Centrum Badań Żydowskich zostało powołane 1 lipca 2005 r. przy Instytucie Historii UŁ. Zadaniem Centrum jest prowadzenie badań z zakresu historii Żydów w Polsce. Działalność badawcza koncentruje się przede wszystkim na wieku XIX i XX, co jest podyktowane w dużej mierze specyfiką regionu łódzkiego. Szczególne miejsce w badaniach prowadzonych przez zespół Centrum zajmuje historia getta łódzkiego i niemieckiej okupacji w Łodzi i regionie łódzkim.

Centrum Badań Żydowskich realizuje projekty badawcze i wydawnicze prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicą.
Do dotychczasowych osiągnięć Centrum zaliczyć należy opublikowanie pięciotomowego wydawnictwa źródłowego Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, Encylkopedii getta oraz szeregu monografii i artykułów naukowych. Sukcesywnie publikowane są kolejne źródła do dziejów łódzkiego getta.
Zgromadzone i opracowywane przez Centrum materiały, oparte przede wszystkim na archiwaliach z Archiwum Państwowego w Łodzi to również dokumentacja dotycząca stowarzyszeń żydowskich, przepisów dotyczących ludności żydowskiej, zagadnień do badania struktury społeczno-zawodowej, życia politycznego i gospodarczego.
Jednym z zasadniczych zadań Centrum Badań Żydowskich, oprócz prowadzonej przez cały czas własnej pracy badawczej, jest udostępnienie informacji o istniejących źródłach i ich treści poprzez wydawnictwa źródłowe i opracowania informacyjne. Mamy nadzieję, że wpłynie to na rozwój zainteresowań i badań nad dziejami Żydów Łodzi i regionu.

Kontakt
e-mail: judaica@uni.lodz.pl

strona: http://judaica.uni.lodz.pl/

Collections in this community