Show simple item record

dc.contributor.authorZalewska, Monika
dc.date.accessioned2021-12-16T09:25:45Z
dc.date.available2021-12-16T09:25:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZalewska M., Jurysprudencja 1. Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, https://doi.org/10.18778/7525-999-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-999-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40067
dc.descriptionPublikacje Jerzego Wróblewskiego i Kazimierza Opałka sprawiły, że teoria Hansa Kelsena wywarła ogromny wpływ na obecną kulturę prawną w Polsce. O Kelsenie słyszał nieomal każdy prawnik w Polsce a jego wizja prawa widoczna jest nawet w sędziowskich uzasadnieniach. (…) Owa powszechna znajomość wożeń normatywizmu w środowisku prawniczym jest dowodem triumfu Kelsenowskiej teorii, jednak niesie ze sobą również niebezpieczeństwo, z którym musi się zmagać każda „oczywistość”. To, co oczywiste, przestaje być dostrzegane, zanika i staje się pustym pojęciem, nie posiadającym w sobie prawie żadnej treści. Jest słowem kluczem i tym samym generuje paradoks: będąc zarazem wszędzie i nigdzie, jest konstrukcją znaną przez każdego i jednocześnie zapomnianą. (Ze "Wstępu"). Celem niniejszej publikacji jest zatem nie tylko przybliżenie tytułowych zagadnień, ale również przywrócenie pełni normatywistycznej myśli Hansa Kelsena polskiemu dyskursowi teoretyczno-prawnemu, przy jednoczesnym przedstawieniu międzynarodowej dyskusji, która się toczy wokół Kelsenowskiego normatywizmu. Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych. Redaktorzy serii: Tomasz Bekrycht, Marek Zirk-Sadowskipl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Niniejsza publikacja jest dofi nansowana w ramach dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesJurysprudencja;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnormatywizmpl_PL
dc.subjectHans Kelsenpl_PL
dc.subjectmetaaksjologiapl_PL
dc.subjectmetaetykapl_PL
dc.subjectestetyka prawapl_PL
dc.subjectmodel nauczania prawapl_PL
dc.subjectład aksjonormatywnypl_PL
dc.titleProblem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsenapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii i Prawa, Zakład Teorii i Filozofii i Prawa, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12pl_PL
dc.referencesAchterberg N., Autonome Determinante und modal indifferentes Substrat, „Rechtstheorie“ 1984, Bd. 5pl_PL
dc.referencesAdomeit K., Der Begriff der Rechtsnorm, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Wien 1982pl_PL
dc.referencesAlexy R., Hans Kelsens Begriff des relativen Apriori, [w:] R. Alexy, L.H. Meyer, S.L. Paulson, G. Sprenger (Hrsg.), Neukantianismus und Rechtsphilosophie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesBehme T., Samuel von Pufendorf Naturrecht und Staat, Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1995pl_PL
dc.referencesBekrycht T., Wstęp, [w:] A. Reinach, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tłum. T. Bekrycht, Aureus, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesBlack M., The Gap Between Is and Should, ,,The Philosophical Review” 1964, vol. 73, no. 2pl_PL
dc.referencesBodenheimer E., Law as a Bridge Between Is and Ought, ,,Ratio Juris” 1988, no. 2pl_PL
dc.referencesBorowski M., Die Lehre vom Stufenbau des Rechts nach Adolf Merkl, [w:] S.L. Paulson, M. Stolleis (Hrsg.), Hans Kelsen Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, Grundlagen der Rechtswissenschaft, Mohr Siebeck, Tübingen 2005pl_PL
dc.referencesDe Bustamante y Montoro A.S., Kelsenism, [w:] P.L. Sayre (ed.), Interpretations of Mordern Legal Philosophies – Essays in Honor of Roscoe Pound, F.B. Rothman, New York 1947pl_PL
dc.referencesDias G.N., Rechtspositivismus und Rechtstheorie, Mohr Steinbeck, Tübingen 2005pl_PL
dc.referencesEbenstein W., The Pure Theory of Law: Demythologizing Legal Thought, ,,California Law Review” 1971, vol. 59pl_PL
dc.referencesFrege G., Über Sinn und Bedeutung http://sammelpunkt.philo.at:8080/419/1/24-1-94.TXT [4 VI 2010]pl_PL
dc.referencesFritzsche T., Die Reine Rechtslehre im Lichte des Kritischen Rationalismus, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Wien 2002pl_PL
dc.referencesGolecki M.J., Wojciechowski B., The Application of Law within a Multicentric Legal System, [w:] M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki, B. Wojciechowski (eds), Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, Dia-logos Peter Lang, New York 2009pl_PL
dc.referencesHammer S., A Neo-Kantian Theory of Legal Knowledge in Kelsen’s Pure Theory of Law?, [w:] S.L. Paulson, B. Litschewski-Paulson (eds), Normativity and Norms, Critical Perspective on Kelsenian Themes, Clarendon Press, Oxford 1998pl_PL
dc.referencesHart H.L.A., Kelsen Visited, ,,University of California Los Angeles Law Review” 1963, vol. 10pl_PL
dc.referencesHart H.L.A., Positivism and Separation of Law and Morals, ,,Harvard Law Review” 1958, vol. 71pl_PL
dc.referencesHart H.L.A., The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford 1961pl_PL
dc.referencesHartney M., Introduction: The Final Form of the Pure Theory of Law, [w:] H. Kelsen, General Theory of Norms, trans. Michael Hartney, Clarendon Press, Oxford 1991pl_PL
dc.referencesHeidemann C., Der Begriff der Zurechnung bei Hans Kelsen, [w:] S.L. Paulson, M. Stolleis (Hrsg.), Hans Kelsen Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, Mohr Siebeck, Tübingen 2005pl_PL
dc.referencesHeidemann C., Die Norm als Tatsache. Zur Normentheorie Hans Kelsen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997pl_PL
dc.referencesHeidemann C., Geltung und Sollen: Einige (neu-)kantische Elemente der Reinen Rechtslehre Hans Kelsens, [w:] R. Alexy, L.H. Meyer, S.L. Paulson, G. Sprenger (Hrsg.), Neukantianismus und Rechtsphilosophie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesHeidemann C., Hans Kelsens Theorie normativer Erkenntnis, [w:] A. Brockmöller, D. Buchwald, D.V.D. Pfordten, K. Tappe (Hrsg.), Ethische und Strukturelle Herausforderungen des Rechts, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997pl_PL
dc.referencesHeidemann C., Noch einmal: Stanley L. Paulson und Kelsens urteilstheoretischer Normbegriff, „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie“ 2007, Bd. 93pl_PL
dc.referencesHeidemann C., Norms Facts and Judgments. A Reply to S.L. Paulson, ,,Oxford Journal of Legal Studies” 1999, vol. 19pl_PL
dc.referencesHendler R., Die Staatstheorie Hans Kelsens, Juristische Schulung, C.H. Beck, München 1972pl_PL
dc.referencesHruschka J., Die Zurechnungslehre Kelsens in Vergleich mit der Zurechnungslehre Kants, [w:] S.L Paulson, M. Stolleis (Hrsg.), Hans Kelsen Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, red. Grundlagen der Rechtswissenschaft, Mohr Siebeck, Tübingen 2005pl_PL
dc.referencesHruschka J., Strukturen den Zurechnung, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1976pl_PL
dc.referencesHruschka J., Verhaltensregeln und Zurechnungsregeln, „Rechtstheorie“ 1991, Bd. 22pl_PL
dc.referencesJabloner C., Beiträge zur einer Sozialgeschichte der Denkformen: Kelsen und die Einheitswissenschaft, [w:] C. Jabloner, F. Stadler (Hrsg.), Logische Empirismus und Reine Rechtslehre; Beziehungen zwischen dem Wiener Kreis und der Hans Kelsens-Schule, Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis Springer, Wien, New York 2001pl_PL
dc.referencesJabloner C., Bemerkungen zu Kelsens Vergeltung und Kausalität, besonderes zur Naturdeutung der Primitiven, „Rechtstheorie“ 1982, Bd. 4pl_PL
dc.referencesJabloner C., Kein Imperativ ohne Imperator. Anmerkungen zu einer These Kelsens, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Wien 1988pl_PL
dc.referencesJackson S., Semiotics and Legal Theory, Routledge Kegan & Paul, London 1987pl_PL
dc.referencesJoerden J.C., Logik im Recht, Grundlagen und Anwendungsbeispiele, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2005pl_PL
dc.referencesKant I., Metafizyka moralności, tłum. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKelsen H., Allgemeine Staatslehre, Österreichische Staatsdrückerei, Wien, Nachdrück 1993pl_PL
dc.referencesKelsen H., Allgemeine Theorie der Normen, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 1979pl_PL
dc.referencesKelsen H., Causality and Accounting, [w:] H. Kelsen, Essays in Legal and Moral Philosophy; selected and with an introduction by Ota Weinberger, trans. Peter Heath, Dordrecht Reidel 1973pl_PL
dc.referencesKelsen H., Czysta teoria prawa (Metody i pojęcia zasadnicze), oprac. T. Przeorski, przedruk z gazety administracji policji państwowej, Warszawa 1934pl_PL
dc.referencesKelsen H., Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, [w:] H.R. Klecatsky, R. Marcic, H. Schambeck (Hrsg.), Die Wiener rechtstheoretische Schule, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010pl_PL
dc.referencesKelsen H., Die Rechtswissenschaft als Norm – oder als Kulturwissenschaft, [w:] H. Klecatsky, R. Marcic, H. Schambeck (Hrsg.), Die Wiener rechtstheoretische Schule, Europa Verlag Wien Frankfurt Zürich, Universitätsverlag Anton Pustet, Salzburg, München 1968pl_PL
dc.referencesKelsen H., General Theory of Law and State, The Law Book Exchange Ltd. Union, New Jersey 1999pl_PL
dc.referencesKelsen H., Gott und Staat, „Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur“ 1922, H. 3pl_PL
dc.referencesKelsen H., Grundriß einer allgemeinen Theorie des Staates, Wien 1926pl_PL
dc.referencesKelsen H., Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, Scientia Aalen, 1960pl_PL
dc.referencesKelsen H., Kausalität und Zurechnung, ,,Österreiches Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht“ 1954, Bd. VI, H. 2pl_PL
dc.referencesKelsen H., Logischen und Metaphysisches Rechtsverständnis, ,,Österreiches Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht“ 1968, H. 18pl_PL
dc.referencesKelsen H., On the Pure Theory of Law, „Israel Law Review” 1966, no. 1pl_PL
dc.referencesKelsen H., Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (w rozwinięciu nauki o normie prawnej), tłum. T. Przeorski, Wilno 1935–1936pl_PL
dc.referencesKelsen H., Rechtswissenschaft oder Rechtstheologie?, „Österreiches Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht“ 1966, Bd. XVI, H. 3–4pl_PL
dc.referencesKelsen H., Rechtswissenschaft und Recht, Franz Deuticke, Wien, Leipzig 1922pl_PL
dc.referencesKelsen H., Reine Rechtslehre, 1934, przedruk: Mohr Siebeck, Tübingen 2008pl_PL
dc.referencesKelsen H., Reine Rechtslehre, Verlag Franz Deuticke, Wien 1960pl_PL
dc.referencesKelsen H., Science and Politics, „The American Political Science Review” 1951, vol. XLVpl_PL
dc.referencesKelsen H., The Communist Theory of Law, Fredrick A. Praeger Inc., New York 1955pl_PL
dc.referencesKelsen H., Vergeltung und Kausalität, Herman Böhlaus Nachf., Wien, Köln, Graz 1982pl_PL
dc.referencesKelsen H., Was ist die Reine Rechtslehre?, [w:] Demokratie und Rechtstaat, Polygraphischer Verlag A.G., Zürich 1953pl_PL
dc.referencesKlug U., Die Reine Rechtslehre von Hans Kelsen und die formallogische Rechtfertigung der Kritik an dem Pseudoschluss von Sein auf das Sollen, [w:] S. Engel (ed.), Law State and International Legal Order, Essays in Honor of Hans Kelsen, The University of Tennessee Press, Knoxville 1964pl_PL
dc.referencesKnapp V., Logische und ontologische Aspekte von Sein und Sollen (Gibt es ein Sollen des Seins und ein Sein des Sollens?), [w:] Die Normative Rechtstheorie im Kontext der Rechtswissenschaft, Masarykova Univerzita v Brnie, Brno 1991pl_PL
dc.referencesKucsko-Stadlmayer G. Rechtsnormbegriff und Arten der Rechtnormen, Schriften des Hans Kelsen-Instituts, Wien 1992pl_PL
dc.referencesLande J., Studia z filozofii i prawa, PWN, Warszawa 1959pl_PL
dc.referencesLeser N., Die Reine Rechtslehre im Wiederstreit der philosophischen Ideen, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Institutes, Wien 1982pl_PL
dc.referencesLippold R., Reine Rechtslehre und Strafrechtdoktrin, Springer Verlag, Wien, New York 1989pl_PL
dc.referencesLübbe W., Handeln, und Verursachen: Grenzen der Zurechnungsexpansion, [w:] W. Lübbe (Hrsg.), Kausalität und Zurechnung. Über Verantwortung in komplexen kulturellen Prozessen, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1994pl_PL
dc.referencesLuf G., On Transcendental Import of Kelsen’s Basic Norm, [w:] S. L. Paulson, B. Litschewski Paulson (eds), Normativity and Norms, Critical Perspective on Kelsenian Themes, Clarendon Press, Oxford 1998pl_PL
dc.referencesMartyniak C., Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, [w:] C. Martyniak, Dzieła, red. ks. R. Charzyński, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006pl_PL
dc.referencesMerkl A. Prolegomena einer Theorie der Rechtlichen Stufenbaues, [w:] H. Klecatsky, R. Marcić, H. Schambeck(Hrsg.), Die wiener rechtstheoretische Schule, Europa Verlag Wien Frankfurt Zürich, Universitätsverlag Anton Pustet, Salzburg, München 1968pl_PL
dc.referencesOpałek K., Wróblewski J., Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa, PWN, Warszawa 1991pl_PL
dc.referencesOpałek K., Studia z teorii i filozofii prawa, Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego/A – Monografie, Kraków 1997pl_PL
dc.referencesKletzer C., Reflections on Hans Kelsen’s Positivism http://www.kletzer.com/assets/pdf/master.pdf [16 VII 2010]pl_PL
dc.referencesOpałek K., Überlegungen zu Hans Kelsens „Allgemeine Theorie der Normen, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Wien 1980pl_PL
dc.referencesOpałek K., Zum Problem des statischen und des dynamischen Normsystems, „Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie“ 1993, Bd. 52, H. 3pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., An Empowerment Theory of Legal Norm, ,,Ratio Juris” 1988, no. 1pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Arriving at a Defensible Periodisation of Hans Kelsen’s Legal Theory, „Oxford Journal of Legal Studies” 1999, vol. 19pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Die Zurechnung als apriorische Kategorie in der Rechtslehre Hans Kelsens, [w:] M. Kaufmann, J. Renzikowski (Hrsg.), Zurechnung als Operationaliesierung von Verantwortung, Peter Lang, New York 2004pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Faktum, Wert Distinktion: Zwei-Welten Lehre und immanenter Sinn Hans Kelsen als Neukantianer, [w:] R. Alexy, L.H. Meyer, S.L. Paulson, G. Sprenger (Hrsg.), Neukantianismus und Rechtphilosophie, Nomos Verlag, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Four Phases in Hans Kelsen’s Legal Theory? Reflections on Periodisation, „Oxford Journal of Legal Studies” 1998, vol. 18pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Hans Kelsen’s Earliest Legal Theory: Critical Constructivism, „Modern Law Review” 1996, vol. 59pl_PL
dc.referencesPaulson, S.L., Kelsen in Marburg School: Reconstructive and Historical Perspectives, [w:] W. Krawietz, N. MacCormick, G.H von Wright (Hrsg.), Prespective Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems, Duncker Humblot, Berlin 1994pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Kelsen’s Legal Theory: the Final Round, „Oxford Journal of Legal Studies” 1992, vol. 12pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Konstruktivismus, Methodendualismus und Zurechnung im Frühwerk Hans Kelsens, „Archiv des öffentlichen Rechts“ 1999, Bd. 124pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Lässt sich die Reine Rechtslehre transzendental begründen?, „Rechtstheorie“ 1990, Bd. 21pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., On the Implication of Kelsen’s Doctrine of Hierarchical Structure, „The Liverpool Law Review” 1996, vol. XVIII(1)pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., On the Kelsen-Kant Problematic, [w:] E.G. Valdèz, W. Krawietz, G.H. Von Wright, R. Zimmerling (eds), Normative Systems in Legal and Moral Theory, Duncker Humblot, Berlin 1997pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., On Transcendental Arguments, Their Recasting in Terms of Belief and the Ensuing Transformation of Kelsen’s Pure Theory of Law, „Notre Dame Law Review” 2000, vol. 75pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., The Neokantian Dimension of Kelsen’s Pure Theory of Law, Oxford Legal Studies, Oxford University Press, Oxford 1992pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Toward a Periodisation of the Pure Theory of Law, [w:] L. Gianformaggio (ed.), Hans Kelsen’s Legal Theory a Diachotonic Point of Vieweded, G. Giappichelli Editore 1990pl_PL
dc.referencesPaulson S.L., Zwei radikale Objektivirungsprogramme in der Rechtslehre Hans Kelsens, [w:] S.L. Paulson, M. Stolleis (Hrsg.), Hans Kelsen Staatslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, Mohr Siebeck, Tübingen 2005pl_PL
dc.referencesPohlmann R., Zurechnung und Kausalität, ,,Rechtstheorie“ 1985, Bd. 5pl_PL
dc.referencesRaz J., Autorytet prawa, tłum. P. Maciejko, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesRaz J., Explaining Normativity: on Rationality and the Justifi cation of Reason, „Ratio” 1999, vol. 12, no. 4pl_PL
dc.referencesReinach A., Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tłum. T. Bekrycht, Aureus, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesRenzikowski J., Der Begriff der „Zurechnung” in der Reinen Rechtslehre Hans Kelsens, [w:] R. Alexy, L.H. Meyer, S.L. Paulson, G. Sprenger (Hrsg.), Neukantianismus und Rechtphilosophie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesSandkühler H.J., „Natur“ des Rechts und Relativismus in Recht. Eine Studie zu Gustav Radbruch und Hans Kelsen im Kontext Neukantianismus, [w:] R. Alexy, L.M. Meyer, S.L. Paulson, G. Sprenger (Hrsg.), Neukantianismus und Rechtphilosophie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002pl_PL
dc.referencesSarkowicz R., Stelmach J., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesSarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998pl_PL
dc.referencesSchreier F., Rechtsnorm und Rechtssatz, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Wien 1982pl_PL
dc.referencesSchulz L., Kausalität und strafrechtliche Produkthaftung. Materiell- und prozeßrechtliche Aspekte, [w:] W. Lübbe (Hrsg.), Kausalität und Zurechnung. Über Verantwortung in komplexen kulturellen Prozessen, Walter de Gruyter, Berlin, New, York 1994pl_PL
dc.referencesSearle J.R., Fact and Value, „Is” and „Ought”, and Reasons for Action, [w:] G.O. Mazur (ed.), Twenty-Five Year Commemoration to the life of Hans Kelsen, Semenko Foundation, New York 1999pl_PL
dc.referencesSearle J.R., How to Derive Ought from Is?, „The Philosophical Review” 1964, vol. 73, no. 1pl_PL
dc.referencesSimmel G., Filozofia kultury; wybór esejów, tłum. W. Kunicki, Eidos Wydawnictwo UJ, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesStelmach J., Metody prawnicze, Zakamycze, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesStelmach J., Norma podstawowa, „Studia z Filozofii Prawa”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesStelmach J., Brożek B., Sztuka negocjacji prawniczych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSykuna S., Zajadło J., International Justice – Between State Sovereignty and Human Rights?, [w:] B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki (eds), Between Complexity of Law and Lack of Order, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń–Beijin 2009pl_PL
dc.referencesTappe K., Ethische und Strukturelle Herausforderungen des Rechts, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997pl_PL
dc.referencesTeubner G., Die unsichtbare „Copula“: Kausalitäatkrise und kollektive Zurechnung, [w:] W. Lübbe (Hrsg.), Kausalität und Zurechnung. Über Verantwortung in komplexen kulturellen Prozessen, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1994pl_PL
dc.referencesVan Alphen E., Kelsen and Hruschka: Concepts of Imputation, „International Journal for the Semiotics of Law” 1993, vol. VI, no. 17pl_PL
dc.referencesVan Eikema Hommes H.J., The Development of Hans Kelsen’s Concept of Legal Norm, Rechtstheorie, Duncker Humblot, Berlin 1984pl_PL
dc.referencesVernengo R.J., Das Modal Indifferente Substrat der Normen in der Allgemeine Theorie der Normen, Rechtstheorie, Duncker Humblot, Berlin 1984pl_PL
dc.referencesVon Pufedorf S., Über die Pfl icht des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz der Natur, Insel Verlag, Frankfurt am Main, Leipzig 1994pl_PL
dc.referencesVon Wright G.H., Is and Ought, [w:] S.L. Paulson, B. Litschewski-Paulson, [w:] M. Sherberg, Normativity and Norms, Clarendon Press, Oxford 1998pl_PL
dc.referencesWalter R., Das Problem des normativen Syllogismus, [w:] W. Krawietz, J. Wróblewski (Hrsg.), Sprache Performanz und Ontologie des Rechts, Duncker Humblot, Berlin 1993pl_PL
dc.referencesWeinberger O., Normtheorie als Grundlage der Jurisprudenz und Ethik, Schriften zur Rechtstheorie, Duncker Humblot, Berlin 1981pl_PL
dc.referencesWeinberger O., Reine Rechtslehre zwischen Kritizismus und analytischer Philosophie, „Zeitschrift für Öffentliches Recht” 2000, H. 55pl_PL
dc.referencesWeinberger O., War Kelsen Antipsychologist?, „Rechtstheorie“ 1995, Bd. 26pl_PL
dc.referencesWelzel H., Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1958pl_PL
dc.referencesWiederin E., Das Spätwerk Kelsens, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Institutes, Wien 2009pl_PL
dc.referencesWinkler G., Rechtstheorie und Erkenntnislehre, Springer Verlag, Wien, New York 1990pl_PL
dc.referencesWojciechowski B., Justifying Punishment In Multicultural Societies, [w:] B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki (eds), Between Complexity of Law and Lack of Order, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń–Beijin 2009pl_PL
dc.referencesWronkowska S., Posłowie, [w:] H. Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWróblewski J., Egologiczna teoria prawa przeciw czystej teorii prawa, „Państwo i Prawo” 1959, nr 8–9pl_PL
dc.referencesWróblewski J., Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena, PWN, Warszawa 1955pl_PL
dc.referencesWróblewsk J., The Is – Ought Dichotomy, ,,Revue Internationale de Philosophie” 1981, vol. 138pl_PL
dc.referencesWróblewski J., The Problem of the Meaning of the Legal Norm, „Österreiches Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht” 1964, Bd. XIV, H. 3–4pl_PL
dc.referencesZajadło J., Po co prawnikom filozofia prawa?, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesZajadło J., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] G. Radbruch, Filozofia prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesZalewska M., Zapomniana monografia „Ogólna teoria norm” Hansa Kelsena, [w:] O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesZiembiński Z., Uzasadnienie twierdzeń ocen i norm w prawoznawstwie, PWN, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M., European Judicial Governance and Legal Philosophy, [w:] B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki (eds), Between Complexity of Law and Lack of Order, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń–Beijin 2009pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M., Norma prawna jako kategoria pragmatyczna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1980, S. I, z. 55pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M., Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, „Studia z Filozofii Prawa”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M., Soft-Kelsenism versus Multicentrism, [w:] M. Zirk-Sadowski, M. Golecki, B. Wojciechowski (red.), Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, Dia-logos Peter Lang, New York 2009pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesDore I.I., The Epistemological Foundations of Law, Carolina Academic Press, Durham 2007pl_PL
dc.referenceshttp://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0403640#m_en_gb0403640.008 [22 VII 2010].pl_PL
dc.referenceshttp://usjp.pwn.pl/haslo.php?id=1895274 [29 VII 2010].pl_PL
dc.referenceshttp://usjp.pwn.pl/haslo.php?id=1869481 [29 VII 2010].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-999-5
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe