Show simple item record

dc.contributor.authorKulig, Andrzej
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorSkładowski, Konrad
dc.contributor.editorMichalak, Anna
dc.date.accessioned2022-09-28T05:31:00Z
dc.date.available2022-09-28T05:31:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKulig A., Uwagi o kształtowaniu ustawodawstwa w Konstytucji kwietniowej, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Skotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 271-280, https://doi.org/10.18778/7969-841-7.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-841-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43419
dc.descriptionAutor omawia sposoby kształtowania się państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości po sto dwudziestu trzech latach niewoli. Opisuje Konstytucję kwietniową oraz jej poprzedniczki wraz ze zamianami w niej wprowadzonymi i jakie one miały znaczenie dla Rzeczpospolitej Polski.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Składowski K., Michalak A. (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprawo konstytucyjnepl_PL
dc.subjectKonstytucja kwietniowapl_PL
dc.subjectmiędzywojniepl_PL
dc.titleUwagi o kształtowaniu ustawodawstwa w Konstytucji kwietniowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number271-280pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-962-9
dc.referencesCybichowski Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, t. 2, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesCzajowski J., Ku konstytucji kwietniowej (23 kwietnia 1935 r.). Próba syntezy, [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesDruk sejmowy nr 111 z 1936 r.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Sejm w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2 (67).pl_PL
dc.referencesKomarnicki W., Polskie prawo państwowe (Geneza i system), Warszawa 1922.pl_PL
dc.referencesKomarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Reprint dzieła opublikowanego w Wilnie w roku 1937, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst z orzecznictwem Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybunału Administracyjnego, oprac. L. Zieleniewski, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesKulesza W.T., Tryb uchwalania konstytucji kwietniowej (23 kwietnia 1935 r.), [w:] M. Wyrzykowski (red.), Tryby uchwalania polskich konstytucji, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMakarewicz J., Kodyfikacja konstytucji, „Przegląd Prawa i Administracji im. E. Tilla” 1934, R. 59, kwartał III.pl_PL
dc.referencesMakowski W., O państwie społecznym, Wstęp, wybór i oprac. W.T. Kulesza, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMirkine-Guetzévich B., Les constitutions de L’Europe Nouvelle, Paris 1930.pl_PL
dc.referencesPowszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wybór M.J. Ptak i M. Kinstler, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesZwierzchowski E., Z zagadnień delegacji ustawodawczej w Polsce międzywojennej (od pełnomocnictw Wł. Grabskiego do konstytucji kwietniowej), „Zeszyty Naukowe UJ” 1963, Prace prawnicze, z. 10.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-841-7.20
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe