Show simple item record

dc.contributor.authorDanek, Zbigniew
dc.date.accessioned2023-09-11T10:33:17Z
dc.date.available2023-09-11T10:33:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDanek Z., Prawdziwe początki filozofii, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8142-856-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-856-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47879
dc.description.abstractCzytelnik tej książki dowie się, od kiedy starożytni Grecy zaczęli nazywać nową, intrygującą dziedzinę ludzkiej aktywności intelektualnej – filozofią, a tych, którzy poświęcali się jej z coraz większym zaangażowaniem – filozofami. Będzie mógł prześledzić trwający dziesiątki lat proces, który doprowadził do pojawienia się takich indywidualności, jak Sokrates, Platon czy Arystoteles. Proces to niespokojny, ciekawy i brzemienny w skutki, o czym świadczy fakt, że rodzące się wówczas filozoficzne dylematy i sprzeczne niejednokrotnie ich rozwiązania dają pożywkę do zażartych sporów również w czasach współczesnych. Autor, relacjonując owe przemiany, stara się odpowiedzieć na wiele pytań szczegółowych, takich jak m.in.: – czy filozofię odziedziczyli Ateńczycy po swoich przodkach, – czy w klasycznych Atenach filozofowie byli prześladowani, – gdzie przebiegała granica między filozofią a sofistyczną erystyką, – dlaczego Sokrates musiał wypić cykutę, – czy Platon w istocie był, czy też nie był, dualistą. Przede wszystkim jednak skupia swą uwagę na drodze, jaką przebywa Platoński filozof, odchodząc stopniowo od codziennej ludzkiej rzeczywistości, a także na jego późniejszym do tej rzeczywistości powrocie, a nawet zaangażowaniu w sprawy bieżącej polityki państwowej. Polecamy tę pozycję uwadze czytelników.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfilozofia greckapl_PL
dc.subjectSokratespl_PL
dc.subjectPlatonpl_PL
dc.subjectArystotelespl_PL
dc.subjectpolispl_PL
dc.subjectsofizmpl_PL
dc.titlePrawdziwe początki filozofiipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number240pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Klasycznej, Zakład Latynistyki i Językoznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-857-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteZbigniew Danek od roku 1981do chwili obecnej zatrudniony jest w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat uzyskał w 1987 roku na podstawie pracy na temat Platońskiego dialogu Kratylos, natomiast habilitację przeprowadził w 2000 roku (książka Myślę więc nic wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet”). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na kwestiach związanych z dawną i obecną filozofią mowy oraz filozoficznej problematyce podejmowanej przez myślicieli antyku grecko-rzymskiego.pl_PL
dc.referencesAhrensdorf P.J., The Death of Socrates and the Life of Philosophy, State University of New York Press, Albany, NY 1995.pl_PL
dc.referencesAltman W.H.F., Ascent to the Good. The Reading Order of Plato’s Dialogues from Symposium to Republic, Lexington Books, Lanham 2018.pl_PL
dc.referencesAndersson S., The History of Russell’s Pythagorean Mysticism, „Russell. The Journal of Bertrand Russell Studies” 1998, vol. 18, issue 2, s. 175–183.pl_PL
dc.referencesBall M.S., Called by Stories. Biblical Sagas and Their Challenge for Law, Duke University Press, Durham–London 2000.pl_PL
dc.referencesBalla Ch., Isocrates, Plato, and Aristotle on Rhetoric, „Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science” 2004, vol. 1, s. 4–71.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., Państwo i prawo w poglądach Kalliklesa, Trazymacha i Krytiasza, „Studia Iuridica Torunensia”, t. III, Toruń 2006, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesBaumhauer O.A., Die sophistische Rhetorik. Eine Theorie sprachlicher Kommunikation, Metzler, Stuttgart 1986.pl_PL
dc.referencesBenardete S., The Rhetoric of Morality and Philosophy: Plato’s Gorgias and Phaedrus, The University of Chicago Press, Chicago 2009 (1st ed..1991).pl_PL
dc.referencesBlandzi S., Platoński projekt filozofii pierwszej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBurkert W., Platon oder Pythagoras? Zum Ursprung des Wortes „Philosophie”, „Hermes” 1960, 88 Bd., H. 2, s. 159–177.pl_PL
dc.referencesChance Th.H., Plato’s Euthydemus. Analysis of What Is and Is Not Philosophy, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1992.pl_PL
dc.referencesClark D.L., Rhetoric in Greco-Roman Education, Columbia University Press, New York 1957.pl_PL
dc.referencesCleve F.M., Źródła i motywy filozofii, tłum. K. Łapiński, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 3(5), s. 7–22.pl_PL
dc.referencesCooper C., Forensic Oratory, [w:] A Companion to Greek Rhetoric, ed. I. Worthington, Wiley-Blackwell, Singapore 2010, s. 203–219.pl_PL
dc.referencesCzapińska M., Platońska ‘epanodos’, czyli niezwykła podróż duszy. Rozwój koncepcji, „Nowy Filomata” 2005, R. IX, nr 1, s. 11–21.pl_PL
dc.referencesCzarnawska M., Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej, Dział Wydawnictw Filii UW, Białystok 1988.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Boski zapał ślicznego Izokratesa. Izokrates Platoński – rozważania z pogranicza filozofii i retoryki, „Meander” 2015, R. 70, s. 35–52.pl_PL
dc.referencesDanek Z., De „Apologia Socratis” Platonica in Isocratis „Antidosi” resonante – bonae inter duos illos auctores consensionis testimonio, „Eos” 2017, vol. 104, fasc. 2, s. 255–266.pl_PL
dc.referencesDanek Z., De Socrate apud Aristophanem collaudato, „Eos” 2005, vol. 92, fasc. 1, s. 19–28.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Gleichgültig, wer der Erzähler ist? – zu „Phaidros” 275b5–c2, „Collectanea Philologica” 1995, t. 1, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Metoda majeutyczna Sokratesa, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1997 (wyd. 1998), t. 61, s. 67–71.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Myślę, więc nie wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet”, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Platon o spostrzeganiu zmysłowym, „Meander” 1992, R. 47, nr 9–10, s. 469–487.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Platońska koncepcja czasu regresywnego, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, red. J. Czerwińska, I. Kaczor, M. Koźluk, A. Lenartowicz, J. Rybowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 133–142.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Platońska koncepcja poznania immanentnego, czyli epistemologia pozytywna „Listu VII”, „Collectanea Philologica” 2006, t. 9, s. 3–21.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Przeciw komu występuje Izokrates w swoim „Liście do Aleksandra”?, „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. LXIII, z. 3, s. 53–65.pl_PL
dc.referencesDanek Z., Rectene Isocrates sophistis nonnumquam adnumeretur, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 2017, t. XXVII, nr 2, s. 29–39.pl_PL
dc.referencesDay J.M., Rhetoric and Ethics from the Sophists to Aristotle, [w:] A Companion to Greek Rhetoric, ed. I. Worthington, Wiley-Blackwell, Singapore 2010, s. 378–392.pl_PL
dc.referencesDembiński B., Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesDepew D., The Inscription of Isocrates into Aristotle’s Practical Philosophy, [w:] Isocrates and Civic Education, ed. T. Poulakos, D. Depew, University of Texas Press, Austin 2004, s. 157–185.pl_PL
dc.referencesDomański J., Kilka refleksji nie tylko etycznych o tradycji, recepcji i renesansie jako atrybutach kondycji człowieczej, „Etyka” 1996, nr 29, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesDreikopel T., Wizerunek Protagorasa z Abdery w Platońskim dialogu „Protagoras” (309a– 348a), [w:] W kręgu Platona i jego dialogów, red. W. Wróblewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 103–166.pl_PL
dc.referencesDrwięga M., Człowiek w filozofii arystotelesowskiej, „Anthropos? Czasopismo naukowe przy Wydziale Filologicznym UŚ” 2008, nr 10–11 [online], dostępne na: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos6/texty/drwiega.htm [dostęp: 1.04.2020].pl_PL
dc.referencesDuma T., Problem prawdy w filozofii Arystotelesa, „Roczniki Filozoficzne” 2013, t. 61, z. 2, s. 5–25.pl_PL
dc.referencesEucken Ch., Isokrates. Seine Positionen in der Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Philosophen, De Gruyter, Berlin 1983.pl_PL
dc.referencesFilonik J., Athenian Impiety Trials: A Reappraisal, „Dike” 2003, vol. 16, s. 11–96.pl_PL
dc.referencesFine G., The Possibility of Inquiry: Meno’s Paradox from Socrates to Sextus, Oxford University Press, Oxford 2014.pl_PL
dc.referencesFortenbaugh W.W., Aristotle’s Art of Rhetoric, [w:] A Companion to Greek Rhetoric, ed. I. Worthington, Wiley-Blackwell, Singapore 2010, s. 107–123.pl_PL
dc.referencesFrère J., Les Grecs et le désir de l’être. Des Préplatoniciens à Aristote, Les Belles Lettres, Paris 1981.pl_PL
dc.referencesFrey R.G., Did Socrates Commit Suicide?, „Philosophy” 1978, vol. 53, no. 203 ( January), s. 106–108.pl_PL
dc.referencesFriedländer P., Plato, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton 1969.pl_PL
dc.referencesGaiser K., Platons ungeschriebene Lehre, 2. Aufl., Klett, Stuttgart 1968.pl_PL
dc.referencesGajda J., Pitagorejczycy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGasser-Wingate M., Aristotle on Induction and First Principles, „Philosophers Imprint” 2016, vol. 16, no. 4, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesGemelli Marciano M.L., Die Vorsokratiker: griechisch-lateinisch-deutsch / Auswahl der Fragmente und Zeugnisse, Übers. und Erl. von M. Laura Gemelli Marciano, Bd. 1, Artemis & Winkler, Düsseldorf 2007.pl_PL
dc.referencesGuthrie W.K.C., Sokrates, tłum. K. Łapiński, S. Żuławski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesHadot P., Qu’est-ce que la philosophie antique?, Gallimard, Paris 1995.pl_PL
dc.referencesHalfwassen J., Auf den Spuren des Einen. Studien zur Metaphysik und ihrer Geschichte, Mohr Siebeck, Tübingen 2015.pl_PL
dc.referencesHalliwell S., Philosophical Rhetoric or Rhetorical Philosophy? The Strange Case of Isocrates, [w:] The Rhetoric Canon, ed. B. Deen Schildgen, Wayne State University Press, Detroit 1997, s. 107–127.pl_PL
dc.referencesHansen M.H., Democratic Freedom and the Concept of Freedom in Plato and Aristotle, „Greek, Roman, and Byzantine Studies” 2010, vol. 50, no. 1, s. 1–27.pl_PL
dc.referencesHaskins E., Logos and Power in Sophistical and Isocratean Rhetoric, [w:] Isocrates and Civic Education, ed. T. Poulakos, D. Depew, University of Texas Press, Austin 2004, s. 84–103.pl_PL
