Show simple item record

dc.contributor.authorKobojek, Elżbieta
dc.date.accessioned2017-09-19T12:52:50Z
dc.date.available2017-09-19T12:52:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22637
dc.description.abstractThe aim of this article is to present the relationship between an industrial city and a small river within the last 200 years and the contemporary development and functions of rivers and valleys. The study was conducted in Łódź (currently nearly 699,000 inhabitants). In the 19th and in the early 20th century, the spatial development of the city also caused considerable transformations of rivers and their valleys. It was only at the turn of the 20th century, i.e. after the fall of the textile industry and a rise of the focus on ecological structures within a city, that the authorities decided to repair the utilisation of rivers and valleys.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie relacji zachodzących między miastem przemysłowym a małą rzeką w ostatnich 200 latach oraz współczesne zagospodarowanie i funkcje rzek oraz dolin. Badania przeprowadzono w Łodzi (obecnie około 699 tys. mieszkańców). W XIX i w pierwszej połowie XX wieku rozwój przestrzenny miasta był przyczyną ogromnych przekształceń rzek i ich dolin. Dopiero pod koniec XX wieku po upadku przemysłu i promowaniu ekologicznych struktur w mieście podjęto prace naprawcze w zakresie zagospodarowania rzek i dolin.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;19
dc.subjectsmall riveren_GB
dc.subjectcityen_GB
dc.subjectriver restorationen_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectmała rzekapl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectrewitalizacja rzekpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleA small river within the urban space. The evolution of the relationship using the example of Łódźen_GB
dc.title.alternativeMała rzeka w przestrzeni miejskiej – ewolucja relacji na przykładzie Łodzipl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[7]-20
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBartnik A., Moniewski P., Tomalski P., 2008, Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna). The role of natural and anthropogenic elements in water circulation in urban (Sokołówka) and suburban catchment (Dzierżązna), „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 22: 39–48.pl_PL
dc.referencesBieżanowski W., 2001, Łódka i inne rzeki łódzkie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, ZORA Łódź.pl_PL
dc.referencesDankowska M., 2009, Obszary tożsamości Łodzi – Zielony krąg tradycji i kultury, [in:] Oleksiejuk E., Jankowska A. (eds.), Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja, Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 81–96.pl_PL
dc.referencesFlatt O., 1853, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warsaw, Reprint, GRAKO, 2002.pl_PL
dc.referencesFrance R.L., Martin K., 2002, Water connections: Wetlands for science construction (Wichita, Kansas), [in:] France R.L. (ed.), Handbook of Water Sensitive Planning and Design, Boca Raton–London–New York–Washington, Lewis Publishers, CRC Press: 235–245.pl_PL
dc.referencesJanik M., Kusiński J., Stępniewski M., Szambelan Z., 2012, Łódź na mapach 1793–1939, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź–Warsaw.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Maksymiuk Z., 2011, Hydrology, [in:] Liszewski S. (ed.), The Łódź Atlas, Łódź City Council, Łódź, map IX.pl_PL
dc.referencesKobojek E., 2013, Environmental Determinants of Development and Physiography of Łódź, [in:] Habrel M., Kobojek E. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century, Łódź University Press, Łódź: 111–132.pl_PL
dc.referencesKobojek E., 2015, Anthropogenic transformation and the possibility of renaturalising small rivers and their valleys in cities – Łódź and Lviv examples, „European Spatial Research Policy”, 22 (1): 45–60.pl_PL
dc.referencesKobylarczyk J., 2010, Wybrane przykłady zagospodarowania nadbrzeży rzecznych, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: 211–225.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1988, Warunki naturalne, [in:] Rosin R. (ed.), Łódź, dzieje miasta, 1, Warsaw–Łódź, PWN: 18–56.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [in:] Liszewski S. (ed.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKujawa I., Zalewski M., Zawilski M., 2003, Projekt generalny rzeki Sokołówki, Wydział Gospodarki Komunalnej UML, AQUA PROJEKT s.c., Łódź.pl_PL
dc.referencesLewińska J., 2000, Klimat miasta – zasoby, zagrożenia, kształtowanie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMeyer H., 2001, Water in the City as the Core of Public Domain, [in:] Lorens P. (ed.), Large scale Urban Developments, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk: 24–31.pl_PL
dc.referencesNowacka-Rejzner U., 2001, Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego Krakowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Architektura, 45.pl_PL
dc.referencesNowakowski Z., 1931, Geografja serdeczna, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warsaw.pl_PL
dc.referencesNyka L., 2013, Architektura i woda – przekraczanie granic, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPancewicz A., 2002, Rzeka w przestrzeni miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji. River in the municipal areas. At attempt of defining the mutual relations, [in:] Kułtuniak J. (ed.), Rzeki. kultura – cywilizacja – historia, t. 11, Wydawnictwo Naukowe Śląsk: 255–275.pl_PL
dc.referencesPancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesPrzewoźniak M., 2005, Teoretyczne aspekty rewitalizacji miast: ku metodologii zintegrowanej rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr., OL PAN: 25–34.pl_PL
dc.referencesPuś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosin R. (ed.), 1989, Łódź. Dzieje miasta, PWN, Warsaw–Łódź.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2010, Projektowanie zrównoważone terenów nadrzecznych w miastach, [in:] Więzik B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: 191–199.pl_PL
dc.referencesSzulczewska B., 2002, Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Wydawnictwo SGGW, Warsaw.pl_PL
dc.referencesWejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warsaw.pl_PL
dc.referencesWycichowska B., 2012, Układy wodne w zabytkowych parkach Łodzi. Bodies of water in the historical parks of Łódź, „Architektura. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej”, 19: 213–222.pl_PL
dc.referencesZimny H., 2005, Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warsaw.pl_PL
dc.contributor.authorEmailelzbieta.kobojek@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.19.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record