Show simple item record

dc.contributor.authorPiatnychuk, Taras
dc.contributor.editorGrabarczyk, Tadeusz
dc.contributor.editorPogońska-Pol, Magdalena
dc.date.accessioned2023-11-06T13:05:21Z
dc.date.available2023-11-06T13:05:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationPiatnychuk T., КОНЦЕПЦИЯ «МОРСКОЙ СИЛЫ» И ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА 1898 Г.: РЕФЛЕКСИЯ КАПИТАНА А.Т. МЭХЭНA, [w:] Oblicza Wojny. Tom 7. Przed bitwą, Grabarczyk T., Pogońska-Pol M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 245-259, https://doi.org/10.18778/8331-303-0.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-303-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48276
dc.description.abstractВ статье рассматривается проблема рецепции итогов и уроков испано-американской войны 1898 г. сквозь концепцию «морской силы». Её идеолог, американский капитан Альфред Тайер Мэхэн, считал, что залогом могущества и процветания великой державы является наличие боеспособного военного флота. Следовательно, Соединенным Штатам, которым Мэхэн также отводил место среди могущественнейших держав мира, следовало активно наращивать свои ВМС.  Война с Испанией не только подтвердила верность идей Мэхэна, но и позволила  капитану дополнить свою концепцию дополнительными тезисами, изложенными в книге «Уроки войны с Испанией: и другие статьи». Отмечая успешное завершение боевых действий на суше и на море, Мэхэн указывал на серьёзные просчеты, которые следовало исправить как можно скорее. В частности, правительству США следовало позаботиться об улучшении своих прибрежных укреплений. В случае выбора Испанией тактики налетов на прибрежные города урон, понесенный США, был бы колоссальным. Среди прочих проблем, на которые Мэхэн обращал внимание, было увеличение количества кораблей военно-морского флота и армии. Для достижения этой цели следовало не только выделять дополнительные ассигнации, но и проводить среди населения соответствующую пропаганду. Анализируя состав военно-морского флота США, капитан рекомендовал в дальнейшем делать акцент на строительстве двух типов кораблей. Первым из них были линкоры, которым Мэхэн отводил основную роль в морских сражениях. Крейсера, лишенные брони, должны были служить в качестве поддержки последних. Одновременно Мэхэн утверждал, что от конструирования более старых типов кораблей, коими были мониторы, следовало отказаться вообще.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł podejmuje zagadnienia odnoszące się do skutków wojny hiszpańsko-amerykańskiej z 1898 r. i ich wpływu na postrzeganie koncepcji „siły morskiej”. Jej ideolog, amerykański kapitan Alfred Thayer Mahan, uważał, że gwarantem potęgi i dobrobytu wielkiego mocarstwa jest pozostająca w gotowości bojowej flota wojenna. Stąd Stany Zjednoczone, które Mahan również zaliczył do najpotężniejszych mocarstw świata, powinny były aktywnie zwiększać swoje siły morskie. Wojna z Hiszpanią nie tylko potwierdziła słuszność koncepcji Mahana, ale także pozwoliła kapitanowi uzupełnić swoje wizje o dodatkowe tezy zawarte w książce: Lekcje z wojny z Hiszpanią i inne artykuły (Lessons of the War with Spain, and Other Articles). Odnotowując pomyślne zakończenie walk na lądzie i na morzu, Mahan wskazał na poważne błędy,  które należało jak najszybciej skorygować. W szczególności rząd USA powinien był zadbać o ulepszenie swoich fortyfikacji przybrzeżnych. Gdyby Hiszpania wybrała taktykę nalotów na nadmorskie miasta, straty poniesione przez Stany Zjednoczone byłyby ogromne. Wśród innych problemów, na które zwrócił uwagę Mahan, był wzrost liczby statków w marynarce wojennej i armii. Aby osiągnąć ten cel, konieczne było nie tylko przeznaczenie dodatkowych środków, ale także przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej wśród ludności. Analizując skład marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, kapitan zalecił w przyszłości skupienie się na budowie dwóch typów okrętów. Pierwszym z nich były pancerniki, którym Mahan przypisywał główną rolę w bitwach morskich. Wsparciem dla ostatnich miały służyć pozbawione opancerzenia krążowniki. Jednocześnie Mahan argumentował, że należało by zrezygnować całkowicie z projektowania okrętów starszych typów, jakimi były monitory.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses the problem of results of and lessons from the Spanish-American war of 1898 through the «sea power» concept. American captain Alfred Thayer Mahan, who was the author of this concept, believed that the guarantee of the power and prosperity of any great political power was a powerful navy. In this view, the United States, which Mahan also counted among the mightiest world powers, should build its navy more actively.  Not only did the war with Spain confirm Mahan’s ideas, but also allowed him to expand his concept, leading to the publication of his book Lessons of the war with Spain and other articles. Although Mahan noticed the successful ending of the war on land and at sea, he also pointed out some serious miscalculations that should be corrected as soon as possible. In particular, the US government had to take care of improving its coastal fortifications. If Spain had chosen the tactics of raiding coastal cities, the US would have suffered colossal damage. Other issues postulated by Mahan included increasing the number of warships and army units. In his opinion, it was necessary to allocate additional funds for that purpose and launch a publicity campaign to win the people’s support. While analysing the composition of the US Navy, Captain Mahan recommended focusing on the construction of two types of warships: battleships, to play the main role in sea battles and cruisers that, stripped of armour, were to serve as support for the battleships. Mahan also argued that the construction of older types of ships, such as monitors, should be abandoned.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGrabarczyk T., Pogońska-Pol M. (red.)., Oblicza Wojny. Tom 7. Przed bitwą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023;
dc.relation.ispartofseriesOblicza wojny;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectморская силаpl_PL
dc.subjectвоенно-морской флотpl_PL
dc.subjectлинкорpl_PL
dc.subjectкрейсерpl_PL
dc.subjectмониторpl_PL
dc.subjectиспано-американская войнаpl_PL
dc.subjectpotęga morskapl_PL
dc.subjectmarynarka wojennapl_PL
dc.subjectpancernikpl_PL
dc.subjectkrążownikpl_PL
dc.subjectmonitorpl_PL
dc.subjectwojna hiszpańsko-amerykańskapl_PL
dc.subjectsea powerpl_PL
dc.subjectnavypl_PL
dc.subjectbattleshippl_PL
dc.subjectcruiserpl_PL
dc.subjectmonitorpl_PL
dc.subjectSpanish-American warpl_PL
dc.titleКОНЦЕПЦИЯ «МОРСКОЙ СИЛЫ» И ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА 1898 Г.: РЕФЛЕКСИЯ КАПИТАНА А.Т. МЭХЭНApl_PL
dc.title.alternativeKoncepcja „Siły morskiej” (Navy Power) i wojna hiszpańsko-amerykańska z 1898 roku: refleksje kapitana A. T. Mahanapl_PL
dc.title.alternativeThe ‘Sea Power’ Concept and Spanish-American War 1898: Reflexion of Captain A.T. Mahanpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by the Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023pl_PL
dc.page.number245-259pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationYuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Museum of Ethnography and Ancient Historypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-304-7
dc.referencesNational Archives in Washington DC: Tonnage of the United States Navy 1776–1921, Box 674, Folder 1. Statistical statements as to number of men, number of vessels, tonnage and cost of U.S. Navy at various periods.pl_PL
dc.referencesМэхэн А., Влияние морской силы на историю (1660–1783), Санкт-Петербург 1895.pl_PL
dc.referencesMahan A., Lessons of the War with Spain and Other Articles, Boston 1899.pl_PL
dc.referencesRoosevelt T., An Autobiography, New York 1919.pl_PL
dc.referencesБайбакова Л., Новый взгляд на боеспособность армии США в годы испано-американской войны 1898 г., „Исторические исследования” 2014, № 1, с. 86–119.pl_PL
dc.referencesClodfelter M., Warfare and Armed Conflicts. A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1494–2007, Jefferson, North Carolina–London 2008.pl_PL
dc.referencesFarid Z., From Wealth to Power. The Unusual Origins of America’s World Role, Princeton 1998.pl_PL
dc.referencesHowarth S., To Shining Sea. A History of the United States Navy, 1775–1998, Norman 1999.pl_PL
dc.referencesВойны эпохи империализма. Испано-американская война, https://konturmap.ru/spain-americ.html (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesШтенцель А., История войн на море в ее важнейших проявлениях с точки зрения мор- ской тактики, http://commi.narod.ru/txt/shtenc/index.htm (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesAdm. A. Mahan, www.loc.gov/pictures/resource/ggbain.17956/ (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesAmphitrite (BM-2), http://navsource.org/archives/01/monitors/amphitrite200.jpg (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesCleveland G., First Annual Message December 4, 1893, www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29534 (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesMahan A., The Interest of America in Sea Power, Present and Future, http://www.gutenberg.org/files/15749/15749-h/15749-h.htm#I / (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesMaurer J., The Influence of Thinkers and Ideas on History. The Case of Alfred Thayer Mahan, https://www.fpri.org/article/2016/08/influence-thinkers-ideas-history-case-alfred-thayer-mahan/ (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesU.S. Navy Ship Force Levels, 1892–1897, www.history.navy.mil/research/histories/ship-histories/us-ship-force-levels.html#1898 (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesUSS Massachusetts, https://www.history.navy.mil/our-collections/photography/us-navyships/battleships/massachusetts-bb-2/NH-46423.html (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.referencesUSS Olympia, https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/our-collections/photography/numerical-list-of-images/nhhc-series/nh-series/NH-93000/NH-93400.html (доступ: 30 IX 2021).pl_PL
dc.contributor.authorEmailtaras13a@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-303-0.11
dc.relation.volume7pl_PL
dc.disciplinearcheologiapl_PL
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe