Show simple item record

dc.contributor.authorDakowicz, Przemysław
dc.date.accessioned2023-08-09T10:06:30Z
dc.date.available2023-08-09T10:06:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDakowicz P., Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-200-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-200-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47753
dc.description.abstractTeksty zostały ułożone w dwa odrębne działy. W większości z tych, które znalazły się w dziale pierwszym, szczególną uwagę poświęcam zespołowi kwestii, by tak rzec, metafizycznych lub otwarcie religijnych - manifestujących się, w różnym stopniu oraz poprzez rozmaite strategie intertekstualne i dialogiczne, w twórczości takich autorów, jak Czesław Miłosz, Krzysztof Kuczkowski czy Wojciech Kass. Dział drugi przeznaczony został na interpretacje wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza i Feliksa Netza, dla których najistotniejszy (choć nie jedyny) kontekst stanowi nowa i najnowsza historia. Określona semantyzacja wydarzeń istotnych dla zbiorowości dokonuje się tu dzięki odniesieniu do żywotnej tradycji poetyckiej, między innymi do polskiego romantyzmu. Swoiste uzupełnienie niektórych intuicji interpretacyjnych znajdzie Czytelnik w aneksie, na który składają się dwa dialogi - o poezji (z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem) oraz o historii i krytyce literackiej (z Tomaszem Burkiem). / Ze Słowa wstępnegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCzesław Miłoszpl_PL
dc.subjectJarosław Marek Rymkiewiczpl_PL
dc.subjectFeliks Netzpl_PL
dc.subjectWojciech Kasspl_PL
dc.subjectKrzysztof Kuczkowskipl_PL
dc.subjectWojciech Gawłowskipl_PL
dc.titleLustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjnepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number288pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-201-7
dc.references„Chodzi o jak największy zamach”. Z Krzysztofem Kuczkowskim poetą, eseistą, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika literackiego „Topos” rozmawia Wojciech Kass, „Nowa Okolica Poetów” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesCiągle poszukujemy klucza. O Swedenborgu rozmawiają Czesław Miłosz i Ireneusz Kania, w: S. Toksvig, Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk, przeł. I. Kania, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesCoś nam nie wyszło, coś się nie udało… Z Feliksem Netzem, poetą, prozaikiem, tłumaczem, autorem słuchowisk, krytykiem literackim i filmowym — rozmawia Wojciech Kass, „Topos” 2014, nr 5.pl_PL
dc.referencesGawłowski W., Lunapark nieśmiertelności, Sopot 2011.pl_PL
dc.referencesKass W., 41, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKass W., Korespondencja do i od Ryszarda Kapuścińskiego, „Topos” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesKass W., Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza?, „Topos” 2002, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesKrew na fotelach tupolewa. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Joanna Lichocka, „Do Rzeczy” 2013, nr 45.pl_PL
dc.referencesKuczkowski K., Wiersze [masowe] i inne, Sopot 2010.pl_PL
dc.referencesMiłosz C., „Autoportret przekorny”. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesMiłosz C., Rok myśliwego, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMiłosz C., Ziemia Ulro, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesNetz F., Krzyk sowy, Sopot 2014.pl_PL
dc.referencesNo i co wy na to, Polacy. Rozmowa z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, w: A. Nowak, Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990–2012, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesNowaczewski A., Elegia dla Iana Curtisa, Sopot 2010.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Ciemności Sybiru [felieton], „Gazeta Polska” 2014, nr 16.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Konwencje, Łódź 1957.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Myśli różne o ogrodach, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Pastuszek Chełmońskiego, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Pastuszek Chełmońskiego [felieton], „Gazeta Polska” 2013, nr 48.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Reytan. Upadek Polski, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Samuel Zborowski, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Thema regium, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesRymkiewicz J. M., Wiersze polityczne [felieton], „Gazeta Polska” 2014, nr 14.pl_PL
dc.referencesBreczko J., Przypływy i odpływy katolicyzmu Miłosza (wymiar społeczny), „Folia Philosophica” 2017, t. 38.pl_PL
dc.referencesChojnowski Z., Imiona obecności, „Nowe Książki” 2001, nr 6.pl_PL
dc.referencesCzabanowska-Wróbel A., Odbicia i powtórzenia. Młodopolski „Traktat o Narcyzie”, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesDakowicz P., Animula w krainie zwierciadeł. O tomie „Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości” Krzysztofa Kuczkowskiego, w: tenże, Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej, Sopot 2008.pl_PL
dc.referencesDakowicz P., Lunatyk światła. O tomie „Wiry i sny” Wojciecha Kassa, w: tenże, Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej, Sopot 2008.pl_PL
dc.referencesDakowicz P., Pierwsza jest miłość. O tomie „Gwiazda Głóg” Wojciecha Kassa, w: tenże, Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej, Sopot 2008.pl_PL
dc.referencesDrzewucki J., Czarna krew, miłość wszechrzeczy, „Plus-Minus” (dodatek do „Rzeczpospolitej”) z 19.04.2014, https://www.rp.pl/artykul/1103514-Czarna-krew--milosc-wszechrzeczy.html [dostęp: 20.05.2014].pl_PL
dc.referencesDzień M., Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza. Studium analityczno-interpretacyjne, t. 1–2, Bielsko- Biała 2010.pl_PL
dc.referencesFiut A., Prorok postchrześcijaństwa?, „Ruch Literacki” 2011, z. 3.pl_PL
dc.referencesFront Ł., Recepcja Williama Blake’a w twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesGarbol T., Po upadku. O twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013.pl_PL
dc.referencesHorubała A., Śmiertelne zauroczenie, „Do Rzeczy” 2014, nr 16.pl_PL
dc.referencesJastrzębski J., Prańskie liturgie, „Jaćwież” 2002, nr 19.pl_PL
dc.referencesKalandyk M., Przepływ cieni, „Jaćwież” 2004, nr 27/28.pl_PL
dc.referencesKarasek K., Uwaga, poeta!, „Życie” 2004, nr 39.pl_PL
dc.referencesKaźmierczyk Z., Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesKociuba G., Uważność, „Nowa Okolica Poetów” 2004, nr 1.pl_PL
dc.referencesKordes R., Religijna bezdomność Czesława Miłosza, „Acta Univeristatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2000, nr 37.pl_PL
dc.referencesKornhauser J., Droga przez ogród, „Książki w Tygodniku” [dodatek do „Tygodnika Powszechnego”] 2006, nr 9.pl_PL
dc.referencesKuczkowski K., „Jasne domaga się rozpoznania. Ciemne nigdy…” (O „Prószeniu i praniu” Wojciecha Kassa), „Topos” 2002, nr 6.pl_PL
dc.referencesKuczkowski K., Poezja późnej godziny, w: W. Gawłowski, Prowincja Ostrów Miasta, Ostrów Wielkopolski 2008.pl_PL
dc.referencesKudyba W., „Łaska światłocienia”. Liryka Wojciecha Gawłowskiego, „Topos” 2008, nr 4.pl_PL
dc.referencesKudyba W., Śmierć męskich mitów, „Arcana” 2010, nr 6.pl_PL
dc.referencesKudyba W., Z głębi, z głodu. Wiersze Krzysztofa Kuczkowskiego, „Topos” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesKudyba W., Życie i śmierć Wielkiej Małpy, „Odra” 2011, nr 6.pl_PL
dc.referencesLisicki P., Miłosza powrót do ziemi jałowej, w: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesLorkowski P. W., Pogoda i dziękczynienie, „Topos” 2001, nr 1.pl_PL
dc.referencesŁawski J., „Argument” za istnieniem Boga. Poezja transcendentalna, w: tenże, Miłosz: Kroniki istnienia. Sylwy, Białystok 2014.pl_PL
dc.referencesMasłowski M., Religia Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4.pl_PL
dc.referencesMichalski C., Szaleństwo Rymkiewicza, w: Spór o Rymkiewicza. Wybór publicystyki, red. T. Rowiński, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMichalski C., Bezradność i pycha, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 26.pl_PL
dc.referencesNetz F., Poeta współczesny, „Śląsk” 2011, nr 10.pl_PL
dc.referencesNycz R., „Wyrwać z rzeczy chwilę zobaczenia”: Czesława Miłosza tropienie realności, w: tenże, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesRoszak P., Chrześcijaństwo i jego ethos z perspektywy dialogu ks. J. Sadzika i Cz. Miłosza, „Studia Gdańskie” 2015, t. 37.pl_PL
dc.referencesSawicki S., Dwa poematy teologiczne. Próba lektury, w: tenże, Wartość — Sacrum — Norwid 2. Studia i szkice aksjologicznoliterackie, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesSawicki S., Miłoszowy oścień, w: tenże, Wartość — Sacrum — Norwid 2. Studia i szkice aksjologicznoliterackie, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesSłapik M., Z pogranicza, „Borussia” 2002, nr 26.pl_PL
dc.referencesSolecki M., Raj utracony, „Wyspa” 2010, nr 4.pl_PL
dc.referencesStankowska A., Poezja jako rodzaj wyobraźni religijnej. Gnoza w estetyce Czesława Miłosza, „Przegląd Religioznawczy” 2009, nr 4.pl_PL
dc.referencesSterna-Wachowiak S., Zwierzątko sumienia i muzyka wnętrza (Posłowie), w: W. Gawłowski, Głosy, obrazy i sny, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesJastremski K., Apokatastasis in the Work of Czesław Miłosz. Poetic Restoration of Wholeness, Chapell Hill 2000.pl_PL
dc.referencesSzaruga L., Świat poetycki (XLI), „Zeszyty Literackie” 2008, nr 4.pl_PL
dc.referencesSzczepan-Wojnarska A. M., Inne i masa [poezji], „Topos” 2011, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesSzulc L., Poezja w stylu galant, „Jaćwież” 1999, nr 8.pl_PL
dc.referencesSzulc L., Warunkiem bogactwa wcale nie jest ilość, „Jaćwież” 2000, nr 12.pl_PL
dc.referencesSzymańska A., Dekonstrukcja i konstrukcja, „Przegląd Powszechny” 2009, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzymańska A., Mała metafizyka, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzymik J., „I rozłączone się złączy”. Teologia nadziei w eschatologicznych wątkach dzieła literackiego Czesława Miłosza, „Zeszyty Karmelitańskie” 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesSzymik J., Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza, Katowice 1996.pl_PL
dc.referencesWoźniak-Łabieniec M., Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesZarębianka Z., W poszukiwaniu jedności. Między wiarą a zwątpieniem w późnych wierszach Czesława Miłosza, w: taż, Czytanie sacrum, Kraków–Rzym 2008.pl_PL
dc.referencesAnonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesArtyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybrały i opracowały E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesBachtin M., Dialog. Język. Literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Ja, wędrujący sen, „Teksty” 1973, nr 2.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Historyk literatury i cytaty, w: Problemy teorii literatury. Seria 4. Prace z lat 1985–1994, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesBorowy W., O poezji Mickiewicza, t. 1, Lublin 1958.pl_PL
dc.referencesBrzozowski J., Trzy glosy na marginesie wiersza „Snuć miłość…”, w: tenże, Odczytywanie romantyków (2). Dwadzieścia dwa szkice i notatki o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesBrzozowski J., Wypisy, w: tenże, Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesCécile S., W mocy psalmów, tłum. B. Breiter, „Pastores” 2007, nr 2.pl_PL
dc.referencesDernałowicz M., Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832–czerwiec 1834, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesDernałowicz M., Kostenicz K., Makowiecka Z., Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Lata 1798–1824, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesDziadek A., Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesEliot T. S., Hamlet i jego problemy, w: Kto to jest klasyk i inne eseje, przeł. M. Heydel, M. Niemojowska, H. Pręczkowska, M. Żurowski, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesEliot T. S., Tradycja i talent indywidualny, w: Kto to jest klasyk i inne eseje, przeł. M. Heydel, M. Niemojowska, H. Pręczkowska, M. Żurowski, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesEliot T. S., W moim początku jest mój kres, przełożył, komentarzami i przypisami opatrzył A. Pomorski, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGide A., Traktat o Narcyzie. (Teoria symbolu), w: tenże, Immoralista i inne utwory, przeł. I. Rogozińska, wstępem opatrzył L. Budrecki, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesJaspers K., Strindberg i van Gogh. Próba analizy patograficznej z porównawczym przywołaniem Swedenborga i Hölderlina, przeł. R. Reszke, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKawafis K., Czekając na barbarzyńców, w: tenże, Wiersze zebrane, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesKierkegaard S., Pojęcie lęku. Proste rozważania o charakterze psychologicznym, odniesione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa, przekład, wstęp i przypisy A. Szwed, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKleiner J., Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 4, cz. II, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz A., Studia Orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKubacki W., „Zima miejska” Mickiewicza, w: tenże, Pierwiosnki polskiego romantyzmu, Kraków 1949.pl_PL
dc.referencesKwaśnicka M., Sor Juanę ustanawiam, w: taż, Krew z mlekiem, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesLachmann R., Mnemotechnika i symulakrum, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesLahde Andrew, [list pożegnalny], kopia internetowa: http://www.scribd.com/doc/7112458/Andrew-Lahdes-Farewell-Letter [dostęp: 28.02.2012].pl_PL