dc.referencesHeitsch E., Überlegungen Platons im Theaetet, Akademie der Wissenschaften und der Literatur– Steiner Verlag Wiesbaden, Mainz–Stuttgart 1988.pl_PL
dc.referencesHemmenway S.R., Philosophical Apology in the Theaetetus, „Interpretation” 1990, vol. 17, no. 3, s. 323–346.pl_PL
dc.referencesHutchinson D.S., Johnson M.R., The Antidosis of Isocrates and Aristotle’s Protrepticus [online], dostępne na: http://www.protrepticus.info/antidosisprotrepticus.pdf [dostęp: 1.04.2020].pl_PL
dc.referencesIdźkowski J., Kontemplacja a cnoty w tekstach św. Tomasza [online], dostępne na: http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/pos31.htm [dostęp: 1.03.2007].pl_PL
dc.referencesIzdebska A., Pitagoreizm. Jedno jako arche w metafizyce, antropologii i polityce, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesJaeger W., Ueber Ursprung und Kreislauf des philosophischen Lebensideals, Sitzungsberichte der Preuss. Akad. der Wissenschaften, vol. 25, Verlag der Akad. der Wissenschaften–De Gruyter, Berlin 1928.pl_PL
dc.referencesJanik J., Izokrates – pisarz czy mówca? Kilka uwag o kompozycji „Panegiryku”, „Quaestiones Oralitatis” 2016, t. II, nr 1, s. 55–74.pl_PL
dc.referencesJuchacz P.W., Sokrates. Filozofia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesKelessidou A., Oskarżyciele Sokratesa, tłum. M. Wesoły, „Peitho / Examina Antiqua” 2011, vol. 1(2), s. 159–168.pl_PL
dc.referencesKiersikowski J., Czego nas uczy ἄριστος? Rola filozofa współczesnego w oparciu o status jednostki wybitnej w epistemologii Heraklita z Efezu, [w:] Episteme – o poznaniu filozoficznym i naukowym, red. K. Bałękowski, P. Wiatr, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, s. 24–55.pl_PL
dc.referencesKlamut R., Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej – perspektywa psychologiczna, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1(208), s. 187–203.pl_PL
dc.referencesKonstan D., Isocrates’ „Republic”, [w:] Isocrates and Civic Education, ed. T. Poulakos, D. Depew, University of Texas Press, Austin 2004, s. 107–124.pl_PL
dc.referencesKosiewicz J., Filozoficzna wykładnia idei olimpizmu, „Edukacja Filozoficzna” 1999, nr 27, s. 340–347.pl_PL
dc.referencesKostecki R., Tajemnica współżycia z Bogiem. Zagadnienie cnót teologicznych wiary, nadziei i miłości, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesKrämer H.J., Niepisana nauka Platona, tłum. Ś.F. Nowicki, „Peitho / Examina Antiqua” 2015, vol. 1(6), s. 25–43.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz A., Sokrates, [w:] A. Krokiewicz, Dzieła, t. III, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, [w:] A. Krokiewicz, Dzieła, t. I, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKuniński T., Is Political Life a Happy Life According to Aristotle?, „Diametros” 2006, no. 8, s. 56–67.pl_PL
dc.referencesKuperus G., Traveling with Socrates: Dialectic in the Phaedo and Protagoras, [w:] Philosophy in Dialogue: Plato’s Many Devices, ed. G.A. Scott, Northwestern University Press, Evanston 2007, s. 193–211.pl_PL
dc.referencesLampert L., How Philosophy Became Socratic. A Study of Plato’s Protagoras, Charmides, and Republic, University of Chicago Press, Chicago 2010.pl_PL
dc.referencesLee J., Perception and Plato’s Epistemology in Theaetetus, „Carleton Undergraduate Journal of Humanistic Studies Spring”, Spring 2015, vol. I, s. 1–7.pl_PL
dc.referencesLiske M.Th., Das veritative ‚ist‘ und der logische Atomismus in Platons Theaitetos, „Archiv für Geschichte der Philosophie” 1988, Bd. 70, s. 147–166.pl_PL
dc.referencesLivingstone N., Writing Politics. Isocrates’ Rhetoric of Philosophy, „Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric” 2007, vol. 25, no. 1, s. 15–34.pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Eros jako dynamis duszy w Biesiadzie i Faidrosie Platona, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2002, nr 1(1), s. 177–185.pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Platon i metamorfozy pojęcia filozofii, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2014, nr 3–4(40), s. 445–464.pl_PL
dc.referencesMallan C., Il était une fois la philosophie, „Archives de Philosophie” 2005, vol. 68, no. 1, s. 107–126.pl_PL
dc.referencesMarsh Jr. Ch.W., Public Relations Ethics: Contrasting Models from the Rhetorics of Plato, Aristotle, and Isocrates, „Journal of Mass Media Ethics” 2001, vol. 16, no. 2–3, s. 78–98.pl_PL
dc.referencesMcAdon B., Plato’s Denunciation of Rhetoric in the „Phaedrus”, „Rhetoric Review” 2004, vol. 23, no. 1, s. 21–39.pl_PL
dc.referencesMcCoy M., Plato on the Rhetoric of Philosophers and Sophists, Cambridge University Press, Cambridge 2008.pl_PL
dc.referencesMcGinn B., The Foundations of Mysticism: Origins to the Fifth Century, Crossroad, New York 2004.pl_PL
dc.referencesMichaelides P.E., Socratic Ignorance: Lifelong Teaching and Philosophical Education, „International Journal of Arts & Sciences” 2013, vol. 6, no. 1, s. 247–262.pl_PL
dc.referencesMikkola E., Isokrates. Seine Anschauungen im Lichte seiner Schriften, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, no. 89, Helsinki 1954.pl_PL
dc.referencesMisiek J., Początki matematyki, [w:] Kolokwia Platońskie. Theaitetos, red. A. Pacewicz, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2007, s. 215–235.pl_PL
dc.referencesMorgan K., The Education of Athens. Politics and Rhetoric in Isocrates (and Plato), [w:] Isocrates and Civic Education, ed. T. Poulakos, D. Depew, University of Texas Press, Austin 2004, s. 125–154.pl_PL
dc.referencesMorgan M., How Does Plato Solve the Paradox of Inquiry in the Meno?, [w:] Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. III: Plato, ed. J. Anton, A. Preus, State University of New York Press, Albany, NY 1989, s. 169–181.pl_PL
dc.referencesMouroutsou G., The Allegory of the Cave: The Necessity of the Philosopher’s Descent, „The Internet Journal of the International Plato Society” 2011, vol. 11, s. 1–15.pl_PL
dc.referencesMrówka M., Źródła etyki doradztwa w filozofii starożytnej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2011, t. 14, nr 2, s. 119–128.pl_PL
dc.referencesMünter I., Filozoficzne elementy poznania kontemplacyjnego, „Analecta Cracoviensia” 2014, t. 46, s. 93–206.pl_PL
dc.referencesNerczuk Z., Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński „Teajtet”, [w:] Kolokwia Platońskie. Theaitetos, red. A. Pacewicz, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2007, s. 175–182.pl_PL
dc.referencesNiemirska-Pliszczyńska J., Dialog „Teajtet” Platona jako „dramat rodzenia”, [w:] Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1973, s. 273–281.pl_PL
dc.referencesNightingale A.W., Genres in Dialogue: Plato and the Construct of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1995.pl_PL
dc.referencesNightingale A.W., Spectacles of Truth in Classical Greek Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2004.pl_PL
dc.referencesThe Older Sophists: A Complete Translation by Several Hands of the Fragments in „Die Fragmente Der Vorsokratiker”, ed. R.K. Sprague, University of South Carolina Press, Indianapolis 1972.pl_PL
dc.referencesOświecimski S., Czy Sokrates był sofistą?, „Eos” 1966, vol. 56, fasc. 2, s. 242–255.pl_PL
dc.referencesOttmann H., Geschichte des politischen Denkens, Bd. 1/2: Die Griechen. Von Platon bis zum Hellenismus, Metzler, Stuttgart–Weimar 2001.pl_PL
dc.referencesPaczkowski P., Wokół wizerunku filozofa w „Teajtecie” 172c–177c, [w:] Kolokwia Platońskie. Theaitetos, red. A. Pacewicz, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2007, s. 85–92.pl_PL
dc.referencesPapillon T.L., Isocrates, [w:] A Companion to Greek Rhetoric, ed. I. Worthington, Wiley-Blackwell, Singapore 2010, s. 58–74.pl_PL
dc.referencesPassarelli A., The Cuoa Case: a humanistic approach of an Italian MBA, The Role of Humanities in the Formation of New European Elites, Venice 2003 [edycja internetowa], dostępne na: https://pdfs.semanticscholar.org/c403/787630d386c2ca0e70361edd19ffd93a6e54.pdf [dostęp: 1.04.2020].pl_PL
dc.referencesPatten T., The Purification of Love: Heavenly Ascent from Plato to Dante, „Intermountain West Journal of Religious Studies” 2012, vol. 4, no. 1, s. 2–45.pl_PL
dc.referencesPąkcińska-Niepołomska M., Greckie źródła rozważań nad sytuacją człowieka w społeczeństwie i państwie, „Collectanea Philologica” 1995, t. 2, s. 197–203.pl_PL
dc.referencesPhilologische Untersuchungen, Hrsg. A. Kiessling, U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1880.pl_PL
dc.referencesPieper J., Enthusiasm and Divine Madness. On the Platonic Dialogue „Phaedrus”, transl. R. and C. Winston, St. Augustine’s Press, South Bend, IN 2000.pl_PL
dc.referencesPoulakos J., Rhetoric and Civic Education: from the Sophists to Isocrates, [w:] Isocrates and Civic Education, ed. T. Poulakos, D. Depew, University of Texas Press, Austin 2004, s. 69–83.pl_PL
dc.referencesPoulakos T., Speaking for the Polis. Isocrates’ Rhetorical Education, University of South Carolina Press, Columbia 2008 (1st ed. 1997).pl_PL
dc.referencesPrzybysławski A., Dialektyka Plotyńska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 1998, nr 12, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesPrzybysławski A., Tales i początki refleksji europejskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesRandall J.H., Plato. Dramatist of the Life of Reason, Columbia University Press, New York–London 1970.pl_PL
dc.referencesRiedweg Ch., Pythagoras: His Life, Teaching, and Influence, transl. S. Rendall, Cornell University Press, Ithaca–London 2005.pl_PL
dc.referencesRijk L.M. de, Plato’s Sophist: A Philosophical Commentary, North Holland, Amsterdam 1986.pl_PL
dc.referencesRobertson D., Stoic Politics and the Republic of Zeno – How to Think Like a Roman Emperor, DonaldRobertson.name [online], November 23, 2017, dostępne na: https://donaldrobertson.name/2017/11/23/stoic-politics-and-the-republic-of-zeno [dostęp: 23.11.2017].pl_PL
dc.referencesRowett C., Why the Philosopher Kings will Believe the Noble Lie, „Oxford Studies in Ancient Philosophy” 2016, vol. 50, s. 67–100.pl_PL
dc.referencesRyczek W., Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa–Toruń 2016.pl_PL
dc.referencesRyle G., Dialectic in the Academy, [w:] New Essays on Plato and Aristotle, ed. R. Bambrough, Routledge & K. Paul, London 1965, s. 39–68.pl_PL
dc.referencesRyle G., Logical Atomism in Plato’s ‘Theaetetus’, „Phronesis” 1990, vol. 35, no. 1, s. 21–46.pl_PL
dc.referencesRzymowska L., O języku Demostenesa w świetle uwarunkowań komunikacji politycznej w Atenach w IV w. p. n. e., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2004, fasc. 60, s. 169–182.pl_PL
dc.referencesSchiappa E., Protagoras and Logos. A Study in Greek Philosophy and Rhetoric, 2nd ed., University of South Carolina Press, Columbia 2003.pl_PL
dc.referencesSchildknecht Ch., Philosophische Masken. Literarische Form der Philosophie bei Platon, Descartes, Wolff und Lichtenberg, Metzler, Stuttgart 1990.pl_PL
dc.referencesSchofield M., The Stoic Idea of the City, Cambridge University Press, Cambridge 1991.pl_PL
dc.referencesSchuré E., The Secret History of World Religions, transl. F. Rothwell, Mittal Publications, New Delhi 2005.pl_PL
dc.referencesSiemek M.J., Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności, „Principia” 2000, t. 27–28, s. 75–98.pl_PL
dc.referencesSilverman A., Plato on Perception and ‘Commons’, „The Classical Quarterly” 1990, vol. XL, no. 1, s. 148–175.pl_PL
dc.referencesSmith M., Did Socrates Kill Himself Intentionally?, „Philosophy” 1980, vol. 55, no. 212, s. 253–254.pl_PL
dc.referencesSochoń J., Platona ogląd bytu-idei, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1997, t. X, s. 329–350.pl_PL
dc.referencesSpychała J.M., Legenda apolińska w życiu i działalności Platona, [w:] W kręgu Platona i jego dialogów, red. W. Wróblewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 247–339.pl_PL
dc.referencesStaab G., Pythagoras in der Spätantike. Studien zu De vita Pythagorica des Iamblichos von Chalkis, Saur, München–Leipzig 2002.pl_PL
dc.referencesStawrowski Z., Platon o demokracji, Ośrodek Myśli Politycznej [online], dostępne na: http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=25 [dostęp: 2.12.2018].pl_PL
dc.referencesStępień T., Kontemplacja – przyrodzone i nadprzyrodzone widzenie prawdy, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. XXII, z. 1, s. 63–72.pl_PL
dc.referencesStone I.F., The Trial of Socrates, Doubleday, New York–Toronto 1989.pl_PL
dc.referencesStrauss L., Socrates and Aristophanes, University of Chicago Press, Chicago 1966.pl_PL
dc.referencesStróżyński M., Kontemplacja a poznanie w filozofii Plotyna, „Logos i Ethos” 2013, nr 2(35), s. 259–295.pl_PL
dc.referencesSzlezák Th.A., Idea Dobra jako arche w Politei Platona, tłum. E.I. Zieliński, M. Osmański, „Roczniki Filozoficzne” 2003, t. 51, z. 1, s. 403–425.pl_PL
dc.referencesŚliwiński A., Metaforyczne ujęcie dobra państwa w politycznej teorii Platona, „Hybris” 2012, nr 17, s. 121–160.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, wyd. 16, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesTendera P., Światło – Piękno. Platona dwie drogi mądrości, „Kwartalnik Filozoficzny” 2010, t. 38, z. 4, s. 19–33.pl_PL
dc.referencesThesleff H., Studies in Platonic Chronology (Commentationes Humanarum Litterarum 70), Societas Scientiarum Fennica, Helsinki 1982.pl_PL
dc.referencesTigerstedt E.N., Interpreting Plato, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1977.pl_PL
dc.referencesTomin J., The Lost Plato, vol. 2, ch. 1: Plato versus Isocrates [online – publikacja internetowa 2009], dostępne na: http://www.juliustomin.org/platoversusisocrates.html [dostęp: 1.04.2020].pl_PL
dc.referencesTschemplik A., Knowledge and Self-Knowledge in Plato’s Theaetetus, Lexington Books, Lanham 2008.pl_PL
dc.referencesTuszyńska-Maciejewska K., Platon a retoryka: od krytyki do modelu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesTuszyńska-Maciejewska K., Trzy literackie portrety Sokratesa, „Meander” 2000, R. 55, nr 2, s. 109–120.pl_PL
dc.referencesVerhaegh M., Contemplation and Politics in the Life of the Aristotelian Philosopher, „Ethic@. An International Journal for Moral Philosophy” 2012, vol. 1, no. 1 ( June), s. 15–25.pl_PL
dc.referencesWallace R.W., Private Lives and Public Enemies: Freedom of Thought in Classical Athens, [w:] Athenian Identity and Civic Ideology, ed. A.L. Boegehold, A.C. Scafuro, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1994, s. 127–155.pl_PL
dc.referencesWareh T., The Theory and Practice of Life. Isocrates and the Philosophers, Center for Hellenic Studies–Harvard University Press, Washington, D.C.–Cambridge, MA 2012.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Platona Fajdros: zła i dobra erotyka, zła i dobra retoryka, potępienie pisma, [w:] Kolokwia Platońskie. Fajdros, red. A. Pacewicz, Polskie Forum Filozoficzne, Wrocław 2013, s. 29–55.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Plato’s ‘Gorgias’ as a Dramatic Requiem upon the Vindication of Socrates’ Life and Death, „Diotima” 2011, vol. 39, s. 99–110.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Skąd się wzięła retoryka? Perspektywa Arystotelesa, [w:] Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa–Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2017, s. 13–49.pl_PL
dc.referencesWesoły M., Teajtet Platona. Przedmiot, pejrastyka i sokratejska wymowa, [w:] Kolokwia Platońskie. Theaitetos, red. A. Pacewicz, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2007, s. 31–41.pl_PL
dc.referencesWhite N.P., Plato on Knowledge and Reality, Hackett, Indianapolis 1976.pl_PL
dc.referencesWieland W., Platon und die Formen des Wissens, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982.pl_PL
dc.referencesWilamowitz-Moellendorff U., Platon, 5. Aufl., Weidmann, Berlin 1959, Bd. 1–2.pl_PL
dc.referencesWiniarczyk M., Diagoras of Melos. A Contribution to the History of Ancient Atheism, De Gruyter, Berlin 2016.pl_PL
dc.referencesWitwicki W., Wstęp tłumacza [do dialogu Gorgiasz], [w:] Platon, Dialogi, t. I, Antyk, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Literacko-językowe zainteresowania sofistów, [w:] W kręgu Platona i jego dialogów, red. W. Wróblewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 211–246.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Miejsce poezji w pedagogicznej działalności Protagorasa z Abdery w świetle Platońskiego dialogu „Protagoras”, [w:] W kręgu Platona i jego dialogów, red. W. Wróblewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 167–210.pl_PL
dc.referencesWróblewski W., Spór o nowy ideał wychowawczy na przełomie V i IV wieku przed Chr. w Atenach. Pomiędzy ergon i logos, „Collectanea Classica Thorunensia” 1987, t. 9, s. 141–170.pl_PL
dc.referencesYun Lee Too, A Commentary on Isocrates’ „Antidosis”, Oxford University Press, Oxford– New York 2008.pl_PL
dc.referencesYun Lee Too, The Rhetoric of Identity in Isocrates, Cambridge University Press, Cambridge 2009 (1st ed. 1995).pl_PL
dc.referencesYunis H., Plato’s Rhetoric, [w:] A Companion to Greek Rhetoric, ed. I. Worthington, Wiley-Blackwell, Singapore 2010, s. 75–89.pl_PL
dc.referencesZamosc G., The Political Significance of Plato’s Allegory of the Cave, „Ideas y Valores” 2017, vol. 66, no. 165, s. 237–265.pl_PL
dc.referencesZhmud L., Heraclitus on Pythagoras, ResearchGate [online], January 2017, s. 173–187, dostępne na: https://www.researchgate.net [dostęp: 4.02.2020].pl_PL
dc.referencesŻeber I., Kilka uwag o wolności i niewoli, prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych Greków i Rzymian, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2010, t. 311, s. 105–115.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-856-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe