Show simple item record

dc.contributor.authorSiekiera, Rafał
dc.date.accessioned2024-04-18T09:19:24Z
dc.date.available2024-04-18T09:19:24Z
dc.date.issued2021-02-25
dc.identifier.citationSiekiera R., Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo” w perspektywie komunikatywistycznej, Komunikacja i Media, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-294-6pl
dc.identifier.isbn978-83-8220-294-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/51801
dc.description.abstractAutor podejmuje zadanie przyjrzenia się wypowiedziom medialnym reprezentującym gatunek, który można określić jako telewizyjny magazyn sportowy „na żywo”. Przyjętą tu perspektywą, niestosowaną dotąd w genologii, jest gramatyka komunikacyjna, rozwijana przez Aleksego Awdiejewa i Grażynę Habrajską, nawiązująca m.in. do prac takich autorów, jak Michael Alexander Kirkwood Halliday, John Austin, John Searle oraz, w mniejszym zakresie, Dan Sperber i Deirdre Wilson. Istotą zastosowanego podejścia jest przekonanie, że każdy tekst potencjalnie może być potraktowany zarówno jako ciąg mikroaktów mowy, jak i całościowy komunikat, będący makroaktem realizującym określony wzorzec gatunkowy. Gatunek zaś jest w tym ujęciu rozumiany jako uogólniony, standardowy scenariusz, według którego poszczególne teksty są komponowane przez nadawców oraz interpretowane przez odbiorców. Ze Wstępupl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKomunikacja i Mediapl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleCharakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo” w perspektywie komunikatywistycznejpl
dc.typeBook
dc.rights.holder© Copyright by Rafał Siekiera, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl
dc.page.number245
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl
dc.identifier.eisbn978-83-8220-295-3
dc.referencesAnusiewicz J., 1988, Wprowadzenie w problematykę pragmatyki lingwistycznej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica” XII, s. 3–29.pl
dc.referencesAustin J., 1993, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesAwdiejew A., 1987, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl
dc.referencesAwdiejew A., 2004, Gramatyka interakcji werbalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl
dc.referencesAwdiejew A., 2018a, Parafrazowanie jako wskazywanie na sens, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 33–48.pl
dc.referencesAwdiejew A., 2018b, Wstęp do teorii parafrazy, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 9–14.pl
dc.referencesAwdiejew A. (red.), 1999, Gramatyka komunikacyjna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa– Kraków.pl
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G., 2004, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.pl
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G., 2006, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.pl
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G., 2010, Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesBachtin M., 1970, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. M. Modzelewska, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesBachtin M., 1986, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesBalbus S., 1999, Zagłada gatunków, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 25–39.pl
dc.referencesBalcerzan E., 1999, W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 7–24.pl
dc.referencesBalcerzan E., 2007, Sytuacja gatunków, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 115–136.pl
dc.referencesBalowski M., 2004, Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych), [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 225–237.pl
dc.referencesBartmiński J. (red.), 1998a, Tekst: analizy i interpretacje, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesBartmiński J. (red.), 1998b, Tekst. Problemy teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesBartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesBartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Szadura J. (red.), 2004, Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesBartoszyński K., 2007, Wobec genologii, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 219–232.pl
dc.referencesBauer Z., 2008, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Universitas, Kraków, s. 255–280.pl
dc.referencesBauer Z., Chudziński E. (red.), 2008, Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesBenveniste E., 1977, Mowa a ludzkie doświadczenie, przeł. K. Falicka, [w:] Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Czytelnik, Warszawa, s. 43–58.pl
dc.referencesBogołębska B., 2013, Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesBogołębska B., 2015, Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesBogołębska B., 2017, Przydatność instrumentarium retorycznego i metod retorycznej analizy tekstu w badaniach nad gatunkami medialnymi, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 53–64.pl
dc.referencesBolecki W., 1998, Pre-teksty i teksty: z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesBolecki W., 2007, O gatunkach to i owo, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 216–218.pl
dc.referencesBolecki W., Opacki I. (red.), 2000, Genologia dzisiaj, IBL PAN, Warszawa.pl
dc.referencesBoniecka B., 1999, Lingwistyka tekstu: teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesBower G.H., Black J.B., Turner T.J., 1979, Scripts in memory for text, „Cognitive Psychology”, nr 11, s. 177–220.pl
dc.referencesBulisz E., Wojtak M. (red.), 2015, Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, Wyd. UMCS, Lublin.pl
dc.referencesCap P., 2010, O wartości poznawczej pojęcia makro-aktu mowy, [w:] Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu, t. 2, pod red. P. Chruszczewskiego i S. Prędoty, Wyd. Naukowe PWN, Wrocław, s. 195–208.pl
dc.referencesCap P. (red.), 2007, Current trends in pragmatics, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.pl
dc.referencesCudak R. (red.), 2009, Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesCuller J., 1977, Konwencja i oswojenie, przeł. I. Sieradzki, [w:] Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Czytelnik, Warszawa, s. 146–196.pl
dc.referencesCzermińska M. (red. przew.), 2005, Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesDąbała J., 2014, Media i dziennikarstwo: aksjologia, warsztat, tożsamość, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesde Beaugrande R., Dressler W., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesDobrzyńska T., 1993, Tekst. Próba syntezy, IBL, Warszawa.pl
dc.referencesDobrzyńska T., 2003, Tekst. Styl. Poetyka. Zbiór studiów, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesDobrzyńska T. (red.), 1983, Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesDobrzyńska T. (red.), 1986, Teoria tekstu. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesDobrzyńska T. (red.), 1990, Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesDobrzyńska T. (red.), 1992, Typy tekstów. Zbiór studiów, IBL PAN, Warszawa.pl
dc.referencesDrabik B., 2004, Komplement i komplementowanie jako akt mowy. Komunikacyjne strategie, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesDuszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesDuszak A., 2004, Gatunek mowy (genre) – w stronę kategorii intertekstualnej, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 137–143.pl
dc.referencesDziechcińska H., 1967, Proza staropolska. Problemy gatunków i literackości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesEggins S., Martin J.R., 2001, Gatunki i rejestry dyskursu, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, pod red. T.A. van Dijka, przeł. G. Grochowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 153–181.pl
dc.referencesFleischer M., 1994, Problemy i hipotezy systemowej teorii kultury: podstawy empirycznych badań tekstów i kultury, przeł. B. Miszewski i B. Fleischer, Leopoldinum, Wrocław.pl
dc.referencesFleischer M., 2002, Konstrukcja rzeczywistości, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesFleischer M., 2018, Strategie postrzegania i komunikacyjnej asymilacji oraz wizualizacji przedmiotów (na przykładzie krzeseł), [w:] Dyskurs artystyczny, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 82–111.pl
dc.referencesFlorczak J., 2002, O wybranych elementach znaczenia tekstu w mediach w perspektywie semantyki interpretacyjnej, [w:] Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 36–45.pl
dc.referencesFras J., 2005, Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesFras J., 2012, Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, pod red. E. Kulczyckiego i M. Wendlanda, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 13–29.pl
dc.referencesFras J., 2013, O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesFurdal A., 2004, Genologia lingwistyczna, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 88–98.pl
dc.referencesFurman W., 2017, Trzy wersje gatunków dziennikarskich, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 207–221.pl
dc.referencesFurman W., Wolny-Zmorzyński K. (red.), 1999, Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl
dc.referencesGajda S., 2004a, Gatunki wypowiedzi potocznych, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 144–152.pl
dc.referencesGajda S., 2004b, Propozycja systematyki gatunków naukowych, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 217–224.pl
dc.referencesGajda S., 2012, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Współczesny język polski, pod red. Bartmińskiego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 255–268.pl
dc.referencesGałczyńska A., 2003, Akty odmowy we współczesnym języku polskim, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.pl
dc.referencesGeertz C., 1998, O gatunkach zmąconych (nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków, s. 214–235.pl
dc.referencesGenette G., 2014, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński i A. Milecki, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.pl
dc.referencesGłowiński M., 2000, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesGłowiński M., 2004, Gatunki – gramatyką literatury, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 205–216.pl
dc.referencesGłowiński M., 2007, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 69–91.pl
dc.referencesGłowiński M. (red.), 1977, Znak, styl, konwencja, Czytelnik, Warszawa.pl
dc.referencesGłowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1967, Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.pl
dc.referencesGodzic W., 2004, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesGolka B., Kafel M., Mitzner Z., 1964, Teoria i praktyka dziennikarstwa. Wybrane zagadnienia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesGórski K., 1975, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesGrice H.P., 1977, Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6, s. 85–99.pl
dc.referencesGrochala B., 2016, Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale meczów piłki nożnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesGrochowski G., 2009, [Tekstowe hybrydy], [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, pod red. R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 122–130.pl
dc.referencesGrochowski G., 2014, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl
dc.referencesGrochowski G., 2018, Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, IBL PAN, Warszawa.pl
dc.referencesGrochowski G. (red.), 2017, Metafora. Tekst. Dyskurs, IBL PAN, Warszawa.pl
dc.referencesGrzegorczykowa R., 1990, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesGrzegorczykowa R., 1998a, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, pod red. J. Bartmińskiego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesGrzegorczykowa R., 1998b, Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 9–17.pl
dc.referencesGrzegorczykowa R. (red.), 1993, Studia semantyczne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesGrzegorczykowa R. (red.), 2008, Pojęcie, słowo, tekst, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesHabrajska G., 2002, Semantyka i pragmatyka informacji prasowej, [w:] Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 239–250.pl
dc.referencesHabrajska G., 2004, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesHabrajska G., 2016, Komunikatywizm: przyszłość nauki XXI wieku, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesHabrajska G. (red.), 2001, Język w komunikacji, t. 1–3, Wyd. WSHE, Łódź.pl
dc.referencesHabrajska G. (red.), 2008, Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.pl
dc.referencesHabrajska G. (red.), 2010, Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.pl
dc.referencesHabrajska G. (red.), 2011, Komunikatywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesHanus A., 2014, Wariantywność gatunkowa w ujęciach kontrastywnych na przykładzie wybranych polskich i niemieckich tabloidów, „Tekst i Dyskurs”, nr 7, s. 197–218.pl
dc.referencesHeinemann W., 2009, Rodzaj tekstu – wzorzec tekstu – typ tekstu, [w:] Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. (Antologia tłumaczeń), pod red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachura i M. Smykały, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław, s. 69–96.pl
dc.referencesHofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2017a, Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesHofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2017b, Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 2, Gatunki w mediach elektronicznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesHofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2018a, Współczesne media. Media multimodalne, t. 1, Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesHofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2018b, Współczesne media. Media multimodalne, t. 2, Multimodalność mediów elektronicznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesJędrzejko E., Żydek-Bednarczuk U. (red.), 1997, Gry w języku, literaturze i kulturze, Energeia, Warszawa.pl
dc.referencesKalaga W., 1998, Granice tekstu – mgławice tekstu, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 5–32.pl
dc.referencesKalaga W., 2001, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesKalisz R., 1993, Pragmatyka językowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl
dc.referencesKalisz R., Cap P., 2014, Językoznawstwo kognitywne w analizie pragmatyki językowej. Historia i stan obecny, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, pod red. P. Stalmaszczyka i P. Capa, Universitas, Kraków, s. 177–195.pl
dc.referencesKępa-Figura D., 2017, Pragmatyczne aspekty gatunku (na przykładzie informacji dziennikarskiej), [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 97–106.pl
dc.referencesKiklewicz A., 2011a, Pragmatyka bez semantyki, [w:] Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, t 1: Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, pod red. A. Kiklewicza, Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn, s. 25–70.pl
dc.referencesKiklewicz A., 2011b, Reguły konwersacji H.P. Grice’a: pragmatyka czy semantyka?, „Linguistica Copernicana”, nr 2, s. 25–38.pl
dc.referencesKiklewicz A., 2018, Dowcip jako gatunek nomadyczny: poziomy i granice odmienności semantycznej, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 49–71.pl
dc.referencesKita M., 1998, Wywiad prasowy: język, gatunek, interakcja, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesKita M. (red.), 2009, Język – styl – gatunek. Katowickie spotkania doktorantów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesKleiber G., 2003, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, przeł. B. Ligara, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesKöhler W., 1959, Gestalt psychology today, „American Psychologist”, nr 14, s. 727–734.pl
dc.referencesKozieł A., 2002, Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy i funkcje, [w:] O warsztacie dziennikarskim, pod red. J. Adamowskiego, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa, s. 109–127.pl
dc.referencesKrauz M. (red.), 2002, Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl
dc.referencesKrauz M. (red.), 2005, Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl
dc.referencesKrupska-Perek A., 2002, Status komunikacyjny dialogowych programów telewizyjnych: czy telewizyjny program dialogowy „na żywo” jest tekstem?, [w:] Tekst w mediach, pod red.pl
dc.referencesMichalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 493–499.pl
dc.referencesKudra A., 2004, Porównanie w poezji Stanisława Grochowiaka. Teoria chiralności i przyczynowości tropu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesKudra A., 2013, Tekst i tekstowość w perspektywie konceptualnej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łódź.pl
dc.referencesKurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Scholar, Warszawa.pl
dc.referencesLangacker R., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesLangacker R., 2005, Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektyfikacji, przeł. M. Majewska, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesLaskowska E., 2004, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl
dc.referencesLevinson S.C., 2010, Pragmatyka, przeł. T. Ciecierski i K. Stachowicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesLibura A., 2000, Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych CENTRUM-PERYFERIE i SIŁY, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesLichański J.Z. (red.), 2016, Retoryka, pragmalingwistyka, dziennikarstwo, Wyd. DiG, Warszawa.pl
dc.referencesLoewe I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesLoewe I., 2016, Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym, [w:] Dyskurs i jego odmiany, pod red. B. Witosz, K. Sujkowskiej-Sobisz, E. Ficek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 210–223.pl
dc.referencesMarkiewicz H., 1976, Główne problemy wiedzy o literaturze, Wyd. Literackie, Kraków.pl
dc.referencesMarniok A., 2010, O naturze działania słowem i porozumiewania się, czyli o etycznym wymiarze działania językowego, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 3–4, s. 45–61.pl
dc.referencesMaruszewski T., 1996, Psychologia poznawcza, Znak-Język-Rzeczywistość: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.pl
dc.referencesMatuszczyk B. (red.), Pragmatyczne aspekty tekstu i dyskursu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl
dc.referencesMayenowa M.R. (red.), 1971, O spójności tekstu. Praca zbiorowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesMayenowa M.R. (red.), 1974, Tekst i język: problemy semantyczne. Praca zbiorowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesMayenowa M.R. (red.), 1976, Semantyka tekstu i języka. Praca zbiorowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesMayenowa M.R. (red.), 1978, Tekst, język, poetyka. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesMaziarski J., 1964, Reportaż – gatunek czy metoda?, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 53–56.pl
dc.referencesMaziarski J., 1967, Rozważania nad felietonem, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1, s. 16–23.pl
dc.referencesMaziarski J., 1969, Metodologiczne problemy nauki o gatunkach dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, pod. red. M. Kafla, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 113–129.pl
dc.referencesMaziarski J., 1970, Problem systematyzacji gatunków dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 2, pod red. M. Kafla, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 77–104.pl
dc.referencesMaziarski J., 1976, Narracja felietonu, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, s. 55–64.pl
dc.referencesMecner P., 2005, Elementy gramatyki umysłu. Od struktur składniowych do minimalizmu, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2002, Tekst w mediach, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesMichałowski P., 2007, Gatunki i konwencje w poezji, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 172–193.pl
dc.referencesMikuła E. (red.), 2017, Tekst, pretekst, paratekst. Tom pokonferencyjny, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź.pl
dc.referencesMikułowski Pomorski J., 1986, Informacja a „informacja” w komunikowaniu, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 25–44.pl
dc.referencesMinsky M., 1974, A framework for representing knowledge, „Artificial Intelligence” Memo No. 306, Massachusetts Institute of Technology. A.I. Laboratory, https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/6089/AIM-306.pdf?sequence=2 [data dostępu: 21.01.2019].pl
dc.referencesNycz R., 1984, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesNycz R., 1993, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL PAN, Warszawa.pl
dc.referencesNycz R. (red.), 1992, Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, Wiedza o Kulturze, Wrocław.pl
dc.referencesNycz R. (red.), 2000, Dekonstrukcja w badaniach literackich, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.pl
dc.referencesOhmann R., 1977, Mowa, działanie, styl, przeł. K. Rosner, [w:] Znak, styl, konwencja, oprac. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa, s. 122–145.pl
dc.referencesOkopień-Sławińska A., 1985, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesOpacki I., 2007, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 92–114.pl
dc.referencesOstaszewska D., 1991, Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesOstaszewska D. (red.), 2000, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Mowy piękno wielorakie, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesOstaszewska D. (red.), 2004, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesOstaszewska D. (red.), 2007, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3, Gatunek a odmiany funkcjonalne, Gnome, Katowice.pl
dc.referencesOstaszewska D. (red.), 2011, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4, Gatunek a komunikacja społeczna, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesOstaszewska D. (red.), 2015, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5, Gatunek a granice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesOstaszewska D., Cudak R. (red.), 2007, Polska genologia literacka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesOstrowski M., 2018, Tekst medialny jako system produkujący sens na przykładzie poezji Paula Celana i innych poetów niemieckojęzycznych XX wieku, [w:] Dyskurs artystyczny, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 161–171.pl
dc.referencesPenrose R., 1995, Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach fizyki, przeł. P. Amsterdamski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesPenrose R., 1997, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, przeł. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl
dc.referencesPenrose R., 2000, Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, przeł. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.referencesPiasecka A. (red.), 2011, Semantyka, stylistyka i pragmatyka tekstu, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesPisarek W., 1993, Gatunek dziennikarski: informacja prasowa, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3/4, s. 156–159.pl
dc.referencesPisarkowa K., 1994, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, IJP PAN, Kraków.pl
dc.referencesPłuciennik J., 2002, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesPöppel E., Edingshaus A., 1998, Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, PIW, Warszawa.pl
dc.referencesPost M., 2014, Akty i gatunki mowy. Próba wielopłaszczyznowego zbliżenia, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, pod red. P. Stalmaszczyka i P. Capa, Universitas, Kraków, s. 197–226.pl
dc.referencesPreyzner M., 2006, Uspójnianie tekstu, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.pl
dc.referencesProchorow J.P., 1970, Twórczość publicystyczna jako przedmiot badań teoretycznych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, 39–48.pl
dc.referencesProkop I., 2010, Aspekty analizy pragmalingwistycznej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl
dc.referencesPropp W., 1976, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa.pl
dc.referencesPróchnicki F., 1922, O ważniejszych gatunkach poezji i prozy, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów–Warszawa.pl
dc.referencesRachwał T., 2007, Genologiczne konteksty, czyli narodziny nie-gatunku, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 145–152.pl
dc.referencesRicoeur P., 2008, O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, Wyd. KR, Warszawa.pl
dc.referencesRosch E., 2007, Zasady kategoryzacji, przeł. R. Balas, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, pod red. Z. Chlewińskiego, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s. 409–430.pl
dc.referencesRumelhart D.E., 2007, Schematy – cegiełki poznania, przeł. J. Suchecki, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, pod red. Z. Chlewińskiego, GWP, Gdańsk, s. 431–455.pl
dc.referencesSawicka G., 2006, Język akonwencja, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl
dc.referencesSawicki S., 2004, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 197–204.pl
dc.referencesSearle J.R., 1987, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Pax, Warszawa.pl
dc.referencesSearle J.R., 2010, Umysł. Krótkie wprowadzenie, przeł. J. Karłowski, Rebis, Poznań.pl
dc.referencesSiekiera R., 2020, Telewizyjny magazyn sportowy „na żywo” – amalgamat gatunków?, [w:] Medialne oblicza sportu, pod red. K. Burskiej i B. Cieśli, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 179–193.pl
dc.referencesSkubalanka T., 2001, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesSkwarczyńska S., 1983, Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, pod red. E. Miodońskiej-Brookes, A. Kulawika i M. Tatary, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesSkwarczyńska S., 2004a, Cechy konstytutywne gatunku, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 64–80.pl
dc.referencesSkwarczyńska S., 2004b, O uniwersum mowy i znaczeniu etymologii dla badań genologicznych, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 54–63.pl
dc.referencesSławiński J., 1998a, Dzieło, język, tradycja, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesSławiński J., 1998b, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Dzieło. Język. Tradycja, Universitas, Kraków, s. 15–16.pl
dc.referencesSławkowa E., 2009, Antygatunek i metagatunek a struktura tekstu (kilka wybranych zagadnień), [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, pod red. R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 288–294.pl
dc.referencesSokołowska O., 2001, A cognitive study of speechacts, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl
dc.referencesSobczak B., 2006, Wywiad telewizyjny na żywo: charakterystyka gatunku, Poznań.pl
dc.referencesSobczak B., 2010, Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XVI, s. 271–295.pl
dc.referencesSperber D., Wilson D., 2011, Relewancja: komunikacja i poznanie, Tertium, Kraków.pl
dc.referencesStalmaszczyk P., 2008, Semantyka, pragmatyka formalna i badania nad kontekstem, [w:] Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, pod red. P. Stalmaszczyka, Lexis, Kraków, s. 174–186.pl
dc.referencesStalmaszczyk P., 2014, Źródła pragmatyki formalnej i formalnych badań nad kontekstem, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, pod red. P. Stalmaszczyka i P. Capa, Universitas, Kraków, s. 61–82.pl
dc.referencesStalmaszczyk P. (red.), 2011, Metodologie językoznawstwa: od genu języka do dyskursu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesStalmaszczyk P. (red.), 2013, Metodologie językoznawstwa: ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesStalmaszczyk P. (red.), 2015, Od zdań do aktów mowy: rozważania lingwistyczne i filozoficzne, Primum Verbum, Łódź.pl
dc.referencesStalmaszczyk P. (red.), 2018, Metodologie językoznawstwa: od diachronii do panchronii, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesStalmaszczyk P., Cap P. (red.), 2014, Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesSteciąg M., 2006, Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl
dc.referencesStockwell P., 2006, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesSzatkowska I., 2009, Kategoria „punktu widzenia” w charakterystyce typologicznej gatunku mowy, [w:] Język – Styl – Gatunek, pod red. M. Kity, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 22–32.pl
dc.referencesSzulczewski M., 1961, Publicystyka, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesSzulczewski M., 1964, Publicystyka, [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa. Wybrane zagadnienia, pod red. B. Golki, M. Kafla i Z. Mitznera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 98–113.pl
dc.referencesSzulczewski M., 1976, Publicystyka. Problemy teorii i praktyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesSzwabe J., 2008, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl
dc.referencesSzwed I., 2017, Komentarz prasowy – innowacyjność a elementy prototypowe, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 145–164.pl
dc.referencesTabakowska E., 1995, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wyd. Państwowej Akademii Nauk, Kraków.pl
dc.referencesTaylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna, przeł. M. Buchta i Ł. Wiraszka, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesTrzynadlowski J., 1961, Szkic ogólnej teorii publicystyki na przykładzie „Spiżowej bramy” T. Brezy, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 162–165.pl
dc.referencesTrzynadlowski J., 1962, O publicystyce, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 52–55.pl
dc.referencesTrzynadlowski J., 1970, W kręgu wyznaczników form dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 2, pod red. M. Kafla, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 105–117.pl
dc.referencesTrzynadlowski J., 1976, Publicystyka, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 204–205.pl