dc.referencesLeśmian B., Rytm jako światopogląd, w: Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze. (Leśmian — Witkacy — Schulz — Gombrowicz), wybór i wprowadzenie T. Wójcik, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMałecki A., Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, t. 3, Lwów 1901.pl_PL
dc.referencesMárai S., Wyspa, przeł. F. Netz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMatuszewski I., Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze, oprac. i wstęp S. Sandler, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesMeschonnic H., Les États de la poétique, Paris 1985.pl_PL
dc.referencesMistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, red. nauk. S. Sierpowski, przeł. B. Kürbis, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesMit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. S. Żerańska-Kominek, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, [Kraków] 2008.pl_PL
dc.referencesNorwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 2: Wiersze. Część druga, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesNorwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 3: Poematy, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A., Sny i poetyka, „Teksty” 1973, nr 2.pl_PL
dc.referencesOwidiusz, Przemiany, przeł. B. Kiciński, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesPlaton, Ion, w: tenże, Dialogi, t. 1, przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył W. Witwicki, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesPlaton, Fajdros, w: tenże, Dialogi, t. 2, przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył W. Witwicki, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesPoprzęcka M., W stronę ukochanych cieni. Obraz Orfeusza w sztuce symbolizmu, w: Mit Orfeusza. Interpretacje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. S. Żerańska-Kominek, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesRowiński C., Orfeusz i Eurydyka, w: Mit, człowiek, literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Moja droga z Radomska do Rzymu, „Gazeta Wyborcza” z 11.10.2008, http://wyborcza.pl/1,75410,5797893,Moja_droga_z_Radomska_do_Rzymu_.html?disableRedirects=true [dostęp: 28.02.2012].pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Wyjście, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesSarnowska-Temeriusz E., Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSewell E., The orphic voice. Poetry and natural history, Londyn 1961.pl_PL
dc.referencesSkuczyński J., „Moc przeze mnie gada…” Autor i jego strategie nadawczo-odbiorcze w „Samuelu Zborowskim”, w: „Świat z tajemnic wyspowiadany…” Studia o „Samuelu Zborowskim, praca zbiorowa, red. M. Kalinowska, J. Skuczyński, M. Bizior, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesSłowacki J., Anhelli, w: Dzieła, t. II, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesSłowacki J., Dialog troisty z Helionem, Helois i przeciwnikami, w: tenże, Dzieła, t. 12, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesSłowacki J., [list do Zygmunta Krasińskiego; Paryż, 14 grudnia 1842 r.], w: tenże, Dzieła, t. 14, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesSłowacki J., Samuel Zborowski, w: tenże, Dzieła, t. 10, Wrocław 1959.pl_PL
dc.referencesSłowacki J., Wiersze, wstęp i oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesSobolewska A., Jak sen jest zrobiony? Poetycka materia snu, w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, praca zbiorowa, red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesStelmaszczyk B., Sfera miłości — o wierszu „Snuć miłość…”, w: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, red. J. Brzozowski, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSwedenborg E., Dziennik snów. 1743–1744 , przeł., przedmową i przypisami opatrzył M. Kalinowski, posłowie B. Andrzejewski, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesSwedenborg E., Nowa Jeruzalem i jej niebiańska nauka, tłum. anonimowe, Londyn [ok. 1938].pl_PL
dc.referencesTabaszewska J., Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesWęcławski T., Pytanie o ducha XXI stulecia, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesZgorzelski C., [komentarz edytorski], w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. I, cz. 3: Wiersze. 1829–1855, Wrocław 1981.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-200-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe