Show simple item record

dc.contributor.authorPodgórniak-Krzykacz, Aldona
dc.date.accessioned2016-10-21T13:57:25Z
dc.date.available2016-10-21T13:57:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19971
dc.description.abstractArticle describes the issues of shaping the structures of local government administration considering new concepts of public management. Attention will be focused on governance, which determines two paradigms of public administration: public administration aimed at cooperation and organized in a network manner. Will evaluate the degree of their impact on the structure of local government administration in Poland. Further considerations will aim to identify the relationship between the quality of governance and administrative structure of local government. The quality of governance is recognized (by the World Bank) in six dimensions of good governance, which is a function of appropriately shaped bodies. Striving to meet the criteria of good governance may involve restrictions on the use of cooperation and networking paradigms.en_US
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę kształtowania struktur administracji samorządowej w świetle nowych koncepcji funkcjonowania sektora publicznego. Uwaga została skoncentrowana na współzarządzaniu, które wyznacza dwa paradygmaty administracji publicznej: administrację publiczną ukierunkowaną na współpracę oraz zorganizowaną w sposób sieciowy. Ocenie poddany został stopień ich wpływu na kształtowanie struktury administracji samorządowej w Polsce. Dalsze rozważania miały na celu identyfikację związku pomiędzy jakością rządzenia a strukturą administracyjną samorządu terytorialnego. Jakość rządzenia ujmowana jest (za Bankiem Światowym) w sześciu wymiarach dobrego rządzenia, które z kolei jest funkcją odpowiednio ukształtowanych instytucji. Dążenie do spełnienia kryteriów dobrego rządzenia może wiązać się z ograniczeniami w stosowaniu paradygmatów współpracy i sieci.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana z projektu: „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.pl
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; 321
dc.subjectstructure of local administrationen_US
dc.subjectquality of governanceen_US
dc.subjectgovernanceen_US
dc.subjectgood governanceen_US
dc.subjectstruktura administracji samorządowejpl_PL
dc.subjectjakość rządzeniapl_PL
dc.subjectwspółrządzeniepl_PL
dc.subjectdobre rządzeniepl_PL
dc.titleWpływ governance i good governance na strukturę administracji samorządowejpl_PL
dc.title.alternativeThe impact of governance and good governance on the structure of local administration summaryen_US
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[115]-130
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnegopl
dc.referencesBoulding C., Wampler B. (2010), Voice, Votes, and Resources: Evaluating the Effect of Participatory Democracy on Well-Being, “World Development”, vol. 38, no. 1, p. 125–135, http://dx.doi. org/10.1016/j.worlddev.2009.05.002.pl_PL
dc.referencesCentralne Biuro Antykorupcyjne (2010, 2011, 2012), Mapa korupcji, CBA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCharron N. (2013), From Aland to Ankara: European Quality of Government Index. 2013 2013 Data, Sensitivity Analysis and Final Results, The Quality of Government Institute, University of Gothenburg, Working Paper Series, no. 11.pl_PL
dc.referencesCharron N., Dijkstra L., Lapuente V. (2012), Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in Quality of Government within the EU, “European Commission Working Paper”, no. 01, Directorate for Regional Policy, Brussels.pl_PL
dc.referencesCharron N., Dijkstra L., Lapuente V. (2014), Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States, “Regional Studies”, vol. 48, no. 1, p. 68–90, http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2013.770141.pl_PL
dc.referencesCharron N., Lapuente V., Rothstein B. (2013), Quality of Government and Corruption from a European Perspective: A Comparative Study of Good Governance in EU Regions, Edward Elgar, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesCharron N., Lapuente V., Why Do Some Regions in Europe Have a Higher Quality of Government?, “Journal of Politics”, vol. 75, no. 3, p. 567–82, http://dx.doi.org/10.1017/S0022381613000510.pl_PL
dc.referencesFan C. S., Lin C., Treisman D. (2009), Political Decentralization and Corruption: Evidence from Around the World, “Journal of Public Economics”, vol. 93, no. 1–2, p. 14–34.pl_PL
dc.referencesGąsior-Niemiec A. (2004), Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(18), s. 13–36.pl_PL
dc.referencesGąsior-Niemiec A. (2006), Regionalność jako habitus. Instytucjonalne uwarunkowania podmiotowości na poziomie regionalnym, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 57–87.pl_PL
dc.referencesGerring J., Thacker S. C. (2004), Political Institutions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism. “British Journal of Political Science”, vol. 34, no 2, p. 295–330, http://dx.doi.org/10.1017/S0007123404000067.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto województw w 2013 r., GUS, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGodłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoodsell C. T. (2006), A New Vision for Public Administration, “Public Administration Review”, vol. 66, no. 4, p. 623–35.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Jałowiecki B. (2014), Koniunktura w Polsce lokalnej 2013, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(58), s. 5–24.pl_PL
dc.referencesGrosse T. G. (2009), Dylematy dobrego rządzenia (good governance). Wnioski dla Polski, „Studia Polityczne”, nr 23, s. 113–150.pl_PL
dc.referencesHowlett M. (2011), Designing Public Policies. Principles and Instruments, Routledge, Abingdon– New York.pl_PL
dc.referencesJessop B. (2007), Promowanie dobrego rządzenia i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2(2), s. 5–25.pl_PL
dc.referencesKopańska A. (2013), Podział zadań publicznych między szczeble administracji publicznej a problemy koordynacji i regulacji w zakresie jakości rządzenia, [w:] J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 242–64.pl_PL
dc.referencesŁopaciuk-Gonczaryk B., Fałkowski J. (2012), Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2(20), s. 24–41.pl_PL
dc.referencesPiróg K, Leszczyńska B., Wolińska I. (2013), Barometr Rozwoju Instytucjonalnego Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, MRR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesModzelewski P. (2013), Struktura administracyjna kraju a jakość rządzenia, [w:] J. Wilkin (red.) Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 233–41.pl_PL
dc.referencesNeudorfer B. (2014), Subnational Authority and the Quality of Government in European Regions, artykuł zaprezentowany na konferencji Annual Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago.pl_PL
dc.referencesNoworól A. (2013), Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, „Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki”, nr 169, s. 157–67.pl_PL
dc.referencesPutnam R. D. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, New York, Princeton.pl_PL
dc.referencesRangan S., Samii R., Wassenhove L.N. (2006), Constructive Partnership: When Alliances Between Private Firms and Public Actors Can Enable Creative Strategies, “Academy of Management Review”, vol. 31, no. 3, p. 738–51.pl_PL
dc.referencesRhodes R.A.W. (1997), Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Buckingham.pl_PL
dc.referencesRothstein B., Uslaner E. M. (2005), All for All – Equality, Corruption, and Social Trust, “World Politics”, vol. 58, no. 1, p. 41–72.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A. (2008), Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., Mielczarek A. (2010), Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmigiel-Rawska K., Dziemianowicz W., Szlachta J. (red.) (2010), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTabellini G. (2005), Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe, “IGIER Working Paper”, no. 292.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zm.pl_PL
dc.referencesWilliamson O. (1979), Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, “Journal of Law and Economics”, vol. 22, no. 2, p. 233–61, http://dx.doi.org/10.1086/466942.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Kalisiak-Mędelska M., Chądzyński J. (2014), Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E. (2013), Refleksje na temat samorządu terytorialnego, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 275–284.pl_PL
dc.referencesWoolcock M. (1998), Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, “Theory and Society”, vol. 27, no. 2, p. 151–208.pl_PL
dc.referencesZawicki M. (2013), Implementacja koncepcji nowego zarządzania publicznego i dobrego rządzenia do polityki rozwoju, referat przedstawiony w ramach konferencji pt. Zarządzanie efektywnością usług w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w dniu 28 maja 2013 r.pl_PL
dc.contributor.authorEmailaldona_podgorniak@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.321.08
dc.relation.volume3pl_PL
dc.subject.jelH11
dc.subject.jelH70
dc.subject.jelR50


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record