Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Anna
dc.contributor.editorGórecki, Dariusz
dc.date.accessioned2022-02-07T10:26:24Z
dc.date.available2022-02-07T10:26:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMichalak A., Rządowy proces legislacyjny – uwagi na tle praktyki legislacyjnej lat 2015–2018, [w:] Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, D. Górecki (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-445-5.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-445-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40600
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleRządowy proces legislacyjny – uwagi na tle praktyki legislacyjnej lat 2015–2018pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number121-135pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-446-2
dc.referencesGoetz K. H., Zubek R., Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, oprac. wydane w ramach programu Ernst & Young „Sprawne Państwo”, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKopińska G., Rządowy proces legislacyjny. Analiza Fundacji Batorego, http://www.batory. org.pl (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.referencesPietryka A., Kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw człowieka – perspektywa pozarządowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, kwiecień 2012, http://artur-pietryka.com/raporty-policy-papers (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.referencesStaśkiewicz W., Stanowienie prawa, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Co warto, co należy zmienić. Poprawa jakości demokracji w Polsce, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWronkowska S., Tworzenie prawa w Polsce – ocena i poprawne kierunki zmian. Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesWróblewska M., Rola Rządowego Centrum Legislacji w procesie tworzenia prawa, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2016, nr 5 (1).pl_PL
dc.referencesWróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesZalasiński T., Standardy konsultacji publicznych rządowych projektów ustaw w świetle Regulaminu pracy Rady Ministrów, Warszawa, 10 września 2014 r., http://www.batory.org. pl (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2005), Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, COM (202) 704 final, Brussels, http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.referencesFundacja im. S. Batorego, Legislacja bez dialogu. XI Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku, http://obserwatoriumdemokracji.pl/podsumowania (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.referencesObywatelskie Forum Legislacji, Jakość procesu stanowienia prawa w drugim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. X Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 16 listopada 2016 do 15 listopada 2017 roku, http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/przejrzystosc_w_procesie_stanowienia_prawa_1 (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.referencesStanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji w sprawie planowanych zmian w Regulaminie pracy Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r., http://www.batory.org.pl (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.referencesKonstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78 poz. 483, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., nr 392.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 65, poz. 437.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 70, poz. 778.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1414 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1947.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r., poz. 1948.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2017 r., poz. 202.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, M.P. z 2013 r., poz. 979.pl_PL
dc.referencesUchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. M.P. z 2012 r., nr 32.pl_PL
dc.referencesUchwała Senatu Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu, tekst jedn. M.P. z 2010 r., nr 39, poz. 542.pl_PL
dc.referencesDokumentacja dotycząca uchwalania wskazanych w artykule projektów ustaw dostępna na stronach: http://www.sejm.gov.pl; http://legislacja.rcl.gov.pl (dostęp: 25.09.2018).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-445-5.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe