Show simple item record

dc.contributor.authorMisztal, Anna
dc.date.accessioned2016-09-01T06:12:44Z
dc.date.available2016-09-01T06:12:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19405
dc.description.abstractThis article aims to present the influence of socio-economic situation in Poland on the development of small and medium-sized enterprises. SME development is determinated by the external environment and internal inherent in the organization and its management system. The macroeconomic factors have an important impact on the development of SMEs. The starting point for the statistical analysis is to discuss theoretical issues related to the impact of the environment on the development of the SME sector. The rest of the work will be devoted to discussing the basic indicators which determine the economic situation of the Polish Republic and evaluation of the development of the SME sector. The final consideration will be devoted to statistical regression analysis, the impact of selected macroeconomic indicators of the financial performance of the SME sector.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł ma na celu ukazanie wpływu sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój MŚP jest uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi, jak i uwarunkowaniami wewnętrznymi przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia dla rozważań jest omówienie zagadnień teoretycznych związanych z wpływem otoczenia na funkcjonowanie MŚP. Dalsza część artykułu poświęcona została ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej Polski oraz poziomu rozwoju sektora MŚP. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny wpływu sytuacji społeczno-gospodarczej Polski na wyniki finansowe MŚP.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectsmall and medium sized enterprisespl_PL
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwa w Polscepl_PL
dc.titleSytuacja gospodarcza Polski a rozwój małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.title.alternativePolish Economic Situation and the Development of Small and Medium Enterprisespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Anna Misztal, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[65]-78pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBuczkowska A., Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684 Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 45, 2012.pl_PL
dc.referencesJanasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŁapińska-Sobczak N., Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii, Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesMilo W., Szafrański G., Wośko Z., Malaczewski M., Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesPietrewicz M., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J.W., Dylematy stosowania współczynnika korelacji Spearmana, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/12_Jerzy_Witold_Wisniewski_Dylematy.pdf.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojk E., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŻurek J., Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesRozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz.Urz. UE L 10 z 13.01.2001).pl_PL
dc.referencesUstawa o Swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807.pl_PL
dc.referencesPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/21788.pdf [10.09.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.wzieu.pl/files/mat_dyd/podmark/wyklad2.pdf, [11.09.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.almamer.pl/materialy_dydaktyczne/Turystyka_i_Rekreacja/Zarzadzanie-projektami-inwestycyjnymi-w-turystyce_Fiks.pdf, s. 2. [12.09.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ehipokrates.com/assets/pliki/ANALIZA_OTOCZENIA_PRZEDSIEBIORSTWA.pdf, [12.09.2015].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.40.04
dc.relation.volume40pl_PL
dc.subject.jelM21
dc.subject.jelF14
dc.subject.jelC25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record