Show simple item record

dc.contributor.authorLichański, Jakub Z.
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.contributor.editorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2023-07-26T10:52:11Z
dc.date.available2023-07-26T10:52:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationLichański J. Z., Bolesław Leśmian i problemy komunikacji, [w:] Teorie i praktyki komunikacji 2, red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-181-4.31pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-181-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47654
dc.description.abstractPrzedmiotem rozważań będzie jeden wiersz Bolesława Leśmiana Dziewczyna z tomu Napój cienisty. Dotychczasowe interpretacje ale i opisy tego dziełka wydają się niewystarczające. Ich autorzy nie wzięli pod uwagę problemów dość banalnych, a mianowicie – kwestii komunikacji. Jest to przecież wypowiedź, może raczej komunikat, który niesie określone treści i odwołuje się do jakiejś uprzedniej wiedzy odbiorcy. Wiedza ta oparta jest na tradycji klasycznej (Wergiliusz, Owidiusz), ale nawiązuje do pewnych wątków znanych i z twórczości samego Leśmiana np. Przygody Sindbada Żeglarza, ale i przewijających się w twórczości współczesnych mu twórców (np. W. Gomulicki, A. Asnyk). Stąd konieczność zastosowania klasycznych narzędzi metody filologicznej. Komunikat jest zbudowany w wierszu w sposób dość prosty, może jednak sprawić kłopot, gdy będziemy go analizować pobieżnie. Narzędzia komunikatywistyczne pozwalają na jego precyzyjny opis. Sam utwór to realizacja tzw. Światopoglądu balladowego opisanego już przez Stefana Lichańskiego. Zarazem Dziewczyna nie jest zaprzeczeniem wartości marzeń; ostrzega tylko, że nie każde z nich da się zrealizować. Trzeba bowiem ostrożnie wybierać bramę Snu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTeorie i praktyki komunikacji 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBolesław Leśmianpl_PL
dc.subjectPrzygody Sindbada Żeglarzapl_PL
dc.subjectWergiliuszpl_PL
dc.subjectOwidiuszpl_PL
dc.subjectAdam Asnykpl_PL
dc.subjectWiktor Gomulickipl_PL
dc.subjectkomunikatywizmpl_PL
dc.titleBolesław Leśmian i problemy komunikacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number503-518pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski (emeryt)pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-182-1
dc.referencesAsnyk A. (1974), Poezje, wstęp S. Lichański, wyd. T. Jodełka-Burzecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGomulicki W. (1900), Pieśń o Gdańsku, Nakł. Księgarni T. Paprockiego, Warszawa (kolejne wyd.: Pieśń o Gdańsku, wstęp i oprac. J.W. Gomulicki, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979).pl_PL
dc.referencesLeśmian B. (1936), Przygody Sindbada Żeglarza, Biblioteka Polska, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLeśmian B. (1959), Szkice literackie, wstęp i oprac. J. Trznadel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeśmian B. (2000). Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz, oprac. graf. L.T. Karczewski, wyd. 3, Wydawnictwo Algo, Toruń.pl_PL
dc.referencesOVID. = Owidiusz [Publiusz Nazo] (1996), Przemiany, wyd. 2, tł. A. Kamieńska, wstęp i oprac. S. Stabryła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesVERG. = Wergiliusz [Publiusz Maro] (1980), Eneida, wyd. 3, tł. T. Karyłowski, wstęp i oprac. S. Stabryła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDobrowolska K. (2014), Budowniczy złotych mostów. Leśmian i retoryczna krytyka metafor, Wydawnictwo DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyskurs i jego odmiany (2016), red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesEtyka w komunikacji (2018), red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź.pl_PL
dc.referencesGłowiński M. (1963), Dystychy balladowe Leśmiana, w: tenże, Z teorii i historii literatury, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in., s. 131–155.pl_PL
dc.referencesGłowiński M. (1964), „Twórczość Leśmiana (Próba przekroju)”, Jacek Trznadel [recenzja], „Pamiętnik Literacki”, nr 55 (4), s. 585–597.pl_PL
dc.referencesGłowiński M. (1981), Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji B. Leśmiana, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHartmann N. (1958), Über die Stellung der ästhetischen Werte im Reich der Werte überhaupt, w: tenże, Kleinere Schriften, t. 3, De Gruyter, Berlin 1958, s. 314–321 (tłum. pol. w: W. Galewicz, N. Hartmann, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 309–320).pl_PL
dc.referencesKazimierczak M. (2020), Aluzje antyczne w poezji Bolesława Leśmiana i jej przekładach na języki wschodniosłowiańskie, „Polish Studies of Kyiv”, t. XXXVI, s. 424–436.pl_PL
dc.referencesKomunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku (2016), red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski J. (1979), Dzieje literatury polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J. (1990), Literatura Dwudziestolecia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLichański J.Z. (2007), Retoryka. Historia – teoria – praktyka, t. 1–2, Wydawnictwo DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLichański J.Z. (2015), „Niobe” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Ty jesteś moja światłość świata…”, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesLichański J.Z. (2017), Filologia – Filozofia – Retoryka. Wprowadzenie do badań (nie tylko) literatury, Wydawnictwo DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLichański J.Z. (2018), Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury, Wydawnictwo Drugie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLichański S. (1967), Cienie i profile. Studia i szkice literackie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLichański S. (2017), Prawo do bajki – po ponad pół wieku, w: J.Z. Lichański, Filologia – Filozofia – Retoryka. Wprowadzenie do badań (nie tylko) literatury, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 77–89.pl_PL
dc.referencesLiteratura polska. Przewodnik encyklopedyczny (1989–1991), red. J. Krzyżanowski i in., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁotman J.W. (1970), Teoria chudożestvennogo teksta, Nauka, Moskva (tłum. pol.: A. Tanalska, Warszawa 1984).pl_PL
dc.referencesMayenowa M.R. (1967), O sztuce czytania wierszy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMayenowa M.R. (1974), Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in.pl_PL
dc.referencesMordka A. (2008), Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesNagardżuna (2014), Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania, przekł., przedm. i oprac. A. Przybysławski, Wydawnictwo Marek Derewicki, Kęty.pl_PL
dc.referencesPoetyki Leśmiana. Leśmian i inni (2002), red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolski Słownik Biograficzny (1972), red. B. Leśnodorski i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in., t. 17, s. 167–169 (hasło oprac. J. Trznadel).pl_PL
dc.referencesPszczołowska L. (1997), Wiersz polski. Zarys historyczny, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J.M. (2001), Leśmian. Encyklopedia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSandauer A. (1965), Pośmiertny tryumf Młodej Polski, czyli o poezji Bolesława Leśmiana, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 1, red. J. Kwiatkowski i in., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 477–498.pl_PL
dc.referencesSłownik literatury polskiej XX wieku (1992), red. A. Brodzka i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in.pl_PL
dc.referencesStone R.H. (1976), Bolesław Leśmian. The Poet and His Poetry, University of California Press, Berkley–Los Angeles–London.pl_PL
dc.referencesStudia o Leśmianie (1971), red. M. Głowiński, J. Sławiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTeorie i praktyki komunikacji (2020), red. G. Habrajska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTrznadel J. (1964), Twórczość Leśmiana (Próba przekroju), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuczyński J. (1969), Schopenhauer a Młoda Polska, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesZ problemów literatury polskiej XX wieku (1965), t. 1–3, red. J. Kwiatkowski i in., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.references„Dziewczyna” – interpretacja, oprac. A. Strużyńska, https://poezja.org/wz/interpretacja/2993/Dziewczyna (dostęp: 3.08.2022).pl_PL
dc.references„Dziewczyna” – interpretacja i analiza, https://eszkola.pl/jezyk-polski/dziewczyna-2926.html (dostęp: 3.08.2022).pl_PL
dc.references„Dziewczyna” Bolesława Leśmiana, https://sciaga.pl/tekst/57239-58-interpretacja_wiersza_dziewczyna_boleslawa_lesmiana (dostęp: 3.08.2022).pl_PL
dc.referencesBolesław Leśmian (1877–1937). Magia słów, https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/387560/HTML/ index.html (dostęp: 3.08.2022).pl_PL
dc.referencesBolesław Leśmian, hasło oprac. R. Marek, https://poezja.org/wz/Boleslaw_Lesmian (dostęp: 3.08.2022).pl_PL
dc.referencesBolesław Leśmian, https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Le%C5%9Bmian (dostęp: 3.08.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-181-4.31


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe