Show simple item record

dc.contributor.authorZając, Izabela
dc.date.accessioned2015-04-15T10:32:15Z
dc.date.available2015-04-15T10:32:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7949
dc.description.abstractPraca przedstawia różnorodność gatunkową flory naczyniowej i roślinności nieleśnej wybranych obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim oraz tendencje zmian zachodzących w wybranych rodzajach fitocenoz na skutek braku czynnej ochrony. Wykonano waloryzację przyrodniczą 7 ostoi (Łąka w Bęczkowicach, Torfowiska nad Prosną, Święte Ługi, Lipickie Mokradła, Łąki Ciebłowickie Słone Łąki w Pełczyskach i Silne Błota) oraz oceny ich roli w zachowaniu różnorodności szaty roślinnej regionu. Stwierdzono występowanie 591 gatunków roślin naczyniowych i 71 zbiorowisk roślinnych, głównie z klas Molinio-Arrhenetheretea i Phragmitetea. 28 stwierdzonych zbiorowisk uznaje się za identyfikatory siedlisk przyrodniczych Natura 2000, w tym 4 o znaczeniu priorytetowym (1340, 7120, 7140 i 7230). Dla identyfikatorów siedlisk wykonano analizę gatunków wskaźnikowych metodą ISA. Wykazała ona, że stan zachowania większości siedlisk jest niezadowalający. Waloryzacja sozologiczna badanych obszarów wykazała, że obszary o największych walorach przyrodniczych to Słone Łąki w Pełczyskach i Torfowiska nad Prosną.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents diversity of vascular plants and vegetation of non-forest Natura 2000 areas in Łódzkie District and tendencies of changes in selected types of phytocoenoses due to abandonment of active protection. There were carried out a sozological valorisation of 7 refuges (Łąka w Bęczkowicach, Torfowiska nad Prosną, Święte Ługi, Lipickie Mokradła, Łąki Ciebłowickie, Słone Łąki w Pełczyskach and Silne Błota) and the evaluation their role in maintaining plant diversity of the region. There were found 591 vascular plant species and 71 plant communities, mainly from the Molinio-Arrhenatheretea and Phragmitetea class. 28 plant communities are identifiers of Natura 2000 habitats, incuding 4 priority: 1340 (inland salt meadows), 7120 (degraded raised bogs still capable of natural regeneration), 7140 (transition mires and quaking bogs) and 7230 (alkaline fens). For Natura 2000 habitats indicator species analysis was performed using the ISA method. It showed that the condition of these habitats is unsatisfactory. The sozological valorisation proved that the most valuable areas are Słone Łąki w Pełczyskach and Torfowiska nad Prosną.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt pt. „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców D-RIM” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleObszary Natura 2000 w ochronie roślinności nieleśnej województwa łódzkiegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number186pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Geobotany and Plant Ecology University of Lodzpl_PL
dc.contributor.authorEmailizaza@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorKucharski, Leszek
dc.dissertation.reviewerKurowski, Józef K.
dc.dissertation.reviewerLorens, Bogdan


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska