Show simple item record

dc.contributor.authorZaręba, Anna Danuta
dc.contributor.authorPróchnicka, Paulina
dc.date.accessioned2016-09-01T06:14:46Z
dc.date.available2016-09-01T06:14:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19407
dc.description.abstractThe object of our research is to create a report/study on the existing and planned elements of the system of protection of the natural environment of Wroclaw, with special emphasis on ecological corridors. The starting point for further work is the assumption that the concept of ecological corridors provides the basis for the formation of an appropriate system of environmental protection. This article highlights the importance of Wroclaw’s corridors for preserving the ecological connectivity of the city. It provides a definition and taxonomy of ecological corridors and points to their unclear legal status in Poland, which stems from the lack of a separate and coherent system for their adequate protection. Particular attention is focused on the issues of law and environmental policy, spheres in which the rules and regulations governing ecological connectivity which are valid in all EU member states are of particular importance.pl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem badań jest stworzenie opracowania dotyczącego istniejących oraz planowanych elementów systemu ochrony środowiska przyrodniczego Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych. Punktem wyjścia dla dalszych prac stało się założenie, że koncepcja korytarzy ekologicznych stanowi podstawę dla kształtowania się właściwego systemu ochrony środowiska przyrodniczego. W artykule podkreślono znaczenie wrocławskich korytarzy dla potrzeb zachowania łączności ekologicznej miasta. Zaprezentowano definicję i systematykę korytarzy ekologicznych oraz wskazano na ich niejasny status prawny w Polsce, który wynika z braku odrębnego i spójnego w treści systemu ich właściwej ochrony. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom prawa i polityki ekologicznej, przy czym za szczególnie ważne uznano te zapisy które dotyczą łączności ekologicznej i które obowiązują we wszystkich krajach członkowskich UE.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectecological corridorpl_PL
dc.subjectlaw and ecological politicspl_PL
dc.subjectgreen networkpl_PL
dc.subjectWrocławpl_PL
dc.subjectOder riverpl_PL
dc.subjectkorytarz ekologicznypl_PL
dc.subjectprawo i polityka proekologicznapl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Wrocławiapl_PL
dc.subjectkorytarz doliny Odrypl_PL
dc.titleKorytarze ekologiczne a prawo i polityka ekologiczna. Korytarz ekologiczny Doliny Odry jako podstawowy element systemu przyrodniczego Wrocławiapl_PL
dc.title.alternativeEcological Corridors and Law and Environmental Policy. The Oder Valley Ecological Corridor as a Key Element of the Natural System of Wroclawpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Anna Danuta Zaręba, Paulina Próchnicka, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[93]-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStowarzyszenie Ekonatura.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBennett A. F. (2003), Linkages in the Landscape. The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation, IUCN Forest Conservation Programme, Conservinf Forest Ecosystem, IUCN, s. 262, https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/FR-021.pdf.pl_PL
dc.referencesBennett G., Mulongoy K. J. (2006), Review of experience with ecological networks, corridors and buffer zones. Technical Series No. 23. Secretary of the Convention on Biological Diversity, Montreal, s. 100, http://www.syzygy.nl/Documenten/cbd-ts-23.pdf.pl_PL
dc.referencesBorowiec M. (1995), Wody Odry i jej dolina jako środowisko życia ptaków, [w:] Korytarz ekologiczny Doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia, (red.) W. Jankowski, K. Świerkosz, Warszawa, s. 112–151.pl_PL
dc.referencesBernatek A. (2011), Ocena wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego województw, (red.) A. Łuczyńska, tytuł pozycji, WWF Polska, Kraków, s. 100 [maszynopis].pl_PL
dc.referencesBłachuta J., Kusznierz J. (1995), Odra jako korytarz ekologiczny – analiza ichtiofaunistyczna, [w:] Korytarz ekologiczny Doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia, (red.) W. Jankowski, K. Świerkosz, Warszawa, s. 97–111.pl_PL
dc.referencesChmielewski T.J. (2009), Przyszłość systemu ekologicznego Polski The Future of the National Ecological System in Poland, „Problemy ekorozwoju”, vol. 4, no 2, p. 73–82.pl_PL
dc.referencesCieszewska A. (2004), Model płatów i korytarzy – dyskusja pojęć, „Problemy ekologii krajobrazu”, tom XIV, Warszawa, s. 13–18.pl_PL
dc.referencesDrapella-Hermansdorfer A. (2003), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 324.pl_PL
dc.referencesGuziak A. (2002), Biosfera, [w:] Informator o stanie środowiska Wrocławia 2002, (red.), K. Smolnicki, M. Szykasiuk, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, s. 74–98.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz J. (red.) (2000), Encyklopedia Wrocławia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, ss. 988.pl_PL
dc.referencesJankowski W. (1995), Funkcja i znaczenie korytarzy ekologicznych, [w:] Korytarz ekologiczny Doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia, (red.) W. Jankowski, K. Świerkosz, Warszawa, s. 20–23 [maszynopis].pl_PL
dc.referencesJędrzejewski W., Jędrzejewska B. (2008), Wpływ fragmentacji środowiska na populacje zwierząt i ochrona łączności ekologicznej, [w:] Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce 20–22.11.2008, (red.) W. Jędrzejewski, D. Ławreszuk, Białowieża, s. 13–18.pl_PL
dc.referencesKondracki J. (2002), Geografia regionalna Polski, Warszawa, PWN, s. 444.pl_PL
dc.referencesJongman R. (2008), Polityka, planowanie i nauka, a sieci ekologiczne – przegląd sytuacji w Europie, [w:] Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce 20–22.11.2008, (red.) W. J ędrzejewski, D. Ławreszuk, Białowieża, s. 19–28.pl_PL
dc.referencesLewicki Z. (red.) (2010), Środowisko Wrocławia. Informator 2010. LEMITOR, Wrocław, ss. 213 [maszynopis].pl_PL
dc.referencesOkrasiński K. (2010), Prawne aspekty OOS, a ochrona korytarzy ekologicznych, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, s. 47 [maszynopis].pl_PL
dc.referencesOszańcy K., Banas A., Chmura U., Gallus A., Królikowska K., Kuczer M., Owczarek-Nowak E., Pawelec T., Pietrasiak J., Kuczer J. (2012), Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012–2015. Projekt. Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław, s. 225.pl_PL
dc.referencesPchałek M., Kupczyk P., Matyjasiak P., Jachnik A. (2011), Efektywność ochrony korytarzy ekologicznych. Koncepcja zmian legislacyjnych. WWF Polska, Warszawa, s. 156 [maszynopis].pl_PL
dc.referencesPerzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotonska B., Okarma H. (2005), Korytarze ekologiczne w Małopolsce, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 68.pl_PL
dc.referencesPPZLMW Powiatowy Program Zwiększenia Lesistości Miasta Wrocławia – Załącznik Uchwały Nr LI/3183/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Wrocławia”, http.bip.um.wroc, [data pobrania: 14.05.2014].pl_PL
dc.referencesPrzewoźniak M. (2009), Kwalifikacja systemów przyrodniczych miast. Teoria i zastosowania w zarządzaniu obszarami zurbanizowanymi, [w:] System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, (red.) T. Markowski, D. Drzazga, Studia KPZK PAN CXXIII, s. 35–50.pl_PL
dc.referencesSelva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zieba F. (2012), Program ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce (projekt). Korytarze ekologiczne – załącznik C, s. 82, http://smz.waw.pl/files-gatunki/program_ochrony_niedzwiedzia_PROJEKT_28_11_2011.pdf.pl_PL
dc.referencesSUiKZPW Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia – Uchwała NR L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Biuro Rozwoju Wrocławia, ss. 546, http.bip.um.wroc, [data pobrania: 14.05.2014], s. 556.pl_PL
dc.referencesSzulczewska B., Kaliszuk E. (2005), Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne, „Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr.” PAN, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesŚwierkosz K. (1997), Założenia do proekologicznych przekształceń systemu zieleni miejskiej na przykładzie miasta Wrocławia, [w:] Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta, Politechnika Wrocławska – Akademia Rolnicza, Wrocław, s. 17–24.pl_PL
dc.referencesTyszkowski M. (1995), Szata roślinna Odry i jej doliny, [w:] Korytarz ekologiczny Doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia, (red.) W. Jankowski, K. Świerkosz, Warszawa, s. 76–96.pl_PL
dc.referencesWysokowski A., Staszczuk A., Bosak W. (2007), Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym. Propozycja zaleceń normalizujących zagadnienie, [w:] Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Materiały konferencj i naukowej, „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce 24–26.09.2007”, (red.) R.T. Kurek, Łagów Lubelski, s. 32–40.pl_PL
dc.referenceshttp://natura2000.gdos.gov.pl/strona/o-sieci.pl_PL
dc.referenceshttp://natura2000.gdos.gov.pl/strona/historia-powstania.pl_PL
dc.referenceshttp://www.geoserwis.gdos.gov.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.40.06
dc.relation.volume40pl_PL
dc.subject.jelQ58
dc.subject.jelQ01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record