dc.referencesTrzynadlowski J., 1977, Małe formy literackie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesTversky A., 2007, Cechy podobieństwa, przeł. R. Balas, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, pod red. Z. Chlewińskiego, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s. 521–557.pl
dc.referencesUspienski B., 1997, Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, przeł. P. Fast, Wyd. Śląsk, Katowice.pl
dc.referencesvan Dijk T.A., 2000, Ideology. A multidisciplinary approach, Sage Publications, London.pl
dc.referencesvon Humboldt W., 2001, Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, przeł. E.M. Kowalska, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.pl
dc.referencesvon Humboldt W., 2002, O myśli i mowie: wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, wyb. i przeł. E.M. Kowalska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesWegner J., 1969, Metoda systematyzowania form dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, pod red. M. Kafla, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 130–144.pl
dc.referencesWierzbicka A., 1986, Analiza lingwistyczna aktów mowy jako potencjalny klucz do kultury, [w:] Problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Brodzkiej, M. Hopfinger i J. Lalewicza, IBL PAN, Wrocław, s. 103–114.pl
dc.referencesWięckiewicz M., 2012, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.referencesWilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu: wstęp do lingwistyki tekstu, Universitas, Kraków.pl
dc.referencesWitek M., 2017, Spór o podstawy czynności mowy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl
dc.referencesWitosz B., 2004, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 238–257.pl
dc.referencesWitosz B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesWitosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesWitosz B. (red.), 2001, Stylistyka a pragmatyka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesWitosz B. (red.), 2010, Wymiary tekstu – perspektywy interpretacji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesWitosz B. (red.), 2016, Dyskurs i jego odmiany, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesWittgenstein L., 2000, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesWojciszke B., 1986, Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesWojtak M., 2002, Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego, [w:] Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 372–386.pl
dc.referencesWojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesWojtak M., 2005, Genologia tekstów użytkowych, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, pod red. M. Czermińskiej i in., Universitas, Kraków, s. 132–148.pl
dc.referencesWojtak M., 2008, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl
dc.referencesWojtak M., 2014a, Ogatunkachwypowiedzi i ich prasowych konkretyzacjach, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze”, nr 1, s. 95–105.pl
dc.referencesWojtak M., 2014b, Sporne i bezsporne problemy współczesnej genologii, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 7–22.pl
dc.referencesWojtak M., 2015, Dylematy genologa, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, pod red. E. Bulisz i M. Wojtak, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11–29.pl
dc.referencesWolny-Zmorzyński K. (red.), 2017, Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesWolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., 2006, Gatunki dziennikarskie. Teoria praktyka język, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl
dc.referencesWorsowicz M., 2006, Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko, Piktor, Łódź.pl
dc.referencesWorsowicz M., 2017, Rekomendacje i ich wpływ na charakterystykę gatunkową ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 291–304.pl
dc.referencesWyrwas K., 2002, Skarga jako gatunek mowy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesWysłouch S., 2005, Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, pod red. M. Czermińskiej i in., Universitas, Kraków, s. 97–113.pl
dc.referencesZabłocki S., 1965, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl
dc.referencesZaśko-Zielińska M., 2002, Przez okno świadomości: gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl
dc.referencesZawisławska M., 2004, Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie. Ujęcie kognitywne, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesŻarski W., 2008, Książka kucharska jako tekst, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławpl
dc.referencesŻarski W., 2013, Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, Oficyna Wyd. Atut – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław.pl
dc.referencesŻmigrodzki Z., 2007, Dziennikarstwo: zarys problematyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.pl
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, Kraków.pl
dc.identifier.doi10.18778/8220-294-6


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/