Show simple item record

dc.contributor.authorZatorska, Agnieszka
dc.contributor.editorBanasiak, Jakub Lubomir
dc.contributor.editorKiklewicz, Aleksander
dc.contributor.editorMazurkiewicz-Sułkowska, Julia
dc.date.accessioned2021-10-20T13:18:19Z
dc.date.available2021-10-20T13:18:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationZatorska A., Z problemów tłumaczenia predykatywnych wyrażeń uczuć w słoweńskim przekładzie Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza, [w:] Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów, J. L., Banasiak, A. Kiklewicz, J. Mazurkiewicz-Sułkowska (red.), WUŁ–IS PAN, Łódź–Warszawa 2021, „Prace Slawistyczne. Slavica”, t. 150, s. 367–386.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-634-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39489
dc.description.abstractArtykuł dotyczy zbioru czasowników i analityzmów realizujących predykaty uczuć. Materiał zaprezentowany w opracowaniu został wyekscerpowany z powieści Henryka Sienkiewicza Bez dogmatu i jej przekładu na język słoweński. Celem podjętych badań jest prezentacja inwentarza czasowników i analityzmów wyrażających predykaty uczuć w powieści Sienkiewicza i przegląd ich słoweńskich ekwiwalentów. Po pierwsze, czasownik może być tłumaczony w języku docelowym przez czasownik, ale też przez analityzm. Po drugie, jednemu oryginalnemu leksemowi może odpowiadać w słoweńskiej wersji kilka ekwiwalentów, np. pol. bać się – słń. bati se, zbati se, upati si, ustrašiti se, biti komu strah. Po trzecie analityzm może być tłumaczony przez inny analityzm, ale też przez czasownik syntetyczny. Uwypuklono modyfikacje, jakim podlegają w translacji konstrukcje analityczne, zwłaszcza zwroty werbo-nominalne. Spośród zestawień wyrazowych wyodrębniono związki metaforyczne, np. bojaźń chwyta; gniew porywa; trwoga zamieszkała. Przeprowadzona analiza potwierdziła istnienie podobieństw i różnic między wersją oryginalną i tłumaczoną w zakresie rozpatrywanych jednostek. Obserwowane odrębności translatorskie poklasyfikowano z uwzględnieniem typów transformacji przekładowych.pl_PL
dc.description.abstractThis article is devoted to a set of verbs and analytical constructions expressing emotional predicates. The lexical units discussed in the paper have been extracted from the original Polish version of the novel Bez dogmatu (English translation: Without Dogma) by Henryk Sienkiewicz and the Slovene translated version. The aim of the study is to present an inventory of the lexemes under consideration in the Polish source text and to discuss their equivalents in the Slovene target text. Firstly, a verb used in the source text can be translated by a verb of the target language as well as by an analytical construction. Secondly, one Polish lexeme is sometimes rendered using a few Slovene equivalents, e.g. Polish bać się – Slovene bati se, zbati se, upati si, ustrašiti se, biti komu strah. Thirdly, an analytical construction can be translated by another analytical construction as well as a verb. The discussion focuses on modifications of analytical constructions, particularly those of the verbo-nominal type. Metaphorical units (such as Bojaźń chwyta, Gniew porywa, Trwoga zamieszkała) are presented as a separate group. The analysis confirms similarities and differences between the source and the target texts in terms of the use of the lexical units under discussion. The differences identified in the study are classified according to the type of transformation they involve in translation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJęzyki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpredykat emotywnypl_PL
dc.subjectHenryk Sienkiewiczpl_PL
dc.subjecttranslatologiapl_PL
dc.subjectanalityzm werbo-nominalnypl_PL
dc.subjectemotive predicatepl_PL
dc.subjectanalytical verbal constructionpl_PL
dc.subjecttranslation studiespl_PL
dc.subjectsemanticspl_PL
dc.titleZ problemów tłumaczenia predykatywnych wyrażeń uczuć w słoweńskim przekładzie Bez dogmatu Henryka Sienkiewiczapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number367-386pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-635-7
dc.referencesBędkowska-Kopczyk, A. (2004). Jezikovna podoba negativnih čustev: Kognitivni pristop. Študentska založba.pl_PL
dc.referencesBogucki, Ł., Dybiec-Gajer, J., Piotrowska, M., & Tomaszkiewicz, T. (2019). Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. https://doi.org/10.12797/9788381380966pl_PL
dc.referencesGórski, K. (1968). Sienkiewicz: Klasyk języka polskiego. W A. Piorunowa & K. Wyka (Red.), Henryk Sienkiewicz: Twórczość i recepcja światowa (ss. 51–76). Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesJędrzejko, E., Loewe, I., & Żmigrodzki, P. (Red.). (1998). Słownik polskich zwrotów werbonominalnych: Zeszyt próbny. Energeia.pl_PL
dc.referencesKiklewicz, A., Korytkowska, M., Mazurkiewicz-Sułkowska, J., & Zatorska, A. (2019). Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich: Verba cogitandi i verba sentiendi (Część I., II.1 i II.2). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087pl_PL
dc.referencesLewicki, R. (2017). Zagadnienia lingwistyki przekładu. Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesLoewe, I. (2000). Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Kempna, I. (1986). Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć. Uniwersytet Śląski.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Kempna, I. (1995). Konceptualizacja uczuć w języku polskim: Prolegomena. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.pl_PL
dc.referencesOstromęcka-Frączak, B., & Pretnar, T. (1996). Slovensko-poljski slovar: Słownik słoweńsko-polski [OsPr]. Državna Založba Slovenije.pl_PL
dc.referencesRejter, A. (2016). Onomastyczne tropy dekadentyzmu: Nazwy własne w Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza. Acta Universitatis Lodziensis: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu: W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, 50, 91–103. https://doi.org/10.18778/0208-6077.50.07pl_PL
dc.referencesSienkiewicz, H. (1975). Brez dogme (J. Moder, Tłum.). Državna Založba Slovenije.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz, H. (2015). Bez dogmatu. Ossolineum.pl_PL
dc.referencesUlitzka, E. (2004) Polskie werbo-nominalne konstrukcje analityczne oznaczające pozytywne stany emocjonalne: Z rzeczownikami radość, wesołość, uciecha, euforia, zadowolenie, szczęście. Roczniki Humanistyczne, 52(6), 113–148.pl_PL
dc.referencesVidovič Muha, A. (2000). Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja. Znastveni inštitut Filozofske fakultete.pl_PL
dc.referencesWilkoń, A. (2019). Niewidzialny artyzm Henryka Sienkiewicza. W M. Pietrzak & A. Zalewska (Red.), Henryk Sienkiewicz: Język – Semantyka (ss. 13–18). Wydawnictwo DiG.pl_PL
dc.referencesZatorska, A. (2018). O strukturach z czasownikami cogitandi i sentiendi oraz ich funkcjach w powieści Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza. W E. Woźniak & A. Lenartowicz‑Zagrodna (Red.), Filologia jako porządkowanie chaosu: Studia nad językiem i tekstem: Ad honorem professoris Marci Cybulski (ss. 285–297). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesZatorska, A. (2019). Z lingwistycznych zagadnień słoweńskiego przekładu Pana Wołodyjowskiego Henryka Sienkiewicza. W M. Pietrzak & A. Zalewska (Red.), Henryk Sienkiewicz: Język – Semantyka (ss. 315–338). Wydawnictwo DiG.pl_PL
dc.referencesZatorska, A. (2020). Predykaty miłości w Bez dogmatu i Rodzinie Połanieckich Henryka Sienkiewicza: Przekład na język słoweński. W E. Gutierrez Rubio, D. Kruk, I. Pálosi, T. Speed, Z. Týrová, D. Vashchenko, & A. Wysocka (Red.), Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (ss. 346–354). Harrassowitz Verlag. https://doi.org/10.2307/j.ctv15vwk16.43pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki, P. (2000). Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagnieszka.zatorska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe