rather than a suffix or prefix, as is typically the case in Slavic languages, and that its value is dependent on the temporal plane.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJęzyki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczasownik dwuaspektowypl_PL
dc.subjectaspekt semantycznypl_PL
dc.subjectjęzyk bułgarskipl_PL
dc.subjectbiaspectual verbpl_PL
dc.subjectBulgarian languagepl_PL
dc.subjectsemantic aspectpl_PL
dc.titleBułgarskie czasowniki dwuaspektowe w klasach verba cogitandi i verba sentiendipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number257-269pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-635-7
dc.referencesГрицкат, И. (1958). О неким видским особеностима српскохрватского глагола. Jуж- нословенски филолог, 1958(22), 65–130.pl_PL
dc.referencesИванчев, С. (1971). Проблеми на аспектуалността в славянските езици. Българска академия на науките.pl_PL
dc.referencesКаролак, С. (1996). Понятийная и видовая структура глагола. W С. Каролак (Red.), Семантика и структура славянского вида (T. 1, ss. 93–112). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesКаролак, С. (1997). Вид глагольной семантемы и видовая деривация. W С. Каролак (Red.), Семантика и структура славянского вида (T. 2, ss. 97–100). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesМаровска, В. (2016). Лексикално-граматичната категория вид на глагола. Филология, 2016(54). 155–192.pl_PL
dc.referencesМаслов, Ю. (1963). Морфология глагольного вида в современном болгарском литера- турном языке. Академия наук СССР.pl_PL
dc.referencesПешковский, А. (1956). Русский синтаксис в научном освещении. Учпедгиз.pl_PL
dc.referencesСтанков, В. (1980). Глаголният вид в българския книжовен език. Наука и изкуство.pl_PL
dc.referencesСтанчева, Р. (2004). За двувидовите глаголи в българския език. Slavia Meridionalis, 4, 97–137.pl_PL
dc.referencesGrickat, I. (1958). О nеkim vidskim osobenostima srpskohrvatskogo glagola. Južnoslovenski filolog, 1958(22), 65–130.pl_PL
dc.referencesIvanchev, S. (1971). Problemi na aspektualnostta v slavianskite ezitsi. Bŭlgarska akademiia na naukite.pl_PL
dc.referencesKarolak, S. (1996). O semantyce aspektu. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1996(52), 9–56.pl_PL
dc.referencesKarolak, S. (1996). Poniatiĭnaia i vidovaia struktura. In S. Karolak (Ed.), Semantika i struktura slavianskogo vida (Vol. 1, pp. 93–112). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesKarolak, S. (1997). Vid glagolʹnoĭ semantemy i vidovaia derivatsiia. In S. Karolak (Ed.), Semantika i struktura slavianskogo vida (Vol. 2, pp. 97–100). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesKarolak, S. (2008). Semantyczna kategoria aspektu. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy).pl_PL
dc.referencesKiklewicz, A., Korytkowska, M., Mazurkiewicz-Sułkowska, J., & Zatorska, A. (2019). Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich: Verba cogitandi i verba sentiendi. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz, J. (1972). Miejsce aspektu w systemie koniugacyjnym. In J. Zaleski (Ed.), Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski (pp. 93–98). Wydawnictwo Ossolineum.pl_PL
dc.referencesMarovska, V. (2016). Leksikalno-gramatychnata kategoriia vid na glagola. Filologiia, 2016(54). 155–192.pl_PL
dc.referencesMaslov, IU. (1963). Morfologiia glagolʹnogo vida v sovremennom bolgarskom literaturnom iazyke. Akademiia nauk SSSR.pl_PL
dc.referencesPeshkovskiĭ, A. (1956). Russkiĭ sintaksis v nauchnom osveshchenii. Uchpedgiz.pl_PL
dc.referencesStancheva, R. (2004). Za dvuvidovite glagoly v bŭlgarskiia ezik. Slavia Meridionalis, 4, 97–137.pl_PL
dc.referencesStankov, V. (1980). Glagolniiat vid v bŭlgarskiia knizhoven ezik. Nauka i izkustvo.pl_PL
dc.referencesZatorska, A. (2013). Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-883-7pl_PL
dc.contributor.authorEmailjuliamaz100@yahoo.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe