Show simple item record

dc.contributor.authorBoryczka, Ewa M.
dc.date.accessioned2017-10-09T13:36:22Z
dc.date.available2017-10-09T13:36:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22893
dc.description.abstractPolish cities are constantly changing, and in view of the rapid socio-economic and political changes are naturally faced with many new problems. As a result of the wave of political and economic changes which took place after 1989, many Polish cities faced not only the challenge of adapt their spaces to the changing conditions and needs of the residents, but also that of adapting their competencies and skills to changing requirements and needs of the labour market. Problems of unemployment, with their associated long-term problems of poverty and social exclusion, as well as a lack of local community engagement in public life worsened the plight of many former industrial cities. Revitalization of the regeneration processes, designed to lead portions or entire cities out of the crisis, seems to be the ideal tool to improve the situation of decaying industrial cities. This article attempts to identify the key components in the revitalization and regeneration processes available to such cities, in particular their economic bases and the opportunities offered by such processes.en_GB
dc.description.abstractPolskie miasta ulegają ciągłym przemianom, a w dobie intensywnych przemian społeczno-gospodarczych i politycznych borykają się z wieloma problemami. Wskutek przemian polityczno-gospodarczych po 1989 r. wiele miast poprzemysłowych stanęło przed wyzwaniem dostosowania nie tylko ich przestrzeni do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb mieszkańców, ale także przed wyzwaniem dostosowania kompetencji i umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań i potrzeb rynku pracy. Problemy bezrobocia, w tym długotrwałego, ubóstwa, marginalizacji społecznej oraz te związane z brakiem aktywności lokalnej społeczności w życiu publicznym powodują trudną sytuację wielu miast poprzemysłowych. Rewitalizacja jako proces naprawczy, wyprowadzający fragmenty lub całe miasta z sytuacji kryzysowej wydaje się idealnym narzędziem poprawy sytuacji miast poprzemysłowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji kluczowych związków przemian gospodarki miast poprzemysłowych, szczególnie ich bazy ekonomicznej i procesu rewitalizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjecteconomic base theoryen_GB
dc.subjecteconomic baseen_GB
dc.subjectrevitalization processen_GB
dc.subjectpost-industrial cityen_GB
dc.subjectbaza ekonomiczna miastpl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectmiasta poprzemysłowepl_PL
dc.titleBaza ekonomiczna w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowychpl_PL
dc.title.alternativeEconomic base in urban regeneration process in postindustrial citiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[7]-19
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBiliński T., Studia programowe i metody realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, „sprawy mieszkaniowe”, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, z 1–2, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBiliński T., Systemowe ujęcie programu rewitalizacji obszaru miejskiego, [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 29.pl_PL
dc.referencesBoryczka E., Rewitalizacja miast, [w:] Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesBoryczka E., Cooperation between public, private and social sectors in the process of revitalization of the city centres in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.pl_PL
dc.referencesBoryczka E., Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych, rozprawa doktorska, maszynopis.pl_PL
dc.referencesCunningham S., The Restoration economy, Berreyy-Koehler Publishers, Inc, San Framcisco 2002.pl_PL
dc.referencesDomański B., Gwosdz K., Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 215.pl_PL
dc.referencesDomański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, s. 232–233.pl_PL
dc.referencesDomański R., Miasto innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 25.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., Zagadnienie typologii morfologicznej miast w Polsce, „Przegląd Urbanistyczny”, t. 33, z. 4, 1962, s. 443.pl_PL
dc.referencesHarańczyk A., Miasta polskie w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJerczyński M., Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, [w:] Jerczyński M., Chaves L.F., Siemek Z. (red.), Studia nad strukturą funkcjonalną miast, „Prace Geograficzne” nr 97, PAN IG, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 2223.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 199.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesSkalski K., Problemy rewitalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik Tom III, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 82.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M.E., Zasina J., Ekonomia miasta, [w:] Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 4363.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Funkcje miast, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., Geografia osadnictwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTomczak F., Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, [w:] Godlewska-Majkowska H., Kuciński K. (red.), Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 12.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 7.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.boryczka@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.45.01
dc.relation.volume45pl_PL
dc.subject.jelP25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record