Show simple item record

dc.contributor.authorRymaszewski, Zygfryd
dc.date.accessioned2022-08-11T14:23:59Z
dc.date.available2022-08-11T14:23:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationRymaszewski Z., Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, https://doi.org/10.18778/7969-532-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-532-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42749
dc.descriptionKim byli aresztujący. Adresaci oświadczeń o areszcie. Przedmiot aresztu i jego cel. Okoliczności następowania i tytuł prawny aresztu. Kwoty wierzytelności zabezpieczone aresztem. Postępowanie aresztowe nieprocesowe. Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w oczy liczne wzmianki o areszcie, głównie kładzionym przez wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że niewiele informacji o nim można znaleźć w literaturze. Tematyczny areszt, już choćby dlatego, że był zabezpieczeniem interesów wierzyciela, miał wiele wspólnego z zastawem, zwłaszcza z powszechnie w miastach stosowanym zastawem ruchomości. I tu również poza zasygnalizowanie problemu wyjść nie można. Brakuje nam zatem odpowiednika dla stosunków miejskich – zastawu w prawie ziemskim. Uzyskany przez nas obraz aresztu – zabezpieczenia w prawie miast polskiego średniowiecza pozostawia wrażenie niedosytu. Zbyt często, wobec milczenia źródeł, badacz skazany jest na hipotezy czy znaki zapytania. Mimo wszystko sądzimy, że warto czytelnikowi przedstawić ciekawą instytucję prawną, w której jak w zwierciadle odbija się, choć w zamglonym tle, żywo pulsujące życie mieszkańców polskich miast epoki średniowiecznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja sfinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectaresztpl_PL
dc.subjectdłużnikpl_PL
dc.subjectaresztującypl_PL
dc.subjectaresztantpl_PL
dc.subjectprzedmiot aresztupl_PL
dc.subjectcel aresztupl_PL
dc.subjectokoliczności aresztupl_PL
dc.subjecttytuł prawny aresztupl_PL
dc.subjectcesjapl_PL
dc.subjectugodapl_PL
dc.titleAreszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznejpl_PL
dc.title.alternativeDer Sachenarrest als Instrument zur Sicherung von Forderungen in mittelalterlichen polnischen Städtenpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number228pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-533-1
dc.referencesAdamus Jan, O wstępnych aktach procesu litewskiego (do II Statutu). Garść notatek, „Ateneum Wileńskie”, R. XII, 1937, s. 205–281.pl_PL
dc.referencesBalzer Oswald, Przewód sądowy polski w zarysie, Lwów 1935.pl_PL
dc.referencesBardach Juliusz, Historia państwa i prawa Polski, t. I, Do połowy XV wieku, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesBuchda Gerhard, [hasło] Kummer, (w:) HRG, Bd 2, kol. 1257 i nast.pl_PL
dc.referencesBukowska Krystyna, Proces w prawie miejskim, (w:) Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. II, Od połowy XV wieku do r. 1795, pod red. Juliusza Bardacha, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa 1966. Cytuję: K. Bukowska, Historia II.pl_PL
dc.referencesBukowska Krystyna, Jeszcze w sprawie rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce, CPH, t. XXII, zesz. 1, 1970, s. 205–211.pl_PL
dc.referencesBukowska Krystyna, Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie (XVI–XVIII w.). Studia z historii prawa rzymskiego w Polsce, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesDąbkowski Przemysław, Prawo prywatne polskie, t. 1–2, Lwów 1910–1911.pl_PL
dc.referencesGail Andreas, Practicarum observationum tam ad processum iudiciarium, praesertim Imperialis camerae, quam causarum decisiones pertinentium libri duo, Coloniae 1668.pl_PL
dc.referencesGroicki Bartłomiej, Artykuły prawa majdeburskiego, które zową Speculum Saxonum, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesGroicki Bartłomiej, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesGroicki Bartłomiej, Tytuły prawa majdeburskiego, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesHeymann Ernst, rec. pracy H. Planitza, Grundlagen des deutschen Arrestprozesses, ZRG GA, Bd LIII, 1922, s. 435–438.pl_PL
dc.referencesKamińska Krystyna, Prawo chełmińskie w świetle najstarszych ksiąg miejskich Chełmna i Torunia, (w:) Studia Culmensia Historico-Iuridica, czyli Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, t. 1, pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, Toruń 1990, s. 335–360.pl_PL
dc.referencesLaband Paul, Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des XIV Jahrhunderts, Berlin 1863.pl_PL
dc.referencesLesiński Bogdan, Kupno renty w średniowiecznej Polsce. Na tle ówczesnej doktryny i praktyki zachodnioeuropejskiej, Poznań 1966.pl_PL
dc.referencesLesiński Bogdan, O prawnych formach kredytu w Polsce średniowiecznej, CPH, t. XXXII, zesz. 2, 1980, s. 187–196.pl_PL
dc.referencesLipski Andreas, Practicarum observationum ex jure Civili et Saxonico centuria una, Parisys a. MDCXXVII.pl_PL
dc.referencesMaciejewski Tadeusz, Postępowanie zapobiegawcze w prawie gdańskim, CPH, t. XLVIII, z. 1–2, 1995, s. 239–252.pl_PL
dc.referencesMaisel Witold, Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Poznań 1961.pl_PL
dc.referencesMatuszewski Jacek, Zastaw nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku, ZNUŁ, 1979, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Ser. I, nr 53.pl_PL
dc.referencesMatuszewski Józef, Ewikcja i rękojmia, (w:) Pisma wybrane, t. III, Łódź, 2001, s. 113–145.pl_PL
dc.referencesMatuszewski Józef, Filologia w służbie historii, (w:) Pisma wybrane, t. IV, Łódź 2001, s. 5–33.pl_PL
dc.referencesMatuszewski Józef, Pułapki średniowiecznej łaciny, (w:) Pisma wybrane, t. IV, Łódź 2001, s. 35–61.pl_PL
dc.referencesMatuszewski Józef, Sporne dekrety krakowskie, CPH, t. LIV, zesz.1, 2002, s. 309–316.pl_PL
dc.referencesMitteis Heinrich, Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch, Neu bearbeitet von Dr. Heinz Liberich, 17 erweitete und ergänzte Auflage, München 1985.pl_PL
dc.referencesOstrowski Teodor, Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego, t. I–II, Warszawa, 1784.pl_PL
dc.referencesPlanitz Hans, Grundlagen des deutschen Arrestprozesses. Ein Beitrag zur deutschen Prozessgeschichte, Lepzig 1922.pl_PL
dc.referencesPlanitz Hans, Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses, ZRG GA, Bd 34, 1913, s. 49–140.pl_PL
dc.referencesPlanitz–Eckhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, Graz–Köln 1971.pl_PL
dc.referencesPłaza Stanisław, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I, X–XVIII w., Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, Declaratio sententiae i leuteratio (Läuterung) w dawnym prawie polskim, CPH, t. XL, 1988, zesz. 2, s. 115–130.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, Jeszcze raz w sprawie rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce (w związku z odpowiedzią Krystyny Bukowskiej), CPH, t. XXIV, zesz. 1, 1972, s. 295–299.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, Kilka uwag po lekturze Andrzeja Lipskiego, Observationum practicarum…, (w:) Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, pod red. Anny Pikulskiej-Robaszkiewicz, Łódź 2000, s. 331–338.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, Obsyłanie w Polsce średniowiecznej, (w:) Studia historyczne dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Kraków 2001, s. 365–378.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, O prawie miejskim w średniowiecznej Polsce, (w:) Wielkie miasta. Czynniki integrujące i dezintegrujące. Łódź, 17–19 maja 1994, t. I, Łódź 1995, s. 26–33.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, Z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu. Czynności woźnego sądowego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu. Woźny sądowy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRymaszewski Zygfryd, Z zagadnień rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce, (Na marginesie książki K. Bukowskiej pt. Orzecznictwo sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie w XVI–XVIII w.), CPH t. XXI, zesz. 2, 1969, s. 201–231.pl_PL
dc.referencesSamsonowicz Henryk, Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w II połowie XV wieku, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSamsonowicz Henryk, Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce, (w:) Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 477–484.pl_PL
dc.referencesSchultze Alfred, Über Gläubigeranfechtung und Verfügungsbeschränkungen des Schuldners nach deutschem Stadrecht des Mittelalters, ZRG GA, Bd XLI, 1920, s. 210–280.pl_PL
dc.referencesSłownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. I i nast., Wrocław 1953 i nast.pl_PL
dc.referencesSłownik staropolski, t. I i nast., Wrocław 1952 i nast.pl_PL
dc.referencesTucholiensis Cervus Joannes, Farraginis actionum iuris Civilis et provincialis Saxonici Municipalisque Maydeburgensis libri septem, Cracoviae MDLVIII.pl_PL
dc.referencesUngeheuer Marian, Stosunki kredytowe w ziemi przemyskiej w połowie XV w., Lwów 1929.pl_PL
dc.referencesVolckmann A., Informatio Notariorum oder Neuverbesserte Notariat–Kunst – oder Hand- und Formular-Buch, Leipzig 1671.pl_PL
dc.referencesZaremska Hanna, Krakowska księga wójtowska z roku 1442. Bójki i obelgi, (w:) Cracovia, Polonia, Europa, Studia z dziejów średniowiecza, ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piatą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 93–100.pl_PL
dc.referencesŻaboklicka Anna, Zadłużenie hipoteczne domów w Nowym Sączu w końcu XVI w., PH, t. LIII, zesz. 4, 1962, s. 783–805.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-532-4
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe